ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   เรื่อง : สถานการณ์ของโรคอ้วนในเด็ก

สถานการณ์ของโรคอ้วนในเด็ก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา


ปัจจุบันนี้เด็กไทยอ้วนขึ้นมากพบอุบัติการณ์เด็กอ้วน (5-15 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มจากร้อยละ 5.8 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 13.3 ในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันในบางโรงเรียนพบมากขึ้นเป็นร้อยละ 20 และบางโรงเรียนมากถึง ร้อยละ 25-30 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเป็นห่วงมากเพราะจะมีผลร้ายตามมาด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูงในเลือด โรคของหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคกระดูก ขาโก่งผิดปกติ ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึ่งมีผกลกระทบต่อพฤติกรรม ค่านิยม ตลอดจนการเรียนและอนาคตของเด็กด้วย
โรคอ้วนระบาดทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาปัญหาอันดับ 1 ที่มีผลต่อเด็ก คือโรคอ้วน เขาพบว่าอัตราเด็กอ้วนเพิ่มเป็น 4 เท่า จากปี ค.ศ. 1970 สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตและสังคม สิ่งแวดล้อม ค่านิยม การเลี้ยงดู และพันธุกรรม ผลร้ายที่ตามมาคือ การเปลี่ยนแปลงหลอดเลือดและหัวใจ ระบบการหายใจมีตั้งแต่เด็กนอนกรนจนถึงหายใจเองไม่ได้ หรือมีอาการหยุดหายใจเป็นพักๆ อุบัติการณ์ มะเร็งและอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้น จึงน่าเป็นห่วงมิใช่เด็กอ้วนดูน่ารักเหมือนค่านิยมเดิม แต่กลายเป็นเด็กอ้วนที่มีโรครุมเร้าและอาจมีอันตรายถึงชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยระบบหายใจและหัวใจล้มเหลวได้ ปัจจุบันเราพบเด็กอายุ 5 ปี น้ำหนักมากจนหายใจไม่ได้ ต้องเข้าเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โรคอ้วนส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหารมีพลังงานเกินกว่าร่างกายจะใช้ไป และเกินความต้องการ จึงเก็บสะสมไว้ในลักษณะไขมัน

การศึกษาเด็กอ้วนในประเทศไทย
ผลงงานของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. 2544-2545 ได้ศึกษาเด็กอ้วน 77 ราย อายุตั้งแต่ 3.08 ถึง 19 ปี เป้ฯชาย 40 คน หญิง 37 คน พบว่ามีคอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีสูงผิดปกติถึงร้อยละ 45.45 และ 33.77 มีร้อยละ 46.75 ที่มีระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีต่ำมีร้อยละ 88.3 มีระดับอินซูลินสูงผิดปกติ มีการทดสอบที่แสดงแนวโน้มจะเป็นเบาหวานพบร้อยละ 33.77 และตรวจพบเด็กเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 2.6 แสดงให้เห็นว่าเด็กอ้วนมีความแปรเปลี่ยนทางเมตาบอลิค พร้อมที่จะเป็นโรคเบาหวาน จึงควรตรวจพบให้เร็วที่สุดว่าเด็กที่อ้วนมีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร ออกกำลังกายลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่ตามมา
รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน ได้ศึกษาผู้ป่วยอ้วน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 มีประวัติบิดา มารดา หรือพี่น้องในครอบครัวเป็นเบาหวาน ร่วมกับการตรวจร่างกายพบรอยดำรอบคอ (acanthosis nigrican) จำนวน 39 ราย พบว่าร้อยละ 31 มีภาวะเริ่มเป็นเบาหวาน ในจำนวนนี้มี 29 ราย ได้ตรวจระดับคอเลสเตอรอล และพบว่าร้อยละ 79 (22 ใน 29 ราย) มีระดับคอเลสเตอรอลเกิน 200มก./ดล. โดยผู้ป่วยทุกรายยังไม่มีอาการบ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ รศ.นพ.จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน ได้ศึกษาร่วมกับ มสช. และ สกว. สำรวจโรงเรียนเขตเมือง เฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและผู้ปกครองค่อนข้างมีฐานะในเขต กทม. พบว่าเด็กร้อยละ 25 เป็นโรคอ้วนถึง 1 ใน 4 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน กทม. มีเด็ก 600 คน เป็นเด็กอ้วนมากถึง 88 คน พบเด็กเริ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร้อยละ 14 ของนักเรียนที่อ้วน เด็กที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงผิดปกติกว่าร้อยละ 50 และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตอยู่ในระดับเริ่มสูงแล้วเมื่อเทียบกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน แสดงว่าเด็กกว่าร้อยละ 50 เริ่มมีปัญหาความดันโลหิตสูงแล้ว มีการศึกษาอีกหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งผลออกมาคล้ายคลึงกันและบางแห่งกำลังติดตามอยู่
จะเห็นว่าโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด ที่เคยพบเฉพาะในผู้ใหญ่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป คือ อาจเริ่มมาจากวัยเด็กมีผลต่อผู้ใหญ่หรือเริ่มแสดงอาการในวัยเด็กและวัยรุ่นได้ ทำให้น่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กไทย และประเทศไทย ถ้าอัตราเด็กอ้วนเพิ่มจะไม่สามารถควบคุมได้

ปัญหาอื่นๆ จากโรคอ้วน
ปัญหาที่อาจตามมาไม่เฉพาะ 3-4 โรคที่กล่าวข้างต้น อาจมีภาวะความเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าวัยอันควร นอนกรน หรือหยุดหายใจเป็นพักๆ มีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการเต้นของหัวใจผิดปกติ และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

มารณรงค์ป้องกัน-แก้ไขโรคอ้วนกันเถอะ
มีการศึกษาพบว่า เด็กอ้วนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วน และมีโรคภัยไข้เจ็บมากรวมทั้งอาจมีโรคร้าย เสียชีวิตก่อนเข้าวัยผู้ใหญ่ด้วย การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กมีความสำคัญมาก ส่วนใหญ่ความอ้วนเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องอาจเริ่มตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์เลยก็ได้ ดังนั้นจึงต้องรณรงค์ดังนี้
1. ขณะตั้งครรภ์มารดากินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ไม่ควรกินของหวานจัด เพราะน้ำตาลสามารถผ่านเข้าสู่น้ำคร่ำ ซึ่งทารกดื่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ กระตุ้นต่อมรับรสหวานทำให้ติดหวานตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดมาแล้วเด็กจึงชอบรสหวาน
2. เมื่อคลอดแล้ว เริ่มนมแม่เร็วที่สุด ไม่ให้นมขวดเลย และพยายามให้นมแม่นานเท่าที่แม่จะลาพักคลอดได้ ถ้าเป็นไปได้ควรให้นาน 4-6 เดือน ระหว่างกลับไปทำงานควรปั๊มนมมารดาใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูก จะให้นมขวดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
3. เมื่อถึงวัย 4 เดือน ควรให้อาหารเสริมที่คุณแม่จัดให้ตามธรรมชาติมากกว่าอาหารสำเร็จรูป (ซีเรียล) ถ้าจะเปลี่ยนเป็นนมผงสูตรต่อเนื่อง ไม่ควรใช้นมผงที่เติมน้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มความหวาน
4. เด็กวัย 6-8 เดือน มือเริ่มจับได้ ควรให้อาหารเสริมจากบดละเอียดเป็นบดหยาบ หรือให้เด็กหัดจับกินได้ เช่น ขนมปังเป็นแท่งเล็กๆ นุ่มๆ ไม่เคลือบน้ำตาล ส้มเป็นกลีบเล็กๆ เอาเมล็ดออก หลัง 6-8 เดือนแล้วควรฝึกให้ลูกนอนรวดเดียวไม่ดูดนมหลังเที่ยงคืน
5. เด็กมากว่า 1 ปี ให้หยิบช้อนเอง และฝึกดื่มนมจากถ้วยแก้ว ไม่เลือกนมที่เติมความหวานหรือน้ำอัดลมหรือขนมถุง
6. ไม่ให้ลูกดูดนมที่มีการเสริมรสหวาน เพราะเด็กจะติดรสหวาน และเมื่อโตพอจะกินขนมได้จะติดรสหวาน มัน เค็ม ติดขนมกรุบกรอบ กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บางคนติดหวานมากจนฟันผุมาก กลายเป็นเด็กผอมได้ด้วย แต่เด็กบางคนจะกินแต่อาหารที่มีแคลอรี่สูง ไม่กินอาหารหลัก และกลายเป็นเด็กอ้วนได้
7. ฝึกให้ลูกกินอาหารเป็นมื้อ เป็นคราว เป็นเวลา ไม่พร่ำเพรื่อ อย่าตามใจลูก ให้เล่นเวลากินหรือตามป้อนลูกที่เห็นอยู่ในหมู่บ้าน หรือนั่งรถพาลูกป้อนข้าว
8. ดูรายการหารลูก ให้เคยชินกับการกินอาหารตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารกระป๋อง ไม่ควรมีน้ำอัดลมไว้ในตู้เย็นซึ่งหยิบฉวยง่าย ทั้งนี้เพราะน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูง พ่อแม่เป็นรูปแบบที่ดีในการกินอาหารสุขภาพ และมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
9. อย่าตาใจลูกเรื่องขนม และอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งโดยมากพ่อแม่ทราบดีว่าไม่ควรให้ลูกกินอะไร แต่มักตามใจมาจนชิน และไม่สามารถควบคุมได้
10. เปลี่ยนวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม ให้ลูกแบ่งเวลา มีการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการช่วยเหลืองานบ้าน ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ให้ลูกจับเจ่าอยู่หน้าโทรทัศน์ และกินขนมขบเคี้ยว
11. ควรศึกษาดูจำนวนแคลอรี่ที่มีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลีกเลี่ยงของที่มีรสหวาน และแคลอรี่สูง อย่าคิดว่าการกินอาหารเสริมจำนวนมากจะช่วยบำรุงร่างกาย บางคนคิดว่าลูกไม่ได้ออกกำลังกาย เกรงจะไม่แข็งแรง ให้กินอาหารเสริมมากๆ มีบางรายแม่บังคับให้กินขนมหวานถึงวันละ 7 กล่อง ซึ่งเกินความต้องการของร่างกาย โดยแม่คิดว่าจะช่วยให้สูง แต่แคลอรี่มีมากจนกลายเป็นความอ้วนและไม่สูงด้วย
12. หมั่นสังเกตดูพฤติกรรมในการกิน การนอน และการออกกำลังกายของลูก ช่วยกันทั้งครอบครัวหากเริ่มมีปัญหาคือ พ่อ แม่ ลูก ช่วยกันควบคุมน้ำหนัก และรับคำปรึกษาจากแพทย์ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงคือ มีปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ญาติ เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือมาจากครอบครัวอ้วนหรือครอบครัวที่มีวิถีชีวิต sedentary lifestyle คือ กินมาก ออกกำลังกายน้อย และใช้ชีวิตแบบชาวกรุงที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาปรุงอาหาร กินอาหารถุงซึ่งมีไขมันมาก เวลาติดอยู่ในรถ การจราจร และการงาน และไม่สนใจดูแลสุขภาพคนในครอบครัว

สรุป
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่วิกฤติเด็กอ้วน ผู้ใหญ่อ้วน โรคเบาหวาน และโรคภัยต่างๆ กำลังระบาดมากในยุคนี้ และ 10 ปีข้างหน้า จะต้องสูญเสียทรัพยากรมหาศาลทั้งครอบครัวและสังคม ต้องรีบระดมสมองแก้ไขวิกฤติการณ์ โดยขอความร่วมมือจากรัฐฯ สื่อมวลชน องค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่ทราบกันจากการศึกษาของสำนักส่งเสริมสุขภาพ พบว่าค่าขนมเด็กไทยใช้จ่ายถึง 1 แสนล้านต่อปี เท่ากับงบประมาณของ 6 กระทรวงซึ่งเป็นการสูญเสีย ทั้งนี้เพราะขนมไม่ได้ทำให้เด็กเติบโตหรือบำรุงสมองหรือร่างกาย ขนมส่วนใหญ่จะมีรสหวาน มัน เค็ม ซึ่งถ้ามากไปจะเกิดผลเสียดังกล่าวแล้ว จึงขอความร่วมมือมายังทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ปกครองช่วยกันรณรงค์ป้องกันเด็กจากภัยอ้วนด้วย.


ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา - dmhstaff@dmhthai.com - 22/9/2004

   ความคิดเห็นจากคุณ รุจิรา

การรักษาโรคเบาหวานแบบหายขาดโดยสมุนไพรไทย
หายขาดจริงๆครับ

โดยความบังเอิญที่คุณพ่อผมได้เดินทางมาหาที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาเจอกับ คุณ ยายผมที่ป่วยเป็นเบาหวานมาหลายปี โดยการรักษาตลอด 12ปีที่ผ่านมาต้องไปรับยาทุกอาทิตย์ ตื่นตั้งแต่ตี 5เพื่อไปโรงบาล แกบอกว่าทรมานมากใครไม่เป็นไม่รู้หรอก เพื่อนๆแกได้ตัดนิ้ว-แขน-ขา บางคนตาบอด และตายไปก็หลายสิบคนแล้ว

พ่อบอกกับแม่ว่าแกมีสูตรสมุนไพรโบราณสมัยคุณปู่ผมที่อยู่ที่มาเลย์เซียก่อนเดินทางมาไทยและนำมาผสมกับสมุนไพรของคุณตาผมที่นำมาจากไร่ที่ จังหวัดเลยผสมชงทานกัน ตอนแรกแกไม่ยอมทาน กลัวสารพัดผ่านไปหลายวันเข้าพ่อผมแกก็ชงทานทุกวันให้แกดูเป็นตัวอย่าง แกเลยยอมหลังจากทานไปสัก 3-4วันแกบอกว่าจะปัสสาวะบ่อยมากและจะมีอาการร้อนวูบวาบ และอาการชาปลายนิ้วตอนเช้าได้หายไปและหลังจากทานไปได้ 7วันแกอยากทานนั่นทานนี่(ปรกติไม่ยอมทานอะไร) ผิวพรรณจากแห้งๆเริ่มมีน้ำมีนวล และขาเริ่มมีกำลังสามารถลุกขึ้นเดินได้ จนแม่ได้พาไปตรวจที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ผลออกมาว่าน้ำตาลในเลือดจากเดิม 230 ลดลงเหลือเพียง 115เท่านั้น เอง จนหมอเองก็ประหลาดใจอยู่ไม่น้อย แกทานมาได้สักประมาณ 1เดือนแล้วกลับไปวัดน้ำตาลอีกก็ได้รับผลว่าปรกติดี จวบจนถึงปัจจุบันนี้คุณหมอ ได้ทำการแจ้งว่าไม่ต้องมาตรวจแล้วครับ หายจากการเป็นเบาหวานแล้ว ก็ทำให้ทุกคนในบ้านประหลาดใจมากครับ
ผมคนนึงที่ไม่เชื่อครับ ก็เลยเอามให้น้องๆที่ทำงานที่ร้อยเอ็ดนำไปให้คนที่บ้านทาน ผลก็เป็นเช่นเดิมกับยายผมทานไปน่าจะประมาณ 83คน มีที่ไม่หาย 3คน ซึ่งจากการสอบถามแล้วได้ความว่าทานไปเพียง 1-3วันแล้วไม่กล้าทานต่อครับ
ส่วนท่านอื่นๆปัจจุบันหายขาดแล้วเพราะไม่ได้นำไปทานอีกเลย
ผมจึงบอกคนที่หายว่าถ้าทานแล้วหายให้ระลึกถึงคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ได้คิดค้นสูตรโบราณนี้ไว้ให้แก่คนรุ่นนี้ครับ
อัศจรรย์จริงๆครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ คุณ ธิดา อึ้งนภารัตน์ 123/456 ม.เพรสซิเดนท์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000หรือโทร 083-3459197


  : ao_pkp@hotmali.com ::  2/4/09 05:02

   ความคิดเห็นจากคุณ udqmia

PpVMFh <a href="http://vbsxfketleet.com/">vbsxfketleet</a>, [url=http://yozewjayopwe.com/]yozewjayopwe[/url], [link=http://qqxbxpxwphne.com/]qqxbxpxwphne[/link], http://dchbqelrrfco.com/

  : svjcwh@odqxkj.com ::  7/4/11 09:28

   ความคิดเห็นจากคุณ ywkoazzwjyj

6woBI8 <a href="http://rwpwfgdntvdu.com/">rwpwfgdntvdu</a>, [url=http://bvbgytwliasg.com/]bvbgytwliasg[/url], [link=http://fxqujgymuxyt.com/]fxqujgymuxyt[/link], http://djybxlrasxxj.com/

  : sickzj@pkfqgd.com ::  24/12/11 19:11

   ความคิดเห็นจากคุณ Jacqueline

We could've done with that insihgt early on.

