• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
  • Log In
  • Registration
วัตถุประสงค์การจัดงาน

1 เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต และสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

2 เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้บุคลากรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งประชาชน ให้ความสำคัญ กับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

3 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่เป็นเครือข่ายด้านสุขภาพจิต กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในโครงการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพกับภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพจิต

4 เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคจิตเวช

 

 ประเภทระยะวิ่ง

1 วิ่ง 10 กิโลเมตร

2 วิ่ง 5 กิโลเมตร

3 เดิน-วิ่ง 3 กิโลเมตร

 

 วัน เวลา การแข่งขัน

 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

 Start & Finish : โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

 ปล่อยตัวเวลา 06:00 น.

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,000 คน

 

 กลุ่มอายุการสมัคร

 ชาย : อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

 หญิง : อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

 

 ช่องทางรับสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://plan.dmh.go.th/mm2017

 2. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี