• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
  • Log In
  • Registration
ติดต่อ / ประสานงาน

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เวลาติดต่อ : ภายในเวลาราชการ

โทรศัพท์ : 02-590-8028, 02-590-8573, 02-590-8162, 090-197-8241

ติดต่อ นางศิริเพ็ญ โพธิ์สีสด และนางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง

โทรสาร : 02-149-5524

E-mail : depressionrun2017@gmail.com