  : cwinter@chetson.com ::  1/5/12 18:21

   ความคิดเห็นจากคุณ omyeotyofs

CWh6WF , [url=http://dtkmsrfuyryf.com/]dtkmsrfuyryf[/url], [link=http://zkkjmlzcgsln.com/]zkkjmlzcgsln[/link], http://tqpcmcncnjmz.com/

  : ciyvcs@baqvnp.com ::  3/5/12 06:24

   ความคิดเห็นจากคุณ qujnpznnfx

ytQkkf <a href="http://sgjuvcqpgqyi.com/">sgjuvcqpgqyi</a>

  : cnrxqb@ajhpdx.com ::  3/5/12 11:12

   ความคิดเห็นจากคุณ oaudfgk

XgCNnS , [url=http://zmeyvzgtazqn.com/]zmeyvzgtazqn[/url], [link=http://ywoisvwdical.com/]ywoisvwdical[/link], http://dipgmwujcsso.com/

  : tzozyc@namyqo.com ::  4/5/12 11:45

   ความคิดเห็นจากคุณ jersey cheap nfl

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขewrqwer[url=http://cheapnfl.cc]http://cheapnfl.cc[/url][url=http://cheapnfl.cc]Cheap Jerseys NFL[/url] </br>hfgjkgfhgf[url=http://51cheapjerseys.com]http://51cheapjerseys.com[/url][url=http://51cheapjerseys.com]cheap jerseys soccer[/url] </br>gfhgfhfghfg[url=http://1cheapnfl.cc]http://1cheapnfl.cc[/url][url=http://1cheapnfl.cc]where can i get nfl jerseys cheap[/url]
<a href="http://51cheapjerseys.com/" >jersey cheap nfl</a>

  : dgbtmnhp@gmail.com ::  14/10/13 19:14

   ความคิดเห็นจากคุณ beaver fur

kilhgSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://chinacheapfurhat.cc"><b>fur coat</b></a></br>vxcvbbSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://cheapfurhat.cc"><b>faux fur shrug</b></a></br>dnhnghSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://58cheapfurshawls.cc"><b>sable fur</b></a></br>bdfbdfbfSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://cheapfurshawls.cc"><b>fur jackets for women</b></a></br>fdbdfbdfSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://51cheapfurrabbit.cc"><b>flemington furs</b></a></br>vfdvfsSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://cheapfurrabbit.cc"><b>henig furs</a></br>nmghhgfSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://51cheapfurjacketcest.cc"><b>faux fur comforter</b></a></br>bcvvcxvcxbSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://51cheapfurvest.cc"><b>faux fur hats</b></a></br>vxascsSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://cheapfurfox.us"><b>faux fur vests</b></a></br>nbvbnbvSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://51cheapfurshawls.us"><b>fur vests</b></a></br>vxvddSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://51cheapfurrabbit.us"><b>beaver fur</b></a></br>xvvsdvdsSupport the spot bamboo, want to really thoughtful<a href="http://51cheapfurvest.us"><b>fur traders</b></a>
<a href="http://51cheapfurrabbit.us" title="beaver fur">beaver fur</a>

  : iutidtpbq@gmail.com ::  16/10/13 22:41

   ความคิดเห็นจากคุณ qsyasm

bvjRBZ <a href="http://cmbnhejcfeuw.com/">cmbnhejcfeuw</a>, [url=http://ckaedavtfljj.com/]ckaedavtfljj[/url], [link=http://hmvlzpfentfe.com/]hmvlzpfentfe[/link], http://yqijqmxpnswk.com/

  : ygobdl@ictlui.com ::  11/2/14 18:04

   ความคิดเห็นจากคุณ lpmwomwhsa

ZW8RMw <a href="http://ebizzjwbghfs.com/">ebizzjwbghfs</a>, [url=http://yxsmxqsbgemx.com/]yxsmxqsbgemx[/url], [link=http://husqcynjdzxm.com/]husqcynjdzxm[/link], http://ysswrpbfqqka.com/

  : wbdsgo@amkrja.com ::  18/2/14 15:20

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Perfect! Wonderful item and seller. 5 stars. Great gift here <a href="http://shop.mwshooters.com/mwshootersjordans.asp">Nike air jordans</a>[url=http://www.nakupendasafari.com/wall/nakupendasafarijordans.asp]Authentic Nike Air Jordan[/url] for you.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : bhjchqk@gmail.com ::  24/4/14 10:16

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://www.morrauto.it/public/blog/morrautoitjordans.asp">Nike Air Jordan shoes</a>[url=http://www.mgmsub.it/stat/mgmsubjordans.asp]Nike Jordans[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : khastsnapgd@gmail.com ::  25/4/14 01:14

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Perfect! Wonderful item and seller. 5 stars. Great gift here <a href="http://www.simonapetaccia.it/simonapetacciajordans.asp">Air jordans</a>[url=http://www.stefanomancinelli.it/stefano/stefanomancinellijordans.asp]Nike jordan shoes[/url] for you.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nxolmq@gmail.com ::  26/4/14 13:25

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://www.fisiomedicalcenterchieti.com/stat/fisiomedicalcenterchietijordans.asp">Air Jordans retro shoes</a>[url=http://www.istitutodibellezzamanuela.it/img/istitutodibellezzamanuelajordans.asp]Air jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : jhpxfrzmzc@gmail.com ::  26/4/14 20:58

   ความคิดเห็นจากคุณ hildeisepq

HaRWpK <a href="http://vzstsnohcyjv.com/">vzstsnohcyjv</a>, [url=http://xsfelrcplelx.com/]xsfelrcplelx[/url], [link=http://aglevpgsmzla.com/]aglevpgsmzla[/link], http://aemybigafniv.com/

  : kkfpqk@qeckxl.com ::  27/4/14 03:44

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.workmedicalcenter.it/js/workmedicalcenterjordans.asp">Air Jordan basketball shoes</a>[url=http://www.workmedicalcenter.it/js/workmedicalcenterjordans.asp]Jordans Shoes cheap[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : hmctrexj@gmail.com ::  27/4/14 04:51

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.vendee-globe-junior2008.vendee.fr/userfile/vendeejordans.asp">Nike Jordans</a>[url=http://www.claro.co.uk/admin/clarojordans.asp]Cheap Jordans Shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : srjzakg@gmail.com ::  28/4/14 14:48

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Is that true? I'll spread this information. Anyway, nice posting.You can check my post here <a href="http://shop.mwshooters.com/mwshootersjordans.asp">Nike Air Jordan shoes</a>[url=http://www.dirittidiretti.it/css/jordan.asp]Air jordans[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nrwqijtubor@gmail.com ::  28/4/14 23:21

   ความคิดเห็นจากคุณ tiffany outlet italia

skiing sports.
<a href="http://www.humusweb.it/chi-siamo.html" >tiffany outlet italia</a>

  : rppgfblsyj@gmail.com ::  25/5/14 17:55

   ความคิดเห็นจากคุณ ???? ?????

??????????????????? web ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 ??????????????????????????????????????1 ??????????????????????????????????????????????????? 'net ??????????????????????????????????????' ??????? '?
<a href="http://www.mbs-immobilien.ch/ibarajin/bvlgari/index.html" >???? ?????</a>

  : jgfecxjgfs@gmail.com ::  26/6/14 20:54

   ความคิดเห็นจากคุณ Air Jordan 6 Champagne

Cheap Nike Air Jordan Shoes[url="http://geinideciairjordan6retro.blogspot.com"]Air Jordan 14 Retro Sport Blue[/url]
<a href="http://airjordan6champagne.weebly.com/" >Air Jordan 6 Champagne</a>

  : advmys@gmail.com ::  29/6/14 18:31

   ความคิดเห็นจากคุณ high quality backlinks

5z3DvF Awesome blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

  : email@gmail.com ::  19/7/14 22:51

   ความคิดเห็นจากคุณ horny

aJ60PR http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

  : sbdh47tf@hotmail.com ::  20/7/14 20:37

   ความคิดเห็นจากคุณ Cheap Jerseys From China

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.
<a href="http://www.logodesignerdirectory.com/images/header.cfm" >Cheap Jerseys From China</a>

  : dujohiaomj@gmail.com ::  12/8/14 15:31

   ความคิดเห็นจากคุณ jjvzho

jCYRrF <a href="http://zjoswnldsenw.com/">zjoswnldsenw</a>, [url=http://vwfcpukwhzsf.com/]vwfcpukwhzsf[/url], [link=http://amfyzzdfqcmb.com/]amfyzzdfqcmb[/link], http://ibwesqverdcb.com/

  : pvtaqi@ozmhiu.com ::  29/8/14 15:01

   ความคิดเห็นจากคุณ Rmzmnhqn

kDDbj, http://robsonbutler.com http://robsonbutler.com, 5295,

  : hmmbxgtc@uaibhjvd.com ::  1/9/14 08:12

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp