ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่ปี พ.ศ. 2457)

Download แบบคัดกรอง   PDF Files   I   Zip Files

Download คู่มือการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (สำหรับประชาชน)   PDF Files   I   Zip Files

บทความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

คำชี้แจง: คำถามต่อไปนี้จะสามารถประเมินผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยสอบถามว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีเหตุการณ์ อาการ หรือความคิดเห็น และความรู้สึก ต่อไปนี้หรือไม่

การแปลผล: ตอบว่า 'มี'  ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับบริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือพบแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา และควรทำแบบคัดกรองซึมเศร้าร่วมด้วย

เริ่มทำแบบคัดกรองเพื่อประเมิจภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย: กรุณาเลือกคำตอบดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับตัวท่านหรือผู้ถูกประเมินมากที่สุด และตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านหรือผู้ถูกประเมินมากที่สุด
 
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  

 1. มีสีหน้าทุกข์ หม่นหมอง เศร้าซึม ร้องให้ (ผู้สัมภาษณ์สังเกตพบขณะสัมภาษณ์)  มี ไม่มี
 2. เป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก  มี ไม่มี
 3. เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุฆ่าตัวตายหรือเคยทำมาก่อน  มี ไม่มี
 4. สูญเสียอวัยวะที่สำคัญอย่างไม่คาดคิด (ระบุอวัยวะที่สูญเสีย..............................)  มี ไม่มี
 5. มีการสูญเสียของรัก (คนรัก เงินทอง หรือบุคคลอันเป็นที่รัก หน้าที่การงาน)  มี ไม่มี
 6. ท่านดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ดื่มหนัก ดื่มจนเมา  มี ไม่มี
 7. มีเรื่องกดดัน หรือคับข้องใจ  มี ไม่มี
 8. รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่าที่จะอยู่ต่อไป  มี ไม่มี
 9. เป็นทุกข์ จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป  มี ไม่มี
 10. กำลังคิดฆ่าตัวตาย  มี ไม่มี

แหล่งอ้างอิง:     กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp