ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   เรื่อง : การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช

การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช
โดย. แพทย์หญิงศรีธรรม ธนะภูมิ : ตำราจิตเวชศาสตร์ (สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)ท่านผู้อ่านบางท่านที่อาจจะมีช่วงหนึ่งของชีวิต ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต จนต้องเข้าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลด้านจิตใจ (ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชเท่านั้น แต่ยังสามารถขอรับบริการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด และแม้แต่ในโรงพยาบาลประจำอำเภอบางแห่ง ในประเทศไทย) ซึ่งหลายท่านที่ต้องใช้บริการทางด้านสุขภาพจิต คงจะพบกับบริการหนึ่งที่เรียกว่า “การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช” บทความที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นบทความสั้นๆที่จะขยายความของบริการดังกล่าว โดยอาศัยของข้อมูลจากอาจารย์ แพทย์หญิงศรีธรรม ธนะภูมิ ที่ท่านได้เขียนเรื่องนี้ในตำราจิตเวชศาสตร์ ฉบับที่สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ ดังต่อไปนี้

การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช คือ การตรวจและวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคหรือปัญหาทางจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ที่มีความทุกข์ทางใจที่ต้องการความช่วยเหลือ ขจัดผ่อนคลายความเดือดร้อน จิตแพทย์คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้การวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา และให้การรักษา โดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้ป่วยจะเปิดเผยสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจ หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์มีความไว้ใจกัน จิตแพทย์มีหน้าที่รับฟังและซักถามเพื่อจะได้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างแจ่มแจ้ง

การตรวจผู้ป่วยจิตเวชนั้น เป็นการตรวจสภาพจิตใจโดยอ้อม เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจจิตได้โดยตรง การตรวจจึงเป็นไปโดยอนุมานจากคำบอกเล่าของผู้ป่วย และการสังเกตอารมณ์และพฤติกรรมของเขา หากๆด้ข้อมูลที่ครบถ้วนก็จะทำให้การวินิจฉัยความเป็นมาของปัญหาของผู้ป่วยได้ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การวางแผนการรักษาและให้การรักษาที่เหมาะสมได้ผลดี

จุดมุ่งหมายของการตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช การตรวจวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคจิตเวชมีจุดมุ่งหมายหลายประการ มิใช่เพียงเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งที่ควรจะได้จากการสัมภาษณ์อย่างอื่นอีกด้วย จุดมุ่งหมายมีดังต่อไปนี้

ก. การวินิจฉัย เป็นจุดมุ่งหมายหลัก คือการสรุปว่าผู้ป่วยมีโรคทางจิตเวชตามการแบ่งชนิดของโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับกันได้แก่ การจำแนกโรคแบบ ไอซีดี-9 หรือ แบบดีเอสเอม-3 (DSM-III) ซึ่งในการจำแนกโรคแบบดีเอสเอม-3 นี้จะต้องให้การวินิจฉัยเป็นระบบ

หากข้อมูลจาก การตรวจสอบยังไม่เพียงพอก็ควรให้ข้อสรุปเบื้องต้น และให้การวินิจฉัยแยกโรคไว้ และวางแผนที่จะดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยต่อไปด้วย

ข. ความเข้าใจในเรื่องความเป็นมาของปัญหาของผู้ป่วย การสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งในอดีตและปัจจุบัน การแก้ปัญหาชีวิตในวัยต่างๆ ของผู้ป่วยและความทุกข์ใจที่นำเขามาพบแพทย์ ย่อมทำให้จิตแพทย์ผู้มีพื้นฐานความรู้เรื่องโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพและทฤษฎีการเกิดจิตพยาธิสภาพ เข้าใจและสามารถอธิบายบุคลิกภาพของผู้ป่วย การใช้กลไกทางจิต และความล้มเหลวในการปรับตัวของเขา ตลอดจนสมรรถภาพของผู้ป่วยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การรักษา การประเมินผลการรักษา และการพยากรณ์โรค

ค. การวางแผนการรักษา การรักษาขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะแก้ปัญหาของผู้ป่วย นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วย ที่จะรับและสนองตอบต่อการรักษาชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมอีกด้วย การเข้าใจผู้ป่วยโดยละเอียดจะทำให้จิตแพทย์เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับโรค และลักษณะบุคลิกภาพของผู้ป่วย อันจะนำไปสู่การรักษาที่ดี

ง. ความเข้าใจเรื่องจิตใจของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยได้มีโอกาสพูดคุยและมีความสัมพันธ์กับแพทย์ผู้ทำการวินิจฉัย ได้ระบายปัญหากับผู้ที่รับฟัง และมีความเข้าใจและเข้าใจเขา ทั้งรับทราบข้อสรุปสาเหตุของปัญหาของเขา เหล่านี้ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเรื่องจิตใจมากขึ้น เข้าใจว่าอาการของเขานั้น มีสาเหตุมาจากทางจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำไปสู่ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และให้ความร่วมมือในการรักษาอีกด้วย

จ. ความสัมพันธ์เพื่อการรักษา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ประกอบด้วยความเข้าใจและเห็นใจของแพทย์ระหว่างการวินิจฉัย ย่อมทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันเป็นพื้นฐานของการรักษาผู้ป่วยต่อไปอีด้วย

กระบวนการวินิจฉัยทางจิตเวช ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์ทางจิตเวช
2. การซักประวัติทางจิตเวช
3. การตรวจสภาพจิต
4. การตรวจร่างกาย
5. การตรวจพิเศษ
6. การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรค
7. สรุปความเป็นมาของปัญหาทางจิตใจ
8. การพยากรณ์โรค
9. การวางแผนการรักษา
10. การเขียนรายงานผู้ป่วยจิตเวช

ท้ายที่สุดของบทความนี้ คณะ DMH Staff ขอขอบคุณสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลนี้เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนทางเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

**********************************************


ผู้แต่ง: แพทย์หญิงศรีธรรม ธนะภูมิ - dmhstaff@dmhthai.com - 10/11/2004

   ความคิดเห็นจากคุณ gaxhsi

t23rZy <a href="http://lohdwuqgfsbf.com/">lohdwuqgfsbf</a>, [url=http://qjhrslbfzqya.com/]qjhrslbfzqya[/url], [link=http://uhscicadnawh.com/]uhscicadnawh[/link], http://skgjqhrqaayd.com/

  : dkyazs@ttumxg.com ::  7/4/11 09:27

   ความคิดเห็นจากคุณ crorkservice

PqUAfP Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more. Want more.

  : email@gmail.com ::  19/7/14 03:43

   ความคิดเห็นจากคุณ ginyelxu

idi8Dw <a href="http://gdtwmajlijsl.com/">gdtwmajlijsl</a>, [url=http://adryvktjxflt.com/]adryvktjxflt[/url], [link=http://oyrvqknnymle.com/]oyrvqknnymle[/link], http://ywdeozqxsxkb.com/

  : jewmdo@abvxls.com ::  29/8/14 20:57

   ความคิดเห็นจากคุณ Uexatuqp

Rtr, http://robsonbutler.com how much does pure garcinia cambogia cost between http://robsonbutler.com, pmjnv,

  : muxtbsvs@qgzezwvq.com ::  1/9/14 08:14

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp