ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
Spacer Background

=:: การช่วยเหลือฯทางจิตใจ..คลื่นยักษ์ถล่มฯ ::=


  หน้าแรก  

  สรุปผลการช่วยเหลือฯ 

      จำนวนผู้รับบริการ 

        ->  T1. สรุป  

        ->  T2. ประจำวัน 

      บุคลากร/การปฏิบัติงาน 

        ->  T3. ทีมสุขภาพจิต 

        ->  T4. Locations 

      ปัญหาสุขภาพจิตที่พบ 

        ->  T5.จำแนกตามจังหวัด 

        ->  T6.จำแนกตามเพศ 

        ->  T7.จำแนกตามอายุ 

        ->  T8.จำแนกตามอาการ 

        ->  T9.บทวิเคราะห์ 

  รายละเอียดการช่วยเหลือฯ 

        ->  ข้อมูลประจำวัน 

        ->  ข้อมูลสรุปภาพรวม 

  ศูนย์การช่วยเหลือฯ 

  แผนงาน/โครงการ 

  การอบรม/สัมมนา 

  ข่าวแจก/ประชาสัมพันธ์ 

  ถาม-ตอบ 

  อาสาสมัคร 

  ภาพกิจกรรม 
ติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text=:: รายละเอียดการปฎิบัติงานการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยกรณีธรณีพิบัติ ::=
Daily Reports
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(ศชส.)


หน่วยงานสถานที่ปฏิบัติการปฏิบัติงาน
(ข้อมูลทั่วไป/การตรวจรักษา)
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานข้อเสนอแนะของทีมงาน
2 สิงหาคม 2548
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
- ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต
บ้านบนไร่
ศูนย์ทับตะวัน
จ.พังงา
ผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 8 ราย
การให้การช่วยเหลือ
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 3 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 3 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 8 ราย
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
   - ถนนชำรุด และบางที่ถนนอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และบางแห่งที่ไปไม่พบ Case เนื่องจากรายละเอียดใน OPD CARD ไม่ชัดเจน เช่น มีแต่ชื่อหมู่บ้านไม่มีบ้านเลขที่
นางสาวซาอุยะ เจ๊ะน๊ะ
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต
ผู้รายงาน
   ใน OPD CARD ควรมีความละเอียดชัดเจน, ควรเพิ่มแผนที่ (สำหรับ Case ครั้งแรก ) ถ้ามีการประเมิน 4 โรคแล้ว ควรมีเครื่องหมายแสดงชัดเจนที่ OPD CARD
1 สิงหาคม 2548
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
- ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต
งานที่ปฏิบัติ?
   ?ร่วมทีมกับผู้แทนจาก WHO เข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวพรุเตียว ,บ้านพักถาวรศูนย์ปากเตรียม และบ้านน้ำเค็ม และพบว่า ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง มีความสามารถในการจัดการปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่จะออกไปประกอบอาชีพ และบางส่วนก็ได้บ้านถาวรแล้ว
นางสาวซาอุยะ เจ๊ะน๊ะ
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต
ผู้รายงาน
1 เมษายน 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพจ.สงขลาฯ
ต.อ่าวลึกน้อย
อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   พื้นที่ราบ เป็นเนินเขาติดชายฝั่งทะเล อันดามัน มีประชากร ~360 ครัวเรือน ประกอบอาชีพการประมงเป็นส่วนใหญ่ แหล่งน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก ทรัพย์สินเสียหาย เป็นกระชังปลา และอุปกรณ์หาปลา
ผู้รับบริการ
   จากการประเมินสุขภาพจิต โดยการ สอบถามและให้คำปรึกษาประชากรใน หมู่บ้านมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
สิ่งที่ค้นพบ
   ประชากรยังขาดความรู้เรื่องการป้องกัน ภัยจากสึนามิ
นายวานิช จีนฉาย
รพ.สวนสราญรมย์
นางนฤมล ทีปะปาล
รพจ.สงขลาฯ
ผู้รายงาน
1 เมษายน 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ผู้ประสบภัยเขาหลัก
- สอ.บ่อไร่
สิ่งที่ค้นพบศูนย์ผู้ประสบภัยเขาหลัก
   พบผู้ประสบภัยมีปัญหาด้านสุขภาพจิต 1 ราย เคยพยายายามฆ่าตัวตายโดยการ รับประทานยาและได้รับการล้างท้องทัน ขณะนี้มีปัญหาครอบครัวจึงได้ทำ Individual csg. และ Family csg. และ ห้าเพื่อการบำบัด
สิ่งที่ค้นพบ สอ.บ่อไร่
   พบผู้ประสบภัยให้การบำบัดและ csg. พบว่ามีอาการดีขึ้นมาก สามารถทำใจได้ นอนหลับดีขึ้น ให้การรักษาและ นัด P/U ต่อ จำนวน 2 ราย
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
31 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- จิตเวชสงขลาฯ
ต.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
งานที่ปฏิบัติ
   ผู้รับบริการพบว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิต จากสาเหตุการครองเรือนเช่นการหย่าร้าง หนี้สิน ทำให้มีอาการเครียดนอนไม่หลับ ได้รับการดูแลจากสถานีอนามัยใกล้บ้าน ขณะนี้ภาวะทางด้านจิตใจดีขึ้นรับยา อย่างต่อเนื่อง พบว่า 1 รายที่มีปัญหาทางจิตใจ ในระยะแรกเกิดคลื่นยักษ์เนื่องจากบุตรชาย สูญเสียทรัพย์สิน อาการทั่วไปดีขึ้น ดำรงชีวิตในประจำวันได้ตามปกติ แนะนำแนวทางการดูแลรักษาร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ผู้รับบริการ ดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกต้องต่อไป
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการยังไม่ได้รับการส่งต่อหรือ ดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ โรคเฉพาะทางเช่นโรคทางระบบประสาท ควรได้รับการ support จากเจ้าหน้าที่ เพราะภาระด้านเศรษฐกิจการเงินต่อการ รักษาเป็นปัญหาสำคัญ
นายวานิช จีนฉาย
   ควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้า รับการช่วยเหลืออย่างมีระบบ และทั่วถึงทุกๆจังหวัดที่มี ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ อย่างรีบด่วนจะส่งผลให้ สภาพจิตใจของประชาชน มีภาวะสมดุลย์เร็วขึ้น
31 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ต.ลำแก่น
จ.พังงา
ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการจำนวน 24 ราย งานที่ปฏิบัติ
   เข้าประสานงานที่สอ.ลำแก่นเพื่อเยี่ยม ผู้ประสบภัยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง ที่ตำบลลำแก่น พบ case ที่มีปัญหาครอบครัวที่ทำให้เกิด ปัญหาสุขภาพจิตต้องให้การบำบัดด้วยยา และการทำ family counseling และได้ ทำการติดตามต่อโดยให้สอ.เป็นผู้ติดตามเยี่ยม อย่างต่อเนื่อง
   เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ร.ร.บ้านไทยใหม่ ต.ท้ายเหมืองอ.ตะกั่วป่าโดยประสานงาน กับโรงพยาบาลท้ายเหมืองพบว่ามีผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาสุขภาพจิตต้องได้รับการดูแลเนื่อง จากมีปัญหาเรื่องสูญเสียภรรยาและไม่พบ ถูกพ่อของภรรยาไล่ออกจากบ้าน ต้องเลี้ยง ดูบุตร 2 คนออกจากบ้านไปด้วยทำให้รู้สึก เครียดจึงให้ดื่มสุราทำให้มีอารมณ์หงุดหงิด ง่ายจึงให้ความช่วยเหลือโดยให้ยาและ ทำ Individual Counseling และมีการติดตาม อย่างต่อเนื่องประมาณ 2 สัปดาห์ประสาน กับโรงพยาบาลท้ายเหมืองเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
   เนื่องจากขาดผู้ประสานที่นำลงพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถตามcase ได้ตามจำนวน เสียเวลาตาม case ทำให้ตามได้ไม่ครบ
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
   1.กำหนดวันในการเยี่ยมติดตาม เพื่อให้ผู้ประสานในพื้นที่ นัด case ตามวันเวลาที่กำหนด    2.ควรมีผู้ประสานในพื้นที่ เช่น อสม. สอ.ซึ่งเป็นเจ้าของ พื้นที่เพื่อความสะดวกในการ ติดตามและส่งต่อ
30 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- จิตเวชสงขลาฯ
ต.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
งานที่ปฏิบัติ
   ผู้รับบริการโดยสภาพทั่วไปของผู้รับบริการ เกิดจากการสูญเสียของสมาชิกในครอบครัว สามารถปรับตัวกับสภาพจิตใจที่มีผลกระทบ ได้ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
ปัญหาและอุปสรรค
   เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าของใช้ จากหน่วยงานและการดูแลจากหน่วยงาน ของรัฐและเอกชนไม่ทั่วถึงเพราะสิ่งสำคัญ คือเงิน เพื่อจะนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทางอิสลาม จากรัฐบาล เพื่อจะได้ป้องกันได้ทันเวลา และเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
นายวานิช จีนฉาย
ผู้รายงาน
   ควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้า รับการช่วยเหลืออย่างมีระบบ และทั่วถึงทุกๆจังหวัดที่มี ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ อย่างรีบด่วนจะส่งผลให้ สภาพจิตใจของประชาชน มีภาวะสมดุลย์เร็วขึ้น
30 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- อ.ท้ายเหมือง
- บ้านบนไร่
จ.พังงา
งานที่ปฏิบัติ
   ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พึ่งพาบ้านบางเนียง เยี่ยมผู้ประสบภัยจำนวน 10 ราย เป็น case เก่า 8 ราย case ใหม่2ราย พบว่า 1 รายเกิด อกาการหวาดกลัว คลื่นฝันร้ายหวาดผวา เกือบทุกคืนให้การรักษาและติดตามต่อเนื่อง หลังจากนั้นลงปฏิบัติงานพื้นที่ ณ ศูนย์ พึ่งพาบ้านบ่อหิน เยี่ยมผู้ประสบภัยจำนวน 5 รายพบผู้ประสบภัยจำนวน 3 ราย ส่วน ใหญ่อาการดีขึ้นมากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ บอกว่าอาการดีขึ้นสามารถออกไปทำงานได้ และลงปฏิบัติงานศูนย์อบต.ทุ่งขมิ้น ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เยี่ยมผู้ประสบภัย 5 ราย พบผู้ประสบภัยเป็นผู้หญิงซึ่งเป็น อสม.จำนวน 2 รายซึ่งสูญเสียบุตรทั้งหมด
ปัญหาและอุปสรรค
   - การลงปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง ในการค้นหา case เก่าและใหม่เนื่องจาก บางพื้นที่ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลทำให้ขาด การประสานงานและการสื่อสาร
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
29 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- บ้านทับตะวัน
- บ้านบนไร่
สิ่งที่ค้นพบ
   เวลา 23.00 น. ได้รับข้อมูลจากทีวีว่า เกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราขนาด ความรุนแรง 8.5 ริกเตอร์ และได้บอก ให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย ขณะเดียวกันโรงแรมที่เช่าพักได้ส่ง สัญญาณเตือนภัยให้ผู้เข้าพักไปอาศัย อยู่ที่ปลอดภัยบนเขาทึบทั้งหมด รวมทั้ง แขกที่พักใน รร. ได้ไปอาศัยบนเขาซึ่ง สูงกว่าระดับน้ำทะเลและห่างจากที่พัก ~300 เมตร และได้ฟังข่าวสารจาก โทรศัพท์ กลุ่มแขกของ รร. ที่พยายาม ติดต่อหาข่าวเพื่อทราบความเคลื่อนไหว จนกระทั่งเวลา 03.00 น. ทาง จ.พังงา โดยผู้ว่าราชการได้ประกาศว่าสามารถ ลงมาที่พักได้ เนื่องจากอยู่ในภาวะที่ ปกติแล้ว แต่ก็ให้คอยเฝ้าระวังการเกิด แผ่นดินไหวครั้งต่อไป ทีมจึงได้เฝ้าระวัง จนถึง 6.00 น.
ผู้รับบริการ
จำนวน 8 ราย
- ผู้ประสบภัยรายใหม่ 5 ราย
   มีอาการดีขึ้น 2-3 ราย ยังต้องติดตาม ต่อเนื่อง
   จากการพูดคุยกันผู้ประสบภัยในศูนย์ ทับตะวันในคืนที่ผ่านมาพบว่า มีอาการ ตื่นตระหนกและหวาดกลัว เมื่อได้รับ ข่าวแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา เวลา 23.00 น. ได้วิ่งหนีไปอาศัยบนเขาจน กระทั่งเช้า จึงได้ลงมา ทุกคนยังมีความ หวาดวิตก จึงได้พูดคุยให้ข้อมูลข่าวสาร จากรัฐบาล เพื่อจะได้ป้องกันได้ทันเวลา และเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
28 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพจ.สงขลาฯ
ม.5 บ้านติงไทร
ต.เกาะศรีบอยา
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นเกาะกลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ 12 กม. ใช้เวลาเดินเรือประมาณ 1 ชม. 45 นาที ประชากรมีอาชีพ การประมง เป็นหลัก, ยางพารา มีจำนวนประชากร ประมาณ 1,000 กว่าคน ได้รับผลกระทบ เรือประมงเสียหาย 2-3 ลำ ได้รับการ ช่วยเหลือชดใช้ค่าเสียหายจากทาง ราชการแล้ว
ปัญหา/ อุปสรรค
   1.กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้รับการติดต่อไว้ ล่วงหน้า ทำให้ได้รับการดูแลไม่ต่อเนื่อง และประเมินสภาพจิตใจได้ยาก
   2.ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเรือ ซึ่ง เสี่ยงต่อการเดินทาง
นายวานิช จีนฉาย
รพ.สวนสราญรมย์
นางนฤมล ทีปะปาล
รพจ.สงขลาฯ
ผู้รายงาน
   มอบหมายให้ สสจ.กระบี่ ช่วยติดตามผลประสานงาน กับสถานีอนามัยเกาะศรีบอยา เพื่อจะได้รับการดูแลรักษา ต่อไป
25 มีนาคม 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพจ.นครสวรรค์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ต.ราไวย์
- ต.ถลาง
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
ต.ราไวย์
   เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย บ้านเรือน เสียหายเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีผู้เสียชีวิต และมีญาติผู้เสียชีวิตจากที่อื่นอาศัยอยู่
อ.ถลาง
โรงพยาบาลถลาง
สิ่งที่ค้นพบ
   รับ consult case ประสบภัยจากคลื่น สึนามิ ปัจจุบันซื้อยากล่มประสาท รับประทานเอง มีอาการใจสั่น หายใจ ไม่ทัน ชาตามตัว แพทย์ปรับแผนการ รักษาให้ และ case R/O Schizophrenia เนื่องจากมีอาการหงุดหงิด ทะเลาะกับ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานบ่อย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แพทย์ แนะนำไปตรวจเพิ่มเติม เช่น Psychological test และรับการรักษาจาก รพ.วชิระภูเก็ต
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ปรับตัวได้ดีขึ้น ยังมีอาการวิตกกังวลอยู่บ้าน เนื่องจาก ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ และยังตามหา ศพญาติไม่เจอ
การให้ความช่วยเหลือ
- ให้คำปรึกษารายบุคคล
- ให้ยารับประทานต่อเนื่อง
นพ.วิญญู ชะนะกุล
รพจ.นครสวรรค์ฯ
ผู้รายงาน
25 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.1 ต.คลองหิน
อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม เดินทางได้ถึงที่บ้านโดยสะดวก
ผู้รับบริการ
   เป็นคู่สามีภรรยา ที่สูญเสียบุตรชายที่ เกาะพีพี ซึ่งได้พบทีมงานสุขภาพจิต เป็นรอบที่ 2
สิ่งที่ค้นพบ
   สภาพจิตใจทั้ง 2 คน สามารถปรับสภาพ ได้ ทำงานได้ดูแลตนเองและครอบครัว ได้ดี ทีมสุขภาพจิตได้ support และให้ กำลังใจ ให้คำแนะนำเมื่อพบความผิด ปกติ เช่น นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ให้ไป พบ จนท.สอ.ต่อไป
นพ.ดนัย เวทวิทู
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
25 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
ศูนย์พักพิงบ้านพรุเตียว
ต.บางนายสี
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์พักพิงบ้านพรุเตียว
   มีบ้านพักชั่วคราวจำนวน 12 แถวๆละ 20 ห้อง เป็นห้องฝายิบซัม หลังคา กระเบื้อง มีห้องน้ำแลน้ำประปาในตัว ช่วงฝนตกมีบางห้องหลังคารั่วแต่ไม่ มากเมื่อเทียบกับศูนย์พักพิงอื่นๆ เป็น ผู้ประสบภัยที่เคยอาศัยที่ ม.น้ำเค็ม ใน ศูนย์ฯมีศูนย์เด็กเล็ก ห้องพยาบาล มีจุด ประสานงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ มีการตั้งหัวหน้าแถวเป็นผู้ดูแล มีผู้ใหญ่ บ้านพรุเตียวเป็นประธานที่เข้มแข็งและ เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน
สิ่งที่ค้นพบ
   1.ศูนย์ฯบ้านพรุเตียวมีกองอำนวนการ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีทะเบียนผู้ อยู่อาศัยในศูนย์อย่างเป็นระบบและ สามารถติดตามหาได้
   2.ทีมมี plan จะทำกลุ่มให้ความรู้สุขภาพจิต แก่ชาวบ้าน แต่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ชุมชนเตรียมการเปิดศูนย์ประสาน เครือข่ายสุขภาพ พรุเตียว กระทรวง สาธารณสุข
   3.ศูนย์ฯบ้านพรุเตียวจะมีการจัดงาน กีฬาสีแข่งขันกับศูนย์ฯบางม่วงใน วันอาทิตย์ 27 มีนาคม ชาวบ้านมีความ กระตือรือร้นสนใจ
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
25 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์ฯบ้านทุ่งขมิ้น
ต.คึกคัก
อ.ตะกั่วป่า
ผู้รับบริการ
- เด็กประถม (ป.2-ป.6) ในศูนย์
- กลุ่ม อสม. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ฯ ทุ่งขมิ้น
- ผู้ประสบเหตุ ที่มาทำงานเป็นครูพี่เลี้ยง
สิ่งที่ค้นพบ
   1.จนท.อสม.ในศูนย์นี้เป็นผู้ประสบเหตุ และสูญเสีย จาก 3 ใน 9 คน สูญเสีย บิดาและบุตร และ 3 คนนี้ มีภาวะซึมเศร้า ในระดับปานกลางใช้กลไกทางจิตแบบ Denial, Suppressive และ Introejection ทาตนเองเรื่องการตายของคนที่รัก และ ยังมีอาการอยู่ ถ้าอยู่ลำพังจะยังคิดโทษ ตนเอง โกรธตนเอง แต่ไม่คิดฆ่ามตัวตาย
   2.อสม.ตอบสนองต่อกลุ่มจิตบำบัดระดับ ปานกลาง คือ ใช้ระบบและใช้ศักยภาพ ของกลุ่มเพื่อนในการให้กำลังใจซึ่งกัน และกันได้พอสมควร
   3.อสม. 3 ราย ที่มีสภาวะซึมเศร้าได้รับ การส่งต่อกับ จนท.สธ. ในพื้นที่ต่อ
   4.นร.ชั้นประถมที่ตั้งกลุ่มส่วนมากจะ สามารถพูดถึงกิจวัตรประจำวันได้ตาม ปกติ ไม่รู้สึกอึดอัดใจ สามารถปรับตัวอยู่ ในค่ายได้ สีหน้าสดชื่น บางคนเล่าเรื่อง เหตุการณ์ขณะประสบภัยได้เหมือน เหตุการณ์ปกติ
   5.ภรรยาข้าราชการที่เสียชีวิต ถ้าหน่วย งานเข้ามา support ดูแลและมีแผนใน การช่วยเหลือ ก็จะทำให้ผู้สูญเสีย ฟื้นฟู จิตใจได้เร็วขึ้น
พญ.ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
24 มีนาคม 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพจ.นครสวรรค์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.3, 5, 8
ต.ฉลอง
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ม.3 เป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก คลื่น ส่วนใหญ่บ้านเรือนเสียหาย ไม่มี ผู้เสียชีวิต ส่วน ม.5 และ ม.3 ไม่ได้รับ ความเสียหายแต่มีญาติผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่
ผู้รับบริการ
   เป็นญาติของผู้เสียชีวิต และเป็นผู้ประสบภัย โดยตรง ส่วนใหญ่ปรับตัวได้ ไม่มีอาการ หวาดผวา หรือนอนไม่หลับ ส่วนใหญ่ เครียดเรื่องไม่มีงานทำและไม่มีเงินได้ ได้ให้คำแนะนำเรื่องงานโดยให้ปรึกา ญาติและอบต.เรื่องงาน
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ปรับตัวได้ ไม่มีปัญหา สุขภาพจิตที่รุนแรง ได้ประสานให้ สอ. ในพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง คาดว่าทีมสุขภาพจิต ไม่จำเป็นต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่องแล้ว
   นอกจากนี้ยังรับ consult case ประสบ ภัยพิบัติจากสถานสงเคราะห์คนชรา ผู้ป่วยรับประทานยากล่อมประสาทอยู่ ต้องการปรึกษาจิตแพทย์เรื่องการปฏิบัติ ตัว นัดตรวจที่ รพ.ถลาง 25 มี.ค.48 เวลา 15.00 น.
นพ.วิญญู ชะนะกุล
รพจ.นครสวรรค์ฯ
ผู้รายงาน
   เนื่องจากผู้ป่วยบางรายที่ อาการดีขึ้นแล้ว น่าจะส่งต่อ ให้พื้นที่ดูแลต่อได้ แต่มีปัญหา เรื่องยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่มียา เพราะฉะนั้นในการพิจารณา เลือกใช้ยา ควรคำนึงถึงชนิด ของยาที่มีในพื้นที่เป็น อับดับแรก
24 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- หมู่บ้านอิสลาม ม.2
ต.อ่าวลึกน้อย
อ.อ่าวลึก
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นชุมชนบ้านใกล้ๆ กัน เดินทางได้ สะดวก
ผู้รับบริการ
   เป็น case F/U และไม่ได้เป็นผู้ประสบภัย แต่มีอาการด้านร่างกาย ขอมาตรวจรักษา case F/U บางรายไม่มาเพราะอาการดีแล้ว สามารถดูแลตนเองได้ บางรายมีธุระด่วน
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีสภาพ จิตใจที่ดี และเข้มแข้ง สามารถดูแลตนเอง ได้ ทำงานหาเลี้ยงชีพได้ บางรายเครียด วิตกกังวลเรื่องบุตรถูกข่มขืนและบุตร ติดยา ทีมได้ support แนะนำ และให้ กำลังใจ รวมทั้ง แนะนำให้ปรึกษากับ คุณครูและส่ง case ให้สถานีอนามัยดูแล ต่อเนื่องต่อไป
การให้ความช่วยเหลือ
- ตรวจรักษา
- บำบัดด้วยยา
- ให้คำปรึกษา
นพ.ดนัย เวทวิทู
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
24 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- ศูนย์พักพิง อบต.บางม่วง
- บ้านพักชั่วคราวกรมทรัพย์ฯ
- บ้านพักชั่วคราวออมสิน
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์พักพิง อบต.บางม่วง
   มีบ้านพักชั่วคราวประมาณ 400 หลังคา เรือน แบ่งเป็นบ้านพักชั่วคราวกรมทรัยพ์ ซึ่งเป็นเรือนแถวไม้ กับบ้านพักชั่วคราว ออมสิน ซึ่งเป็นบ้านน็อคดาวน์ ชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับ การจัดสรรบ้านพักถาวร จึงมีการย้าย เข้าออก ทำให้การจัดทะเบีนผู้มีปัญหา สุขภาพจิตและการติดตาม case เป็นไป ได้ยาก เนื่องจากผู้ประสบภัยที่ไม่ได้ สิทธิบ้านพักถาวรจากศูนย์นี้จะย้ายไปอยู่ ศูนย์พรุเตียว เพื่อขอบ้านพักถาวรของ ศูนย์พรุเตียวในวันที่ลงพื้นที่ ตรงกับ การประชุมเรื่องบ้านพักถาวรที่ รร. ตะกั่วป่าเสนานุกูล
สิ่งที่ค้นพบ
   1.ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง อบต.บางม่วง ยังมีการย้ายเข้าออก ทำให้การจัดทำ ทะเบียนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและการ ติดตาม case เป็นไปได้ยาก ขณะเดียวกัน เริ่มมีบุคคลเร่ร่อนเข้ามาอาศัยในศูนย์ พักพิง
   2.ผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้การจัดสรรบ้าน พักถาวร จะยังวุ่นวายกับการติดต่อ หน่วยงานราชการและมีความเครียดสูง กว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดสรรบ้านพัก ถาวรแล้ว
   3.ทีมเยาวชนที่เป็นแกนนำกิจกรรม แอโรบิค ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อ ได้ เนื่องจากขาดการสนับสนุนอุปกรณื เครื่องเสียง
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
24 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.1, 2, 3
- บ้านนอกนา
- บ้านปากเกาะ
- บ้านเมืองใหม่
ต.เกาะคอเขา
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
ผู้รับบริการ
   - ผู้ป่วย case ติดตามที่รับมอบหมายให้ ติดตามดูอาการจากทีมเดิม
   - ผู้ป่วยใหม่ที่ทีมได้รับแจ้งให้ช่วยดูแล จากสถานีอนามัยในพื้นที่
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น สามารถ ปรับตัวได้ดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไปทำงาน สร้างบ้านได้ ทำภาระกิจได้ตามเดิม ยกเว้น มีบางรายที่มีอาการยังไม่ดีขึ้น จนท.ในพื้นที่ได้ส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วย ไปรักษาตัวต่อที่ รพ.ตะกั่วป่า แล้ว นอกจากนี้ยังมี case ที่ตามไม่พบ ทีมได่ แจ้งชื่อไว้กับ สอ. ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ แล้ว
พญ.ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ
นางสุวดี ศรีวิเศษ
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
   ขอให้ทีมที่ลงพื้นที่ complete ข้อมูลเรื่องที่อยู่ (บ้านเลขที่, เลข zone ในศูนย์ช่วยเหลือ, รร., ที่ทำงาน) ให้มากที่สุด เท่าที่จะหาได้ เพื่อการติด ตาม case ในครั้งถัดไป
23 มีนาคม 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพจ.นครสวรรค์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ต.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
จำนวน 16 ราย
   ส่วนใหญ่เป็นญาติของผู้ประสบภัยที่ เสียชีวิตในพื้นที่อื่น และมีผู้ป่วยจิตเวช เรื้อรังไม่ได้รับการดูแล จำนวน 1 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ผู้รับบริการส่วนมากปรับตัวได้ดี มีอยู่ 1 ราย ส่งต่อให้พื้นที่ดูแลต่อเนื่อง ใกล้ ชิดเพราะมีปัญหาโรคประจำตัว ได้แก่ โครความดัน 1 ราย และ โรคมะเร็ง 1 ราย และมีปัญหาดื่มสุรามากขึ้น เพื่อลด ความเครียด
   - ได้ไปตรวจประเมินผู้ป่วยเร่ร่อนที่มี อาการทางจิตคลุ้มคลั่งอาละวาดที่ชาวบ้าน แจ้งมาก พบว่า เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขาด การรักา ได้ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแล จัดยาให้รับประทาน และประสานอนามัย ให้ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อ รพ.วชิระภูเก็ต
นพ.วิญญู ชะนะกุล
รพจ.นครสวรรค์ฯ
ผู้รายงาน
   เนื่องจากผู้ป่วยบางรายที่ อาการดีขึ้นแล้ว น่าจะส่งต่อ ให้พื้นที่ดูแลต่อได้ แต่มีปัญหา เรื่องยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่มียา เพราะฉะนั้นในการพิจารณา เลือกใช้ยา ควรคำนึงถึงชนิด ของยาที่มีในพื้นที่เป็น อับดับแรก
23 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
เกาะลันตาใหญ่
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   หมู่บ้านตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล ชาวบ้าน มีอาชีพประมงเป็นส่วนมาก
ผู้รับบริการ
   เป็นชาวทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่ มีอาชีพประมงและรับจ้าง
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่สามารถปรับ สภาพจิตใจได้ดี นอนหลับ ทำงานหา เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ มีบางรายมี GHQ ระดับปานกลาง เนื่องจากเครียด นอนไม่หลับ คิดมากเรื่องงานและกลัว เรื่องข่าวลือสึนามิ
การให้ความช่วยเหลือ
- ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีคลายเครียด
- ส่งต่อทีมต่อไปดูแลต่อเนื่อง
นพ.ดนัย เวทวิทู
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
23 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์พักพิงบ้านทรายขาว
- เยี่ยมบ้าน ม.1บ้านทะเลนอก
กิ่ง อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
กิ่ง อ.สุขสำราญ
   อยู่ห่างจาก อ.คุระบุรี ประมาณ 25 กม. ใช้เวลาเดินทางจาก อ.ตะกั่วป่า ประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่า
ศูนย์พักพิงบ้านทรายขาว
   มีผู้ประสบภัยประมาณ 50 ครัวเรือน เข้ามาอาศัยในบ้านชั่วคราวซึ่งสร้างด้วย ไม้อัด อยู่ใกล้ชายทะเล และชุมชนเดิม ขณะนี้บ้านถาวรสร้างเสร็จและส่งมอบ แล้วในบริเวณเดียวกัน ชาวบ้านบางราย เลือกรับเงิน 30,000 บาท/ครัวเรือน เพื่อ ซื้อที่ดินของตนเองและสร้างบ้านเอง ส่วนใหญ่ได้รับเงินชดเชยเรือที่เสียหาย แล้ว ปัญหาสำคัญสำหรับชาวบ้านขณะ นี้ คือ ปัญหาอาชีพ เงินชดเชยเรือประมง ที่เสียหายไม่เพียงพอ และความต้องการ
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนบ้านทะเลนอก
   ขณะนี้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียบ้านได้ เข้าอยู่บ้านพักถาวรซึ่งสร้างในพื้นที่ ตอนบนของหมู่บ้านและห่างจากทะเล แล้ว ที่เหลืออาศัยในบ้านตนเอง
สิ่งที่ค้นพบ
   1.วันนี้ลงพื้นที่ตรงกับการประชุมของ ชาวบ้าน ทั้งในและนอกศูนย์ฯ ทำให้ ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่ในศูนย์ฯ และสนใจ การประชุมมากกว่า
   2.ชาวบ้านในศูนย์ฯ บ้านทรายขาว ยัง อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง/ การขอ ความช่วยเหลือเพิ่มเติม/ ความคาดหวัง ในค่าชดเชยที่จะได้เพิ่มจากรัฐ ซึ่งใน รายที่มีความคาดหวังสูงจะรู้สึกผิดหวัง เครียดและซึมเศร้า ในรายที่พึงพอใจจะ ปรับตัวได้ดีกว่า
   3.จากการติดตามผู้ประสบภัยที่มีคนใน ครอบครัวเสียชีวิตบางรายพบว่า สภาพ จิตใจดีขึ้น บางรายยังมีภาวะซึมเศร้า กลุ่มต่อไป อาจพิจารณาติดตามดูสภาวะ จิตใจของญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมด
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
23 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
สอ.ลำแก่น สิ่งที่ค้นพบ
   1. สอ.ลำแก่น เป็นที่ชุมชนของ อสม. ในพื้นที่ ซึ่ง สอ. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและพบปะ ให้กำลังใจกัน
   2. ใน อสม. ที่เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดเป็น ผู้ประสบเหตุและสูญเสียญาติพี่น้อง ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดี กลับ มากทำหน้าที่ได้ตามปกติ มี 2-3 ราย ที่มี อาการซึมเศร้าซึ่งตอบสนองดีต่อการทำ กลุ่มจิตบำบัด ทุกรายยังมีอาการตกใจง่าย แต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
   3. ผู้ป่วยที่ทางทีมที่แล้วส่งต่อมา ส่วนใหญ่ ปรับตัวได้ดี เริ่มกลับไปประกอบอาชีพ ได้แล้ว ส่วนผู้ป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ผู้ประสบเหตุแต่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิต อยู่เดิมได้รับการดูแลและส่งต่อกับ จนท.ในชุมชนเรียบร้อยแล้ว
   4. รงเรียนทับละมุ มีครู 7 คน ที่เป็นหลัก ในโรงเรียนและชุมชน ครู 5 คน ใน 7 คน เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัด พบว่าครูทั้งหมด มีกำลังใจดีและมีการปรับตัวต่อความ เสียหายได้มาก ครูได้ข้อมูลว่าผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ให้ความเชื่อถือ และขอข้อมูลวิชาการต่างๆ รวมทั้งเรื่อง คลื่นจากครูอยู่เสมอ ดังนั้นการดึงครู เข้ามาเป็นบุคลากรทาง สธ. ทั้งช่วย เรื่องการคัดกรอง การส่งต่อ และการ ติดตามอาการจะดีมาก
   5. ครูทั้ง 5 คน ที่เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัด พึงพอใจเป็นอย่างมากกับการทำกลุ่ม เพราะช่วยดึกศักยภาพ และตอกย้ำความ มีคุณค่าในตนเองทำให้มีกำลังใจทำงานต่อ
   6. ในภาพรวมพบว่า การพบปะกลุ่ม ผู้นำชุมชน เช่น จนท.สอ., อสม., ครู มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะกลุ่มเหล่านี้ จะช่วยงานสุขภาพจิตได้ทุกด้าน อีกทั้ง ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้บริการทาง สุขภาพจิตกับกลุ่มดังกล่าวมาก่อน
   7. ภาวะวิตกกังวลต่อข่าวลือยังเป็นปัญหา หลักในชุมชนแถวนี้ ประชาชนยังตื่น ตระหนกและอพยพบ่อยครั้ง จนทำให้ รบกวนต่อการทำหน้าที่ตามปกติ
พญ.ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
22 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.7 เกาะลันตาใหญ่
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีบ้านริมทะเล มีอาชีพ เป็นชาวประมง อาศัยอยู่กันค่อนข้าง แออัด มีบางส่วนกำลังซ่อมแซมบ้าน และ ขึ้นมาสร้างบ้าน บนเนินสูง
ผู้รับบริการ
   เป็นชาวทะเลชุมชน พูดภาษาใต้ได้ นับถือศาสนาพุทธ
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ปรับสภาพจิตใจได้ ทำงานหาเลี้ยงชีพได้ มีบางครั้งที่ยัง หวาดกลัวในข่าวลือ จนทำให้ต้องไป นอนบนเนินสูงใกล้ๆ บ้านและมีบางราย GHQ อยู่ในระดับ moderate
การให้ความช่วยเหลือ
   ได้พูดคุยดูแลในด้านจิตใจ และให้ความ รู้เรื่องข่าวลือ รักษาด้วยยา บำบัดทาง ด้านจิตใจและร่างกาย บางรายได้วาง แผนการดูแลต่อเนื่องต่อไป
นพ.ดนัย เวทวิทู
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
22 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์พักพิงวัดสามัคคีธรรม
- ชุมชนซอยอุดมสุข
- เยี่ยมบ้าน ซ.สุเหร่า
- เยี่ยมบ้าน ม.12 บ้านห้วยทรัพย์
อ.คุระบุรี
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
อ.คุระบุรี
   อยู่ห่างจากอำเภอตะกั่วป่าประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่า
ศูนย์พักพิงวัดสามัคคีธรรม
   มี 88 ครัวเรือน โดย 32 ครัวเรือน เป็น ผู้ประสบภัยที่เคยอาศัยที่ ม.3 เกาะพระทอง ซึ่งบ้านเสียหายหมด ปัจจุบันได้อยู่บ้าน ชั่วคราว อยู่ระหว่างการตกลงหาสถานที่ สร้างบ้านถาวรได้แล้วที่คลองบางหรู อีก 58 ครัวเรือน เป็นชาวบ้านจาก ม.2 เกาะพระทอง ซึ่งบ้านไม่ได้รับความ เสียหาย แต่เนื่องจากเดือนที่แล้วมีข่าวลือ เรื่องคลื่น ทำให้ชาวบ้านอพยพมาอยู่ใน ศูนย์แทน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเต็นท์ ซึ่ง เมื่อฝนตกไม่สามารถใช้พักอาศัยได้
ชุมชนซอยอุดมสุข
   เป็นชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ขณะ เกิดเหตุมีชาวบ้านกำลังออกเรือประมาณ 14-15 คน ทุกคนรอดชีวิต แต่ส่วนใหญ่ เรือได้รับความเสียหาย ไม่มีอาชีพ
สิ่งที่ค้นพบ
   1. สสอ.คุระบุรี มีระบบการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ มีการรวมศูนย์ข้อมูลที่ สสอ.ทำให้มีฐานข้อมูลของผู้ประสบภัย และผู้ได้รับผลกระทบ มีฐานข้อมูลที่มี ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่และแผนการ ติดตาม follow up case อย่างเป็นระบบ มีการแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์พักพิง แต่ละแห่ง การเข้ามาทำงานสุขภาพจิต ในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ต้องผ่าน สสอ.และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ
   2. การเดินทางไปกลับ อ.คุระบุรี ใช้เวลา นานและวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางไป อ. สุขสำราญ จ.ระนอง ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกล ทำให้เสียเวลาและเพิ่มความเสี่ยงในการ เดินทาง ทีมประสานควรจัดหาที่พักใน อ.คุระบุรี 1 คืน แทนการเดินทางไปกลับ ในวันที่ไปคุระบุรี
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
22 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ทับตะวัน
- ศูนย์น้ำตกบ่อหิน
สิ่งที่ค้นพบ
   1.ประชาชนส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดี เนื่องจากผู้นำชุมชนเข้มแข็งและพา วัยรุ่นและผู้ใหญ่เพศชายออกไปรับจ้าง หรือช่วยกันสร้างบ้าน ส่วนผู้หญิงช่วย ทำอาหารหรือทำอาชีพเสริมตามที่ได้รับ การอบรมมา ช่วงเย็นก็จะพูดคุยกันเป็น กลุ่ม ทำให้เกิด Support environment ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว เป็น อย่างยิ่ง
   2.มีประชาชนส่วนน้อยประมาณ 1-2 คน ในศูนย์ที่แสดงอาการชัดเจนว่าปรับตัว ยังไม่ได้ เช่น มีอารมณ์ซึมเศร้า หรือมี อาการทางกายแต่ผู้ป่วยทั้งหมด ตอบ สนองดี ทั้ง Individual psychotherapy โดยเฉพาะ ชนิด expressive psycho- therapy ได้ผลดีมาก
   3.อาการพบปะ อสม. ดี สอ.บางม่วง จำนวน 30 ราย พบว่า เกือบทั้งหมด เป็นผู้ประสบเหตุและมี depressive ในระดับต่างๆ กันไป
   4.อสม.ส่วนใหญ่ใช้กลไกทางจิต เช่น Suppression หรือ Reaction Formation หรือ undoing หรือ denial ในการลดภาวะ ผิดปกติทางอารมณ์ หรือ ร่างกายที่จะ เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มีสัญลักษณ์ที่กระตุ้น เกี่ยวกับเหตุการณ์จะแสดงอารมณ์เศร้า ออกมา
   5.อสม.ส่วนใหญ่ตอบสนองดี ต่อ Group psychotherapy ที่เน้นการ Ventilate และ Supportive ซึ่งกันและกัน พบว่าเกิด cohesion ที่เข้มแข็งในกลุ่มและ อสม. ส่วนใหญ่ พึงพอใจมาก
   6.การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ จนท.ใน พื้นที่ ทำให้สามารถให้ความรู้และการ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้กว้างขวางขึ้น การใช้ประโยชน์จากหอกระจายข่าว หมู่บ้านหรือวิทยุชุมชน ช่วงงาน สุขภาพจิตเชิงรุกได้มากขึ้น
พญ.ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
21 มีนาคม 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพจ.นครสวรรค์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
หาดกมลา
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   พื้นที่ประสบภัยที่มีบ้านเรือนบางส่วน อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ทุกคนมีที่อยู่ อาศัย โดยบางรายพักอาศัยบ้านญาติ
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่มีสภาพจิตใจ ที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ยังมีความวิตกกังวลและหวาดผวา เมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับภัยพิบัติ บางรายยัง เมื่อพูดคุยถึงเหตุการณ์มีอาการซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีรุนแรงถึงขั้นทำร้าย ตนเอง
ผู้รับบริการ
จำนวน 25 ราย
   - บำบัดทางจิตใจ 10 ราย
   - บำบัดทางจิตใจและร่างกาย 3 ราย
   ผู้รับบริการส่วนมากเป็น case เก่า วินิจฉัย Adjustment disorder อาการดีขึ้น
   - ให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคลและ รายครอบครัว
ปัญหา/ อุปสรรค
   - ไม่สามารถติดตามผู้รับบริการบางราย เพราะไปอยู่นอกพื้นที่ เช่น อยู่บ้านญาติ หรือทำงานนอกพื้นที่
   - ผู้ประสบภัยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เท่าที่ควร เช่น ที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภค อาชีพ จึงควรดำเนินการประสานผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อไป
นพ.วิญญู ชะนะกุล
รพจ.นครสวรรค์ฯ
ผู้รายงาน
21 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
เกาะลันตาใหญ่
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เกาะลันตาใหญ่ห่างจากอำเภอจังหวัด กระบี่ประมาณ 76 กม. นั่งแพข้ามฟาก 2 ครั้ง ถนนบนเกาะกำลังสร้าง ทำให้ บ้านริมถนนมีฝุ่นมาก อาชีพผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ มีอาชีพประมงและรับจ้าง
ผู้รับบริการ
1.ผู้ประสบภัย 3 ราย
2.ญาติผู้ประสบภัย 1 ราย
3.ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 1 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่สามารถปรับ สภาพจิตใจทำงานหาเลี้ยงชีพ เลี้ยง ครอบครัวได้ แต่มีบางรายยังกลัวต่อ ข่าวลือสึนามิ จึงทำให้เครียดและตกใจ กลัวเป็นบางช่วง
การให้ความช่วยเหลือ
   ทีมงานได้ประเมินสภาพจิตใจประกอบ กับ GHQ ได้ให้ supportive ผู้ป่วยและ ญาติ ให้ความรู้เรื่องการเกิดสึนามิ ได้ ให้ยาเพื่อดูแลรักษาด้านจิตใจและส่งต่อ ให้เครือข่ายดูแลต่อไป
นพ.ดนัย เวทวิทู
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
21 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำเค็ม
- ศูนย์สำนักสงฆ์แหลมนิคม
- ศูนย์ศุภนิมิตร
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำเค็ม
- บ้าน 50 หลังคาเรือน
- ประชากร 168 คน
ศูนย์สำนักสงฆ์แหลมนิคม
- บ้าน 80 หลังคาเรือน
- ประชากร 299 คน
ศูนย์ศุภนิมิตร
- บ้าน 90 หลังคาเรือน
- ประชากร 269 คน
ผู้รับบริการ
จำนวน 83 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   1.ผู้ประสบภัย อยู่ระหว่างการย้ายจาก บ้านพักชั่วคราวเข้าบ้านถาวรเนื่องจาก มีการส่งมอบบ้านถาวแล้ว 130 หลัง
   2.การติดตามเยี่ยม case ในศูนย์ๆ ต่างๆ ถ้ามีการประสานงานล่วงหน้า เช่น แจ้ง สอ., ประสานหัวหน้า อสม., หัวหน้าชุมชน จะรับรู้สภาพปัญหาได้ ดีกว่า และสามารถส่งต่อ case ให้ เครือข่ายได้ดี
   3.การดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ยังไม่มีแผนงานที่เป็นรูปธรรม ทำให้ การฟื้นฟูสุขภาพจิต และการค้นหา กลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุม 100%
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
21 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปากวีป
ต.คึกคัก
อ.ตะกั่วป่า
สิ่งที่ค้นพบ
   จนท.สสอ.ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง สะท้อนปัญหาที่เกิดจากการลงพื้นที่ ของกลุ่มทำงานจากกรมสุขภาพจิตว่า
   1.ทีมกรมสุขภาพจิตไม่ได้ประสานหรือ ร่วมงานกับ สสจ.ในแง่ที่จะให้ สสจ. เป็นหลักในการดูแลสุขภาพจิต ปชช. ต่อไปในอนาคต
   ทีมกรมสุขภาพจิต ส่งต่อการดูแล ผู้ป่วยกันเองโดยไม่ผ่าน สสจ. หรือ จนท.ในพื้นที่ ทำให้ จนท.ในพื้นที่รู้สึก ว่าเป็นส่วนเกิน
   2.จากปัญหาที่พื้นที่รู้สึกว่าเป็นส่วนเกิน ทำให้เกิดความขัดแย้ง แบบ hostile dependent แสดงออกมาในรูปไม่ทันใจ การลงพื้นที่ วิจารณ์การให้ยาของทีมที่ ทำให้เกิด Side effect และต่อต้านการ ปฎิบัติงานโดยการเพิกเฉย หรืออยู่แบบ ตัวใครตัวมัน
   3.จนท.ในศูนย์ฯ ยังมีทัศนคติที่เป็นลบ ต่อจิตแพทย์ตัวแทนกรมที่เคยมีความ ขัดยังและได้ส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์จึง ทำให้การประสานงานของกรมสุขภาพ จิตกับ จนท. พื้นที่ยังห่างเหิน
   4.สสจ.ยังไม่สามารถทำ mapping เพื่อ ระบุปัญหาและสภาพปัจจุบันได้ เพราะ ยังขาดข้อมูลการรักษาและการติดตาม จากกรมสุขภาพจิต
   5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น อสม., สอ., สสจ., และ สอ. ยังประสบปัญหาทาง จิตใจ เช่น Depression, Adjustment disoder และมี relationship problem ที่ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
   6.จนท.ในพื้นที่ร้องขอการช่วยเหลือใน แง่การให้ความรู้เรื่องการดูแลประชาชน ให้ห้วงเวลาต่างๆ
   7.จากการที่ ทีมกรมส่งต่อผู้ป่วยให้ทีม ต่อไปดุแล ทำให้งาน screening ผู้ป่วย กายใหม่ ตกหล่นไปประกอบกับ สัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่พื้นที่ไม่ดี ยิ่ง ทำให้การคัดกรองยิ่งลดลงไปมาก
   8.เกิดปัญหาการเยี่ยมซ้ำซ้อน จากการที่ สสจ. ยังไม่ mapping และจากการที่กรม ไม่ประสานข้อมูลกับพื้นที่รับผิดชอบ
พญ.ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
18 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- ส.กัลยาณ์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
อ.กระทู้
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
จำนวน 4 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 2 ราย
- ให้คำปรึกษารายบุคคล 2 ราย
- ส่งต่อ 2 ราย
- ไม่พบ case 2 ราย เนื่องจากไม่อยู่บ้าน
   1.ได้ทำการโทรสอบถามพบว่าปกติ สบายดี
   2.สอบถามจากญาติ พบว่าปกติ ไป ทำงานได้
พญ.วนัทดา ถมค้าพาณิชย์
ส.กัลยาณ์ฯ
ผู้รายงาน
18 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.คลองท่อม
ม. 2, ต.ตลิ่งชัน
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นหมู่บ้านห่างจาก รพ.เหนือคลอง ประมาณ 20 กม. หมู่บ้านอยู่ติดทะเล ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์เล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือในการประกอบ อาชีพ และบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ขณะปฏิบัติงานของพื้นที่เกาะลันตา, พีพี
ผู้รับบริการ
จำนวน 9 ราย
- ติดตามต่อเนื่อง 7 ราย
- ผู้ป่วยใหม่ 1 ราย
- นัด F/U จำนวน 2 ราย
พญ.ปาฏิโมกข์ พรหมช่วย
น.ส.อุมาพร กาญจนรักษ์
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
18 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านพรุเตียว
ต.บางพายศรี
อ.ตะกั่วป่า
- ผู้ประสบภัยนอกศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านพรุเตียว
การให้ความช่วยเหลือ
   - case เดิม จำนวน 8 ราย ไม่พบ case เดิม จำนวน 1 ราย ข้อคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้าน เสนอว่า
   มีผู้ประสบภัยที่อยู่นอกศูนย์บ้านพัก ชั่วคราว บ้านพรุเตียว ที่ต้องการและ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ อยากให้ทีม ช่วยเหลือทางจิตใจไปดูแลและจาก การดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภาค รัฐ ที่ผ่านมาดำเนินการล่าช้า ไม่เพียง พอกับความต้องการของผู้ประสบภัย
   นอกจากนี้ผู้อาสาสมัครที่มาช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย มีความต้องการดูแล จากทีมช่วยเหลือทางจิตใจ ซึ่งทีมงาน ได้ให้การสนับสนุนทางจิตใจ และ วางแผนส่งต่อให้จัดกิจกรรมดูแล อาสาสมัครที่มาช่วยเหลือด้วย
ผู้รับบริการ นอกศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านพรุเตียว
   จำนวน 7 ราย และได้ไปเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัย ที่เสียชีวิต ที่งานศพ ณ สำนักสงฆ์ ปากวีป
สิ่งที่ค้นพบ
   - ผู้ให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ต่างๆ มีความเครียดและต้องการความ ช่วยเหลือทางจิตใจ
   - การมีผู้นำหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้การค้นหา และให้ความช่วยเหลือ สะดวกและทำได้เต็มที่
   - มีผู้ประสบภัยที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์บ้าน พักชั่วคราว จึงไม่ค่อยได้รับการช่วย เหลือ และส่วนใหญ่เป็นญาติของ ผู้เสียชีวิต
พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
17 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- อสม.พื้นที่
ม. 2, 4
ต.เกาะศรีบอยา
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นหมู่บ้านในเกาะปู ซึ่งอยู่ห่างจาก ท่าเรือแหลมกรวดต้องเดินทางโดย เรือประมาณ 45 นาที
ผู้รับบริการ
จำนวน 31 ราย
   - ติดตามต่อเนื่อง 11 ราย
   - ผู้ป่วยใหม่ 20 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ผู้ป่วย F/U มีอาการดีขึ้นทุกราย สามารถได้รับการดูแลต่อจาก จนท. สอ.พื้นที่ได้
   - ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มีอาการของ Major depressive disorder และอาการ วิตกกังวลในระดับสูงและมีอาการ โรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 1 ราย ซึ่งควรติดตามดูอาการต่อ ซึ่งได้ให้คำ แนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและ ญาติในการดูและผู้ป่วยต่อไป
พญ.ปาฏิโมกข์ พรหมช่วย
น.ส.อุมาพร กาญจนรักษ์
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
17 มีนาคม 2548
- ทีมภูเก็ต
- สถาบันกัลยาฯ
ต.ป่าตอง
อ.กระทู้
จ.ภูเก็ต
การปฏิบัติงาน
   ทำการเยี่ยมสำรวจ 3 ชุมชนได้แก่ชุมชน กะหลิมชุมชนเกาะหาดและชุมชนไสน้ำเย็น และประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 7 ชุมชน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน จากการรายงานสภาพการและเยี่ยมสำรวจ ของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ป่าตองไม่พบผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ที่มี ปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง
ปัญหาและอุปสรรค
   ผู้ประสบภัยยังคงต้องการความช่วยเหลือ ทางเศรษฐกิจดังนั้นการให้คำปรึกษา เรื่องการประกอบอาชีพยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้รายงาน
17 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.สวนปรุง
- ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ต.บางม่วง
ผู้มารับบริการ ผู้มารับบริการ 19 ราย
ผู้รับรับบริการและบริการที่ให้
   ติดตามเยี่ยมผู้ประสบภัยบ้านพักชั่วคราว ตำบลบางม่วง พบ case ที่ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากสูญเสียบุตรสาวและมารดา วางแผนให้ดูแลและให้การสนับสนุนจิตใจ อย่างต่อเนื่อง
   ภาคบ่าย ติดตามเยี่ยมผู้ประสบภัยศูนย์บ้าน พักชั่วคราวบ้านบางม่วง(กรมทรัพยากรธรณี) มีผู้ประสบภัยต้องติดตามดูแลต่อเนื่อง จำนวน 9รายไม่พบ 5 ราย มีผู้รับบริการใหม่ จำนวน 4 รายพบเป็นผู้ป่วยจิตเวชรายเก่า ที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ทานยาไม่ต่อเนื่อง แพทย์ได้ให้การรักษาและ F/U ใน2 สัปดาห์
แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้รายงาน
17 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
สอ.ลำแก่น
จ.พังงา
ผู้รับบริการ
ผู้มารับบริการ 7 ราย
ผู้รับรับบริการและบริการที่ให้
   ติดตามเยี่ยม case7 ราย และเป็นผู้ป่วย รพ.สวนสราญรมย์ 1 รายพบว่ผู้ประสบภัย ทั้ง6รายอาการทั่งไปดีขึ้นสามารถทำงานได้ ตามปกติได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
รัชนี แม้นนนทรัตน์
ผู้รายงาน
15 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
หมู่ที่ 5,9,11
ต.คลองพนม
อ.คลองพนม
จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
   ผู้ประสบภัย และญาติผู้ประสบภัย ที่วางแผนติดตามต่อเนื่อง
นางสาวอุมาพร กาญจนรักษ์
ผู้รายงาน
15 มีนาคม 2548
- ทีมภูเก็ต
- สถาบันกัลยาฯ
พื้นที่ ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ 9 ราย
การปฏิบัติงาน
   วางแผนกับส.อ.ให้ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ซึ่งได้นัดไว้ในวันที่ 5,7 เม.ย. 48
ปัญหาและอุปสรรค
   เป็นเรื่องของการส่งต่อข้อมูล การติดต่อ ประสานงาน
แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้รายงาน
15 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.สวนปรุง
- ศูนย์พักพิงชั่วคราว
  บ้านหาดทรายขาว
  ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอ
  สุขสำราญ จ.ระนอง
- ชุมชนบ้านทะเลนอก
  ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ
  จ.ระนอง
ผู้มารับบริการ
ผู้มารับบริการ 29 ราย
ผู้รับรับบริการและบริการที่ให้
   ติดตามเยี่ยมcaseที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านหาดทรายขาว ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอ สุขสำราญ จ.ระนองโดยมี case ติดตามต่อเนื่อง จำนวน 16 รายไม่พบ 5 รายcase ใหม่ 3 รายและการปรึกษารายกลุ่มจำนวน 2 กลุ่ม เรื่องการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และอีสุกอีใส
ปัญหาที่พบ
   1.ชาวบ้านบอกเล่าถึงการช่วยเหลือจาก ภาครัฐว่าไปทั่วถึงได้รับการช่วยเหลือ ไม่เท่าเทียมกัน
   2.บ้านพักชั่วคราวมีปัญหาหลังคารั่วเวลาฝนตก
   3.ชาวบ้านและcase ที่ต้องติดตามมบางส่วน ได้ย้ายออกจากกลุ่มพักพิงชั่วคราว บ้านหาดทรายขาวทำให้ติดตามลำบาก
แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้รายงาน
15 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.ทับละมุ
จ.พังงา
ผู้มารับบริการ
ผู้มารับบริการ 3 ราย
ผู้รับรับบริการและบริการที่ให้
   ให้คำปรึกษา 1 รายเนื่องจาก case มีปัญหาสุขภาพจิต มีอาการเครียดวิตกกังวลสูง ปรับตัวไม่ เหมาะสมโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ สอ.ลำแก่นเพื่อติดตามดูแลต่อไปและให้ คำปรึกษาครอบครัว
   ให้บริการนักเรียนโรงเรียนทับละมุจำนวน 2 ราย
ปัญหาที่พบ
   มี case บางรายประสบว่ามีคลื่นยักษ์ สึนามิลูกใหม่ชาวบ้านตื่นตระหนก รีบอพยพขนย้ายข้าวของหนีกัน บางรายมีอาการหวาดกลัวทำให้เสีย สุขภาพจิตบางรายไม่รับประทานยาที่แพทย์ จัดให้เพราะคิดว่ากลัวจะหลับจนหนีไม่ทัน เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิมา
รัชนี แม้นนนทรัตน์
ผู้รายงาน
15 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์พักพิงทุ่งละออง
- ซ.สุขสะอาด
- บ้านปากเตรียม
การให้ความช่วยเหลือศูนย์พักพิงทุ่งละออง
   1.case เดิม จำนวน 1 ราย
   2.case ใหม่ จำนวน 2 ราย ไม่พบ case เดิม จำนวน 2 ราย
การให้ความช่วยเหลือ ซ.สุขสะอาด
   1.case เดิม จำนวน 20 ราย
   2.case ใหม่ จำนวน 3 ราย ไม่พบ case เดิม จำนวน 1 ราย แต่ได้ พบญาติ
การให้ความช่วยเหลือบ้านปากเตรียม
   1.case เดิม จำนวน ราย ไม่พบ case เดิม จำนวน 1 ราย แต่ได้ พบญาติ
ปัญหาที่พบ
   1.เวลาที่ติดตามเยี่ยม case เป็นเวลาที่ case ต้องออกไปทำงาน หรือทำธุระ จึงไม่พบ case
   2.ใช้เวลาในพื้นที่นาน เนื่องจาก case ติดประกอบพิธีทางศาสนา(ทำละหมาด)
   3.บ้านพักชั่วคราวทุ่งละออง อนามัย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลไม่ดีเท่าที่ ควร พบผู้ประสบภัยเป็นอีสุกอีใส
สิ่งที่ค้นพบ
   1.ยังมีชาวบ้านบางคนยังมีอาการหวาด ระแวง กลัวน้ำ กลัวลมพายุ
   2.ชาวบ้านบางส่วนยังไม่ได้รับค่าชดเชย หรือ ได้รับค่าชดเชยไม่เพียงพอ กับ ทรัพย์สินที่สูญเสีย
   3.ชุมชนปากเตรียม มีการรวมตัวอย่าง เข้มแข็ง ช่วยเหลือกันโดยผู้ชายช่วย สร้างที่พักอาศัย ผู้หญิงประกอบอาหาร และมัดย้อมผ้าขายเป็นอาชีพ
พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
15 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์

ศูนย์อพยพบ้านบนไร่
- ศูนย์พักพิงบ้านเพื่อนพึ่งภาฯ
ผู้รับบริการ
1.case เดิม จำนวน 3 ราย
2.case ใหม่ จำนวน 1 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
- ตรวจรักษาสุขภาพ 4 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 4 ราย
- ให้คำปรึกษารายบุคคล 4 ราย
ผู้รับบริการศูนย์พักพิงบ้านเพื่อนพึ่งภาฯ
   case ใหม่ จำนวน 2 ราย แต่ไม่พบ case เนื่องจากว่าไปทำงาน
นางรัชนี แม้นนนทรัตน์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
14 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- ส.กัลยาณ์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.4 ต.รัษฎา
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ได้รับความสูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิต
ผู้รับบริการ
จำนวน 27 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษา ด้วยยา
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล
   - คณะทำด้านสุขภาพ
การวินิจฉัยโรค
   - PTSD 2 ราย
   - Adjustment disorder 11 ราย
   - Normal S 10 ราย
   - Anxiety 2 ราย
   - Muscle pain 2 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือ เรื่องงานและเงินในการลงทุนประกอบ อาชีพ
พญ.วนัทดา ถมค้าพาณิชย์
ส.กัลยาณ์ฯ
ผู้รายงาน
14 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.คลองท่อม
ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
    เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายจาก ภัยพิบัติ แต่ประชานในพื้นที่ได้รับผล กระทบ เนื่องจากไปทำงานที่เกาะพีพี และที่หาดไร่เล ระยะทางจาก รพ. คลองท่อม ถึง ม.2 ต.คลองท่อม ประมาณ 2 กม.
ผู้รับบริการ
   จำนวน 2 ราย สภาพจิตใจดีขึ้น ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
พญ.ปาฏิโมกข์ พรหมช่วย
น.ส.อุมาพร กาญจนรักษ์
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
14 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์บ้านพักชั่วคราวศุภนิมิต
- บ้านน้ำเค็ม
- บ้านพักชั่วคราวบ้านน้ำเค็ม (ทบ.1-5)
- บ้านพักชั่วคราวบ้านน้ำเค็ม (ทบ.6-13)
การให้ความช่วยเหลือ
   ติดตามเยี่ยม case แต่ไม่พบ case
การให้ความช่วยเหลือบ้านน้ำเค็ม
   ติดตามดูแลต่อเนื่อง จำนวน 3 ราย สอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านพบว่า case สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ 2 ราย ไม่พบ 1 ราย
การให้ความช่วยเหลือบ้านน้ำเค็ม (ทบ.1-5)
   ติดตามดูแลต่อเนื่อง จำนวน 4 ราย ไม่พบ 1 ราย พบ caseใหม่อีก 4 ราย
การให้ความช่วยเหลือบ้านน้ำเค็ม (ทบ.6-13)
   ติดตามดูแลต่อเนื่อง จำนวน 11 ราย ไม่พบ 6 ราย พบ caseใหม่อีก 3 ราย
พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
14 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์อพยพปากวีป
- ศูนย์อพยพทุ่งขมิ้น
(รร.บ้านบางเนียง)
การให้ความช่วยเหลือ
1.ติดตาม case ที่ต้อง F/U จำนวน 6 ราย
2.บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 2 ราย และนัด F/U อีก 1 อาทิตย์
3.ส่งต่อ
   - รพ.วชิระภูเก็ต 1 ราย
   - รพ.ตะกั่วป่า 1 ราย
การให้ความช่วยเหลือศูนย์อพยพทุ่งขมิ้น
1.ติดตาม case ที่ต้อง F/U จำนวน 2 ราย
2.case เดิม 4 ราย
    - case มีประวัติเป็น thyroid ต้องได้รับ ยาต่อเนื่อง ได้ส่งต่อ สสอ.
    - case เด็ก แต่ไม่พบเด็กทั้งที่บ้านและ รร. ได้สอบถามจากญาติในศูนย์และ ประเมินปัญหาของเด็กที่ รร.บ้านบาง เนียง จากครูประจำชั้น พบว่า เด็กมี พฤติกรรมการเรียนและการรับรู้ต่ำกว่า เกณฑื ขาดเรียนบ่อย และบิดาไม่ได้เอา ใส่ดูแล เด็กขาดหลักฐานสำคัญ เช่น สูติบัตร ทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากทางราชการทั้งครอบครัว
   - case เด็ก ซึ่งเดิมได้ส่งให้จิตแพทย์ เด็กแต่ยังไม่ได้พบจึงได้ติดตามไปคุยกับ ย่าเพื่อสอบถามปัญหาของเด็กและให้ การช่วยเหลือ พบว่ายาติดสุราและใน ครอบครัวค่อนข้างแออัด จึงได้ให้ข้อมูล เรื่องการดูแลให้เข้าใจเด็ก และปรับ พฤติกรรมของย่าในเรื่องการลดสุรา และได้สอบถามครูประจำชั้น รร. บ้าน บางเนียง พบว่าเด็ก มีพฤติกรรมแยกตัว พูดน้อย แต่การประเมินโดยรวมเด็กมี ปฏิสัมพันธ์ดีพอสมควร
    - case เด็กอยู่ศูนย์อพยพบ้านบางเนียง เป็น case เก่า ได้ติดตามจากครูประจำชั้น และตัวเด็กพบว่ามีพฤติกรรมดีขี้น ไม่ หงุดหงิด เล่นกับเพื่อนได้ดี
    - ติดตาม case พบว่าอาการทั่วไปดีขึ้น แต่ยังมีความวิตกกังวลอยู่บ้างเนื่องจาก คิดถึงลูก ยังมีเบื่ออาหารบ้างและยังมี ยาเดิมอยู่นัด F/U ต่อสัปดาห์หน้า
นางรัชนี แม้นนนทรัตน์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
11 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
ต.บางม่วง
อ.ตะกั่วป่า
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านพรุเตียว
ผู้รับบริการ
จำนวน 6 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 6 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 3 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 3 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 6 ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 3 ราย/ 1 ครอบครัว
ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
   1.ผู้นำหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ
   2.สภาพแวดล้อมสุขาภิบาลไม่ดี
   3.เจ้าหน้าที่เจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน
พญ.มธุรดา นันทะแสง
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
   นำข้อมูลเสนอผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไข และ ปะสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
11 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์บ่อหิน
- ศูนย์ทับตะวัน
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   - เป็นบ้านที่ทำจาก Container ยกสูง โดยตั้งศูนย์อยู่ติดกับน้ำตก(บ่อหิน)
   - ทับตะวันบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกเรียงกัน เป็นแถว
ผู้รับบริการ
จำนวน 8 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 1 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 8 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 8 คน
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 4 ราย/ 2 ครอบครัว
ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
   - ไม่พบผู้ป่วย 1 case ที่อยู่บริเวณหน้า ศูนย์บ่อหินเนื่องจากไปงานศพลูก ไป เกาะสมุยไม่มีกำหนดกลับ จึงอาจให้ สอ. ช่วยนัด case ไว้ให้ล่วงหน้า
   - ผู้ป่วยบางรายออกไปทำงานและธุระ นอกศูนย์อพยพ
สิ่งที่ค้นพบ
   - มีบาง case ยังวิตกกังวลเรื่องข่าวลือ วันที่ 12 มี.ค.48
   - เนื่องจากปิด case ในศูนย์ได้หมดแล้ว จึงอาจไม่ต้องเข้ามาทุกสัปดาห์
พญ.ทัศนีย์ กุลจนพงศ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
11 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- บ้านบางเทา
- หาดบางเทา
- รร.บางเทา
ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ทำสวน
ผู้รับบริการ
จำนวน 5 ราย
พื้นที่ปฏิบัติงานหาดบางเทา
   เป็นหมู่บ้านติดชายทะเล บ้านได้รับ ความเสียหาย และมีบุคคลในครอบครัว เสียชีวิต
ผู้รับบริการ
จำนวน 3 ราย
สุขภาพจิตปกติ สามารถปฏิบัติงานได้
การให้ความช่วยเหลือ รร.บางเทา
   เพื่อติดตามเด็กนักเรียนที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์
ผู้รับบริการ
จำนวน 4 ราย
ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
   พื้นที่ขาดการประสานงานที่ดี
พญ.สุวรรณี รุ่งเดช
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
11 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.2
- บ้านคลองม่วง
ต.หนองทะเล
อ.เมือง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 24 กม. ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพประมง, ค้าขาย ได้รับความเสีย หายมีบ้านพัง 3 หลัง เรือหางยาว 70 ลำ, เรือประมงเสียหายมาก 2 ราย
ผู้รับบริการ
   ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ธรณีพิบัติ 4 ราย มีสภาพจิตใจดีขึ้น แพทย์ได้ปรับการรักษาให้โดยเฉพาะ case ที่สามีเสียชีวิตและไม่ได้นัด F/U ประสานสถานีอนามัยใกล้บ้านดูแล ต่อเนื่อง
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพจิตใจดีขึ้น โดยเฉพาะ case ที่สามีเสียชีวิต ส่วน case นักเรียน 3 รายไม่ได้เจอเนื่องจาก นร. ติดสอบได้ประสานหัวหน้าสถานีอนามัย ทราบว่าเด็กมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ร่าเริง เรียนหนังสือได้ตามปกติ
นางสยาภรณ์ เดชดี
รพจ.สงขลาฯ
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
10 มีนาคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง ม.3, 5, 7
ต.เขาไม้แก้ว
อ.สิเกา จ.ตรัง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   พื้นที่แหลม (ชายฝั่งทะเล) ทางเข้าเป็น ถนนดินแดงยาว 15 กม. และต้องนั่งรถ มอเตอร์ไซด์ของชาวบ้านที่มารับไปอีก 2 กม.
ผู้รับบริการ
จำนวน 118 คน
การให้ความช่วยเหลือ
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ และให้กำลังใจ, และรับปากว่าจะประสานนายอำเภอ ให้ลงไปดูเพื่อการช่วยเหลือต่อไป
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 118 คน
   - แนะวิธีทำกลุ่มคลายเครียด
ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
ของชาวบ้านผู้ประสบภัย
   1.ขาดเครื่องมือทำประมง
   2.ปลาและอาหารทะเลที่หาได้ไม่มีผู้ซื้อ ขายกันเองแถวบ้านและราคาต่ำมาก
   3.หวาดผวากับเหตุกาณ์และกังวลกลัว จะเกิดซ้ำในวันที่ 12 มี.ค.48
   4.มีหนี้สิน รอที่ผ่อนกับบริษัทรถจักร- ยานยนต์ขาดการขาดส่ง
   5.ต้องการให้ทางราชการเข้าไปในพื้นที่ ไม่มีหน่วยงานใดลงไปถึงพื้นที่นอก จากบุคลากรของศูนย์สุขภาพจิตจังหวัด ตรัง
   6.ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่ได้ รับแล้วคือ ครอบครัวละ 2,000 บาท
   7.มีคนชราและผู้ป่วยเรื้อรังจำนวนหนึ่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือ
10 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์พักชั่วคราวบางม่วง (กรมทรัพยากร)
- ศูนย์พักชั่วคราวบางม่วง (ออมสิน)
การให้ความช่วยเหลือ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 9 ราย
ผู้รับบริการ
- พบ case เก่า 6 ราย
- case ใหม่ 12 ราย
   เป็นผู้ป่วยทางจิต 13 ราย
   พบผู้ป่วยจิตเภทรายเก่า ของ รพ. สวนสราญรมย์ที่ไม่รับการรักษาต่อเนื่อง มีอาการไม่ทานยา ก้าวร้าว ไม่นอน ระแวง สูบบุหรี่จัด ได้ให้การรักษาและ ให้ยา ติดตามประวัติการรักษาเก่าและ F/U ใน 1 สัปดาห์
การให้ความช่วยเหลือ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 10 ราย
ผู้รับบริการ
   - พบ case เก่า 8 ราย
   - case ใหม่ 16 ราย
   เป็นผู้ป่วยทางจิต 15 ราย
   พบ case เด็กมารับบริการด้วยโรคทาง กาย แต่เด็กไม่พูดโต้ตอบ (อายุ 8 ปี) บิดาให้ข้อมูลว่าหลังประสบภัยสึนามิ เด็กซึมลง ไม่สบตา ก้าวร้าว ควบคุม ตัวเองไม่ได้บ่อยครั้ง plan Consult จิตแพทย์เด็ก
ปัญหาที่พบ
   1.ติดตาม case ไม่พบเนื่องจากผู้รับบริการ เริ่มออกไปทำงานและไปติดต่อสงเคราะห์ ด้านต่างๆ
   2.รพ.ตะกั่วป่า ขาดยาจิตเวชที่จำเป็น บางตัว
พญ.มธุรดา นันทะแสง
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
   1.ส่งต่อ case ให้ทีมต่อไป ติดตามเยี่ยม และควรมีหน่วย ข้อมูลกลางในกรณี ผู้ประสบภัยย้ายที่อยู่ เพื่อ การตรวจสอบ    2.ควรมีแหล่งสนับสนุน ด้านยาที่จำเป็นเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ต.ลำแก่น
- ฐานทัพเรือพังงา
- ศูนย์อพยพ ม.1, 2, 3
- ม.5 ต.ทับละมุ
การให้ความช่วยเหลือ
   - ผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งมาที่ สอ.ลำแก่น แพทย์ได้ตรวจเยี่ยมอาการและให้ยา นัด F/U 3 อาทิตย์
   - พบผู้ประสบภัยที่บ้าน แต่ไม่พบทุกราย เนื่องจากผู้ป่วยไปร่วมทำพิธีทาง ศาสนาที่วัดฯ/ บางคนไปทำพิธีไหว้ เจ้าพ่อเขาหลัก
ผู้รับบริการ
- ผู้ป่วยรายเก่า 1 ราย
- ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ยังหวาดกลัว เนื่องจากมีข่าวลือจะเกิดคลื่นยักษ์อีก ในวันที่ 12 มี.ค.48 บางรายอพยพออก นอกพื้นที่ไปอาศัยอยู่กับญาติ บางราย เตรียมตัวอพยพออกนอกพื้นที่ เพราะ ยังหวาดกลัว นอนไม่หลับ บางคนเห็น ทะเลมีอาการกลัว
   - พบ case ใหม่ 1 ราย กลางคืนไม่นอน ตื่นไปเต้นริมทะเล เหนื่อยแล้วกลับมา นอน ฝันเห็นเพื่อนสนิทที่เสียไป เครียดมาก นอนไม่หลับ แพทย์ตรวจ เยี่ยมและให้ยาไว้ 2 อาทิตย์ และส่งต่อ สอ.ลำแก่น ดูแลต่อไป
พญ.ทัศนีย์ กุลจนพงศ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
10 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- รร.กมลา อ.กระทู้
- ต.ราไวย์
จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือ
   รร.กมลา เพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับ ผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อจากวันที่ 9 มี.ค.48
ผู้รับบริการ
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน ทั้งสิ้น 57 ราย
   -นร. ที่สูญเสียมารดาจำนวน 5 ราย
   -บ้านเรือนเสียหายจำนวน 52 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
- ตรวจรักษาสุขภาพ 57 ราย
   1.สุขภาพจิตปกติ จำนวน 54 ราย
   2.ควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ราย ได้ประสานกับ ผอ.รร. และ จนท.สสอ.กมลา
การให้ความช่วยเหลือราไวย์
เพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง
   -ผู้ป่วยรายเก่า จำนวน 9 ราย
   -ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1 ราย
พญ.สุวรรณี รุ่งเดช
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
10 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.2
ต.คลองประสงค์
อ.เมือง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นเกาะอยู่ห่างฝั่งประมาณ 2 กม. เดินทางโดยเรือหางยาวได้รับความ เสียหายจากธรณีพิบัติ มีบ้านเรือน, เครื่องมือประกอบอาชีพประมง
ผู้รับบริการ
จำนวน 3 ราย
   มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแพทย์ได้สั่งการ รักษาให้และไม่ได้นัด F/U
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถ ปรับสภาพจิตใจ ได้รับความช่วยเหลือ ในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน แต่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในเรื่องของการดูแลด้านจิตใจ บอกว่า หากได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า สภาพ จิตใจก็จะดีขึ้นเอง
นางสยาภรณ์ เดชดี
รพจ.สงขลาฯ
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.4, 6, 10
- บ้านท่าชาวน้ำ
- ศูนย์ฯทุ่งละออง
- บ้านปากเตรียม
ต.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
1.ติดตามเยี่ยม case จำนวน 25 ราย
2.ไม่พบ case 2 ราย เนื่องจาก case ไปทำงาน
   -case เก่า 12 ราย
   -case ใหม่ 11 ราย
   -ป่วยทางกาย 6 ราย
   -ป่วยทางจิต 7 ราย
3.พบ case ป่วยทางกาย ทำการตรวจ รักษาเบื้องต้นและติดต่อประสานงาน กับ จนท. สสอ. เพื่อ refer case ไป รพ.ตะกั่วป่า

   พบ case epilepsy ที่ศูนย์ฯทุ่งละออง ผู้ป่วยมีประวัติขาดยา loss F/U และ readmit บ่อยครั้ง ครั้งสุดท้ายไปรับยา ที่คลินิค จ.ระนอง ตรวจสอบไม่พบว่า มียากันชัก ช่วงนี้ผู้ป่วยมีอารมณ์หงุดหงิด และเครียดเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของ ตนเอง แต่ปฏิเสธการปรับเปลี่ยนยา ได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติตัว ข้อควร ระวัง การดูแลตนเอง รวมทั้งได้ติดต่อ ประสานการดูแลต่อเนื่องกับ รพ. สวนสราญรมย์แล้ว นัด F/U ใน 2 อาทิตย์
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ศูนย์ฯทุ่งละออง อนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลไม่ดีเท่าที่ควร มีกองขยะ กลิ่นเหม็น มีแมลงวันจำนวนมาก ได้ แนะนำการจัดการกับเศษอาหารและขยะ
   2.ผู้ประสบภัย แจ้งว่า ต้องการให้สนับ สนุน ไนล่อนที่ใช้ทำอวนที่มีขนาด ใหญ่กว่าที่เคยได้รับบริจาคมา จำนวน 20 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องการให้ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ด้วย
   3.ไม่ได้ติดตามเยี่ยม case ที่ได้รับส่งต่อ จากทีมพังงา 2 รุ่น 12 เนื่องจาก เวลา ไม่เพียงพอ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้องการให้เยี่ยม case ที่เป็น relapse case
พญ.มธุรดา นันทะแสง
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์ฯบางเนียง การให้ความช่วยเหลือ
- ติดตามดูแล case F/U 5 ราย
- case ใหม่ 3 ราย บำบัดด้วย psycho support พร้อมให้ คำแนะนำ
- EMDR 3 ราย
สรุป
   case ในพื้นที่ลดลง และมีหน่วย แพทย์จาก รพ.เข้ามาประจำที่ศูนย์ฯ จันทร์-ศุกร์ บางวันมีจิตแพทย์เข้า
พญ.ทัศนีย์ กุลจนพงศ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- หมู่บ้านท่าฉัตรไชย
- บ้านอ่าวปอ
- บ้านพารา
ต.ไม้ขาว อ.กลาง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ลักษณะของหมู่บ้านท่าฉัตรไชย ติดชายทะเล มีบ้านกำลังก่อสร้างหลาย หลัง เนื่องจากเดิมบ้านติดชายหาด ถูกคลื่นทำร้าย ชาวบ้านได้รับการ จัดสรรให้ครอบครัวละ 50 ตารางวา ในพื้นที่ของราชพัสดุ ซึ่งอยู่ถัดจาก ชายหาดประมาณ 100 เมตร บ้านเรือน ที่เสียหายได้รับความช่วยเหลือ หลัง คาเรือนละ 1 แสนบาท ขณะนี้กำลัง ดำเนินการก่อสร้าง
การให้ความช่วยเหลือ
ติดตาม case ต่อเนื่อง จำนวน 20 ราย
   - ผู้ป่วยเก่า 10 ราย
   - ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านอ่าวปอและบ้านพารา
   - บ้านอ่าวป่า ม.6 ติดชายทะเล
   - บ้านพารา ม.4 เป็นบ้านติดถนนใหญ่
ผู้รับบริการ
   - ติดตาม case ต่อเนื่อง จำนวน 20 ราย
   - ผู้ป่วยใหม่ 6 ราย
พญ.สุวรรณี รุ่งเดช
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.2, ม.3
ต.ศรีบอยา
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   สภาพเป็นเกาะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 20 กม. เดินทางโดยเรือหางยาว ใช้เวลา เดินทางประมาณ 30 นาที มีประชาชน อาศัยอยู่ประมาณ 200 ครัวเรือน ประกอบอาชีพประมง, รับจ้าง ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ 60% มีบ้านพัง 13 หลัง เครื่องประกอบอาชีพประมง เช่น เรือ, อวน, ลอบ ได้รับความเสียหาย
ผู้รับบริการ
จำนวน 25 ราย
   - case เก่า 6 ราย
   - case ใหม่ 19 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถ ปรับสภาพจิตใจได้ มีที่ยังต้อง F/U จำนวน 6 ราย ส่งต่อไปรับการรักษาและ ตรวจที่ รพ. 1 ราย
   ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่ได้เงิน ตอบแทนและช่วยเหลือ ได้มีการส่ง เรื่องไปนานแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ
   ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติไม่มีอาชีพ, ว่างงาน เนื่องจาก ผู้ประกอบการปิดกิจการ เช่น บังกะโลต่างๆ
นางสยาภรณ์ เดชดี
รพจ.สงขลาฯ
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์

- ศูนย์พักพิงบ้าน
  หาดทรายขาว
- บ้านทับเหนือ
  จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   - ศูนย์พักพิงบ้านหาดทรายขาวเป็น บ้านพักชั่วคราว
   - บ้านทับเหนือ เป็นบ้านถาวรที่ปลูก สร้างโดยกองทัพอากาศ
ผู้รับบริการ
จำนวน 57 ราย
   - ผู้ประสบภัย 57 ราย
   - ญาติผู้ประสบภัย 31 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 58 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 38 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 19 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 57 ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 31 ราย/ 10 ครอบครัว
ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
   1.ผู้รับบริการมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ จำนวนมาก ที่บ้านหาดทรายขาวเนื่อง จากมีฝุ่นละอองจากทรายจำนวนมาก
   2.ชาวบ้านหวาดกลัวเรื่องข่าวลือคลื่น ยักษ์รอบ 2 มาก ทำให้ไม่ยอมนอนหลับ บางรายไม่ทานยา เพราะกลัวหลับแล้ว ตื่นไม่ทันหนีคลื่น
   3.เจ้าหน้าที่จาก สสอ.กิ่ง อ.สุขสำราญ ไม่ได้ติดตามเยี่ยม case พร้อมทีม เนื่อง จากติดภารกิจ แต่ได้นำทางโดยแจ้งให้ ทีมทราบพื้นที่ก่อนไปปฏิบัติภารกิจ
พญ.มธุรดา นันทะแสง
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
อ.ท้ายเหมือง ผู้รับบริการ
จำนวน 26 ราย
   - ผู้ประสบภัย 18 ราย
   - ญาติผู้ประสบภัย 8 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 18 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 11 ราย(MTV)
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 23 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 26 ราย
   - ส่งต่อ 1 ราย(รพ.ตะกั่วป่า)
   - EMDR 3 ราย
ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
   ผู้ป่วยได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้อยู่ใน พื้นที่เสียหาย เช่น ลูกไปทำงานที่เขาหลัก เสียชีวิต การช่วยเหลือจึงเข้าไปไม่ถึง
พญ.ทัศนีย์ กุลจนพงศ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
   ควรมีการสำรวจให้ทั่วถึง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบทางอ้อมได้ทั่วถึง ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
9 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- บ้านไม้ขาว
  ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
- ม.7 ต.ป่าคลอก
  อ.ถลาง
- รร.กมลา อ.กระทู้
  จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
- บ้านไม้ขาวเป็นบ้านเรือนเชิงเขา
- ม.7 ต.ป่าคลอก เป็นบ้านติดชายทะเล
- รร.กมลา เป็น ร.ร. ติดชายทะเล
ผู้รับบริการ
จำนวน 49 ราย
- ผู้ป่วยใหม่ 25 ราย
- ผู้ป่วยเก่า 24 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
- ตรวจรักษาสุขภาพ 5 ราย
- บำบัดด้วยยาทางกาย 1 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 4 ราย
- ให้คำปรึกษารายบุคคล 50 ราย
- ให้คำปรึกษารายครอบครัว 1 ครอบครัว
พญ.สุวรรณี รุ่งเดช
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
9 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.5, ม.6
ต.ทรายขาว
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   สอ. บ้านทุ่งล้อ อยู่ห่างตัวอำเภอคลองท่อม ประมาณ 25 กม. พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับ ผลกระทบโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบ ทางอ้อม เช่น จากการดูข่าวทีวี, มีญาติ ไปทำงานในพื้นที่ประสบเหตุ, เสียชีวิต
ผู้รับบริการ
จำนวน 7 ราย
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 7 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 7 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 7 ราย
   - นัด F/U จำนวน 6 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถ ปรับสภาพจิตใจได้ ยังมีนอนไม่ค่อยหลับ อยู่บ้าง ซึ่งแพทย์ได้สั่งการรักษาให้แล้ว
นางสยาภรณ์ เดชดี
รพจ.สงขลาฯ
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
8 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์ฯบางเนียง การให้ความช่วยเหลือ
   - ติดตามดูแล case F/U 2 ราย
   - ไม่พบ case 1 ราย เนื่องจากไปธุระแต่ ได้สอบถามข้อมูลจากภรรยา
การให้ความช่วยเหลือ
   - ติดตามดูแล case F/U 3 case
   - จ่ายยา 1 case
สิ่งที่ค้นพบ
   - บาง case หาไม่พบ เนื่องจากมีการเปิด ลงทะเบียนคนจนภายนอกศูนยฯ
   - ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการทุเลาขึ้น
พญ.ทัศนีย์ กุลจนพงศ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
8 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- หมู่บ้านท่าฉัตรไชย
ต.ไม้ขาว อ.กลาง
จ.ภูเก็ต
- บ้านอ่าวปอ และบ้านพารา
พื้นที่ปฏิบัติงานหมู่บ้านท่าฉัตรไชย
   ลักษณะของหมู่บ้านท่าฉัตรไชย ติดชายทะเล มีบ้านกำลังก่อสร้างหลาย หลัง เนื่องจากเดิมบ้านติดชายหาด ถูกคลื่นทำร้าย ชาวบ้านได้รับการ จัดสรรให้ครอบครัวละ 50 ตารางวา ในพื้นที่ของราชพัสดุ ซึ่งอยู่ถัดจาก ชายหาดประมาณ 100 เมตร บ้านเรือน ที่เสียหายได้รับความช่วยเหลือ หลัง คาเรือนละ 1 แสนบาท ขณะนี้กำลัง ดำเนินการก่อสร้าง
การให้ความช่วยเหลือ
   ติดตาม case ต่อเนื่อง จำนวน 20 ราย
   - ผู้ป่วยเก่า 10 ราย
   - ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านอ่าวปอ และบ้านพารา
   - บ้านอ่าวป่า ม.6 ติดชายทะเล
   - บ้านพารา ม.4 เป็นบ้านติดถนนใหญ่
รับบริการ
   - ติดตาม case ต่อเนื่อง จำนวน 20 ราย
   - ผู้ป่วยใหม่ 6 ราย
พญ.สุวรรณี รุ่งเดช
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
8 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.2, ม.3
ต.ศรีบอยา
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   สภาพเป็นเกาะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 20 กม. เดินทางโดยเรือหางยาว ใช้เวลา เดินทางประมาณ 30 นาที มีประชาชน อาศัยอยู่ประมาณ 200 ครัวเรือน ประกอบอาชีพประมง, รับจ้าง ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ 60% มีบ้านพัง 13 หลัง เครื่องประกอบอาชีพประมง เช่น เรือ, อวน, ลอบ ได้รับความเสียหาย
ผู้รับบริการ
จำนวน 25 ราย
   - case เก่า 6 ราย
   - case ใหม่ 19 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถ ปรับสภาพจิตใจได้ มีที่ยังต้อง F/U จำนวน 6 ราย ส่งต่อไปรับการรักษาและ ตรวจที่ รพ. 1 ราย
   ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่ได้เงิน ตอบแทนและช่วยเหลือ ได้มีการส่ง เรื่องไปนานแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ
   ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติไม่มีอาชีพ, ว่างงาน เนื่องจาก ผู้ประกอบการปิดกิจการ เช่น บังกะโลต่างๆ
นางสยาภรณ์ เดชดี
รพจ.สงขลาฯ
ผู้รายงาน
7 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ฯบ้านน้ำเค็ม
  (ทบ.1-5)
- ศูนย์ฯบ้านน้ำเค็ม
  (ทบ.6-13)
- ศูนย์ฯศุภนิมิตร
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯบ้านน้ำเค็ม (ทบ.1-5)
   - ติดตามเยี่ยม case จำนวน 2 ราย
   - ไม่พบ case 1 ราย
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯบ้านน้ำเค็ม (ทบ.6-13)
   - ติดตามเยี่ยม case จำนวน 8 ราย
   - ไม่พบ case 2 ราย
   - ผู้รับบริการรายใหม่ 15 ราย
   - ผู้รับบริการรายใหม่ 9 ราย
ปัญหาและอุปสรรคศูนย์ฯศุภนิมิตร
   ติดตาม case ไม่พบ เนื่องจาก case ไป ติดต่อรับการช่วยเหลือ ด้านปัจจัยสี่ (เงินสงเคราะห์, ที่อยู่อาศัย) จาก หน่วยงานอื่น
พญ.มธุรดา นันทะแสง
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
7 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ฯปากวีป
- ศูนย์ฯทุ่งขมิ้น
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯปากวีป
   - ติดตามดูแล case F/U 4 case
   - ส่งต่อ รพ.ตะกั่วป่า 1 case ดูแลต่อ
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯทุ่งขมิ้น
   - ติดตามดูแล case F/U 3 case
   - จ่ายยา 1 case
สิ่งที่ค้นพบ
   - บาง case หาไม่พบ เนื่องจากมีการเปิด ลงทะเบียนคนจนภายนอกศูนยฯ
   - ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการทุเลาขึ้น
พญ.ทัศนีย์ กุลจนพงศ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
7 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
สถานสงเคราะห์ คนชรา อ.ถลาง การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษารายเก่าและรายใหม่
จำนวน 28 ราย
เป็น case F/U จำนวน 26ราย
   - นัด case จำนวน 29 ราย
   - ส่งต่อ รพ.วชิระภูเก็ต 1 ราย
   - กลับบ้าน 2 ราย
   - ผู้ป่วยใหม่ 6 ราย
     - ทางกาย 5 ราย
     - ทางจิต 1 ราย (ส่งต่อ รพ.วชิระภูเก็ต)
สรุปผลการปฏิบัติงาน
   ยุติการลงเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชรา อ.ถลาง
ปัญหาและอุปสรรค
   จำนวนบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตของสำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชนมี จำนวนน้อย ทำให้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ จิตได้ไม่เต็มที่ เกิดความสำเร็จในการ ประสานงาน ทั้งระบบข้อมูลและการ ประสานงานในพื้นที่ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
พญ.สุวรรณี รุ่งเดช
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
7 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย
อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นหมู่บ้านชาวประมง สภาพหมู่บ้าน อยู่ริมทะเล การสุขาภิบาลยังไม่ดี ห้องน้ำ ห้องส้วมไม่ถูกลักษณะ ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ หมู่บ้านอยู่ห่างจากสถานีอนามัย อ่าวลึกประมาณ 5 กิโลเมตร
ผู้รับบริการ
   ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ภัยพิบัติเป็น case เก่า ที่เคยรับบริการ มาแล้ว และเป็น case ใหม่ที่ยังไม่เคยมา รับบริการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถ ปรับสภาพจิตใจได้ สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้ มีส่วนหนึ่งที่ยัง รู้สึกหวาดกลัว เนื่องจากมีข่าวลือมาบ่อย ว่าจะมีคลื่นยักษ์เกิดขึ้นอีก
นางสยาภรณ์ เดชดี
รพจ.สงขลาฯ
ผู้รายงาน
นางนฤมล ทีปะปาล
ผู้ประสาน
4 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
1.ศูนย์ฯ อบต.บางม่วง
   (ออมสิน)
2.ศูนย์ฯ อบต.บางม่วง
   (กรมทรัพย์)
สภาพทั่วไปของพื้นที่
   ศูนย์อพยพบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ผู้รับบริการ
จำนวน 14 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 12 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 4 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 13 ราย
ปัญหาและอุปสรรค
   ผู้ประสบภัยบางรายไม่อยู่ห้องพัก เนื่อง จากไปประกอบอาชีพ จะกลับมาใน ตอนเย็น อีกทั้งศูนย์ฯบางม่วง ตั้งอยู่ใกล้ อบต.บางม่วงทำให้ผู้ประสบภัยจะไป รอติดต่อราชการและรอรับของบริจาค เมื่อทีมลงเยี่ยม จะพบว่าห้องพักปิดประตู
นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสิน
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
   ควรปรับเปลี่ยนเวลาให้ บริการเป็นช่วยเย็น
4 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ท้ายเหมือง
ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา
พื้นที่การปฏิบัติงาน
   - ม.8 เป็นหมู่บ้านชาวไทยใหม่(Morgans)
   - case F/U ที่ศูนย์ทับตะวัน, ศูนย์ปากวีป, ศูนย์ทุ่งขมิ้น
ผู้รับบริการ
จำนวน 14 ราย
   - ผู้ประสบภัยเก่าที่เป็น case F/U
   - ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยใหม่
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 14 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 9 ราย (ปิด case 1 ราย)
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 7 ราย
ปัญหาและอุปสรรค
   หา case ไม่พบเนื่องจากผู้ป่วยไปทำธุระ ที่อื่น
นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
4 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
ต.ราไวย์
ต.วิชิต
พื้นที่การปฏิบัติงาน
   ต.ราไวย์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่บ้านเรือนเสียหาย ไม่มีผู้เสีย ชีวิต ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ใน เหตุการณ์ขณะคลื่นยักษ์ถล่ม ปัจจุบัน ยังมีอาการผวา กลัว ไม่กล้าไปทะเล ตกใจง่าย นอนไม่หลับ
   ต.วิชิต เป็น case จิตเวช เคยรักษา รพ. วชิระภูเก็ตด้วยอาการหงุดหงิดเอะอะ โวยวาย ขณะนี้ไม่ได้รับยาต่อเนื่อง ขณะ ที่ทีมไปเยี่ยม ผู้ป่วยอยู่บนรถเข็น ไม่ยอม เดินคิดว่าตนเองเดินไม่ได้ ไม่มีแรง ทำ อะไรไม่ได้ แม้แต่ตักอาหารรับประทาน ขณะนี้ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับบุตรสาว 2 คน ซึ่งบุตรสาวไม่ค่อยสนใจดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย มักรับประทานอาหารและถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะและทิ้งเศษอาหารบริเวณหน้า บ้าน ซึ่งผู้ป่วยนั่งดูทีวีตลอดวันตลอดคืน สภาพภายในบ้านสกปรกมาก ทาง อบต. วิชิต จะเข้ามาทำความสะอาดล้างและเก็บ เศษสิ่งปฏิกูลให้เดือนละครั้ง จากการพูด คุย พบว่าผู้ป่วยคิดว่าตนเองเดินไม่ได้ ไม่มีแรง ช่วยตนเองไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่ บุตรสาว และญาติๆ ทางสามีไม่มาช่วย เหลือตลอด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ไม่มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ ตนเอง อยากกลับบ้านเดิมที่ จ.เชียงใหม่ ทาง ทีมงานได้พูดคุยอธิบายและพยายามหา แนวทางช่วยเหลือเบื้องต้น โดยซื้อนม ให้เพื่อช่วยบรรเทาความหิว หาแนวทาง ช่วยโดยญาติที่ จ.เชียงใหม่ และให้มา MTV, Fulox และ Lorazepam ตลอดจน โน้มน้าวให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ. ช่วงแรกผู้ป่วยไม่ยินยอม เนื่องจากทาง รพ. ดูแลไม่ดี เช่น พลิกตะแคงตัวแรงๆ พยาบาลดูแลไม่ค่อยทั่วถึง แต่เมื่ออธิบาย ถึงข้อดีของการเข้ารักษาตัวใน รพ. ผู้ป่วยรับปากว่าจะยอมเข้ารักษาตัวใน รพ. แต่ให้แข็งแรงกว่านี้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ เกิดปัญหาขณะเดินทาง รวมทั้งประสาน งานสถานีอนามัยแหลมชั่มและทีมจิตเวช ที่จะลงพื้นที่ต่อๆไปติดตามเยี่ยมอย่าง ต่อเนื่อง
การให้ความช่วยเหลือ
1.ตรวจสุขภาพ 8 ราย
2.ให้คำปรึกษารายบุคคล 8 ราย
3.บำบัดรักษาด้วยยาทางจิต 3 ราย
4.ส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข 4 ราย
โรคที่เป็น
- Chronic depression 1 ราย
- PTSD 2 ราย
- Adjustment disorder 1 ราย
- Diarrhea 1 ราย
- Dyspepria 1 ราย
- Normal Stress 2 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยได้รับ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ และมีความเดือนร้อนในการดำรงชีวิต มาก โดยเฉพาะเรื่องรายได้ของครอบครัว ตลอดจนเงินทุนในการทำกินและซ่อม แซมที่อยู่อาศัย
นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
4 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
ต.ปากน้ำ
อ.เมือง
จ.กระบี่
การให้ความช่วยเหลือ
   เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยจากเกาะพีพี ที่ อพยพมาอาศัยบ้านญาติ ทั้งหมดจำนวน 15 ครอบครัว
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 2 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 5 ราย
ผู้รับบริการทั้งหมด 16 ราย
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ สามารถปรับตัว ได้ ตอนนี้กำลังรอเรื่องการช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่อาศัยและ เรื่องประกอบอาชีพ
   ส่วนผู้รับบริการที่ได้รับยายังคงมี อาการนอนไม่หลับ เครียด และวิตกกังวล อยู่ แต่ไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้อง F/U และมี 1 รายที่เพื่อนบ้านพบว่า ไม่สามารถ ทำอะไรได้ นอนนั่งและมีอาการอาเจียน มีความเครียดสูง ซึ่งญาตินำตัวไปพบ แพทย์ที่ รพ.กระบี่แล้ว
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยยังคงมีความเครียดและ ความวิตกกังวลอยู่ เป็นส่วนน้อย คาดว่า อาการเหล่านี้จะดีขึ้น เมื่อได้กลับไป ประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ตามปกติ
น.ส.ศัลยา แก้วเกิด
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
3 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
- อาสาสมัครชาวต่างชาติ
1.ศูนย์ฯบ้านน้ำเค็ม
(ท.บ.1-5),(ท.บ.6-13)
2.ศูนย์ฯศุภนิมิตร
3.ศูนย์ฯพรุเตียว
ผู้รับบริการ
จำนวน 36 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 18 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 8 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 36 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 1/25 กลุ่ม/ราย
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ข่าวลือคลื่นสึนามิจะมาอีกทำให้ ผู้ประสบภัยไม่ได้นอนในเวลากลางคืน ไม่กล้ารับประทานยานอนหลับ
   2.ผู้ประสบภัยบางคนอ่านหนังสือไม่ออก มีปัญหาการมองทำให้ทานยาผิด
   3.ผู้ประสบภัยมียาหลายอย่าง ทำให้จัด ยาไม่ถูก
   4.ผู้ประสบภัยบางส่วนที่ศูนย์พรุเตียว มากจากเกาะคอเขา
   5.ศูนย์ ท.บ.1-5 มียุงและแมลงหวีมาก ขาดถุงดำใส่ขยะ ต้องการขอสวน เพื่อใช้ในการแอโรบิค และมีการเก็บเงิน 30 บาทจากผู้มีบัตรทอง
แนวทางแก้ไขปัญหา
   1.ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความ เข้าใจกับชาวบ้านเรื่องขาวลือ คลื่นยักษ์ สึนามิ
   2.ให้คำแนะนำแก่สมาชิกในครอบครัว ผู้ประสบภัยช่วยจัดยาให้ในรายที่อ่าน หนังสือไม่ออก,มองไม่เห็น
   3.ตรวจดูยาที่ผู้ประสบภัยมีอยู่ แยกยาที่ ต้องรับประทานต่อไว้ต่างหาก
   4.ส่งต่อพื้นที่ให้ทราบในการติดตาม เยี่ยมผู้ที่ย้ายมาจากเกาะคอเขา ที่มาอยู่ ที่ศูนย์ฯพรุเตียว
   5.เรื่องยุงแมลงหวี่มาก ขาดถุงขยะประสาน กับ สอ.แล้ว
   6.เรื่องบัตร 30 บาท ที่มีการเก็บเงิน ผู้ประสบภัยแจ้ง รอง สสจ. พังงาแล้ว
   7.การขอที่ออกกำลังกายแอโรบิค สอ. ดำเนินการแล้วรอเครื่องเสียง
   8.ประสานกรมสุขภาพจิตให้รับทราบ เรื่องอาสาสมัครต่างชาติ ด้านบริการ สุขภาพจิต
นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสิน
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
3 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.ลำแก่น
- ม.1,2,3,5
ต.ลำแก่น
อ.ท้ายเหมือง
ผู้รับบริการ
   - ผู้ประสบภัยที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว
   - ญาติผู้ประสบภัย
   - ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้เก่า รพ.สวนสราญรมย์ ซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการบางส่วนมีอาการดีขึ้น แต่ยัง ควรได้รับการ F/U ต่อไป บางรายอาการ แย่ลง (จากที่เคยปิด case แล้วกลับมาเป็น ซ้ำอีก) บางรายจำเป็นต้องเพิ่มรายการยา ที่ควรได้รับ นอกจากนี้ยังพบผู้รับบริการ ที่เคยเป็นคนไข้เก่าของ รพ.สวนสราญรมย์ แต่ขาดยาไปนาน ทำให้อาการแย่ลงอีกด้วย
ปัญหาและอุปสรรค
   - ไม่มียา Chloromiphenical Eye drop จ่ายให้แก่ผู้ป่วย
   - ผู้ป่วยบางส่วนไม่อยู่บ้าน เพราะไปทำ ธุระหรือไปต่างจังหวัด
นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์
รพจ.ขอนแก่น
ผู้รายงาน
   - ควรติดตาม case ผู้ป่วยใน ระยะยาว อาจไปไม่บ่อยทุก สัปดาห์ นัดให้ห่างขึ้น แต่ ควรติดตามต่อด้วย เนื่องจาก พบว่าบาง case อาการช่วง แรกดี แต่กลับแย่ลงในช่วง หลัง
   - case ที่ปิดแล้ว ก็ควร F/U ในระยะยาวด้วย
3 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- ต.เกาะแก้ว
- ต.กมลา
พื้นที่การปฏิบัติงาน
   เป็นพื้นที่ประสบภัย ซึ่งบางส่วนยัง ไม่ได้รับการฟื้นฟู ยังมีเสพซากปรักหัก พังอยู่ ใน ต.กมลาบางส่วนเริ่มได้รับ การซ่อมแซม โดยชาวต่างชาติช่วยเหลือ เรื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง
สิ่งที่ค้นพบ
   ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีอาการนอน ไม่หลับ หวาดผวา ตกใจง่าย กลัวทะเล และกลัวคลื่นยักษ์เกิดซ้ำอีก เนื่องจากมี ข่าวออกมาบ่อยๆ โดยเฉพาะในวันที่ 18 มี.ค.48 ซึ่งมีข่าวคลื่นยักษ์จะมาอีก และรุนแรงกว่าเดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่ เตรียมอพยพออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.48 ได้ให้คำแนะนำโดยตรวจสอบ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต และ การสังเกตสิ่งผิดปกติ เช่น ระดับน้ำทะเล ความรุนแรงของคลื่น
ผู้รับบริการ
จำนวน 23 ราย
   1.Adjustment disorder 7 ราย
   2.Mixed anxiety depression 1 ราย
   3.PTSD 2 ราย
   4.GAD 1 ราย
   5.Insomnia 2 ikp
   6.Acute Stress reaction 2 ราย
   7.Epilepsy C psychosis 1 ราย
   8.URP+Branchitis 5 ราย
   9.Muscle sprain 2 ราย
   10.CDPD 1 ราย
   11.Infected wound 1 ราย
นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
3 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.ทุ่งครก
ต.คลองพน
- สอ.ทรายขาว
ต.ทรายขาว
- สอ.บ้านนา
ต.ห้วยน้ำขาว
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
การให้ความช่วยเหลือสอ.ทุ่งครก
   เพื่อติดตาม case จำนวน 14 ราย
     - case จิตเวช จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็น case ก่อนเกิด Tsunami 3 ราย และมี case ที่ต้อง F/U ภายในวันที่ 8-19 มี.ค.48 จำนวน 3 ราย ซึ่งต้องให้ยา ต่อเนื่อง
การให้ความช่วยเหลือสอ.ทรายขาว
   เพื่อติดตาม case จำนวน 9 ราย พบ เพียง 6 ราย ซึ่งต้อง F/U
การให้ความช่วยเหลือสอ.บ้านนา
   เพื่อติดตาม case จำนวน 3 ราย พบ case เพียง 2 ราย
     - รายแรกอาการดีขึ้นไม่ต้อง F/U
     - อีกรายอาการดีขึ้นซึ่งไม่มาพบ
น.ส.ศัลยา แก้วเกิด
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
2 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- รพ.สวนสราญรมย์
- เกาะคอเขา
ต.เกาะคอเขา
อ.ตะกั่วป่า
- ศูนย์อพยพทับตะวัน
ต.บางม่วง
อ.ตะกั่วป่า
ผู้รับบริการ
   - เด็กนักเรียนผู้ประสบเหตุการณ์
   - ผู้ประสบภัยที่สูญเสียญาติ ทรัพย์สิน
   - ผู้ประสบภัยที่เคยadmit ที่รพ.ตะกั่วป่า
   - ผู้ประสบภัยที่มีปัญหาใช้สารเสพติดร่วมด้วย(เหล้า,กาแฟ)
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นแล้ว มีการให้บริการโรคทางกายบางส่วนด้วย แต่พบว่ามีบาง case ไม่พบตัวและเป็น case ที่มีอาการรุนแรง ควร F/U ต่อ
นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
   อยากให้ทีมต่อไปตาม case ส่งต่อที่หาไม่พบด้วย
2 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.ประทีปศึกษา
อ.เมือง
จ.กระบี่
การปฏิบัติงาน
   - ช่วงเช้า ปฏิบัติงานที่ ต.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อติดตาม case จำนวน 17 ราย ลักษณะ พื้นที่เป็นหมู่บ้าน ทำอาชชีพประมง เป็นชุมชนติดทะเล ไม่พบ case ที่ต้องติดตาม ต่อเนื่องเนื่องจาก case ออกไปทำงาน จากการสอบถามเพื่อนบ้านผู้ได้รับผล กระทบอาการดีขึ้นสามารถทำงานได้ ตามปกติ นอกจากนี้ได้ให้บริการตรวจรักษา จากชาวบ้านจำนวน 18 รายที่มีอาการ นอนไม่หลับ ปวดเมื่อย ปวดกระเพาะและไข้ หวัดในเด็ก
   - ช่วงบ่าย ปฏิบัติงานที่ ต.หนองหลุมพอ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อติดตาม case จำนวน 4 ราย พบจำนวน 3 ราย อีก 1 รายออกไป เรียนหนังสือในจำนวนนี้มี 1 รายที่สูญเสีย ลูกชาย มีอาการคิดถึงลูกเป็นบางครั้ง และนอนไม่หลับบางคืนจึงให้ยา และนัด ติดตามต่อเนื่อง (F/U)
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถประกอบ อาชีพได้ตามปกติ ระดับความเครียด ลดลง case ที่ต้อง F/U สามารถให้พื้นที่ ดูแลได้
นส.เนาวรัตน์ อุบลสถิตย์
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
2 มีนาคม 2548
- ทีมจ.ภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- หมู่3 , หมู่6 ต.กมลา
- ต.เกาะลันตาใหญ่
อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
   - ผู้รับบริการทั้งหมด 31 ราย
การปฏิบัติงาน
   พี้นที่หมู่ 3 ต.กมลาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผล กระทบรุนแรงมาก สภาพบ้านเรือนยังมี ร่องรอยความเสียหายมาก บางส่วนได้รับ ซ่อมแซม ชาวบ้านอยู่บ้านกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่ตอนกลางวันจะออกไปทำงาน ในเมือง ยังพบว่า ผู้ประสบภัยยังมีการ หวาดผวานอนไม่หลับ กังวล เครียด
นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
1 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ชั่วคราวแพปลา
- ศูนย์ชั่วคราวบ้านหินลาด
- ศูนย์ชั่วคราวบ้านปากเตรียม
- ศูนย์ชั่วคราวทุ่งลออ
ผู้รับบริการศูนย์ชั่วคราวแพปลา
จำนวน 5 ราย ที่ต้องติดตาม F/U
   - รายเก่า 4 ราย
   - รายใหม่ 1 ราย
ผู้รับบริการศูนย์ชั่วคราวบ้านหินลาด
จำนวน 7 ราย
   - รายใหม่ 6 ราย (ป่วยทางกาย)
   - รายเก่า 1 ราย และได้ทำการส่งต่อ
ผู้รับบริการศูนย์ชั่วคราวบ้านปากเตรียม
จำนวน 3 ราย
   - รายใหม่ 1 ราย (ป่วยทางกาย) แนะนำรักษาต่อ รพ.คุระบุรี
   - รายเก่า 2 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - พบเด็กๆในชุมชนมีเหา แต่ไม่มียา รักษาเหา ประสาน สสอ.คุระบุรีดำเนิน งานต่อ
ผู้รับบริการศูนย์ชั่วคราวทุ่งละออ
จำนวน 10 ราย
   - รายใหม่ 5 ราย (ป่วยทางกาย)
   - รายเก่า 5 ราย
นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสิน
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
1 มีนาคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพจ.ขอนแก่น
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์อพยพบ้านบางเนียง
- ศูนย์อพยพทุ่งขมิ้น
- ศูนย์อพยพบ่อหิน
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯบ้านบางเนียง
จำนวน 3 ราย
   - 2 ราย อาการดีขึ้นแต่ยังมีความรู้สึกเศร้า กับญาติที่สูญเสียบางครั้งแต่สามารถ ดำเนินกิจวัตรได้ปกติและญาติ support
   - 1 ราย ไม่พบ case เนื่องจากญาติพาไป จ.ภูเก็ต จึงได้สอบถามอาการจากญาติ และฝากยาไว้
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯทุ่งขมิ้น
จำนวน 3 ราย
   - 2 ราย อาการดีขึ้น แต่ยังคงมีอาการ หงุดหงิดวิตกกังวล บางครั้ง
   - 1 ราย เป็น case เด็ก ที่เห็นควรส่งต่อ สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ เนื่องจากเด็ก ไม่พูด และถูกย่าทุบตีเพราะดื่มเหล้าทุกวัน
การให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯบ่อหิน
จำนวน 2 ราย อาการดีขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
   การติดตาม F/U ตามรายชื่อที่ list ไว้ แต่บางส่วนที่ไม่ได้ F/U เนื่องจากไม่อยู่ ที่ศูนย์ ไปประกอบอาชีพ หรือไปทำ ธุระที่อื่น
นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
   หากทราบรายชื่อ case ควร Plan การ F/U ล่วงหน้าและ นัด case ล่วงหน้า /ปรับ เปลี่ยนเวลา F/U
1 มีนาคม 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.1,3,5 ต.กะทู้
- หาดป่าตอง
การให้ความช่วยเหลือ
   1.หญิงชรา ซึ่งบุตรสาวเสียชีวิตจากคลื่น เมื่อคิดถึงบุตรสาวจะใจสั่น นอนไม่หลับ กระวนกระวาย Dx. Adjustmetn disorder O depressed mood ได้ทำการ ให้คำปรึกษาและให้ยาทางจิต และส่งต่อ สอ.กะทู้
   2.หญิงไทยวัย 39 ปี อยู่ในเหตุการณ์ จม น้ำแต่มีคนช่วยไว้ได้ทัน เห็นศพคนตาย กลัวฝันร้าย นอนไม่หลับกินไม่ได้ ได้ ทำการให้คำปรึกาและให้ยาทางจิต ตลอดจน เตือนไป รพ.รังสิต เนื่องจาก case จะย้าย ไปอยู่ กทมง
   3.ชายชรา มีประวัติดื่ม Alcohol มาตลอด เพิ่งเลิกได้ประมาณ 1 เดือน เครียดมี ปัญหาครอบครัว ช่วยเหลือโดยให้คำ ปรึกษาและให้ยาทางจิตและทางกาย ส่งต่อ สอ. ให้ดูแลต่อเนื่อง
พื้นที่การปฏิบัติงานหาดป่าตอง
    เป็นบริเวณที่เคยได้รับผลกระทบ ปัจจุบันแขกมาเที่ยวมากขึ้น พ่อค้า-แม่ค้า มีรายได้มากขึ้น ความเครียดลดลง ยอมรับเหตุการณ์ได้
ผู้รับบริการ
    เป็นพ่อค้าและแม่ค้าซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ อุปกรณ์ค้าขายเสียหาย ขณะนี้ค้าขาย ได้มากขึ้น พอเลี้ยงตนเองได้
สิ่งที่ค้นพบ
    ผู้รับบริการส่วนใหญ่ยอมรับเหตุการณ์ ได้แต่ยังกลัวคลื่นอยู่ เนื่องจากมีคนมา บอกว่าวันที่ 18 มี.ค.48 จะมีคลื่นมาซ้ำอีก และรุนแรงกว่าเดิม ทำให้กลัว และจะ อพยพออกจากชายหาดภายในวันที่ 10 มี.ค.48
ปัญหาและอุปสรรค
    การลงพื้นที่ทำได้ไม่ค่อยครอบคลุมตาม ที่วางแผนไว้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่ติดการ อบรม/ประชุมต่างจังหวัด จึงต้องปรับ เปลี่ยนแผนตลอดเวลา
นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ
รพ.สวนปรุง
นางละออง วัฒนศิลป์
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
1 มีนาคม 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- ร.ร.ภูมิสวรรค์วิทยา
อ.เมือง จ.กระบี่
- ศูนย์อพยพหนองกก

การให้การช่วยเหลือ
    ศูนย์อพยพมีครอบครัวอาศัย จำนวน 25 ครอบครัว
    ติดตาม case จำนวน 7 case
     - รายแรกย้ายกลับไปเกาะพีพีแล้ว
     - อีก 2 ราย ย้ายออกไปทำงาน จึงไม่ให้ ติดตาม
     - มีเพียง 4 รายที่ได้ติดตาม
    ในจำนวนนี้ มี 1 ราย ที่ยังคงต้องกินยา ในบางคืนที่นอนไม่หลับ ยังกลัวทะเล ไม่กล้าลงเรือ อีก 3 รายดีขึ้นไม่มีปัญหา รุนแรง
สิ่งที่ค้นพบ
    ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ ปรับตัว ได้ดีขึ้น ไม่พบปัญหารุนแรง
ปัญหาและอุปสรรค
    การประสานงานมีปัญหา ทำให้ไม่ทราบ รายชื่อของ case ที่ต้องติดตาม
น.ส.อาภา กฤตยานวัช
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบางม่วง
- ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านน้ำเค็ม
การปฏิบัติงาน
   พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์บ้านพักชั่วคราว บางม่วงมีผู้รับบริการรายใหม่ จำนวน 1 รายและให้บริการติดตามต่อ เนื่อง 6ราย
   ภาคบ่าย ลงปฏิบัติงานศูนย์บ้านพัก ชั่วคราวบ้านน้ำเค็ม มีผู้รับบริการรายใหม่ จำนวน 2 ราย และได้รับการติดตามต่อเนื่อง จำนวน 8ราย
   ภาคเย็น พื้นที่ปฏิบัติงานหมู่บ้านน้ำเค็ม ให้บริการติดตามต่อเนื่อง จำนวน 1 ราย ปลูกสร้างบ้าน ที่ดิน นอกศูนย์อพยพ
นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสิน
รพ.จิตเวชขอนแก่น
ผู้รายงาน
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์อพยพบ้านปากวีป
ต.คึกคัก
อ.ตะกั่วป่า
ผู้รับบริการ
   - ผู้ประสบภัยที่สูญเสียญาติและทรัพย์สิน
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยมีอาการต่างๆกันไปบางราย มีอาการวิตกกังวลอยู่เดิมและยังไม่ดีขึ้น บางรายอาการดีขึ้นแล้วหลังจากได้รับยา ช่วงหนึ่งและสามารถหยุดยาได้ ผู้ป่วย บางรายมีอาการ PTSD และยังคงโศกเศร้า อยู่และพบว่าผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถ ตามตัวพบได้ เนื่องจากเริ่มออกทำงาน ปลูกสร้างบ้าน ที่ดิน นอกศูนย์อพยพ
ปัญหาและอุปสรรค
   - ติดตาม case ผู้ป่วยไม่พบเนื่องจากผู้ป่วย ไปทำธุระที่อื่นหรือออกไปทำงานนอกศูนย์อพยพ
   - ผู้ป่วยบางรายที่ทำงานเอกชนไม่พร้อม ที่จะพบกับทีมงานในระหว่างเวลางาน
นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์
รพ.จิตเวชขอนแก่น
ผู้รายงาน
   ส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเรื่อง เวลาที่ ทีมงานจะเข้าพบให้ไป รักษาต่อที่รพ.ตะกั่วป่าตาม ความสะดวกของผู้ป่วย
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.ประทีปศึกษา
อ.เมือง
จ.กระบี่
การปฏิบัติงาน
   - ช่วงเช้า ปฏิบัติงานที่โรงเรียนประทีปศึกษา เป็นร.ร.ระดับมัธยมต้นสอนศาสนา มีนักเรียน ประมาณ 60 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบเพียง 1 รายที่สูญเสีย ทรัพย์สิน แต่ไม่พบปัญหารุนแรง เกี่ยวกับเรื่องความเครียด การประเมิน ความเครียดและวิธีการผ่อนคลายความเครียด นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี
   - ช่วงบ่าย ปฏิบัติงานที่โรงเรียนหนองทะเล วิทยา อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นร.ร.สามัญศึกษา ระดับมัธยมนักเรียนประมาณ 600 คน มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 18 ราย ส่วนใหญ่สูญเสียทรัพย์สิน อาชีพ ขาดรายได้ จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะนี้ เด็กสามารถปรับตัวได้ ไม่มีปัญหาการหวาดกลัว
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ด้านอาชีพ รายได้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ จากทางราชการไปบ้างแล้ว ขณะนี้ ปรับตัวได้ดี ไม่พบปัญหารุนแรง
นส.อาภา กฤตยานวัช
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจ.ภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- หมู่3
- หมู่6 ต.วิชิต
ต.เกาะลันตาใหญ่
อ.เกาะลันตา
ผู้รับบริการ
   - ผู้รับบริการทั้งหมด 21 ราย
การปฏิบัติงาน
   ทำการติดตาม case เดิมที่ต้องดูแลต่อเนื่อง จากการติดตาม Case ยิ่งพบ case ใหม่ที่ ไม่เคยได้รับการดูแลรักษาทางจิตใจอีก หลาย case ผู้ประสบภัยและชาวบ้านยัง มีความต้องการ การดูแลทางสุขภาพจิต ที่ต่อเนื่อง การประสานงาน สอ.กะทู้ เป็นการพูดคุยเบื้องต้นในการค้นหา case และวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติ ในพื้นที่
ปัญหาที่พบ
   - มีผู้รับบริการเริ่มไปประกอบอาชีพ ในช่วงเวลากลางวัน การให้บริการในช่วง กลางวันทำให้พบ case น้อยมาก
นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพ.ศิริราช
- ส.กัลยาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- หาดในยาง ต.สาคู
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- ร.ร.เมืองถลาง
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สิ่งที่ค้นพบ
   - การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อทำได้ ดี ทำให้ง่ายต่อการติดตามผู้ป่วยเก่า ที่ ร.ร.
   - ความช่วยเหลือที่ทางการให้ยังกระจาย ไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่สอดคล้อง กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง
   - ชาวบ้านที่หาดในยางมีความต้องการ ให้ความช่วยเรื่องการคุมกำเนิดสุนัข และแมวในพื้นที่ เนื่องจากมีผู้นำสัตว์ เหล่านี้มาปล่อยเพิ่มเติมภายหลังเกิด เหตุการ์คลื่นยักษ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด ปัญหาทางสาธารณสุขได้
นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
รพ.ศิริราช
ผู้รายงาน
   นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา ต่อผู้ที่อำนาจในการตัดสินใจ หรือประสานงาน เพื่อหา แนวทางในการแก้ปัญหาใน เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อความคล่องตัว และ จะ ได้ให้ความช่วยเหลือได้ อย่างครอบคลุมปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อการดำเนิน ชีวิตของผู้ประสบภัยใน ระยะต่อไป
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.ลำแก่น
- ศูนย์ช่วยเหลือทุ่งขมิ้น
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจสุขภาพจิตรายใหม่ 1 ราย
   - case F/W 3 ราย
   - ออกติดตามผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่เนื่อง
   จากอาศัยอยู่ในวัดเก่าติดเขา
พื้นพี่การปฏิบัติงาน
   เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ทำด้วยไม้สด หลังคามุงสังกะสี เป็นห้องแถวยาว แบ่งเป็นห้องโล่ง
ผู้รับบริการ
   case F/W จำนวน 9 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 5 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 6 ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 1 ครอบครัว
   - ส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขดูแลต่อเนื่อง 1 ราย
พญ.ทัศนีย์ กาญจนพงษ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
   - ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ เริ่มออกไปประกอบอาชีพ ใช้เวลาในการตาม case และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น
   - ควรให้ จนท. สอ. เจ้าของ พื้นที่ติดตามดูแล เนื่องจาก รู้จักคนในพื้นที่และตาม ดูแลได้อย่างต่อเนื่อง ถ้า พบ case มีปัญหาให้ใช้ ระบบ Refer หรือ Consult
28 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจ.ภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.บ้านคลองหิน
ต.เกาะลันตาใหญ่
อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
   - นักเรียน 46 คน
   - ครูผู้สอน 4 คน
   - ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1 คน
   - ภารโรง 1 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   เป็น ร.ร.สอนในระดับอนุบาล - ป.7 มีนักเรียนได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 20 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน และ อุปกรณ์ทำมาหากิน และมีครอบครัว 2 ครอบครัว ที่บ้านเรือนได้รับความเสีย หาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนา อิสลาม มีอาชีพบริการท่องเที่ยว และ ประมง ชาวบ้านได้รับการช่วยเหลือ จากหลายหน่วยงานแล้ว ในการสร้าง ที่อยู่อาศัยใหม่และอุปกรณ์ในการ ประกอบอาชีพ
ปัญหาที่พบ
   มีข่าวลือว่าจะมีคลื่นมาอีกภายในวันที่ 11-13 มี.ค. ทำให้นักเรียนบางส่วน ยังมีความกลัวและในวันดังกล่าว ผู้ปกครองจะมารับนัเรียนไปรวมตัวที่ สุเหร่า
การให้ความช่วยเหลือ
   1.ครูใน ร.ร. 4 คน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเกิดคลื่นสึนามิ การสร้างเสริมชุมชน ให้เข้มแข็ง และการสังเกตพฤติกรรม หลานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลัง เกิดภัยพิบัติ
   2.นร.ที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับ ผลกระทบ จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ให้ เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมทักษะทาง สังคม เช่น การรับฟังข่าวสาร และการ หาข้อมูลที่เชื่อถือได้ การรู้จักอารมณ์ และการจัดการเก็บอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
   3.ชาวบ้านที่ประสบภัย 1 ครัวเรือน ที่ อพยพมาอาศัยอยู่ในบริเวณ ร.ร.บ้าน คลองหิน บริการที่ให้จากการประเมิน GHQ พบว่าเป็น mild case และได้ทำ การ supportive ทางด้านจิตใจ พบว่า สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นได้ดี
นพ.พิชัย อิฎฐสกุล
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
25 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
1.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านน้ำเค็ม
2.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบางม่วง
พื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านน้ำเค็ม
   - สำนักสงฆ์แหลมป้อม
   - บ้านศุภนิมิตร
ผู้รับบริการ
   - Case F/U 2 ราย
   - ผู้รับบริการรายใหม่ 5 ราย
ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่
   ผู้รับบริการสำนักสงฆ์แหลมป้อมต้องการ หนังสือทั่วๆไป เพื่อให้ประชาชนได้อ่าน ผ่อนคลายความเครียด และติดตามข่าว สารบ้านเมือง

ผู้รับบริการ ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบางม่วง
   - Case F/U 2 ราย
   - ผู้รับบริการรายใหม่ 2 ราย
พญ.ณัฎฐา บำรุงวงศ์
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
25 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- ส.ราชาฯ
- รพ.ศรีธัญญา
ร.ร.บ้านคลองแห้ง
ต.อ่าวนาง
อ.เมือง
จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
   1.ร.ร.บ้างคลองแห้ง
จำนวน 21 ราย
     - ผู้ประสบภัย 17 ราย
     - ทำกลุ่มบำบัด 1 ครั้ง 11 ราย
     - ให้ครูและเด็กประถม - มัธยม ทำแบบประเมิน SDQ
   2.พบศึกษานิเทศก์ ณ สนง.เขตและพื้นที่ การศึกษา จ.กระบี่ และพบ รอง ผอ.สพท. พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทีมได้แจ้งวัตถุประสงค์ และอธิบายการทำ SDQ ให้นักเรียนที่ กำพร้าจากภัยสึนามิ และฝากแบบ SDQ เพื่อให้ครูและเด็กประถม-มัธยม
สิ่งที่ค้นพบ
   1.นักเรียนวัยรุ่น จะมีพฤติกรรมเปลี่ยน ไปตามวัย แต่ครูบางคนยอมรับไม่ได้และ ไม่เชื่อใจ
   2.การตอบแบบประเมิน SDQ ใน ร.ร. ยังประเมินได้ไม่ครอบทุกส่วนของ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
น.ส.นวลนิตย์ วิชชาพิณ
ส.ราชาฯ
ผู้รายงาน
25 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจังหวัดภูเก็ต
- รพ.ศิริราช
- ส.กัลยาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- หาดในยาง ต.สาคู
  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- ร.ร.เมืองถลาง
  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สิ่งที่ค้นพบ
   - การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อทำได้ ดี ทำให้ง่ายต่อการติดตามผู้ป่วยเก่า ที่ ร.ร.
   - ความช่วยเหลือที่ทางการให้ยังกระจาย ไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่สอดคล้อง กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง
   - ชาวบ้านที่หาดในยางมีความต้องการ ให้ความช่วยเรื่องการคุมกำเนิดสุนัข และแมวในพื้นที่ เนื่องจากมีผู้นำสัตว์ เหล่านี้มาปล่อยเพิ่มเติมภายหลังเกิด เหตุการ์คลื่นยักษ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด ปัญหาทางสาธารณสุขได้
นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
ผู้รายงาน
   นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา ต่อผู้ที่อำนาจในการตัดสินใจ หรือประสานงาน เพื่อหา แนวทางในการแก้ปัญหาใน เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อความคล่องตัว และ จะ ได้ให้ความช่วยเหลือได้ อย่างครอบคลุมปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อการดำเนิน ชีวิตของผู้ประสบภัยใน ระยะต่อไป
25 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.ลำแก่น
- ศูนย์ช่วยเหลือทุ่งขมิ้น
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจสุขภาพจิตรายใหม่ 1 ราย
   - case F/W 3 ราย
   - ออกติดตามผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่เนื่อง จากอาศัยอยู่ในวัดเก่าติดเขา
พื้นที่การปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือทุ่งขมิ้น
   เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ทำด้วยไม้สด หลังคามุงสังกะสี เป็นห้องแถวยาว แบ่งเป็นห้องโล่ง
ผู้รับบริการ
   - case F/W จำนวน 9 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 5 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 6 ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 1 ครอบครัว
   - ส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขดูแล ต่อเนื่อง 1 ราย
พญ.ทัศนีย์ กาญจนพงษ์พันธ์
ส.จิตเวชสมเด็จฯ
ผู้รายงาน
   - ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ เริ่มออกไปประกอบอาชีพ ใช้เวลาในการตาม case และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น
   - ควรให้ จนท. สอ. เจ้าของ พื้นที่ติดตามดูแล เนื่องจาก รู้จักคนในพื้นที่และตาม ดูแลได้อย่างต่อเนื่อง ถ้า พบ case มีปัญหาให้ใช้ ระบบ Refer หรือ Consult
25 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจังหวัดกระบี่
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.บ้านคลองหิน
ต.เกาะลันตาใหญ่
อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
   - นักเรียน 46 คน
   - ครูผู้สอน 4 คน
   - ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1 คน
   - ภารโรง 1 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   เป็น ร.ร.สอนในระดับอนุบาล - ป.7 มีนักเรียนได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 20 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน และ อุปกรณ์ทำมาหากิน และมีครอบครัว 2 ครอบครัว ที่บ้านเรือนได้รับความเสีย หาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนา อิสลาม มีอาชีพบริการท่องเที่ยว และ ประมง ชาวบ้านได้รับการช่วยเหลือ จากหลายหน่วยงานแล้ว ในการสร้าง ที่อยู่อาศัยใหม่และอุปกรณ์ในการ ประกอบอาชีพ
ปัญหาที่พบ
   มีข่าวลือว่าจะมีคลื่นมาอีกภายในวันที่ 11-13 มี.ค. ทำให้นักเรียนบางส่วน ยังมีความกลัวและในวันดังกล่าว ผู้ปกครองจะมารับนัเรียนไปรวมตัวที่ สุเหร่า
การให้ความช่วยเหลือ
   1.ครูใน ร.ร. 4 คน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเกิดคลื่นสึนามิ การสร้างเสริมชุมชน ให้เข้มแข็ง และการสังเกตพฤติกรรม หลานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลัง เกิดภัยพิบัติ
   2.นร.ที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับ ผลกระทบ จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ให้ เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมทักษะทาง สังคม เช่น การรับฟังข่าวสาร และการ หาข้อมูลที่เชื่อถือได้ การรู้จักอารมณ์ และการจัดการเก็บอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
   3.ชาวบ้านที่ประสบภัย 1 ครัวเรือน ที่ อพยพมาอาศัยอยู่ในบริเวณ ร.ร.บ้าน คลองหิน บริการที่ให้จากการประเมิน GHQ พบว่าเป็น mild case และได้ทำ การ supportive ทางด้านจิตใจ พบว่า สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นได้ดี
นพ.พิชัย อิฎฐสกุล
รพจ.ขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
25 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพจ.นครสวรรค์
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สุขสำราญ
บ้านทะเลนอก
หมู่ 1 ต.กำพวน
กิ่ง อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
- บ้านบางกล้วยนอก
หมู่ 3 ต.นาคา
กิ่ง อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
- บ้านท่ากลาง
หมู่ 4 ต.กำพวน
กิ่ง อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
สิ่งที่ค้นพบ บ้านทะเลนอก
   เป็นถนนสายลาดยางตลอด ระยะทาง 5.2 กิโลเมตรแยกจากถนนสุขสำราญ-กะเปอร์ ทางเข้าบ้านทะเลนอก สองข้างทางเป็น ป่ามีบ้านปะปราย ทางคดเคี้ยวขึ้นเขาเป็น ช่วงๆ หมู่บ้านที่ประสบภัย เป็นหมู่บ้าน ถาวรที่กองทัพอากาศสร้างให้ โดยมี จนท.สอ.ทะเลนอก พาทีมออกไปเยี่ยม ผู้ประสบภัยในแต่ละราย จำนวน 4 ราย
สิ่งที่ค้นพบ บ้านบางกล้วยนอก
   บ้านผู้ประสบภัย โดยมี จนท.สอ.บ้าน ควนไทรงาม พาทีมออกไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ในแต่ละราย จำนวน 3 ราย
สิ่งที่ค้นพบ บ้านท่ากลาง
   เป็นหมู่บ้านชายเลน อาชีพประมง ลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงน้ำทะเล ขึ้นถึงใต้ถุนบ้าน สภาพบ้านค่อนข้างแออัด โดยมี จนท.สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ พาทีม ออกไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในแต่ละราย จำนวน 2 ราย
ผู้รับบริการ
จำนวน 9 ราย
   - case เก่า 8 ราย
   - รายใหม่ 1 ราย
   - ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านจิตใจทุกรายและให้คำปรึกษาครอบครัว

   ผู้ป่วยเก่าส่วนใหญ่มีอาการทางจิต ทุเลา มีผู้ป่วยใหม่ 1 รายที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งได้ประสานงานกับ จนท.สอ.ในพื้นที่ ในการติดตามผู้ป่วยรายนี้เป็นระยะๆ จนกว่าอาการซึมเศร้าจะทุเลา
นพ.วรวัฒน์ ไชยชาญ
รพจ.นครสวรรค์
ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพจ.นครสวรรค์
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สุขสำราญ
บ้านหาดทรายขาว
หมู่ 7 ต.กำพวน
กิ่ง อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นที่พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว สภาพพื้นที่เป็นเรือนแถวชั้นเดียวทำด้วย ไม้อัดหลังคามุงจากเป็นเรือนแถวติดกัน ทั้งหมด จำนวน 41 ครอบครัว เป็นเต็นท์ ชั่วคราวอีก 6 ครอบครัว รวมเป็น 47 ครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้าง แออัด ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อิสลาม ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ด้านอาหารได้ รับการช่วยเหลือจากผู้บริจาค น้ำอุปโภค บริโภคใช้น้ำประปา
ผู้รับบริการ
จำนวน 37 ราย
   - บำบัดทางจิตใจ 21 ราย
   - ให้คำปรึกษาผู้ประสบภัยที่รับไว้ใน รพ.สุขสำราญ จำนวน 1 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคลทุกราย
   - ให้คำปรึกษาครอบครัว 1 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ผู้ป่วยเก่าส่วนใหญ่มีอาการทางจิตทุเลา มีการติดตามเด็กผู้ประสบภัยที่ได้รับการ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดยสอบถาม อาการจากผู้ปกครอง ซึ่งพบว่าในเด็ก 3-5 ราย ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ มี 1 ราย มีอาการซึมบ่น คิดถึงพ่อที่เสีย ชีวิตในเหตุการณ์ อยากทำบุญให้พ่อ และ ได้ชักชวนแม่ไปทำบุญที่วัด เกิดภัยพิบัติ
   - ที่พักผู้ประสบภัยชั่วคราว สร้างอยู่ใกล้ พื้นที่เดิม และยังมีข่าวลือว่าจะมีคลื่นยักษ์ มาเป็นระยะๆ ทำให้ผู้ประสบภัยหวาด ผวาว่าเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก บางครั้งต้องวิ่ง หนีขึ้นที่สูง
นพ.วรวัฒน์ ไชยชาญ
รพจ.นครสวรรค์
ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมตรัง
- ศูนย์สุขภาพจิตจ.ตรัง
- สาชารพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
หมู่5 ต.หาดสำราญ
หมู่3 ต.ตะเสะ
จ.ตรัง
การปฏิบัติงาน
   เป็นชาวประมงส่วนใหญ่พบกับเหตุการณ์ คือคลื่นสูงค่อยๆไหลท่วมบ้าน บางหลัง คลื่นซัดเสียหายทั้งหลังและอวนเสียหาย มีบาดเจ็บ 1 รายจากท่อนไม้ที่น้ำพัดมา กระแทกหน้าแข้งทั้ง 2 ข้างเย็บแผลข้างละ 12 เข็มรักษาตัวในรพ.ย่านตาขาว 7 วัน
สิ่งที่ค้นพบ
   ชาวบ้านยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์และ ได้รับข่าวลืออยู่บ่อยๆว่าจะมีเหตุการณ์ อีกในกลางเดือนมีนาคม 2548
พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมสุภาพจิตเด็ก
- รพ.ราชา
- รพ.ศรีธัญญา
1.รร.ราชประชานุเคราะห์
2.รร.อุตรกิจ
ผู้รับบริการ
   1.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
     - เด็กพิเศษและเด็กมีปัญหาพฤติกรรม 13 คน
     - และเด็กผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ 1 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   1.เด็กมีปัญหาสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ 12 คน
     - มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว 1 คน
     - ผู้ประสบภัย 1 คน
   2.ครูประจำชั้นเด็กเหล่านี้ไม่มีความรู้ด้านนี้ และมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การดูแลป้องกันและส่งเสริมสภาวะ สุขภาพจิตเด็กได้ให้คำแนะนำการดูแล
   3. เด็กได้รับทุนอาหารกลางวัน 100% จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทำให้ ผู้ปกครองของเด็กนอกเขตพื้นที่ต้องการ ให้เด็กมาเรียนในโรงเรียนนี้
สิ่งที่ค้นพบ รร.อุตรกิจ
   1.พบเด็กทั้งหมด 5 คนมีความเสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพจิต มีปัญหาสติปัญญา ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 1 คน
   2. โรงเรียนอุตรกิจมีเด็กพิเศษที่มีปัญหา การได้ยินและสายตา จำนวน 17 คน
พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
1.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบางม่วง
2.ศูนย์บ้านน้ำเค็ม
3.บ้านบ่อหิน
4.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวพรุเตียว
ผู้รับบริการ
   ให้บริการติดตามต่อเนื่อง 4 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ,คูระบายน้ำ ประปาไฟฟ้า,บ้านพักถาวร มีแมลงวันมาก ขาดการฝึกอาชีพ
   - ชาวบ้านร่วมมือดี มีความรู้ความตั้งใจ ระบบการจัดการที่ดี ผู้นำเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์ดี มีความเอื้ออาทร
พญ.ณัฎฐา บำรุงวงศ์
ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.ศิริราช
- ส.กัลยาราชนครินทร์
- รพ.ศิริราช
1.สถานีอนามัยกะรน
  อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2.รร.ภูเก็ตวิทยาลัย
  ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สิ่งที่ค้นพบ
   - การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อยังขาด การจัดการที่ดีทำให้ไม่สามารถติดตาม ดูแลผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาจากทีม ก่อนได้ ยกเว้นเพียงบางรายที่ผู้ป่วยเข้ามา แสดงตัวขอติดตามเอง
   - เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบางส่วนยังมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของการลงพื้นที่ ของทีมสุขภาพจิตเช่นการให้มีทีมสุขภาพจิต ติดตามกรณีคนไข้จิตเวชเดิมที่แพทย์ ติดตามการรักษาอยู่แล้วในชุมชนแทนที่ จะเป็นการสำรวจสภาพปัญหาและผลกระทบ ทางจิตใจของคนในชุมชนหลังเหตุการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ
   - ทีมสุขภาพจิตไม่สามารถจะให้ความ ช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การงานและอาชีพ
แผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของทีม
   - พยายามปรับปรุงวิธีการบันทึกและการ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบให้ง่ายต่อการ ส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยในระยะต่อไป
   - นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาต่อผู้ที่มี อำนาจในการตัดสินใจหรือการประสานงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่อง ดังกล่าวอย่างเป็นระบบเพื่อความคล่องตัว และจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่าง คลุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนิน ชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะต่อไป
นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- รพ.สวนสราญรมย์
- ร.ร.วัดเกาะลันตา
  หมู่2 ต.เกาะลันตา
- รพ.เกาะลันตา
- รร.ลันตาราชประชาอุทิศ
จ.กระบี่
ผู้มารับบริการ
   ผู้มารับบริการ 225 ราย
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ปัญหาข่าวลือว่าจะเกิดคลื่นยักษ์และอื่นๆ เช่นมียักษ์ออกมากินคนทำให้ชาวบ้าน และนักเรียนในพื้นที่ขาดความมั่นใจใน การดำเนินชีวิต
   2.ครูรับทราบข้อมูลจากนักเรียนว่า เกิดการเปรียบเทียบภายในกลุ่มของเด็กที่ได้ความ ช่วยเหลือเนื่องจากหน่วยงนต่างๆและกลุ่ม เด็กซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือ(เนื่องจาก ไม่ใช่เป็นผู้ประสบภัย)
   3.มีปัญหาเพิ่มเติมเกิดขึ้นในขณะนี้คือ ปัญหาภัยแล้งทำให้ประชาชนมีความลำบาก ในการดำเนินชีวิต
ผู้รับรับบริการและบริการที่ให้
   1.ทำกลุ่มให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการเกิดภัย พิบัติและแนวทางในการสังเกตนักเรียน และผู้ปกครองที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
   2.ทำกลุ่มกับนักเรียนโดยแบ่งตามอายุ เป็น3กลุ่มคือกลุ่มเด็กอนุบาลโดยให้ทำ กิจกรรมส่งเสริม social skill เช่นการมีน้ำใจ การรอคอย กลุ่ม ป.1, ป.2 ทำกิจกรรมกลุ่ม จัดการกับความกลัวกลุ่มพัฒนาความ ฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องความสุขและ ความดี
ปัญหาที่พบ รพ.เกาะลันตา
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดการ และให้คำปรึกษารวมถึงขั้นตอนการส่งต่อ ผู้ป่วยและการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหา เรื่องสุขภาพจิต
รับบริการและบริการที่ให้รร.ลันตาราชประชาอุทิศ
   - กลุ่มกิจกรรมและ walk really ประกอบ ด้วยกิจกรรม 4 ด้านดังนี้การเกิดจัดการกับ อารมณ์การแก้ไขปัญหาร่วมกันการสื่อสาร การปรับตัวและการรู้จักตนเอง
นพ.พิชัย อิฎฐสกุล
ผู้รายงาน
23 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.ศิริราช
- ส.กัลยาราชนครินทร์
1.สถานีอนามัยราไวย์
  ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2.สถานีอนามัยฉลอง
  ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ผู้มารับบริการ
   - เด็กนักเรียน จำนวน 3 ราย
   - ผู้ประสบภัยและญาติ จำนวน 10 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   1.การนัดหมายและเตรียมผู้ป่วยยังขาด การประสานงานและการเตรียมความพร้อม ที่ดีทำให้ทีมสุขภาพต้องรอให้เจ้าหน้าที่อนามัย แจ้งให้ผู้ป่วยมารับการติดตามการรักษา ทีละราย ทำให้สูญเสียเวลานานกว่าที่ ควรจะเป็นในการติดตามกรณีคนไข้ที่มี จำนวนไม่มาก
   2.เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบางส่วนยังมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของการลงพื้นที่ ของทีมสุขภาพจิตเช่นการให้ทีมสุขภาพจิต ติดตามกรณีคนไข้จิตเวชเดิมที่มีแพทย์ติดตาม การรักษาอยู่แล้วในชุมชนแทนที่จะเป็น การสำรวจสภาพปัญหาและผลกระทบทาง จิตใจของคนในชุมชนหลังเหตุการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ
   3.ทีมสุขภาพจิตไม่สามารถจะให้ความช่วย เหลือและให้เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการงาน และอาชีพ
แผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของทีม
   - พยายามปรับปรุงวิธีการบันทึกและการ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบให้ง่ายต่อการ ส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยในระยะต่อไป
   - นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาต่อผู้ที่มี อำนาจในการตัดสินใจหรือการประสานงาน เพื่อความคล่องตัวและครอบคลุมปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ ผู้ประสบภัยในระยะต่อไป
นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
ผู้รายงาน
23 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.นครสวรรค์
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์อพยพบ้านปากเตรียม
หมู่ 5 ซ.สุขสะอาด
จ.กระบี่
ผู้มารับบริการ
   ผู้มารับบริการ 27 ราย
   - ด้านจิตใจ 4 ราย
   - ด้านร่างกาย 2 ราย
   - ด้านจิตใจ+ร่างกาย 1 ราย
   - ทำกลุ่มนวดคลายเครียด 20 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ในกลุ่มคลายเครียด/ตรวจรักษา ได้มีมูลนิธิ เข้ามาสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพประมง
นายวรวัฒน์ อิฏฐสกุล
ผู้รายงาน
22 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- รพ.ราชานุกูล
- รพ.จุฬาฯ
1.บ้านคลองหิน
  ต.ไสไทย
  อ.เมือง
  จ.กระบี่
2.บ้านหนองกุก
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ความต้องการส่วนใหญ่ของครอบครัว ผู้ประสบภัยต้องการกลับไปเกาะพีพี แต่มีปัญหากรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน
   2.บ้านพักชั่วคราวที่จัดให้ค่อนข้างแออัด เนื่องจากอยู่กันประมาณ 17-18 คนต่อ 1 หลัง
   3.ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กยังไม่นิ่ง เนื่องจายังมีการแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ
น.ส.นวลนิตย์ วิชชาพิณ
ผู้รายงาน
22 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.จิตเวชนครสวรรค์
- รพ.สวนสราญรมย์
- ซ.อุดมสุข
- ซ.สุขสะอาด
ม.3 ต.คุระ
อ.คุระบุรี
จ.พังงา
ผู้รับบริการ
มีทั้งผู้รับบริการรายเก่าและรายใหม่ดังนี้
   - ด้านจิตใจ 31 ราย
   - รายใหม่ 11 ราย
   - รายเก่า 20 ราย
   - ด้านจิตใจ+ร่างกาย 16 ราย
รวมผู้มารับบริการ 47 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ป่วยเก่าส่วนใหญ่มีอาการทุเลาลง มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย
ปัญหาและอุปสรรค
   แพทย์ไม่ทราบปริมาณยาที่ให้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ในการติดตามต่อเนื่อง ทำให้มีปัญหาในการคำนวณปริมาณยา
นายวรวัตน์ ไชยชาญ
ผู้รายงาน
   ควรมีกำหนดการติดตามในการ ลงพื้นที่ให้ชัดเจนการสื่อสาร ให้พื้นที่ปฏิบัติงานด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
1.เกาะคอเขา
2.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบางม่วง
3.ศูนย์บ้านพักชั่วคราว พรุเตียว
การปฏิบัติงาน
   1.เกาะคอเขา
     - ให้บริการติดตามต่อเนื่อง 2 ราย
     - ผู้รับบริการรายใหม่
   2.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบางม่วง
     - ให้บริการติดตามต่อเนื่อง 2 ราย
     - ผู้รับบริการรายใหม่ 2 ราย
   3.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวพรุเตียว
     - ให้บริการติดตามต่อเนื่อง 2ราย
   4.ทำกลุ่มบำบัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้านจิตใจ มีผู้เข้าร่วมกลุ่ม 6 คน
พญ.ณัฎฐา บำรุงวงศ์
ผู้รายงาน
   1.บ้านเมืองใหม่ต้องการ ผ้าปิดจมูก อุปกรณ์ตรวจร่างกาย เช่นเครื่องวัดความดัน ปรอท
   2.ที่ศูนย์บ้านพักชั่วคราว ปากเกาะต้องการให้มีการฝึก อาชีพให้กับผู้มารับบริการ เพิ่มขึ้น
22 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจังหวัดพังงา
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
หมู่1,2,3,5
ต.ลำแก่น
อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา
การปฏิบัติงาน
   ออกจากที่พักเข้าสถานีอนามัยลำแก่น เพื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สอ. รวมถึงตรวจสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยใหม่ 2 รายที่มากับบริการที่สอ. ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย จากหมู่ 2 และหมู่5 จากนั้นได้ลงพื้นที่ บริเวณหมู่1,2,3,5 ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น.
   การลงพื้นที่บริเวณหมู่ 1 ซึ่งเป็น บริเวณบ้านพักอาศัยของชุมชนพบว่า ผู้ป่วยไม่อยู่บ้านจึงไม่สามารถติดตามความ คืบหน้าได้
   การลงพื้นที่บริเวณหมู่ 2 ซึ่ง เป็นบริเวณที่มีการจัดตั้งศูนย์เรียกร้อง ขอความช่วยเหลือเขาหลักพบว่า บรรยากาศโดยรวมดีขึ้นมาก มีสนามเด็กเล่น และที่อยู่อาสัยเป็นบ้านไม้พื้นปูน ได้ทำการติดตามผู้ป่วย 3 รายโดยสามารถ ปิด case ได้ 2 ราย
   การลงพื้นที่บริเวณ หมู่ 3 ซึ่งเป็นศาลาอเนกประสงค์ทับละมุ และอุทยานแห่งชาติสิมิลันได้ติดตาม ผู้ป่วย 3 รายและพบผู้ป่วยทางจิตเวชใหม่ 1 รายและให้การตรวจร่างกายให้ความ ช่วยเหลือทางฝ่ายกายอีก 6 ราย
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ผู้ป่วยอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจายเนื่องจาก อยู่ตามหมู่บ้าน ทำให้เกิดความลำบาก ในการติดตามจึงอยากขอความร่วมมือ สอ. ให้ทำการรวบรวมผู้ป่วยโดยนัดไว้ ณ.จุดใดจุดหนึ่ง
   2.ไม่พบผู้ป่วยบางรายเนื่องจากออกไป ประกอบอาชีพ
   3.ผู้ประสบภัยบางรายไม่ค่อยยอมรับการ เยี่ยมจากทีมจิตเวชเนื่องจากเริ่มมีอาการ ดีขึ้นและเพื่อนบ้านอาจมองว่าตนป่วย ทำให้รู้สึกเสียภาพลักษณ์ ทางทีมเสนอว่า ในกรณีผู้ป่วยอาการดีขึ้น ควรให้ สอ. ดำเนินติดตามแทน
   4.มีข่าวลือในพื้นที่ว่าจะมีอุบัติภัยเกิดขึ้น อีกในวันที่ 12 มีนาคม 2548 ทำให้ประชาชน หวาดกลัวทางทีมเสนอว่าควรมีการให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องโดยผ่านสื่อโดยหน่วยงานรัฐบาล
   5.ชาวบ้านมีความกังวลในเรื่องการ ประกอบอาชีพและเงินทุนมาก
พญ.ทัศนีย์ กาญจนพงษ์พันธ์
ผู้รายงาน
22 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- ส.กัลยาราชนครินทร์
- รพ.ศิริราช
- รพ.สวนสราญรมย์
โรงเรียนดาราสมุทร
หมู่ที่6,8 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ปัญหาและอุปสรรค
   - ขาดการวางแผนและการนัดหมายล่วงหน้า ทำให้เมื่อลงพื้นที่แล้วไม่พบผู้ป่วย
   - เจ้าหน้าที่ลงร่วมทำการวิจัยเมื่อเก็บข้อมูล แล้วไม่รีบแจ้งให้ทีมงานทราบและไม่ ส่งต่อปัญหาให้กับทีมงานปฏิบัติตาม
นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
ผู้รายงาน
22 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมจังหวัดกระบี่
- รพ.ขอนแก่น
- รพ.สวนสราญรมย์
โรงเรียนบ้านติงไทร
ต.ศรีบอยา
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
ผู้มารับบริการ
   ผู้มารับบริการ 3 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   1.ครู ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจำนวน 6 คน กิจกรรมที่ให้กลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิด ภัยพิบัติเนื่องจากมีข่าวลือจะเกิดคลื่นอีก และการให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกต ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และการช่วยเหลือเบื้องต้น
   2.ผู้ประสบภัยพบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการ กับความเครียดและมีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ผู้ป่วยที่ดีขึ้นสามารถเดินทางออกไป นอกพื้นที่ ทำให้เวลาส่วนหนึ่งใช้ไปกับการ รอพบผู้ป่วบ
   2.ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับประทานยา ตามที่แพทย์สั่งและอาการค่อนข้างรุนแรง 1 ราย ระดับปานกลาง 1 ราย กิจกรรมที่ให้ บริการให้ยาทางจิตเวชและการบำบัด ทางจิตเวชและการบำบัดทางจิต และ ส่งต่อเครือข่ายดูแล
   3.นักเรียนชั้นประถมปีที่1-3 จำนวน 57 คนบริการที่ให้ กิจกรรมระบายความ รู้สึกและการจัดการกับความเครียด กิจกรรมส่งเสริมด้วย EQ เรื่องความสุข และการปรับตัว
   4.นักเรียนชั้นประถม 4-6 จำนวน 48 คน บริการที่ให้คือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ชีวิตเกี่ยวกับการรับฟังข่าว และการปรับตัว ในภาวะเครียด
นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
ผู้รายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- รพ.จุฬาฯ
- ส.ราชานุกูล
- รพ.ศรีธัญญา
สสจ.กระบี่ สิ่งที่ค้นพบ
   1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติ ในระบบการ ศึกษา (7 ม.ค.48)
     - บิดาและมารดาเสียชีวิตทั้งคู่ 2 คน
     - บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 51 คน
     - บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง 246 คน
     - บ้านเสียหายบางส่วน 166 คน
     - เครื่องมือประกอบอาชีพผู้ปกครอง เสียหาย 384 คน
     - บิดา มารดาหรือผู้ปกครองบาดเจ็บ 14 คน
     - บิดาหรือมารดาสูญหาย 1 คน
   2.เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้ว 4 อำเภอ จำนวน 23 คน
   3.ประชุมร่างฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ ประสบภัยกรณีธรณีพิบัติในจังหวัด กระบี่ครบทุกด้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูล เชื่อมกันในการช่วยเหลือต่อเนื่องใน ระยะยาว
พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
รพ.จุฬาฯ
น.ส.นวลนิตย์ วิชชาพิณ
ส.ราชานุกูล
ผู้รายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.จิตเวชนครสวรรค์
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกบ่อหิน
- รพ.ตะกั่วป่า
- ศูนย์บางม่วง
- รร.บ้านบางเนียง
ผู้มารับบริการ
มีทั้งผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่ดังนี้
  - แบ่งเป็นด้านจิตใจ 8 ราย
  - ด้านจิตใจและร่างกาย 10 ราย
  - รวมผู้มารับบริการ 18 ราย
  - ให้คำปรึกษารายบุคคล 8 ราย
  - ส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข 2 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
  ผู้ป่วยเก่าส่วนใหญ่มีอาการทุเลาลงมีการ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย 3 ราย โดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเก่าได้ค้นพบผู้ ป่วยใหม่ด้วย
น.พ.วรรัตน์ ไชยชาญ
ผู้รายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
1.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวพรุเตียว
2.ศูนย์บ้านพักชั่วคราววัดน้ำเค็ม
3.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านทับตะวัน
4.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านบ่อหิน
5.โรงเรียนบ้านบางสัก
ผู้มารับบริการ
  - ผู้รับบริการรายเก่า 6 คน
  - บริการผู้ประสบภัยรายใหม่ 6 คน
การปฏิบัติงาน
1.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวพรุเตียว
  - ให้บริการติดตามต่อเนื่อง 3 ราย
  - ผู้รับบริการรายใหม่ 2 ราย
2.ศูนย์บ้านพักชั่วคราววัดน้ำเค็ม
  - บริการติดตามต่อเนื่อง 3 ราย
  - ผู้รับบริการรายใหม่ 6 ราย
3.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านทับตะวัน
  - บริการติดตามต่อเนื่อง 3 ราย
4.ศูนย์บ้านพักชั่วคราวบ้านบ่อหิน
  - บริการติดตามต่อเนื่อง 1 ราย
5. โรงเรียนบ้านบางสัก ไปเยี่ยมเด็กนักเรียน และครูจำนวน 2 ราย ไม่พบปัญหาทางด้าน จิตใจของประชาชน
พ.ญ.ณัฎฐา บำรุงวงค์
ผู้รายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์ปากวีป การให้ความช่วยเหลือ
   ได้ติดตาม case ที่รับต่อจากทีมพังงา1 เดิม จำนวน 3 ราย และผู้ป่วยเก่าที่กลับมามีอาการ 1 ราย พบว่าผู้ป่วยเก่าอาการดีขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
   ผู้ประสบภัยในพื้นที่เริ่มฟื้นสภาพจิตใจ เข้าสู่ภาวะปกติแล้วและผู้ป่วยที่ตามอยู่ มีอาการไม่รุนแรง อีกทั้งยังมีหน่วยงาน ประจำท้องที่ลงปฏิบัติงานเป็นประจำ ผู้ประสบภัยจึงเริ่มรู้สึกไม่อยากเข้าพบแพทย์ ทีมปฏิบัติงานจึงมีความเห็นให้เจ้าของ พื้นที่เป็นผู้ติดตามผู้ป่วยต่อไป และส่ง ต่อทีมในกรณีที่มีปัญหา
พญ.ทัศนีย์ กาญจนพงษ์พันธ์
ผู้รายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศิริราช
- ส.กัลยาราชนครินทร์
- ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา
  เทศบาลเมือง อ.เมือง
  จ.ภูเก็ต
- หมู่3,5,8 ต.ฉลอง
  อ.เมือง
  จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
   - เด็กนักเรียนจำนวน 12 ราย
   - เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยและญาติจำนวน 14 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   จากการติดตามcase ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ประสบภัย บางรายไม่ชัดเจนทำให่ต้องเสียเวลา ในการทบทวนข้อมูลเดิมเพื่อทำการบำบัด อย่างต่อเนื่องรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการ refer ต่อ ขาดความชัดเจน และยังคง มีผู้ป่วยใหม่บางรายที่เริ่มมีอาการในระยะ หลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง
นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
ผู้รายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- ราชนครินทร์
1.โรงเรียนบ้านบากัน
  ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก
  จ.กระบี่
2.โรงเรียนบ้านแหลมสัก
  ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
  จ.กระบี่
การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านบากัน
   1.นักเรียนที่ประสบปัญหาชั้น ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 กิจกรรมที่ให้เป็นกลุ่มเสริมทักษะ ชีวิตเน้นการจัดการกับอารมณ์ และกิจกรรม เสริมสร้างกำลังใจ
   2.ครูประจำการจำนวน 7 คน กิจกรรมที่ให้เป็น การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตเด็ก และการจัดโฮมรูมภายในโรงเรียน
   3.ครูอัตราจ้างจำนวน 6 คน กิจกรรมที่ให้เป็นกลุ่มให้ความรู้และการทำ Supportive group
การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแหลมสัก
   พบนักเรียนบิดามาดามีผลกระทบจาก ภัยพิบัติเช่น บิดามารดาสูญเสีย เรือประมง อวน รวมทั้งหมด 23 คน นักเรียนชั้นประถม 10 คน และชั้นมัธยม 1-3 จำนวน 13 คน ทางทีมงานได้ทำกิจกรรมกลุ่มให้แก่นักเรียน เพื่อค้นหาปัญหาพบว่า นักเรียนสามารถ ปรับสภาพจิตใจได้และให้ความร่วมมือดี โดยกิจกรรมที่ให้ได้แก่ การเสริมสร้างความ มุ่งมั่นในตนเอง ความมีระเบียบวินัย และการให้ความรู้เรื่องข่าวลือ ว่าจะมีการเกิดคลื่นสึนามิอีกครั้ง
   สำหรับครูจำนวน 4 คนพบว่าบุคลากร ครูขาดทักษะในการพูดคุยกับเด็กนักเรียน ที่เหมาะสม แพทย์ได้ให้ความรู้เรื่องข่าวลือ ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งได้มีการรักษาด้วยแพทย์ ได้พูดคุยแนะนำเรื่องการจัดการกับ ความเครียดจิตบำบัด
นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
ผู้รายงาน
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2548
-
-
- ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในทีมต่อไป

-
-
18 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.พระศรีฯ
- รพ.ราชบุรี
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.ประกอบธรรมอิสลาม
สอ.อ่าวลึกน้อย
อ.เมือง
จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
   จำนวน 29 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษา 17 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 8 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 6 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 5 กลุ่ม/ 30 ราย
     GHQ 0 = 17 ราย
     GHQ 5-8 = 7 ราย
     GHQ 9-11 = 1 ราย
พญ.วาสนา พัฒนกำจำ
รพ.ราชบุรี
น.ส.ศิริพร วีระเกียรติ์
รพ.พระศรีฯ
ผู้รายงาน
   การให้ความรู้การเกิดสึนามิ และการการให้ความรู้การเกิด สึนามิ และการติดตั้งระบบ เตือนภัย ควรมีการชี้แจงให้ ชาวบ้านและนักเรียนเข้าใจ เพื่อลดความกลัวกับการเกิด เหตุการณ์ซ้ำและวางแผน การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
18 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
บ้านบ่อหิน
ร.ร.บ้านมรวน
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือบ้านบ่อหิน
ติดตาม case เดิม 5 ราย ดังนี้
   - resolved grief 4 ราย
   - ทางกาย 1 ราย
   - ไม่พบ case ใหม่
   คนในชุมชนปรับตัวได้ดีขึ้น พบ หน่วยแพทย์จาก รพ.พังงา ได้ส่งต่อผู้ป่วย ให้ดูแลต่อเพิ่มเติม
   กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ จักสาน ฯลฯ ทำให้คนในชุมชนมีกิจกรรม ต่อเนื่อง
การให้ความช่วยเหลือร.ร.บ้านมรวน
   ได้ทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดคุณครูและ นักเรียน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ปรับ ตัวได้ดำเนินชีวิตได้ปกติ คุณครูมีความ สนใจในการสังเกตและดูแลสุขภาพจิตเด็ก
พญ.อำไพขนิษฐ์ สมานวงศ์ไทย
รพ.ศรีธัญญา
ผู้รายงาน
18 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- ส.กัลยาณ์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
บ้านแหลมตุ๊กแก
เกาะสิเหร่
ต.รัษฏา
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยเกือบ 100% มีสภาพปัญหา เหมือนกัน คือ นอนไม่หลับ วิตกกังวล และมีปัญหาทางฝ่ายกาย
สภาพพื้นที่ทั่วไป
   อยู่ริมชายฝั่งตะวันออกของเกาะได้รับ ผลกระทบน้ำท่วมบ้าน ทรัพย์สินเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือ
   เนื่องจากการไปให้บริการในวันนี้ล่าช้า และมีผู้มารับบริการจำนวนมาก โดยที่ ขาดการประสานงานที่ดี ทำให้การ บริการขลุกขลักและเสียเวลา อีกทั้ง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ หวังจะได้ยานอนหลับ และยาฝ่ายกายจำนวนมาก ไม่อยากไปที่ สอ.
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ขาดการประสานงานทำให้เมื่อไปรับ ผู้ร่วมประสานงานที่ สอ. แต่เจ้าหน้าที่ ไปทำการอบรมกันหมด
   2.ผู้รับบริการส่วนมากเป็นฝ่ายกาย
   3.ยาขาดแคลน ไม่มียาสนับสนุน
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
ผู้รายงาน
   - ควรมีการประสานงาน สสจ. สอ. หรือผู้นำชุมชน ให้ดีกว่านี้
   - ควรมีการคัดกรอง case โดย ผู้นำหรือ สอ. ก่อนว่าเป็น ผู้ป่วยที่ปัญหาทางสุขภาพจิต
   - กรณีที่ชุมชนต้องทำกิจกรรม หรือ จนท.สอ. , สสจ. ติดอบรม ไม่ควรนัดให้ทีมลงไป เพราะ ทีมไม่รู้จักพื้นที่ดีพอ
18 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา(เด็ก)
- ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกบ่อหิน
- รพ.ตะกั่วป่า
- ศูนย์บางม่วง
- รร.บ้านบางเนียง
การปฏิบัติงาน
   - การประชุมและประสานงานเพื่อวางแผน ระบบการดูแลช่วยเหลือร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดพังงาในการดูแลสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น
   - การพูดคุยสัมภาษณ์ความต้องการและความรู้ ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กับผู้ดูแลเด็ก
   - การพูดคุยสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนิน งานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
   - การติดตามดูแล case ที่ได้รับการส่งต่อ จากทีมจิตเวช
น.ส.สุวัฒนา ศรีพื้นผล
ผู้รายงาน
18 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.4 ศูนย์ทุ่งละออง
- ม.3 ศูนย์สุขสะอาด
ต.คุระ อ.คุระบุรี
จ.พังงา
ผู้มารับบริการ
   - ผู้รับบริการรายเก่า 6 คน
   - บริการผู้ประสบภัยรายใหม่ 6 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการ อยู่ระหว่างรอรับการช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่ถาวร,เครื่องมือทำการประมง ซึ่งช่วงนี้ ผู้ประสบภัยพอรอได้โดยรับจ้าง ทำงานอื่นๆก่อน ภาวะเครียดโดยรวม ลดลง แต่หากระยะเวลารอการช่วยเหลือ ต่างๆผ่านมา อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด ความเครียดได้อีก
น.พ.สรวุฒิ สังข์รัศมี
ผู้รายงาน
18 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์บางเนียง ผู้มารับบริการ
   ผู้มารับบริการ ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   เข้าเยี่ยม case ที่รับรายงานว่ามีอาการมาก 1 ราย ที่ศูนย์ปากวีป และเยี่ยมเยียน ชาวบ้านที่ รวมกลุ่มฝึกอาชีพ (ทำทองม้วน) พบว่าส่วนที่มาประกอบกิจกรรม มีสีหน้า สดชื่น หัวเราะสนุกสนานดีแต่จะมีผู้ป่วยที่ยังเป็น case ที่ต้อง follow up อยู่จะยังมีภาวะแยกตัว ไม่อยากร่วมกิจกรรมอยู่บ้าง
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ผู้ป่วยที่ดีขึ้นสามารถเดินทางออกไป นอกพื้นที่ ทำให้เวลาส่วนหนึ่งใช้ไปกับการ รอพบผู้ป่วบ
   2.ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับประทานยา ตามที่แพทย์สั่งและอาการค่อนข้างรุนแรง
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ผู้รายงาน
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ทับตะวัน
- บ้านพรุเตียว
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์พักชั่วคราว สภาพค่อนข้างดี มีการ จัดระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ชาวบ้านค่อนข้างสุขสบายและพอใจ ในความเป็นอยู่
ผู้มารับบริการ
 จำนวน 19 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 5 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 19 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - Resolved grief 8 ราย
   - Resolved stress reaction 3 ราย
   - Active stress 2 ราย
   - Panic Disorder
   - GAD
   - Depress
ปัญหาและอุปสรรค
   - ปัญหาส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ความต้องการ ปัจจัยพื้นฐานและอาชีพ
   - เวลาที่ปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้าน ไม่อยู่ เวลาเย็นปฏิบัติงานได้ ช่วงเวลาสั้นๆ และเป็นเวลาส่วนตัวของชาวบ้าน
   - การจะช่วยเหลือทางจิตใจต้องใช้เวลา ในแต่ละ case ค่อนข้างนานกว่าจะสามารถ Approach ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
พญ.อำไพขนิษฐ์ สมานวงศ์ไทย
(รพ.ศรีธัญญา)
นางกฤษณา อยู่ศิริ
(รพ.สวนสราญรมย์)
ผู้รายงาน
   -ประสานงานภาครัฐอื่นช่วย เรื่องอาชีพและที่พักอาศัย ให้เร็วที่สุด
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
- เกาะคอเขา
- บ้านน้ำเค็ม
การให้ความช่วยเหลือเกาะคอเขา
   ชาวบ้านเริ่มปรับตัวกับการดำเนินชีวิต ได้แล้ว มารับจ้างกรมแรงงานได้ค่าแรง วันละ 175 บาท มีผู้มารับบริการด้านปัญหา
     - โรคทางกาย 4 ราย
     - โรคทางจิต (case ต่อเนื่อง) 2 ราย
   อาการดีขึ้นแล้ว เริ่มรับจ้างทำงานได้
การให้ความช่วยเหลือบ้านน้ำเค็ม
   1.หน่วยบริการ 1-5
   Case ต่อเนื่องอาการดีขึ้น 2 ราย มี case ใหม่ 25 ราย แต่อยู่ในภาวะ resolved grief
   2.หน่วยบริการ 6-13
   case ต่อเนื่องอาการดีขึ้น มี case ใหม่ 3 ราย วินิจฉัยเป็น Adjustment disorder with Schizophrenia behavior disorder ซึ่งรายหลังสุดต้องการดูแลต่อเนื่อง
   3.ศูนย์บ้านพักศุภนิมิตร
   ได้ทำกลุ่มแม่บ้านที่ดูแลเด็กเล็ก แนะนำ การป้องกันระวังอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก เช่น บริเวณก่อสร้าง มี case ใหม่ 3 ราย เป็น mile anxiety, resolved grief, depression

   ติดตามดู case วันที่ 14 ก.พ.48 เนื่องจาก มี Suicide idea พบว่า case ไปรักษาตัวที่ รพ.ตะกั่วป่า ด้วยอาการปวดท้อง ทางทีม ได้ประสานกลุ่มงานจิตเวช รพ.ตะกั่วป่า ให้ดูแลทางจิตร่วมด้วย ก่อนกลับได้ดูแล
     - ผู้ป่วยวินิจฉัย Major depression 1 ราย ซึ่งต้องได้รับการดูแลต่อ
     - Suicide idea แต่ผู้ป่วยไปธุระ ซึ่งทั้ง 2 รายจะส่งให้ทีมต่อไปดูแลต่อเนื่อง
พญ.อำไพขนิษฐ์ สมานวงศ์ไทย
(รพ.ศรีธัญญา)
ผู้รายงาน
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา(เด็ก)
- ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
- โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
- สถานีอนามัยบ้านน้ำเค็ม
- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
  72พรรษานวมินทราชินี
- โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
การปฏิบัติงาน
   - สถานีอนามัยบ้านน้ำเค็ม มีพยาบาลให้บริการ ด้านสุขภาพจิตและมี case ที่ต้อง follow up 14 case แต่ case สูญหายไปกับคลื่นยักษ์ 5 case เจ้าหน้าที่พยาบาลที่รับผิดชอบรู้สึก เครียดเนื่องจากไม่มีความรู้ทางสุขภาพจิต เพียงพอที่จะดูแลcasd ที่ซับซ้อน
   - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติมีพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องรับผิดชอบงานด้านสุขภาพ ไม่มี case ที่ต้อง follow up พยาบาลรู้สึก เครียดจากการต้องให้บริการหน่วยงานต่างๆ ที่มาขอข้อมูลสถานีอนามัย
   - โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม เด็กมีสุขภาพจิต และการปรับตัวดีขึ้นกลับสู่สภาพปกติ สามารถพาไปเรียนหนังสือ และเข้าร่วมกับ กลุ่มเพื่อนได้แต่มีเด็กจำนวนมากไม่มาเรียน หนังสือเนื่องจากมีหนังสือว่าจะมีคลื่นยักษ์ กลับมาอีก และเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดแผ่นดินไหว เด็กก็จะวิ่งออกจากโรงเรียนช่วงกลางวัน แต่วันรุ่งขึ้นก็กลับมาเรียนปกติ เด็กที่ไม่ มาเรียนครูเห็นว่าเป็นเพราะ พ่อแม่ไม่ให้มา เพราะกลัว กับบางส่วนเป็นเด็ก ไม่ค่อยชอบมารร.อยู่แล้ว
   - โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล มีเด็กที่ สูญเสียพ่อแม่จึงมีปัญหาทางจิตใจหลงเหลือ อยู่บ้างจำนวน 1 คนขณะนี้มาโรงเรียน ได้ตามปกติครูประจำชั้นที่ดูแลเด็ก มีความวิตกกังวลเป็นห่วงเด็กมาก จนไม่สบายใจเพื่อนครูด้วยกันได้ให้กำลัง ใจแก่ครูประจำชั้นของเด็กว่าครูควรเข้มแข็ง และดูแลตนเองเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือ และดูแลเด็กอย่างเหมาะสมต่อไป
น.ส.สุวัฒนา ศรีพื้นผล
ผู้รายงาน
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.7 ต.กำพวน
กิ่ง อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
ผู้รับบริการ
  ผู้ประสบภัยจำนวน 10 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีที่พักชั่วคราว โดยส่วนราชการและ เอกชนร่วมกันดูแลสร้างบ้านชั่วคราว และเตรียมให้การช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยมีชาวต่างประเทศ รับสร้างเรือให้ กรมแรงงาน ให้เจ้าหน้าที่สอนทำขนม กับทำงานซ่อมเครื่องเรือ การช่วยเหลือด้าน ที่อยู่อาศัยถาวรได้มีการช่วยเหลือ เงิน ซ่อมแซมบ้าน ผู้ประสบภัยพอใจกับ การช่วยเหลือ ภาวะเครียดลดลง แต่บาง ช่วงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นจะเกิดขึ้นอีก มีการเตรียมอพยพทุกครั้งที่ได้ข่าว
ปัญหาและอุปสรรค
   ผู้ประสบภัยรายเดิมที่ตามเยี่ยม ไม่อยู่ที่พัก จึงไม่ได้ติดตามผลการรักษา วางแผนส่งตัว ทีมที่จะมารับงานอีกครั้ง รวมทั้งสรุปงาน ส่ง สอ. ทีมสุขสำราญต่อไป
น.ส.สุวัฒนา ศรีพื้นผล
ผู้รายงาน
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
สถานีอนามัยลำแก่น
ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา
ผู้รับบริการ
   ผู้มารับบริการ 41 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   ติดต่อประสานงาน และรับเจ้าหน้าที่จาก สอ.ลำแก่น เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประเมินติดตาม case เก่า และค้นหา case ใหม่เป็นเพิ่มเติมในพื้นที่ หมู่ 1,2,3,5 ของ ต.ลำแก่นต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ปัญหาและอุปสรรค
   1.ผู้ป่วยหลายรายโดยเฉพาะ หมู่5 มีความลำบากใจที่จะพูดคุยถึงเหตุการณ์ ที่ผ่านมาและแจ้งว่าตน อาการดี่ขึ้นแล้ว ทั้งที่แท้จริงยังมีอาการที่ควรได้รับการดูแล ด้านจิตใจจากจิตแพทย์
   2.ผู้ป่วยหลายราย ไม่อยู่ในพื้นที่ ตอนที่ เก็บ case ผู้ป่วยมาหาที่ สอ. เมื่อตามไป Follow up หาบ้านไม่พบ และคนใน พื้นที่ไม่รู้จัก ผู้ป่วยหลายรายเดินทางออกนอก พื้นที่อาศัย ทำให้ต้องถามอาการจากญาติ และฝากยาให้ซี่งบางรายอาจมีอาการ ทางจิตใจที่ แย่กว่า/ดีกว่า ที่ได้จริงจากญาติได้
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ผู้รายงาน
   ผู้ควรส่งข้อมูลและการ Follow up ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่ติดตามดูแลต่อเนื่อง
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- ส.กัลยาราชนครินทร์
- รพ.สราญรมย์
หมู่6 เกาะมะพร้าว
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
  - ผู้รับบริการ 33 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   ลงสำรวจพื้นที่เกาะมะพร้าวซึ่งเป็นเกาะห่าง จากท่าเรือแหลมหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไปสำรวจผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากระดับ น้ำทะเลที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ประสบภัย ดั้บความเสียหายไม่รุนแรงมากบางราย ได้รับค่าชดเชยจากรัฐค่อนข้างมากจึงทำให้ ไม่เครียดมากนักและเป็นชุมชนของชาว อิสลามมักจะใช้ศาสนามาช่วยประคับประคอง จิตใจของชาวบ้านมาก ส่วนใหญ่ทำใจ ได้ดีมีปัญหา นอนไม่หลับบ้าง บางรายเป็น Normal stress reaction แต่ก็มีบางรายที่ เป็นมากถึงขั้น panic attach แต่ไม่รุนแรง ได้ทำการรักษาและติดตามการรักษา
ปัญหาและอุปสรรค
   ผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับยา Fluorcline ต่อเนื่องซึ่งที่สจ.ไม่มีแต่ก็ได้ให้คำแนะนำให้ คือ ช่วยดูแลและประสานงานส่งต่อ รพ.วชิระภูเก็ตเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีบัตร30บาท ของรพ.วชิระภูเก็ต และการเดินทางไม่ลำบากมากนัก และอยากให้ทาง สสจ.มีการประสานงานกับ สอ. ก่อนล่วงหน้า ในการคัดกรองผู้ป่วยเนื่องจาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาจะมีปัญหา ทางกายมากกว่า ส่วนปัญหาทางจิตใจ ก็มีเพียงนอนไม่หลับ ซึ่งสามารถจ่ายยา ได้เลยที่ สอ.ทำให้ทีมไม่ต้องตรวจผู้ป่วย ฝ่ายกายและปัญหาทางจิตใจเล็กน้อย มากเกินไป
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
ผู้รายงาน
17 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
  - นักเรียนผู้ประสบภัย 76 ราย
  - ครู 1 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   เนื่องจากเด็กนักเรียนได้มาเข้ากลุ่มฟื้นฟู สภาพจิตใจของ UNICEF ที่เขตการศึกษา ทีมจึงได้มาประเมินสภาวะสุขภาพจิต เด็กนักเรียนที่มีผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สึนามิเขตการศึกษา ทางทีม UNICEF ได้ทำ กิจกรรมกับเด็ก และได้ส่งเด็กนักเรียนทั้ง ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา ที่มีปัญหา ทางสุขภาพจิต ให้ทีมสุขภาพจิตประเมิน และให้การบำบัดรักษา
สิ่งที่ค้นพบ
   ราย Depressive disorder ส่วนใหญ่เกิดจาก การสูญเสียบิดาหรือมารดา ส่วน Adjustment Resection จะเป็นปัญหาการปรับตัวกับเพื่อน ที่โรงเรียน ครู ในเด็กที่ต้องย้ายโรงเรียน จากเกาะพีพีมาอยู่โรงเรียนในเมือง แล้วเข้ากับเพื่อนหรือครูไม่ได้ทำให้ เกิดความเครียด การจัดการได้ให้การรักษา ด้วยยาและวางแผนส่งต่อให้ สสจ.ดูแล
นางศิริพร วีระเกียรติ
ผู้รายงาน
16 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อ.คุระบุรี
จ.พังงา
พื้นที่การปฏิบัติงาน
    พื้นที่นี้มีการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันหลายทีม เกิดปัญหาความไม่เข้าใจและสร้างภาระงานให้ สสอ. เป็นอย่างมาก สภาพจิตใจและความตึงเครียดของเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นประเด็นหลักที่ต้องรีบแก้ไข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ปัญหาที่พบ
   1.พบว่าเด็กในโรงเรียนยังไม่ได้รับ การประเมินทางสภาพจิตเบื้องต้น เนื่องจากการเข้าใจผิดของการช่วยเหลือ ที่เน้นไปยังเด็กที่กำพร้าผู้ปกครอง แต่ ไม่ได้รวมถึงเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์และ ประสบภัยอื่นๆ ด้วย ทางทีมจึงได้ประสาน กับครูใหญ่ของโรงเรียนด้วยการใช้ แบบประเมิน PSC ในเด็กเล็ก และ GHQ-12 ในเด็กโต และจะเข้าทำการ บำบัดทางจิตใจ case ที่ประเมินได้ใน วันที่ 6-9 มีนาคม 2548 อีกครั้ง
   2.เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่พร้อมที่จะ รับการอบรมและการดูแลในพื้นที่เอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการอบรม ด้วยภาระหน้าที่จำนวนมากจากหลาย หน่วยงาน และยังไม่มีความรู้ในการ ดูแลพื้นที่เอง เนื่องจากยังไม่ความพร้อม ในการอบรมด้วยภาระหน้าที่จำนวนมาก จากหลายหน่วยงาน และยังไม่มีความรู้ ในการดูแลสภาพจิตใจ
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ผู้รายงาน
   ทางทีมมีความคิดเห็นว่าการประสานงานในภาพรวมระหว่างกรม และการประชุมร่วมกันของแต่ละฝ่ายในพื้นที่น่าจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจในการทำงานให้ตรงกัน และเป็นไปในทางเดียวกัน
16 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา4
- สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ร.ร.บ้านทับละมุ
- ศูนย์เด็กเล็กทับละมุ
- ศูนย์บ้านบางเนียง
- สถานีอนามัยคึกคัก
- ร.ร.วัดคมนียเขต
- ร.ร.บ้านบางเนียง
การให้ความช่วยเหลือ
   - ร.ร.บ้านทับละมุครูช่วยเหลือนักเรียนได้ นักเรียนรุ่นที่ดูแลรุ่นน้องจากเดิมเด็กมีสภาพ จิตใจที่กลัวน้ำไม่กล้ามาโรงเรียน ขณะนี้ เด็กมีสภาพจิตใจดีขึ้นสามารถมาโรงเรียน ได้ตามปกติ
   - ร.ร.วัดคมนียเขต เด็กเสียชีวิต 22 คน ตอนนี้จิตใจดีขึ้น มีหน่วยงานมาจัดกิจกรรม ให้เด็ก แต่ครูต้องการให้กิจกรรมจัดขึ้นสำหรับ เด็กทุกคน ไม่ใช่เฉพาะที่สูญเสีย
   - ศูนย์เด็กเล็กทับละมุ ช่วงแรกพ่อแม่กังวล กลัวเกิดเหตุคลื่นซ้ำ จะมารับเด็กกลับเร็ว กว่าปกติ ตอนนี้เด็กสภาพจิตใจปกติ มีหน่วยงานเอาของเล่นมาให้มีกิจกรรม สนุกๆกับเด็ก ขณะที่ครูเองก็ประสบเหตุ เมื่อได้กลับสู่สภาวะปกติได้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กครูก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
   - ร.ร.บ้านบางเนียงเด็กเสียชีวิต 3 คน ขณะนี้มีเด็กย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นจำนวน 2 คน 2 อาทิตย์แรกมีเด็กไม่มาโรงเรียน จำนวนมากเนื่องจากกลัว และพ่อแม่ไม่ให้ มาโรงเรียน ปัจจุบันสามารถมาโรงเรียน ได้ตามปกติ เข้าเรียนร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม เพื่อนได้เป็นปกติ
   - ชาวบ้านศูนย์บ้านบางเนียงเครียด หงุดหงิด เนื่องจากเด็กได้รับการช่วยเหลือ อย่างไม่เท่าเทียมกัน เมื่อเปรียบเทียบจาก ศูนย์อื่นๆที่ได้รับความช่วยเหลือมากกว่า ทำเรื่องที่อยู่อาศัยและสิ่งของได้รับแจก
   - สถานีอนามัยคึกคัก คนที่ต้องรับผิดชอบ follow up ปัจจุบันมี 1 case ซึ่งสถานีอนามัยให้การสนับสนุน งานสุขภาพจิต
น.ส.สุวัฒนา ศรีพื้นผล
ผู้รายงาน
16 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.3 บ้านนาคา
- ม.4 บ้านกำพวน
กิ่ง อ. สุขสำราญ
จ.ระนอง
ผู้รับบริการ
   ผู้ประสบภัยที่มีอาการทางด้านจิตใจ รายเก่า จำนวน 7คน รายใหม่จำนวน 6 คน ให้บริการทางด้านร่างกาย 4 คน ให้บริกาทางด้านจิตใจด้วยยา 10 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่กล้า ทำการประมงเหมือนเดิมด้วยสาเหตุ เรือและอุปกรณ์ชำรุดรอการช่วยเหลือ รวมทั้งยังรู้สึกกลัวที่จะออกทะเล แต่ไม่ถึงกับรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ปัจจุบันหารายได้ด้วยการรับจ้าง
นพ.สรวุฒิ สังข์รัศมี
ผู้รายงาน
  น่าจะมีการนัดกลุ่มเป้าหมายไว้รับบริการ เป็นกลุ่ม
16 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์ทุ่งขมิ้น การให้ความช่วยเหลือ
   - ทีมงานได้เข้าศูนย์ทุ่งขมิ้น เพื่อติดตาม case เดิมที่รับการส่งต่อจากทีมงานเดิม มีcase เก่า 8 คน caseใหม่ 1 คน ยังมีอาการ ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ และแยกตัว มีความคิด ทำร้ายตนเอง อยู่ได้ให้การรักษาทั้ง Psychosocial+Bio
   - ติดตาม case นอกศูนย์3 คน ซึ่ง case ไม่อยู่บ้าน ต้องตามออกไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง จึงพบ case และให้การติดตามรักษาพบว่า อาการทางจิตดีขึ้นแล้ว
ปัญหาและอุปสรรค
   - ศูนย์ทุ่งขมิ้นมีปัญหา Alcohol abuse และการใช้กระท่อมในประชากรของ ศูนย์ค่อนข้างมาก
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ผู้รายงาน
  ฝ่ายยาเสพติดของ รพ.ตะกั่วป่าควรเข้ามาวางแผน การดูแลตั้งแต่การค้นหา และระบุ case เพื่อป้องกัน ปัญหาที่จะติดตามมาโดย การวางแผนระยะยาว และ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
16 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
1. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
การปฏิบัติงาน ณ รร.อำมาตย์พานิชนุกูล
    - มีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 46 ราย ไม่มีปัญหาทางจิตใจ
    - มีเด็กที่ย้ายมาจากเกาะพีพีที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ 9 ราย
    - มีครูที่ย้ายมาจากเกาะพีพี เพราะ โรงเรียนเสียหาย 2 ราย
    - ให้คำปรึกษาแก่เด็กที่มีปัญหาด้าน จิตใจ 1 ราย และได้ให้ยาบำบัด
การปฏิบัติงาน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์
   - มีนักเรียนที่สูญเสียผู้ปกครอง 1 ราย
   - เด็กที่ได้รับผลกระทบ 11 ราย
   - ประเมินสภาวะทางจิตใจเด็ก 10 ราย
   - พบเด็กมีปัญหา PTSD 1 ราย
   - ครูต้องการความช่วยเหลือ เรื่อง ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของ เด็กนักเรียน จำนวน 11 ราย
   - ให้คำแนะนำส่งตรวจ LQ เด็ก 2 ราย
   - ให้คำแนะนำการดูแลเด็กปัญญาอ่อน เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว แก่ครูประจำชั้นที่จบด้านจิตวิทยา เพื่อให้ดำเนินการเบื้องต้นก่อนได้
พญ.วาสนา พัฒนกำจร
(อาสาสมัคร)
ผู้รายงาน
  - เด็กที่ได้รับผลกระทบถูก รบกวนจากผู้มาเยือน และ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ ความช่วยเหลือ จนเด็กไม่มี เวลาเรียนหนังสือ
  - คำแนะนำเด็กจากบุคคล หลายอาชีพทำให้เด็กสับสน
  - ควรให้มีการดูแลใน ระยะยาวด้วย
16 กุมภาพันธ์ 2548
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ - กิ่ง อ. สุขสำราญ
  จ.ระนอง
- อ.คุระบุรี
  จ.พังงา
การปฏิบัติงาน(ด้านเด็ก) จ.ระนอง
   - ประสานงานกับศึกษานิเทศน์จังหวัด และสสจ. จังหวัดระนอง สภาพความ ต้องการการช่วยเหลือยังจำเป็นต้อง ดูแล ช่วยประเมินสภาพปัญหาให้ครู เนื่องจากครูขาดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงภาระครูที่ล้นมือ
   - สภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน โดย ภาพรวม พบว่า เด็กโตและเด็กมัธยมฯ มีปัญหาที่รุนแรงและบอบช้ำมากกว่า เด็กเล็ก ๆ มีการปรับตัวได้ดีกว่า
   - การช่วยเหลือยังมุ่งไปแต่เด็กกำพร้า ไม่รวมถึงเด็กที่ประสบภัยอื่นๆ
   - การช่วยเหลือในพื้นที่นี้ยังขาดการ รักษาบำบัดจิตใจในเชิงลึก และเด็กใน พื้นที่กิ่ง อ.สุขสำราญ ยังขาดการช่วย เหลือทางปัจจัย 4
   - ปัญหาสภาพจิตใจของผู้ใหญ่ คือ ครู ผู้ปกครองมีผลกระทบต่อสภาพ จิตใจเด็กเป็นอย่างมาก
   - ข่าวการแยกของแผ่นดิน และข่าวลือ เรื่องคลื่นจากสื่อมวลชน สร้างความ ตื่นตระหนกอย่างมาก
ปัญหาและอุปสรรค
   - ขาดการสื่อสารระหว่างส่วนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์ ทำให้ต้องใช้เวลา ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานไปกับ การสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจ
   - ไม่มีระบบรองรับการส่งต่อที่เพียงพอ
การปฏิบัติงาน (ด้านเด็ก) จ.พังงา
   - ประเมินความต้องการของพื้นที่ พบว่า มีการทำงานซ้ำซ้อนกันเอง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเป็น อย่างมาก
   - พบว่ายังไม่มีการประเมินเบื้องต้นใน กลุ่มเด็กที่ชัดเจน ยังมีทั้งกลุ่มที่มีความ ตึงเครียดจากการสูญเสียทรัพย์สิน และยังไม่มีการดูแลต่อเนื่อง
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
ผู้รายงาน
16 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- ส.กัลยาณ์
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.2, ม.3, ม.7
บ้านแหลมหิน
ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือ
   ออกสำรวจปัญหาผู้ประสบภัยซึ่งอยู่บริเวณ ชายทะเล มีปัญหาน้ำท่วมบ้าน ทรัพย์สิน เสียหาย ไม่มีผู้เสียชีวิต
   ปัญหาสุขภาพจิตไม่รุนแรง มีเพียง หวาดผวากลัวคลื่นมา แต่ยังดำรงชีวิตได้ตาม ปกติ
   ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก มารับบริการ ทางฝ่ายกายค่อนข้างมาก จนยาฝ่ายกาย หมดไปหลายชนิด
   ทำการส่งตัวผู้รับบริการไปรับยาที่ รพ.วชิระต่อไปเนื่องจากต้องรับยา Fulox ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
(ส.กัลยาณ์ฯ)
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- สถาบันราชานุกูล
1.ร.ร.ไสน้ำเย็น
2.ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงค์
สิ่งที่ค้นพบ
   - เริ่มมีภาวะเครียดหลังวิกฤตรุนแรง (PTSD) พบ 4 ราย
   - จำเป็นต้องให้ยา เพื่อบำบัดรักษาทาจิต 2 ราย
   - ให้ยาเพื่อบำบัดรักษาทางจิต 2 ราย
   - ให้ยาเพื่อบำบัดรักษาทางกาย 1ราย
   - มีภาวะเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับ แต่ไม่รุนแรงมาก 11ราย
นพ.ทวีศักดิ์ สิริรรัตน์เรขา
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- ส.สมเด็จฯ
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- ร.ร.ชาวไทยใหม่
- ร.ร.วัดขัตติการาม
การให้ความช่วยเหลือ ร.ร.ชาวไทยใหม่
   Case F/U 4 ราย
การให้ความช่วยเหลือ ร.ร.วัดขัตติการาม
   ติดต่อ Case F/U 2 ราย ซึ่งเป็นสามีและ ภรรยา โดยการโทรศัพท์ก่อนไปพบ แต่ case ไม่ต้องการให้ไปพบเพราะกลัว แพทย์จะว่าที่ไม่กินยา
ปัญหาและอุปสรรค
   1.พนักงานขับรถป่วยเพราะต้องขับรถ ติดต่อกันนานหลายชั่วโมง ต้องติดต่อ ให้เจ้าหน้าที่ สอ.ทุ่งมะพร้าวมาขับรถให้
   2.case หลายรายที่กินยาไม่ต่อเนื่อง เพราะ ไม่ทราบว่ายาใช้รักษาอะไร ทำให้อาการ ด้านจิตใจทุเลาลงน้อย หาก case ได้มี ความรู้เรื่องยาจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้น
พญ.วาสนา พัฒนกำจร
(อาสาสมัคร)
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.นครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.3 ซ.อุดมสุข
ต.คุระ
อ.คุระบุรี
จ.พังงา
ผู้รับบริการ
   ผู้ประสบภัยและญาติที่ได้ผลกระทบ 23 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยยังมีความเครียดไม่กล้าออก ทะเลทำการประมงเนื่องจากยังทำใจไม่ได้ และมีข่าวลือเรื่องการคาดการณ์ว่า จะเกิดคลื่นอีกในวันที่ 12 มีนาคม 48 และคาดว่าหลังเดือนมีนาคมอาจจะ ประกอบอาชีพได้ตามปกติ
ปัญหาและอุปสรรค
- ยาบางตัวไม่มีใช้เช่นยาลดควาดันโลหิต
- ควรเตรียมใบ refer มาด้วยเผื่อมีการ refer
นพ.สราวุฒิ สังข์รัศมี
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
1.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
2.โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
3.ศูนย์บ้านพรุเตียว
4.บ้านน้ำเค็ม
5.ศูนย์บางม่วง
6.ศูนย์เด็กเล็ก
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
   - ครูแต่ละระดับมองสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน (ผู้บริหารมองว่าเด็กไม่มีปัญหาสุขภาพจิต) ขณะที่ครูแนะแนวมองว่าเด็กยังต้องการ การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ แต่ผู้บริหาร ยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และต้องการความรู้ทางสุขภาพจิต และ EQ
   - (รร.ตะกั่วป่าคีรีเขต) ครูได้รับการอบรมด้านสุขภาพจิตและการ ช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิต เด็กมี สุขภาพจิตและการปรับตัวที่ดีขึ้น กลับเข้าสู่สภาพปกติ แต่ก็ต้องการความรู้ สุขภาพจิตเพิ่มเติม
   - (ศูนย์บ้านพรุเตียว) ศูนย์เด็กเล็กอยู่ระหว่างสร้าง เด็กอยู่ตามบ้าน พบปัญหาสุขอนามัย ฝุ่น ความสะอาด ชาวบ้านรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจกับ การดูแลจากหน่วยต่างๆเมื่อเทียบกับศูนย์ อื่นที่ได้รับความช่วยเหลือมากกว่า
   - (ศูนย์บ้านน้ำเค็มและศูนย์บางม่วง) ชาวบ้านบางส่วนกังวลกับเรื่องที่ทำกิน
   - ศูนย์เด็กเล็กเป็นบริการที่เพิ่งมาก่อตั้ง แต่เดิมไม่เคยมี ต้องมีการบริหารจัดการต่อไป
สุวัฒนา ศรีพื้นผล
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
ร.ร.บ้านแหลมตง การให้ความช่วยเหลือ
   พื้นที่ที่ไปปฏิบัติงานเป็น ร.ร. มีครูที่อยู่ 3 คน รวมครูใหญ่ 1 คน แต่ไม่ค่อยได้อยู่ใน ร.ร. จะติด ประชุมภายนอก ร.ร. ซึ่งมีครู ที่ปฎิบัติงานงาน เหลือ 2 คน เป็นชาย 1 คน และ หญิง 1 คน นักเรียนทั้งหมด ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ มี 55 คน หลังเกิด เหตุการณ์เหลือ 33 คน เนื่องจากผู้ปกครอง ย้ายที่อยู่ เสียชีวิต 3 คน
   ทาง ร.ร.มีผู้มาเยี่ยมทั้งหน่วยงานรัฐ และของกระทรวงศึกษาธิการ และเอกชน รวมทั้งองค์กรและบุคคลต่างชาติ จะนำ ของมาบริจาคให้เด็กนักเรียน
   ทีมงานได้ลงปฏิบัติงานที่ ร.ร. นี้เป็น ทีมแรก ได้สอบถามข้อมูลจากครูที่ปฏิบัติงาน อยู่ 2 คน และแบ่งกลุ่มเด็กเล็กและเด็ก ประถม เป็น 2 กลุ่ม
   กลุ่ม 1 เด็กเล็กทำกลุ่มวาดรูปและ กลุ่มสัมพันธ์
     - กลุ่มวาดรูป ให้วาดภาพเหตุการณ์ที่ประสบ ส่วนใหญ่จะวาดภาพบ้านและ ครอบครัว ภาพคลื่นและเพื่อนที่เสียชีวิต เด็กส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีไม่มีภาวะ PTSD
   กลุ่ม 2 เด็กประถม ทำกลุ่มสัมพันธ์ และแบ่ง 2 กลุ่ม Self Help Group ให้พูด คุยเรื่องเหตุการณ์และการช่วยเหลือเพื่อน
   สรุป รายที่มีปัญหาด้านจิตใจได้ทำ Individual Case พบแพทย์ พบมีภาวะ PTSD c Depression 2 ราย รายแรก เป็นเด็กที่ย้ายมาจากอีสาน อีกรายเป็น เด็กในพื้นที่ ได้ให้ยาและ Plan ติดตาม ต่อเนื่อง ส่วนรายอื่นๆ มีภาวะ Acute Stress Reaction ในเด็กชายระดับประถม บางราย แต่สามารถปรับตัวกับเหตุการณ์ ได้ดีพอสมควร
พญ.วาสนา พัฒนกำจร
(อาสาสมัคร)
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.ราชานุกูล
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
1.ตำบลไม้ขาว
2.ตำบลสาคู
3.ตำบลเทพกระษัตรี
  อ.ถลาง
4.รร.ไสน้ำเย็น
5.รร.วัดสุวรรณคีรีวงศ์
  อำเภอกระทู้
จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือ
   พื้นที่ที่ให้การสำรวจบริเวณริมหาดไม้ขาว ซึ่งพื้นที่ค่อนข้างกว้างมาก ประชาชน อยู่กระจาย ต้องใช้เวลาในการเดินทาง พบผู้ป่วยที่เป็นญาติผู้ประสบภัย รวมทั้งผู้ประสบภัย บางรายมีการปรับตัวที่ดี แม้ว่าจะประสบภัย ไดรับบาดเจ็บทางกาย แต่บางรายมีปัญหา depression เนื่องจาก เป็นผู้สูงอายุและเปราะบาง ค่อนข้างมาก และป่วยได้ง่าย
   นอกจากนั้นบางรายผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้ ประสบภัยโดยตรงแต่สูญเสียญาติพี่น้อง และมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย และได้ให้การรักษาและเฝ้าระวัง พร้อมทั้ง refer รักษาต่อเนื่องที่ ร.พ.วชิระ ภูเก็ต ตามที่ผู้ป่วยหรือญาติสะดวก เนื่องจากในวันนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย ต้องดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกด้วยทำให้ การประสานงานอาจจะไม่สะดวก มากนัก ทีมต้องไปตามที่ต่างๆหลายแห่ง ใช้เวลาเดินทางมากจึงได้ case น้อย แต่ทุก case ได้ให้บริการอย่างเต็มที่ และได้บำบัดรักษาพร้อมให้ความรู้ แก่ญาติในการเฝ้าระวังและดำเนินการ ประสานงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ไป refer ตัวผู้ป่วยจะได้รับการดูแล ต่อเนื่องตลอดไป
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
ผู้รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
กิ่ง อ. สุขสำราญ
จ.ระนอง
พื้นที่การปฏิบัติงาน
   โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และ ชุมชนบ้านทะเลนอก
สิ่งที่ค้นพบ
   พื้นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่อง ที่อยู่อาศัย ตึกอาคารเรียนยังไม่เสร็จ ชาวบ้านยังไม่ได้รับเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพ ทำให้มีผลกระทบ ความเครียดทางจิตใจ เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านทะเลนอกเหลือครูเพียง 2 ท่าน แต่ ต้องดูแลนักเรียนทั้งหมด 22 คน โดยที่ ทางกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้เข้าให้ ความช่วยเหลือใดๆ ในด้านบุคลากรที่ ไม่เพียงพอ มีอาสาสมัครจากต่างประเทศ มาช่วยสอนหนังสือ แต่จะอยู่เพียงชั่ว ระยะสั้น ภายใน 1-2 เดือนนี้ มีเด็กหลายคน ที่อยู่ในเหตุการณ์และได้รับความสูญเสีย หลายๆด้าน และยังไม่ได้รับการบำบัด ทางจิตใจอย่างจริงจัง มีการเข้ามาช่วยเหลือ แต่ยังเป็นลักษณะผิวเผิน เช่น มาเล่นกับ เด็ก มาพูดคุย แต่ได้ประเมินพบว่าเด็ก หลายคน ควรจะต้องได้รับการทำจิตบำบัด หรือการรักษาทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง เด็กยังต้องอยู่ในสภาวะมลภาวะเป็นพิษ ทางเสียง มีการก่อสร้างอาคารเรียนแต่ ยังไม่เสร็จซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก ในระดับหนึ่ง ทางทีมยังไม่ได้รบกวน ระบบการเรียนปกติของเด็ก เนื่องจากใน พื้นที่นี้จะมีทีมของ นพ.ณัทธร จาก รพ.จุฬา เข้ามาให้การบำบัดทางจิตใจ ด้วยวิธี CBT (cognitive-behavioral therapy) ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็น กระบวนการในการป้องกัน PTSD และ รักษา pathological grief ได้ ทางทีมได้ ประเมินและมีความเห็นว่าพื้นที่บ้าน ทะเลนอกจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพจิตที่จริงจังและใกล้ชิด ได้มี การประสานกับโรงพยาบาลสุขสำราญ เพื่อให้เกิดการดูแลในพื้นที่ ถึง case ที่ จะต้องดูแลใกล้ชิด และในกรณีที่มี case ที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยยา ทาง ทีมได้วางแผนจะเข้าไปประเมินและบำบัด ทางจิตใจในวันที่ 6-9 มีนาคม 2548 อีกครั้ง
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ผู้รายงาน
14 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมเด็ก
- รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
กิ่ง อ. สุขสำราญ
จ.ระนอง
พื้นที่การปฏิบัติงาน
   โรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน
สิ่งที่ค้นพบ
   เนื่องจากสภาพปัญหารุนแรงที่สุด มี เด็กที่ประสบอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งสูญเสีย ทั้งทรัพย์สิน และบุคคลที่ใกล้ชิดจำนวน มาก พื้นที่อำเภออื่นๆ ไม่มีเด็กที่อยู่ใน เหตุการณ์ แต่สูญเสียบุคคลใกล้ชิด
ความต้องการของพื้นที่
   สสจ., ครูและศึกษานิเทศจังหวัดระนอง ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและ บำบัดสุขภาพจิตให้เลย เนื่องจากพื้นที่ เองได้ประเมินได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ สามารถจัดการ case ที่ประเมินออกมาได้
   สภาพจิตใจโดยรวมของเด็กในพื้นที่ ยังมีความวิตกกังวลจากข่าวเรื่องแผ่นดิน แยก และความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่ คิดว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีก ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ยังกังวลว่าคลื่นสึนามิ จะเกิดขึ้นอีก จากการประเมินเด็กที่อยู่ ในเหตุการณ์และประสบภัย เด็กเล็ก ส่วนใหญ่มีการปรับตัวที่ดีกว่าเด็กโต เด็กเล็กสามารถระบายความรู้สึกและ ยอมรับการบำบัดทางจิตได้มากกว่า โดย เด็กโต(ชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ปีที่ 6) จำเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยและ ความสัมพันธ์ขั้นหนึ่ง ก่อนพัฒนาไปสู่ กระบวนการบำบัดพบว่าเด็กที่ยังอยู่ใน ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิตที่ต้องติดตาม อย่างต่อเนื่องระยะยาว และยังจำเป็น ต้องได้รับการทำจิตบำบัดในช่วงต้นนี้ ประมาณ 12 ใน 100 คน โดยทำการ ประเมินด้วยแบบประเมินและการทำ กลุ่มจิตบำบัดเบื้องต้น
ปัญหาที่พบ
   พื้นที่นี้ยังขาดการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่าง เป็นระบบ ยังมีกลุ่มคนที่ขาดปัจจัยสี่ โดย เฉพาะที่อยู่ถาวร ทำให้เด็กสร้างความ วิตกกังวลให้ตนเอง และเด็กส่วนหนึ่ง เริ่มมีปัญหาสภาพจิตที่ส่งผลกระทบจาก ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ไม่มีการ สื่อสารเรื่องระบบการดูแลให้หัวหน้า ระดับสูง เช่น สสจ., ผอ.เขตการศึกษา ทำให้มีปัญหาความล่าช้า และความไม่ เข้าใจเมื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ผู้รายงาน
14 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.นครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
หมู่ที่3 อ.คุระบุรี ผู้รับบริการ
ผู้ประสบภัย 11 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   ให้การวินิจฉัยดังนี้
- adjustment disorder 3 ราย
- Post traumatic disorder 1 ราย
- Moderate depressive episode 1 ราย
- milld depression episode 1 ราย
   ทั้ง 6 รายเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับการดู แลจากทีมพังงา3 เมื่อ 7-12 กุมภาพันธ์48 และทีมติดตามดูแลต่อเนื่อง มีผู้ประสบภัยรายใหม่ที่จำเป็นต้องรับการรักษา ด้วยยาและได้รับการวินิจฉัยดังนี้
   - adjustment disorder 3 ราย
   - Schizophrenia 1 ราย
   - lerebrel hypoxia 1 ราย
   เพราะมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ช่วงบ่าย case ส่วนใหญ่สามารถทำใจ รับเหตุการณ์ได้บ้างแล้วมีกำลังใจดีขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่มาพบคือปัญหานอนไม่ หลับเพราะกังวลเรื่องอาชีพ การทำมาหากิน เลี้ยงชีพและครอบครัวในอนาคต
สิ่งที่ค้นพบ
   1.case ที่อยู่บ้านเดี่ยวๆที่เป็นผู้สูงอายุที่ต้อง พึ่งพาลูกแล้วลูกมาเสียชีวิตไปก็จะมีอาการ ซึมเศร้ายาวนานมากกว่าในขณะที่ กลุ่มบ้านไทยใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบเหมือนกันแต่อยู่รวมกันเป็น กลุ่ม/หมู่คณะ ได้มีการปลอบโยนกัน โดยมีจนท. อ.สม. เข้ามาจัดกิจกรรมให้จึงทำให้ คลายเครียดไปได้มาก
   2.case ส่วนใหญ่ของบ้านไทยใหม่มีคาม กังวลเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของ เขาและครอบครัวต่อไปในอนาคตมากกว่า กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว
นพ.สราวุฒิ สังข์รัศมี
ผู้รายงาน
14 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์อพยพบ้านปากวีป ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ18 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ได้ติดตาม case ที่รับต่อจากทีมพังงา 1 เดิม 14 ราย case เก่าที่กลับมีอาการใหม่ 3 ราย และ case ใหม่1รายพบว่าผู้ป่วยเก่าอาการ ดีขึ้น มีบ้างที่ไม่ได้กินยาต่อเนื่องคือ คุณจันทร์เพ็ญ ใยฝ้าย เนื่องจากกลัวติดยา ได้ให้การ support เรื่องยาแล้วสามารถปิด case ได้ 3คน
นพ.นพดล วานิชฤดู
ผู้รายงาน
14 กุมภาพันธ์ 2548
- ส.กัลยาณ์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ส.ราชานุกูลฯ
- ร.ร.เทศบาลบ้านบางเนียง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน ร.ร.เทศบาลบ้านบางเนียง
   เป็นห้องประชุมของ ร.ร. มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับให้เด็กนั่งได้ พื้นที่กว้าง ทำ กิจกรรมได้สะดวก
ผู้รับบริการ
    ส่วนใหญ่ที่มาเป็นเด็ก โดยไม่มี ผู้ปกครองมาด้วย มีครูมาคอยช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้ แต่ไม่รู้ ข้อมูลของเด็กทั้งหมด ข้อมูลที่ได้ ซักถาม พูดคุยจากเด็กโดยตรง
   กลุ่มเด็กที่ประเมิน เป็นผู้ที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรง
สิ่งที่ค้นพบ
   - เด็กส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ดีหลัง เผชิญเหตุการณ์
   - พบว่ามีภาวะเครียดหลังวิกฤต (PTSD) 1 ราย จำเป็นต้องใช้ยา
   - พบว่าเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย(Suicide Idea) 1 ราย แต่ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้ว
   - พบว่ามีความวิตกกังวล กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น และผลกระทบที่ตามมา เช่น พ่อแม่ตกงาน ทรัพย์สินเสียหาย บางส่วน
นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เลขา
ส.ราชานุกูลฯ
14 กุมภาพันธ์ 2548
- ส.กัลยาณ์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ส.ราชานุกูลฯ
- บ้านท่าฉัตรไชย
ต.บ้านไม้ขาว
อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือบ้านท่าฉัตรไชย
   ม.5 บ้านท่าฉัตรไชย พบว่าชาวบ้าน บางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ริมฝั่งทะเล ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ ลักษณะที่โดนจะเป็นแบบน้ำท่วมสูงขึ้น และท่วมบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่มี ผู้เสียชีวิต ทุกคนหนีได้หมด แต่พบว่า บางรายยังมีปัญหาเครียด ตกใจง่าย ใจสั่น นอนไม่หลับ ส่วนใหญ่อาการ ไม่รุนแรง
   ได้รับความร่วมมือจาก อสม. ในการ ค้นหาผู้ประสบปัญหาและพบว่าบางส่วน ไปทำงาน จึงไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ สอบถามจากชาวบ้าน พบว่าไม่มีปัญหา มากนัก
ปัญหาที่พบ
   พบว่าการจัดระบบข้อมูล การติดตามต่อ เนื่อง หรือชุมชนใดบ้างที่ยังไม่ได้รับ ความช่วยเหลือ ยังไม่ค่อยเป็นระบบ ทำ ให้ไม่ทราบว่าจะต้องลงไปติดตามที่ใด บ้าง และเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลว่า จะต้องไปที่ไหน และติดตามต่อเนื่อง ผู้ป่วยรายไหนบ้างที่ได้ติดตามไปแล้ว 1 ครั้ง
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
ส.กัลยาณ์ฯ
ผู้รายงาน
14 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
- ส.กัลยาณ์ฯ
- รร.บ้านปากหรา
- ม.2 และ ม.5
บ้านปากหรา
ต.ตลิ่งชัน
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
การให้ความช่วยเหลือ ร.ร.บ้านปากหรา
   เป็น ร.ร.ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 78 คน ครู จำนวน 6 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต นักเรียนประสบภัย 35 ราย ส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตดีแต่มี ปัญหาในเรื่องความหวาดกลัวทะเล ไม่กล้าไปทะเล ได้ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม กิจกรรม กลุ่มนันทนาการ กลุ่มวาดภาพ กลุ่ม self help group และ กลุ่มให้คำ ปรึกษารายกลุ่ม ทำให้เด็กนักเรียนได้ รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก ได้ เล่าประสบการณ์ ระบายความรู้สึก ได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้คำ ปรึกษากับครูในเรื่องการรับบริการจาก สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพื่อจะได้รับ คำแนะนำแก่ผู้ปกครองต่อไป
การให้ความช่วยเหลือ ม.2 และ ม.5 บ้านปากหรา
   เป็นหมู่บ้านชาวประมงปลูกบ้านเรือนไม้ ชายฝั่ง อาชีพทำประมง มีปัญหาในเรื่อง นอนไม่หลับ วิตกกังวล หวาดกลัว ตั้งแต่ รับภัยพิบัติ ยังไม่มีหน่วยงานใด ทาง สาธารณสุขเข้ามาเยี่ยม มีผู้มารับบริการ จำนวน 21 ราย เป็น case เก่าที่ต้อง F/U อีก 1 ราย case ใหม่ที่มี GHQ มากกว่า 5 จำนวน 5 ราย
นางศิริพร วีระเกียรติ
ผู้รายงาน
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2548
-
-
- ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในทีมต่อไป

-
-
11 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา4
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครนายก
- รพ.มหาชม
- มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
  1.หมู่3 หมู่4 ต.บางทอง และ หมู่6 ต.ท้ายเหมือง
  2.ร.ร.บ้านไทยใหม่ ม.8 ต.ท้ายเหมือง
การให้ความช่วยเหลือ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังคงเสียใจกับ เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสูญเสียบุคคลใน ครอบครัวไปยังคงทำใจไม่ได้และร้องไห้ ทุกครั้งทุกครั้งที่พูดถึงแต่มี case นายวิชัย กับนางเฉลิมศรี นิลบุตร ที่เป็น case ใหม่ ควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพราะมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ช่วงบ่าย case ส่วนใหญ่สามารถทำใจ รับเหตุการณ์ได้บ้างแล้วมีกำลังใจดีขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่มาพบคือปัญหานอนไม่ หลับเพราะกังวลเรื่องอาชีพ การทำมาหากิน เลี้ยงชีพและครอบครัวในอนาคต
สิ่งที่ค้นพบ
   1.case ที่อยู่บ้านเดี่ยวๆที่เป็นผู้สูงอายุที่ต้อง พึ่งพาลูกแล้วลูกมาเสียชีวิตไปก็จะมีอาการ ซึมเศร้ายาวนานมากกว่าในขณะที่ กลุ่มบ้านไทยใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบเหมือนกันแต่อยู่รวมกันเป็น กลุ่ม/หมู่คณะ ได้มีการปลอบโยนกัน โดยมีจนท. อ.สม. เข้ามาจัดกิจกรรมให้จึงทำให้ คลายเครียดไปได้มาก
   2.case ส่วนใหญ่ของบ้านไทยใหม่มีคาม กังวลเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของ เขาและครอบครัวต่อไปในอนาคตมากกว่า กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว
เจตสุดา บุษบา
ผู้รายงาน
11 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครราชสีมาราชนครินทร์
ศูนย์วัดสามัคคีธรรม ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการทั้งหมด 20 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   เป็นผู้ป่วยใหม่ 8 ราย ไม่ต้องติดตามต่อเนื่อง ติดตามผู้ป่วยเก่า 12 ราย ต้องติดตามต่อเนื่อง 5 ราย พบปัญหาสุขภาพและทางจิต ให้ความช่วยเหลือโดยการให้ยาและ counseling
พญ.อัญชลี ศิริเทพทวี
ผู้รายงาน
11 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
1.โรงเรียนบ้านบางสัก
2.บ้านพักชั่วคราวน้ำตกปอหิน
3.บ้านพักชั่วคราวชุมชนทับตะวัน
4.รร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล
5.บ้านพักชั่วคราวพรุเตียว
ผู้รับบริการ
1.ครูผู้ประสบภัยโรงเรียนบ้านบางสัก 2 ราย
2.ผู้ประสบภัยและครอบครัว 32 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   1.เด็กและครูในโรงเรียนบ้านบางสักสามารถ ปรับตัวได้ไม่พบเด็กนักเรียนที่สูญเสีย พ่อแม่เนื่องจากเด็กเดินทางไปเที่ยวกทม.
   2.สภาพของผู้ประสบภัยในบ้านพักชั่วคราว 3 แห่งโดยรวมไม่มีภาวะเครียด ผู้ประสบภัย บางช่วงเริ่มออกไปงานข้างนอก ยังมี ผู้ที่ซึมเศร้ามากจากการสูญเสีย 4 ราย
   3. นักเรียนของโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล ไม่มีภาวะmass hysteria แล้ว
พญ.รักษ์สุดา กิจอรุณชัย
ผู้รายงาน
11 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์อพยพปากวีป
- ร.ร.ปากวีป
- ศูนย์พึ่ง(ภา) บ้านบางเนียง
การให้ความช่วยเหลือ
   ช่วงเช้า ทีมงานได้ติดตามเยี่ยม case เก่า ที่ไม่พบในวันแรกที่ศูนย์ปากวีป จากนั้น ได้ไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ ร.ร.ปากวีป แต่ไม่พบเนื่องจากเด็กนักเรียนไปเที่ยว ที่กรุงเทพฯ กับกองทัพบก
   ช่วงบ่าย เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พึ่ง(ภา) (บ้านบางเนียง), ทุ่งขมิ้น ซึ่งไม่พบใน วันแรกในศูนย์ โดยในวันนี้ไปเยี่ยมที่ บ้านผู้ประสบภัยซึ่งย้ายออกมานอกศูนย์ฯ นอกจากนี้ทางทีมงานได้ทำ family therapy
นพ.ชาญวิทย์ สกาว์วัฒนานนท์
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ผู้รายงาน
11 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.สตรีภูเก็ต
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นเป็น ร.ร. สตรีประจำจังหวัด แต่จะทำเป็นสหศึกษาตั้งแต่ ม.4-6 มีนักเรียนหญิงทั้งหมด 3,000 คน
ผู้รับบริการ
   เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ที่ทางโรงเรียนได้คัดกรองเอาไว้ว่า เป็น ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เกิดคลื่นยักษ์ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ ปกครองสูญเสีย และได้รับความเสียหาย ทำให้ครอบครัวขาดรายได้
การให้ความช่วยเหลือ
แบ่งทีมปฏิบัติงานเป็น 3 ทีม
    1.ทำ Group Psychotherapy
    2.ทำ Individual Counseling
    3.ทำกลุ่มสัมพันธ์
สิ่งที่ค้นพบ
    - นักเรียนส่วนใหญ่ที่มารับบริการ จะมี ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายได้ของ ผู้ปกครองที่ลดลง บางคนจะวิตกกังวล มากจนทำให้กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ สมาธิในการเรียนลดลง และอารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่ายขึ้น
    - นักเรียนบางส่วนหวาดระแวงกลัวเกี่ยว กับข่าวลือที่ว่า เดือนมีนาคมนี้จะเกิดคลื่น ยักษ์ซ้ำอีก
    - บางส่วนยังมีหวาดระแวงกลัวน้ำ ไม่กล้า สัมผัสกับน้ำ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
11 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.บ้านคลองม่วง
ต.หนองทะเล
อ.เมือง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) มีจำนวนครู 11 คน นักเรียน 155 คน ผู้ประสบเป็นครูจำนวน 1 คน นักเรียน ที่ประสบภัยจำนวน 33 คน
การให้ความช่วยเหลือ
   - ครูที่ประสบภัย สัมภาษณ์และทำ Individual Support และให้คำแนะนำ เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตตนเองและเด็ก
   - นักเรียน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 20 คน แบ่งกลุ่มย่อยประเมิน GHQ และให้คำปรึกษารายกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม (เด็กไม่มา ร.ร. 13 คน)
   - ให้ยาบำบัดทางจิต 2 ราย(Acute Stress) และนัด F/U เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
   - ติดตามเยี่ยม Case ในพื้นที่ ต.หนองทะเล จำนวน 3 ราย เป็นผู้รับบริการรายเก่า 2 ราย และจำเป้นต้องให้ยาทางจิตเวชต่อ 1 ราย อีก 1 ราย เป็นคนที่ทำงานที่เขาหลัก พี่สาวสูญหายปัจจุบันสามารถปรับตัว ได้แล้ว คิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้น (GHQ = 0)
   - ติดตามเยี่ยม Case ซึ่งเป็นผู้รับบริการ รายใหม่ ที่สามีและน้องชายเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ซึ่งได้ให้คำแนะนำและ รักษาด้วยยาทางจิตเวช นัด F/U 1เดือน
นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
(ผู้รายงาน)
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
(ผู้ประสาน)
ควรให้ความสำคัญกับประชาชน ในพื้นที่และผู้ประสบภัยโดย รวมเนื่องจากมีผลกระทบ ในเรื่องภาวะตกงานเป็น จำนวนมากและคาดว่าน่าจะ สูงขึ้นทำให้เกิดความเครียด
10 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา4
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครราชสีมาราชนครินทร์
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.ศรีธัญญา
ศาลาเอนกประสงค์ทับละมุ ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการ 46 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   มีการติดตามcase เดิมซึ่งเป็นcaseในม.5 ส่วนหนึ่งและติดตาม case เดิมได้มาที่ รร.ทั้ง2แห่งจนท.สอ.ได้แจ้งให้ผู้ประสบภัย ที่เป็นcase ใหม่มากที่ศาลาเอนกประสงค์ จึงทำให้มีcase ใหม่เพิ่มขึ้นส่วนมาก case จะมีปัญหาทั้งด้านจิตใจและร่างกายและอาชีพ ประกอบกับข่าววันที่ 9 กพ.48 เกี่ยวกับ แผ่นดินไหวที่จ.ภูเก็ตส่งผลให้ชาวบ้าน วิตกกังวลกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำ ทำให้ชาวบ้านบางคนมีการเตรียมความ พร้อมอยู่ตลอดเวลา มีจนท.อุทยานฯ ซึ่งเป็น case ใหม่ที่ได้รับผลกระทบตอนที่ อยู่เกาะสิมิลันร้องขอให้ไปช่วยดูแล จนท.ที่อุทยานอีกจำนวนหนึ่งเพราะเป็น caseใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการดูแลทำให้ที่ งานค้นพบcase ใหม่ขึ้นเด็กน.ร.ทั้ง2แห่ง ส่วนใหญ่เป็นcase ติดตามผล
นส.เจนสุดา บุษบา
พญ.ศิริลักษณ์ พฤกษชาติคุณากร
(ผู้รายงาน)
10 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครราชสีมาราชนครินทร์
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.ศรีธัญญา
1.ศูนย์หาดทรายขาว
  หมู่7 ต.กำพวน
  กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง
2.หมู่2 หมู่3 ต.กำพรวน
  กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง
ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการ 7 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   พบปัญหาสุขภาพจิตและความเครียด กังวลใจเรื่องที่อยู่อาศัยถาวร การประกอบ อาชีพและเรื่องเงินช่วยเหลือเนื่องจากยัง ไม่พบศพผู้ประสบภัยให้การช่วยเหลือ โดยการให้ยาและ Counseling
พญ.อัญชลี ศิริเทพทวี
(ผู้รายงาน)
10 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครราชสีมาราชนครินทร์
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.ศรีธัญญา
1.โรงเรียนตำบลเกาะคอเขา
2.บ้านพักชั่วคราว น้านนอกนา
3.บ้านพักชั่วคราว ทร.1
4.บ้านพักชั่วคราว บ้านเมืองใหม่
5.บ้านพักชั่วคราวอบต.บางม่วง
ผู้รับบริการ
   เด็กนักเรียน 29 ราย
   ผู้ประสบภัย 75 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   1.เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยไม่มีปัญหา สุขภาพจิต มีสมาธิในการเรียน สามารถ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียนได้ บรรยากาศในโรงเรียนดี
   2.จากการเข้าสำรวจบ้านพักชั่วคราว ผู้ประสบภัย(ที่เกาะคอเขา)สามารถปรับตัว เข้ากับการสูญเสียได้ สภาพความเป็นอยู่ ทั่วไปไม่พบปัญหา แต่พบปัญหาเรื่องโรค ทางเดินหายใจจำนวนมาก อาจเป็นจาก มีฝุ่นมากรอบๆที่พัก
10 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครราชสีมาราชนครินทร์
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.ศรีธัญญา
ศูนย์อพยพบ้านพึ่ง(ภา) ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการ 19 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   ได้พบกับแพทย์ประจำสภากาชาดไทย ขณะปฏิบัติงานซึ่งได้เสนอว่า กรมสุขภาพจิต น่าจะมีการสำรวจแยกกลุ่มเด็กตามวัย เพื่อฟื้นฟูสภาพจิต นอกพื้นที่โดยมี แนวคิดว่าการแยกผู้ประสบภัยออกมานอก พื้นที่จะช่วยให้สภาพจิตดีขึ้น และ บางหน่วยงานได้มีการเด็กไปทัศนะศึกษา นอกสถานที่ซึ่งผู้ปกครองบางคนยังรู้สึก เป็นห่วงต่อความปลอดภัย ช่วงเช้าได้ออกไปเยี่ยมเยียนสภาพจิตเด็ก อนุบาลในโรงเรียนลมนียเขต พบว่า ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตแต่พบว่าขาด อุปกรณ์ที่จะส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ ของเด็กซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย
นพ.ชาญวิทย์ สกาซ์วัฒนานนท์
(ผู้รายงาน)
10 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- บ้านแหลมหัวล้าน
ต.พรุใน
อ.เกาะยาว
จ.พังงา
- มัสยิดโล๊ะจาก
ต.พรุใน
อ.เกาะยาว
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านแหลมหัวล้าน
   เป็นเกาะกลางทะเล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.กม. เป็นพื้นที่ราบสูงเป็นส่วน ใหญ่ การคมนาคมมีเส้นทางเส้นหลัก จากทิศเหนือจรดทิศใต้ ถนนเป็นคอนกรีต และเป็นดินลูกรังเป็นบางช่วง ช่วงถนน ลูกรังจะมีฝุ่นมาก
ผู้รับบริการ
   ประชากรชาวประมงทั้งหมด ซึ่งได้รับ ความเสียหายเป็นอุปกรณ์ในการประกอบ อาชีพ และบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสียหาย และมีเสียชีวิต 1 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชากรส่วนใหญ่ยอมรับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และมีศาสนาเป็นที่พึ่ง
   - เนื่องจากอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เสียหาย ซึ่งทำให้ขาดรายได้ เพราะเกือบ ทั้งหมดจะประกอบอาชีพประมง ทำให้ รู้สึกเครียด วิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
   - ยังมีบางส่วนที่ยังมีวาดระแวงกลัวว่า เหตุการณ์จะเกิดซ้ำอีก
   - ประชากรได้รับความช่วยเหลือจาก หลายหน่วยงาน แต่ยังไม่เพียงพอกับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
   - ประชากรเพศหญิง บางส่วนขาดรายได้ จากการทำงานบริการ(นวด) ชาดหาด
   - ทีมงาน มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร บาง ส่วนไม่ค่อยเข้าใจ
   - ลักษณะพื้นที่ ไม่เหมาะแก่การให้คำ ปรึกษา

พื้นที่ปฏิบัติงานมัสยิดโล๊ะจาก
   เป็น 1 ใน 3 มัสยิดที่มีใน อ.เกาะยาว อยู่ระหว่างกลางของหลายๆ หมู่บ้าน ผู้รับบริการ
   ประชาชนจากหลายๆ หมู่ของ ต.พรุใน อ.เกาะยาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประสบภัย และเห็นเหตุการณ์ และเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบ
การให้ความช่วยเหลือ
   แบ่งทีมงานออกเป็น 2 ทุ่ม กลุ่ม 1 ทำ Group Psychotherapy ผู้ที่มี ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ส่งพบจิตแพทย์ ส่วนผู้ที่มีเฉพาะปัญหาทางกาย จะส่ง พบแพทย์ที่มาจาก สอ. กลุ่ม 2 ทำ Individual Counseling ในราย ที่พบปัญหาที่ซับซ้อน
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะยอมรับกับปัญหา ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีศาสนาเป็นหลักยึด เหนี่ยวและสามารถจัดการกับปัญหาได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบอีกว่า ส่วนใหญ่ ยังมีอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับความ จำแย่ลง ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานทางด้าน สุขภาพจิตเข้าไปดูแล หรือแนะนำวิธี การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
   ผู้รับบริการบางรายต้องการรักษาต่อ เนื่อง เพราะเป็น PTSD Depression ซึ่ง ได้เขียนหนังสือส่งต่อให้สถานีอนามัยแล้ว
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ
รพ.สวนปรุง
(ผู้รายงาน)
10 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
ร.ร.บ้านปากคลอง
ต.เกาะกลาง
อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
    เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มี จำนวนครู 5 คน นักเรียน 69 คน ผู้ประสบ เป็นครู จำนวน 1 คน บ้านพักครูและ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายบางส่วน นักเรียนที่ประสบภัย จำนวน 30 คน ลักษณะความเสียหายประกอบด้วยบ้านพัง อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพชำรุดและ สูญหาย เช่น เรือ อวน กระชัง อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนชำรุด ไม่มีใคร เสียชีวิตหรือสูญหาย
การให้ความช่วยเหลือ
   - ครูที่ประสบภัย สัมภาษณ์และทำ Individual Support และให้คำแนะนำ เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพจิต
   - นักเรียน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 30 คน แบ่งกลุ่มย่อยประเมิน GHQ และให้คำปรึกษารายกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม รวมทั้งหมดจำนวน 30 คน
   - ให้บริการตรวจสุขภาพทางกาย จำนวน 1 ราย
   นอกจากนี้ยังมีผู้ประสบภัยที่เคยได้ รับบริการและบำบัดรักษาด้วยยาทางจิต เมื่อประมาณ 4 สัปดาห์ก่อน ซึ่งมีอาการ ทั่วไปดีขึ้น แต่ยังมีอาการใจสั่นเป็น บางครั้ง ได้ให้ยาต่อและนัดมาตรวจอีก 1 เดือน โดยได้ประสานกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่ค้นพบ
   พบว่า ร.ร.บ้านปากคลองเป็น ร.ร. ที่ มีการพัฒนาโดยให้ศักยภาพของตนเอง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีทัศนคติ ที่ดีในการเผชิญปัญหา
นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
(ผู้รายงาน)
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
(ผู้ประสาน)
9 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา
- ส.จิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา

1.บ้านบางพรวน
  บ้านน้ำเค็ม
2.ต.นาคาและต.กำพวน
  กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง
3.บ้านพักชั่วคราว
  ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4.ศูนย์อพยพบ้านปากวีป
  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไป
   - ผู้ประสบภัย 30 ราย
   - นักเรียนผู้สูญเสียผู้ปกครอง 25 คน
   - ผู้รับบริการจำนวน 24 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   1. ช่วงเช้าได้ถวายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต แก่พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ วัดน้ำเค็ม 30 รูป
     - สำรวจผู้ประสบภัยที่บริเวณหมู่บ้านน้ำเค็ม บริเวณหน้าหาด
   ช่วงบ่าย ทำกลุ่มกิจกรรมกับนักเรียนที่ สูญเสียพ่อ-แม่ จำนวน25คน
     - ติดตาม case ที่บ้านพัก ทบ.5/9,ทบ.6 และบ้านบางพรวน
     - ประสานงานกับสอ.บางม่วง
   2. ผู้รับบริการรายใหม่ 7 ราย
     - ต้องติดตามต่อเนื่อง 1 ราย
     - ติดตามผู้ป่วยรายเก่า 7 ราย
     - ต้องติดตามต่อเนื่อง 2 ราย
     - พบปัญหาสุขภาพจิต เครียด เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้
   3. ได้มีการติดตาม case เดิมพร้อมกับหา case ใหม่รวมทั้ง case ที่มีปัญหาทางกาย ซึ่งผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
   4. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามี การให้บริการทางสุขภาพจิต

   ผู้รับบริการมีความพึงพอพอใจและ ประทับใจ ผู้ให้บริการ เนื่องจากเป็น การให้บริการเชิงรุก และมีความต่อเนื่อง และมีเวลาพูดคุยกับผู้ประสบภัย โดยไม่ย้ำถามในเรื่องเก่าๆ (บาดแผลทางจิตใจ)
   พบว่าผู้ประสบภัยบางรายสามารถ ปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ สามารถ ใช้ชีวิตปกติ แต่มีบางรายเริ่มมีอาการ ป่วยทางจิต เช่น เป็น Major Depression, PTSD
   คนในชุมชนเริ่มผ่อนคลายตนเอง ด้วยการเล่นกีฬา ควรมีการถามไถ่ว่า ผู้ประสบภัยขาดอุปกรณ์ใด เพื่อทาง กรมฯ จะจัดอุปกรณ์กีฬาให้
   ผู้ประสบภัยก้าวเข้าสู่ภาวะ disillusionment เริ่มมีความกังวลกับชีวิต ข้างหน้ากับการช่วยเหลือที่จะมีต่อเนื่อง ซึ่งทางกรมฯ ควรประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ทันท่วงที เพื่อให้การฟื้นฟู สภาพจิตใจโดยรวมดีขึ้น เช่น หน่วยงาน เกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือให้ได้ สิ่งที่พึงมีพึงได้
พญ.รักษ์สุดา กิจอรุณชัย
พญ.อัญชลี ศิริเทพทวี
พญ.ศิริลักษณ์ พฤกษชาติคุณากร
นส.เจนสุดา บุษบา
นพ.ชาญวิทย์ สกาว์วัฒนานนท์
ผู้รายงาน
9 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
บ้านแหลมหัวล้าน
ต.พรุใน
อ.เกาะยาว
จ.ภูเก็ต
สิ่งที่ค้นพบ
   ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับเหตุการณ์ ได้ แต่ยังมีบางส่วนมีอากรหวาดระแวง ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีก ส่วนใหญ่ กังวลเกี่ยวกับรายได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ประมงเสียหายและนักท่องเที่ยวน้อยลง
ปัญหาและอุปสรรค
   การสื่อสารส่วนใหญ่ประชาชนสื่อสาร ด้วยภาษาใต้ทำให้ทีมงานสื่อสารไม่เข้าใจ มากเท่าที่ควร
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ
รพ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
9 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมกระบี่
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
1.โรงเรียนคลองประสงค์
2.โรงเรียนคลองกำ
อ.เมือง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   สภาพพื้นที่เป็นเกาะอยู่ในอำเภอ เมือง (เกาะกลาง) มี 3 หมู่บ้าน บ้านเกาะกลาง, บ้านคลองประสงค์, บ้านคลองกำ การเดินทางโดยเรือและ รถจักรยานยนต์
ผู้รับบริการ
   ครูและเด็กผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นนักเรียน อายุ 7 - 15 ปี จำนวน 59 คน
   1.ร.ร.บ้านคลองประสงค์ พบครูประสบ ความสูญเสียทรัพย์สิน กิจการบังกะโล ผล GHQ 10 ซึ่งได้จัดกิจกรรมกลุ่ม และ ให้คำปรึกษารายบุคคล โดยไม่ได้ให้ยา ในส่วนของเด็กนักเรียน พูดคุย วางแผน ดูแลต่อเนื่อง
   2.ร.ร.บ้านคลองกำ มีผู้ประสบปัญหา 18 คน ครู 1 คน ได้จัดทำ GHQ Test และ ให้คำปรึกษารายบุคคล พร้อมได้วางแผน การช่วยเหลือและประสานผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
8 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.นครราชสีมาราชนครินทร์
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สอ.ลำแก่น ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการ 2 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   มีการจัดแบ่งcase ตามหมู่บ้านตั้งแต่ ม.1-ม.6 พร้อมทั้งคัดแยกความรุนแรงของปัญหา ออกเป็น 3 ระดับตาม GHQ มีการแบ่ง ทีมงานออกเป็น2ทีม แต่ละทีมจะเป็นทีม แบบสหวิชาชีพ
   ทีมที่ 1 มีจิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคม โดยทีมที่1รับผิดชอบระดับ GHQ 9-12 และcaseที่รับยาด้านจิตเวช
   ทีมที่ 2 รับผิดชอบcase ที่มี GHQ ระดับ 0-8 เพื่อช่วยเหลือดูแลcase ได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการวางแ ผนที่ screen แฟหำ ใหม่มีการประสานงานกับ สอ.ลำแก่น เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติในวันรุ่งขึ้น ณ บ้านพักชั่วคราว ม.2 และ FU Case ม.3
ปัญหาและอุปสรรค
   - ระบบข้อมูลซ้ำซ้อนกระจัดกระจาย การแบ่ง case เป็นหมู่ไม่ชัดเจน
   - Case ที่นัด Follow up กำหนดวันเวลา ไม่ชัดเจนและไม่ได้มีการเขียนกำหนด ปริมาณยาไว้
ทีมพังงา1
ผู้รายงาน
8 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา3
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์ท่าชาวน้ำ
- ศูนย์ซอยสุขสะอาด หมู่ 5 และ หมู่ 3
- ศูนย์แพปลา
พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ท่าชาวน้ำ
   พื้นที่ล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกาง ชาวบ้าน กางเต็นท์อยู่ในป่า พื้นที่บางส่วนอยู่ ระหว่างการก่อสร้างบ้านถาวร มีการจัด ระบบ เช่น บ้าน, น้ำ, ห้องน้ำ, ครัว กางแยกอยู่เป็นสัดส่วน
การให้ความช่วยเหลือ
   มีผู้รับบริการรายเก่าที่ติดตามเยี่ยม 3 ราย ให้การช่วยเหลือโดยการให้ยาและ Couseling มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ไม่ต้องติดตามต่อ
พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ซอยสุขสะอาด เป็นบ้านพักชั่วคราวจำนวน 20 ห้อง
ผู้รับบริการที่ติดตามเยี่ยม
   - รายใหม่ 2 ราย
   - รายเก่า 5 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   โดยการให้ยาและ Counseling มีปัญหา สุขภาพจิตเบื้องต้นและต้องติดตามต่อ 2 ราย
ปัญหาที่พบ
   กังวลเรื่องการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งเรื่องเงิน อาชีพ อุปกรณ์ ประกอบอาชีพ
พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์แพปลา
   เป็นบ้านพักชั่วคราว
ผู้รับบริการ
   ติดตามเยี่ยม 3 ราย
การให้ความช่วยเหลือ
   โดยการให้ยาและ Counseling มีปัญหา สุขภาพจิตเบื้องต้นต้องติดตามต่อ 1 ราย
ปัญหาที่พบ
1.ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยุง แมลงวันมาก
2.ไม่มีท่อระบายน้ำ
พญ.อัญชลี ศิริเทพทวี
รพจ.นครราชสีมาฯ
ผู้รายงาน
   - ผู้ประสบภัยต้องการให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบไป กำจัดยุงและแมลงวัน รวม ทั้งขุดท่อระบายน้ำ
8 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
บ้านเกาะปอ
ต.เกาะลันตาใหญ่
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านเกาะปอ
   สภาพพื้นที่เป็นเกาะการเดินทางใช้ เวลามาก ในส่วนของผู้รับบริการไม่ได้ มีการประสานล่วงหน้า เนื่องจากเป็น พื้นที่ที่การสื่อสารเข้าถึงยาก กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 8-11 ปี ทำให้ การรับรู้ต่อสภาพปัญหาไม่ชัดเจน
ปัญหาที่พบ
   ส่วนใหญ่เด็กยังมีความกลัวทะเลอยู่ บ้างแต่อยู่ในระดับไม่รุนแรง สามารถ ปรับตัวได้และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
นางนฤมล ทีปะปาล
รพ.สวนสราญรมย์
ผู้รายงาน
   จากประสบการณ์ในการทำงาน ทางทีมงานมีความคิดเห็นว่า น่าจะมีการปรับแผนงานใหม่ ดังนี้
   1.พบครูและชี้แจงวัตถุประสงค์ และรับทราบข้อมูลพื้นฐาน ของกลุ่มเป้าหมาย
   2.จัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)
   3.แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อประเมิน GHQ, DMH2
   4.ในรายที่มีปัญหา ให้คำ ปรึกษารายบุคคล
   5.พบแพทย์
8 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สวนปรุง
- ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
- ต.เชิงทะเล
การให้ความช่วยเหลือ case ต.ป่าคลอก
   - เยี่ยม case ผู้ได้รับผลกระทบ และเป็น ผู้ประสบเหตุ ลูกสาวสูญเสียทรัพย์สิน จากหาดกมลา แล้ว case แล้วย้ายกลับ มาอยู่ที่ ม.6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือ case จิตเวช
   - เยี่ยม known case จิตเวช( 2 คนแม่-ลูก) ซึ่งมีลูกสาวได้รับผลกระทบจากคลื่น สึนามิ (ทำงานอยู่โรงแรมที่หาดป่าตอง และกำลังอยู่ในช่วงตกงาน)
การให้ความช่วยเหลืออ่าวปอ ต.ป่าคลอก
   - ค้นหา case ที่คาดว่าจะมีปัญหาทาง สุขภาพจิตที่ อ่าวปอ ต.ป่าคลอก เป็น หมู่บ้านที่ติดริมหาด มีประชาชนได้รับ ผลกระทบประมาณ 10 หลังคาเรือน สูญเสีย ทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าพอสมควร ได้รับบาดเจ็บจากการหนีคลื่นเล็กน้อย ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง เพราะมีอาชีพเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่มี
   - จัดแบ่งทีมงานเป็น 2 คน/ 1 ทีม ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
   - ทำการคัดกรอง เด็กที่ประสบเหตุ ประมาณ 4 คน
   สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนส่วนใหญ่ ยังหวาดระแวง กลัวต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดซ้ำ
   - ประชาชน ได้รับการช่วยเหลือจาก ภาครัฐแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ
การให้ความช่วยเหลือ
   - เยี่ยม case Epilepsy C Psychosis และ ถูกโซ่ตรวนไว้
   - ประวัติ เป็นโรคลมชักตั้งแต่อายุได้ 6 เดือน ต่อมามีอาการทางจิตร่วมด้วย แต่ได้รับการรักษาที่ รพ.สวนสราญรมย์ ทานยาไม่ต่อเนื่อง บิดาจึงล่ามโซ่เอาไว้
   - Refer รับยาต่อที่ รพ.วชิระภูเก็ต และ ให้ยาต้านโรคจิตผสมในอาหารให้ รับประทาน
การให้ความช่วยเหลือ
   - ติดตามเยี่ยม known case : Schizophrenia ที่ ต.เชิงทะเล พบว่า อาการทั่วไปดีขึ้น พูดคุยรู้เรื่อง และไม่ออกเดินไป-มา เรื่อยเปื่อยอีก
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ
รพ.สวนปรุง
7 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมภูเก็ต
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.สวนปรุง
- ต.บางเทา อ.ถลาง
- ต.ปากคลอก อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการ 9 ราย
การให้ความช่วยเหลือ ต.บางเทา
   แวะเยี่ยมผู้ป่วยที่ต.บางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตรับผิดชอบ สอ.บางเทา ให้ยา Antipsychotic drugs,Mental Support และทำ Family Counseling
   ผู้รับบริการมีปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการ ทางจิตคือ ยากจน ไม่มีญาติพี่น้อง เป็นแรงงานอพยพจากจ.นครพนม ลูกไม่เข้าเรียนหนังสือ และปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากการประสบภัยคลื่นยักษ์ ทำให้เกิด อาการหงุดหงิด หวาดระแวง เครียด
การให้ความช่วยเหลือ ต.ปากคลอก
   เป็นชุมชนชาวประมง ความเสียหายจะเก็กกับอุปกรณ์ในการ ประกอบอาชีพประมงและบ้านเรือนบางส่วน ไม่มีเสียชีวิต
ทีมภูเก็ต
7 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.คึกคัก
- ม.สงขลาฯ
1.ศูนย์บ้านทุ่งละออง
2.ซอยอุมสุข
การให้ความช่วยเหลือศูนย์บ้านทุ่งละออง
   เป็นที่พักของผู้ประสบภัยที่อพยพมาจาก บ้านพระทอง พื้นที่เป็นฝุ่นละอองมาก ผู้รับบริการมีปัญหาระบบการหายใจ ไอ มีการระบาดของโรคอีสุกใส(ปัจจุบัน 8 ราย) ผู้รับบริการที่จะไปติดตามต่อเนื่องไม่อยู่ ในพื้นที่เนื่องจากไปติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือ ได้ติดตามอาการ ของญาติที่อยู่ในพื้นที่และรับการรักษาในราย อาการยังไม่สงบผู้รับบริการบางรายออก ไปทำงานรับจ้างรายวัน ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความวิตกกังวลกลัวคลื่นจะมาถึงที่พักอพยพ
การให้ความช่วยเหลือซอยอุดมสุข
   ปฏิบัติงานบริเวณมัสยิดที่กำลังก่อสร้าง ปรับปรุง ผู้มารับบริการส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม ยังไม่เคยมีหน่วยงานทงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยม เนื่องจากอยู่ห่างพื้นที่ประสบภัย แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีอาชีพประมง ออกเรือหาปลาและเลี้ยงปลา(กระชังปลา) มีบ้านอยู่บริเวณดังกล่าวแต่ประกอบอาชีพ ทางทะเล
   ผู้รับบริการมีภาวะตึงเครียดจาก การเสียหายของทรัพย์สิน เรื่องกระชังปลา ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและยังไม่ สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากไม่แน่ใจ ในความปลอดภัยกังวลกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ ขึ้นอีก ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการรักษา เนื่องจากอยู่ไกลจากโรงพยาบาล การเดินทางไม่สะดวก ใช้วิธีพูดคุยกันใน กลุ่มเพื่อลดความตึงเครียด
น.ส.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์
ส.จิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
6 กุมภาพันธ์ 2548
-
-
- ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในทีมต่อไป

-
-
5 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.บ้านกลาง
สถานีอนามัยบ้านกลาง
หมู่ที่ 3 อ.เมือง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านกลาง
   สถานีอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 เป็น สถานีอนามัย 2 ชั้น ใต้ถุนสูง
ผู้รับบริการ
   จำนวน 7 ราย
   เป็น case ที่ต้องดูแลติดตามต่อเนื่อง ซึ่ง ผู้รับบริการบางรายเป็นผู้ประสบภัย จากเกาะพีพีซึ่งสูญเสียญาติและบางราย หาศพไม่พบ ทำให้ผู้รับบริการ คับข้อง ใจเครียด คิดมาก นอนไม่หลับ ทีมได้ บำบัดทางด้านจิตใจเฉพาะราย แพทย์ ได้ให้ยาเพื่อปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้น และผู้รับบริการต้องดูแลต่อเนื่องต่อไป
การให้ความช่วยเหลือ
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 7 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 7 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 7 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 1 กลุ่ม/ 4 ราย
   - ส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุข 7 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ด้านการเงิน ผู้รับบริการบางรายยังไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่มีญาติ สูญหาย บอกว่าต้องรอเวลานานมากกว่า 3 เดือน
   ด้านงานอาชีพ ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ เพราะเครื่องมือทำมาหากินเสียหาย และ ต้องกลับมาอยู่บ้านเดิม และพยายามหา เลี้ยงชีพเล็กๆ น้อยๆ ประทังชีวิต ทั้งที่ ร่างกายก็ได้รับอุบัติเหตุขณะมีอุบัติภัย และปัจจุบันกำลังรักษาอยู่
นพ.ทวี ตั้งเสรี
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
4 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
- รพ.สวนสราญรมย์
- สอ.คึกคัก
- ม.สงขลาฯ

- เยี่ยมบ้านบางเนียง
- เยี่ยมบ้านเขต อ.เมือง
- ร.ร.ปากวีป
- ศูนย์เพื่อนพึ่ง(ภา) อาศัยบ้านบางเนียง
- ร.ร.คมนียเขต
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
   - ติดตามเยี่ยมนักเรียนที่ประสบภัย ที่ได้ รับการส่งต่อจากทีมที่แล้วที่บ้านบางเนียง 1 ราย ประเมินครอบครัวเพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือดูแลเด็กต่อไป โดยประสานกับ ทางโรงเรียนและสถานีอนามัยคึกคัก
   - แบ่งทีมปฏิบัติงาน 2 ทีม (ณ ร.ร.ปากวีป)
ทีมที่ 1 ติดตามนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อ จากทีมที่แล้ว จำนวน 5 ราย
ทีมที่ 2 ฟังสรุปผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ของนักศึกษาปริญญาโท สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าไป ดูแลผู้ประสบภัยและเด็กนักเรียนได้รับ การส่งต่อ นักเรียนที่ควรได้รับการดูแล สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ราย
   - เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่ประสบภัยแต่ ไม่พบ ได้พบป้าซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิต ต้องดูแลต่อเนื่องอีก 1 ราย
   - ติดตามผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่บริเวณ หน้าศูนย์เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัยบ้านบางเนียง จำนวน 1 ราย พบว่าเริ่มประกอบอาชีพ โดยรวมกลุ่มแม่บ้านเปิดร้านขายอาหาร สามารถปรับตัวได้
   - บริเวณนั้นพบผู้มีปัญหาสุขภาพจิตแต่ ไม่รุนแรงอีก จำนวน 2 ราย ได้ให้ คำปรึกษาและยาทางกาย
   - ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ณ โรงเรียนคมนียเขต ต.คึกคัก ซึ่งได้รับ การส่งต่อจากทีมที่แล้ว จำนวน 19 ราย แต่ติดตามได้ไม่ครบเนื่องจากมีข่าวลือ เรื่องคลื่นยักษ์ ทำให้ผู้ปกครองมารับ เด็กกลับบ้าน พบว่ามีเด็กนักเรียนที่ต้อง ดูแลต่อเนื่อง 11 ราย
   - หน่วยงานเอกชน Manpower ขอคำ ปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู สภาพจิตใจที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน ที่ประสบภัย
   - ประสานงานและส่งมอบงานกับ เจ้าหน้าที่ สอ.คึกคัก
   * ให้คำแนะนำครูในการใช้แบบ คัดกรองเด็กนักเรียนที่คาดว่าจะมี ปัญหาสุขภาพจิต
น.ส.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์
ส.จิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้รายงาน
4 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- ร.พ.สวนสราญรมย์
- ร.พ.คลองท่อม
- สสจ.กระบี่
- คลินิกจิตเวช ร.พ.กระบี่
อ.เมือง
- เทศบาลคลองท่อมใต้
ต.คลองท่อม
อ.คลองท่อม
- บ้านคลองพน
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงานคลินิกจิตเวช ร.พ.กระบี่
   เป็นห้องคลินิกจิตเวช โรงพยาบาล กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้รับบริการ
   เป็น case สามี-ภรรยาที่ได้รับการส่งต่อ จาก ร.พ.กระบี่ 2 ราย เป็นผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาซับซ้อน และมีพฤติกรรม รุนแรงในครอบครัว
พื้นที่ปฏิบัติงานเทศบาลคลองท่อมใต้
   ห้องประชุมของเทศบาลคลองท่อมใต้
ผู้รับบริการ
   จำนวน 13 ราย
   ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยมาจากเกาะ พีพี และได้กลับมาบ้านเดิม และ จนท. เทศบาลคลองท่อม และ จนท.รพ.คลองท่อม มีปัญหาสุขภาพจิต ทีมงานสุขภาพจิต ได้ประเมินสภาพจิตใจ และให้คำปรึกษา พบว่ามี case ใหม่ที่ควรมีการติดตาม เยี่ยม 4 ราย คือ มีความเครียดอยู่ในระดับ GHQ = 6-8
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านคลองพน
   บ้านคลองพน ม.7, ม.11 ซึ่งมีระยะห่าง ค่อนข้างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวน ยางพารา และสวนปาล์ม
ผู้รับบริการ
   ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่ทำงานที่เกาะ พีพี และประสบภัย ทีมสุขภาพจิตได้ ประเมินสภาพจิตใจและให้การปรึกษา ส่วนหนึ่งเป็น case ที่ได้รับมอบหมาย ให้ติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง พบว่าผู้รับบริการ บางส่วนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นและสามารถ กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่มี บางรายที่ควรมีการติดตามต่อเนื่องอยู่ พบ case ใหม่ 2 ราย ที่มีความเครียดอยู่ ในระดับ GHQ = 6 ทีมสุขภาพจิตให้ การปรึกษาและให้การบำบัดรักษาด้วย ยาทางจิต
นพ.ทวี ตั้งเสรี
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
4 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.โรงเรียนบางสัก
2.โรงเรียนบางม่วง
3.โรงเรียนบ้านบางหวาน
4.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
5.โรงเรียนทุ่งละออง
6.โรงเรียนชุมชนคุระบุรี
ผู้รับบริการ
   1.ครูและนักเรียนที่ประสบภัยและผู้ปกครองเด็กนักเรีนที่ประสบภัย
   2.เด็กแรกเกิดและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
   3.ผู้ปกครองเด็ก,ผู้ได้รับผลกระทบ
   4.นักเรียนประถมศึกษา
การปฏิบัติงาน
   1.ติดตามเด็กนักเรียนที่เคยทำแบบทดสอบ GHQ และมีคะแนนสูง
   2.ติดตามเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของเด็กที่คณะทำงานชุดก่อน พบว่ามีอาการซึมเศร้า
   3.พบครูประจำชั้นเพื่อติดตามอาการนักเรียนที่มีอาการทั้ง4 คน นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน ไม่มีนักเรียนคนใดที่มีอาการ
   4.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรงเรียนทุ่งละอองมีจำนวน 21 คน โรงเรียนนี้มีครูเพียง 4 คนมีเด็กที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เช่นสูญเสียบิดา มารดาฯ เป็นต้นอยู่ที่โรงเรียนนี้จึงต้องติดตาม ปัญหาสุขภาพจิตต่อไป
   5.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรงเรียนชุมชนคุระบรีมีจำนวน 31 ราย นอกจากนี้ยังให้การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอีก 20 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - เด็กที่โรงเรียนทุ่งละอองส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น มีเพียงเด็กที่สูญเสีย บิดามารดายังคงมีอาการซึมและไม่สนุกสนานเหมือนเดิม
   - เด็กพิเศษที่โรงเรียนคุระบุรีควรได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์การ ศึกษาพิเศษฯและหน่วยงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปัญหาและอุปสรรค
   1.มีหลายหน่วยงานที่ไปช่วยเหลือแต่ไม่ประสานกัน บางหน่วย ซักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้าน กำลังปรับตัวได้และไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์แต่การที่เจ้าหน้าที่ บางคนไปซักถามเป็นการทำให้ชาวบ้านรู้สึกเสียใจ
   2.นักเรียนไม่มาโรงเรียนเนื่องจากข่าวลือ
   3.มีหน่วยงานหลายหน่วยเข้ามาทำกิจกรรมเด็กมีเวลาเรียนน้อยลง
   4.ทีมงานเข้าไปเวลาที่ผู้ปกครองไม่อยู่ทีมงานไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ปกครองอยู่เวลาใด
   5.ผู้อพยพมีความวิตกกังวลว่าตนจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการ บริจาคเครื่องอุปโภคหลังจากที่พักอาศัยชั่วคราวซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ.48 เพราะยังไม่มีงานประจำ
ทีมพังงา
ผู้รายงาน
3 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.กลาง
- สสอ.เมือง
- ศส.มช. ต.วิชิต
- สอ.ปากคลอง

- ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา
- เยี่ยมบ้านเขต อ.เมือง
- ศสมช. ต.วิชิต
- สอ.ปากคลอง
จ.ภูเก็ต
พื้นที่บริการ
   ร.ร.ปลูกปัญญาเป็น ร.ร.ประถม สังกัด เทศบาลเมืองภูเก็ต ชั้นอนุบาล - ม.3
ผู้รับบริการ
   จำนวน 101 ราย
- Mixed Anxiety C Depression Disorder 1 ราย
- MDD 2 ราย
- MDD and PTSD 1 ราย
- Bereavement 2 ราย
- Schizophrenia 1 ราย
- PTSD and Blunt Trauma 1 ราย
- บำบัดทางจิตใจ 32 ราย
- ตรวจร่างกาย 11 ราย
- กลุ่มปรับพฤติกรรม 2 กลุ่ม/ 69 ราย
- เยี่ยมบ้าน 4 ครัวเรือน/ 8 ราย
นพ.ทวี ตั้งเสรี
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
3 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสจ.กระบี่

เกาะพีพี ม.7
ต.อ่าวนาง
อ.เมือง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงานเกาะพีพี ม.7
   ห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 45 กิโลเมตร บริเวณเกาะส่วนใหญ่มีรีสอร์ท ร้าน ประกอบการ การเก็บกวาดยังไม่เรียบร้อย มีซากปรักหักพังเป็นจำนวนมาก
   ทีมได้มาตั้งศูนย์อยู่ที่โรงแรม P.P. คัมปานาซึ่งอยู่บริเวณริมฝั่ง
ผู้รับบริการ
   ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่มาเก็บกวาด ซ่อมรีสอร์ทและร้านค้าที่ เสียหาย ซึ่งทุกคนเร่งรีบในการทำงาน มารับบริการน้อย ไม่มีเวลาแค่ได้พูดคุย ซักถามโดยรวม ทุกคนสามารถปรับ สภาพจิตใจได้ ส่วนชาวบ้านมีน้อยและ เคยได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต แล้ว ปัจจุบันปรับสภาพจิตใจได้ ส่วน case ที่ดูแลต่อเนื่อง 2 case ทีมไม่พบ เนื่องจากไปอาศัยที่กระบี่จะกลับมา เกาะพีพีวันเสาร์-อาทิตย์
สิ่งที่ค้นพบ
    คนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วน นับ ถือศาสนาอิสลามและมีชาวต่างชาติ ที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้รับบริการส่วน ใหญ่สามารถปรับสภาพจิตใจได้ ไม่กลัว เหตุการณ์ ทีมได้แนะนำ พูดคุยให้มีผู้ มีสุขภาพจิตเข้มแข็ง สังเกตุ ดูแล ช่วยเหลือ ผู้อื่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตต่อไป
นพ.ทวี ตั้งเสรี
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
3 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.สอ.คึกคัก
2.ศูนย์พอพยพวัดสามัคคีธรรม
3.โรงเรียนทุ่งละออง
4.โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์
5.บ้านพักฐานทัพเรือ
6.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
7.ศูนย์พักพิงสำนักสงฆ์แหลมป้อง(บ้านน้ำเค็ม)
8.โรงเรียนบ้านลำแก่น
ผู้รับบริการ
1.ผู้ประสบภัย14ราย
2.เด็กแรกเกิดและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.ผู้ปกครองเด็ก,ผู้ได้รับผลกระทบ
4.นักเรียนประถมศึกษา
การปฏิบัติงาน
   1.ติดตามเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ได้รับการส่งต่อจากทีมที่แล้วจำนวน 14 ราย พบผู้ประสบภัยจำนวน 8 ราย ที่เหลืออีก 6 รายนัดพบช่วงเย็นมีผู้ประสบภัย ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเพิ่ม 1 ราย
ตอนบ่ายติดต่อประสานงานกับรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ รร.วัดคมนียเขต เพื่อวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กลุ่มกิจกรรมกับนักเรียนที่ประสบภัย ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และทำการให้คำแนะนำการใช้ แบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเพื่อให้ครูนำไปใช้คัดกรองและ ส่งต่อทีมสุขภาพจิต
เวลา15.30 ติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการและครู รร.บ้านบางเนียง ให้คำแนะนำการใช้แบบคัดกรองเด็ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้ทีมสุขภาพจิตเข้าไปดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 48 เวลา 14.00-15.00
เวลา16.30 ติดตามเยี่ยมผู้ประสบภัย(ด.ช.ธวชชัย หรือ ต้น) ณ.หมู่บ้านในบ้านแต่ไม่พบเนื่องจากยังไม่กลับจากโรงเรียนนัดพบ ใหม่วันที่ 3 ก.พ. 48 เวลา 17.00 จากการสัมภาษณ์พี่ชายด.ช.ต้น พบว่าเด็กปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังมีปัญหาพฤติกรรมคือ หนีโรงเรียน ติดเกมและเงียบกริบ
เวลา17.00 ได้รับการประสานงานจากสสอ.คึกคักว่ามีผู้ประสบภัยที่ เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจำนวน 3 รายเนื่องจากสูญเสียบุตรและ ภรรยาได้ให้การบำบัดทางจิตใจ แนะนำวิธีคลายความเครียด และให้ยาทางจิต
   2.พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน1 รายที่วัดสามัคคีธรรม พบผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องติดตามจำนวน 1 ราย พบชาวบ้านไทยใหม่กังวลเรื่องคลื่นและยังไม่มีอุปกรณ์ อาชีพ พบเด็กบกพร่องทางการมองเห็นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 1 ราย ที่รร.ทุ่งละออเด็กยังมีความกลัวเรื่องข่าวลือ พบว่าเด็กส่วนใหญ่ยังกลัวเรื่องคลื่นสึนามิอยู่
ปัญหาและอุปสรรค
   1.กิจกรรมในโรงเรียนทำให้เด็กขาดเรียนในชั่วโมงเรียนปกติที่เร่ง รัดให้ทันเนื่องจากต้องหยุดเรียนช่วงเกิดคลื่นยักษ์
   2.พบเรื่องข่าวลือทำให้เกิดความสับสนตื่นตระหนกระหว่างทีมงาน และผู้ประสบภัย
   3.การเยี่ยม case พบว่า case ไม่อยู่บ้านเริ่มออกทำงานและติดต่อ ทางราชการและไม่มีเจ้าของพื้นที่นำทีม
ทีมพังงา
ผู้รายงาน
2 กุมภาพันธ์ 2548
- ทีมพังงา 3
- ส.พัฒนาการเด็กฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
บ้านท่ากลาง ม.4
ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านท่ากลาง
   เป็นชุมชนมุสลิม 93 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นพุทธ ประกอบอาชีพประมง มีร้อยกว่าครัวเรือน
ผู้รับบริการ
จำนวน 26 ราย
   - ผู้ใหญ่ 15 ราย
   - เด็ก 11 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   1. มีการสำรวจภาวะซึมเศร้าจำนวน 400 ราย (ม.ค.) พบ 46 ราย แต่การติดตาม case ในพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าประชาชน สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น เริ่มประกอบ อาชีพแล้วในบางราย
   2. พบว่าชาวบ้านกังวลเกี่ยวกับการช่วยเหลือ (เงิน อาชีพ) เพราะไม่มั่นใจว่าจะได้เมื่อไหร่
   3. ชาวบ้านกังวลกับข่าวลือเรื่องแผ่นดิน ทรุด และคลื่นยักษ์
   4. พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 2 ราย ได้แก่
     - สมองพิการ 1 คน
     - Downsyndrome 1 ราย
   5.การฟื้นฟูในระยะยาวซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น คือ การช่วยเหลือเรื่องอาชีพ
น.พ.ขนาน หัสศิริ
ผู้รายงาน
2 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสอ.
- ร.ร.ขจรเกียรติ์ศึกษา
- ร.ร.ขจรเกียรติ์ศึกษา หลักสูตร 2 ภาษา
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ ร.ร.ขจรเกียรติ์ศึกษา
จำนวน 53 ราย
   - MDD 3 ราย
   - Bereavement 4 ราย
   - Mixed Anxiety and Depression 1 ราย
   - MR 1 ราย
   - Selective Mutision 1 ราย
   - PTSD 2 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
    ร.ร.ทั้ง 2 แห่ง ผู้รับบริการ มีผู้บริหาร กลุ่มเดียวกัน ได้คัดกรองเด็กไว้แล้วและ ได้ประสานงานกับ สสอ. เมือง ไว้ เรียบร้อย ก่อนการปฏิบัติได้พูดคุยใน วัตถุประสงค์ การทำงานและทาง ร.ร. ได้จัดสถานที่ปฏิบัติได้สะดวกและ เหมาะสม การดูแลเด็กที่ประสบเหตุ และผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการดูแล จากทาง ร.ร. อย่างต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ประสบเหตุ เช่น การหาทุนการ ศึกษา การดูแลถึงครอบครัว
   การทำงานวันนี้พบเด็ก MR 1 ราย และเด็กที่ไม่พูดขณะอยู่ ร.ร. 1 ราย ซึ่ง จะได้รับการดูแลจากทีมจิตเวชเด็กต่อไป
น.พ.อภิชาติ ดำรงไชย
ร.พ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
2 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสอ., สอ.กระบี่
บ้านแหลมสัก
ต.แหลมสัก
อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงานบ้านแหลมสัก
   เป็นหมู่บ้านแหลมสักที่ชาวบ้านมีบ้าน แถบชายฝั่งทะเล 150 หลังคาเรือน อยู่ ติดกัน และชาวบ้านได้ทำขนำในสวน ปาล์ม เพราะเป็นสถานที่ที่สูงจากชายฝั่ง
ผู้รับบริการ
   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและเป็น ผู้ประสบภัยเป็นส่วนมาก แต่ความเสียหาย เกิดขึ้นกับบ้านเรือน เรือประมงของใช้ ในบ้านเสียหายไม่มาก ผู้รับบริการอีกส่วน ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแต่มีอาการ ทางกายจึงมาขอยาไปรับประทาน
การช่วยเหลือ
   หลังจากได้ประเมินและสอบถามภาวะ สุขภาพจิต ส่วนใหญ่ GHQ อยู่ในระดับ 0-4 แต่ผู้รับบริการยังมีอาการหวาดกลัว เรื่องกลัวคลื่นจะเกิดขึ้นอีก ทีมงานได้ พูดคุยเรื่องการดูแลด้านจิตใจและภัย พิบัติ และแพทย์ให้ยาแก่ผู้รับบริการ ที่ยังกลัว ต้องขึ้นมานอนบนขนำ ใน สวนปาล์มในเวลากลางคืน
   มีผู้รับบริการที่ต้องดูแลต่อเนื่อง จำนวน 11 ราย มีปัญหาในด้านจิตใจ ซึ่งพบว่ามีการสูญเสียด้านอาคารบ้าน เรือนธุรกิจ และทรัพย์ต่างๆ ได้ทำจิต บำบัดรายบุคคล และพบแพทย์รับยา และนัด follow up ต่อเนื่องต่อไป
นพ.ทวี ตั้งเสรี
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
2 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.ศูนย์อพยพพรุเตียว
2.รร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล
3.หมู่บ้านออมสิน
4. หมู่5 ถ.ลำแก่น บ้านทับละมุ
อ.ท้ายเหมือง
ผู้รับบริการ
   1.1ผู้อพยพศูนย์พรุเตียว
   1.1ผู้อพยพหมู่บ้านออมสิน
   2.1นักเรียน 32 คน
   2.2 ครู 2 คน
การปฏิบัติงาน
   - ผู้เข้ารับบริการรวม47คนต้องพบแพทย์13คนเป็น ANXIETY 9 คน DEPRESSION 2 คน PANIC DISORDER 1 คน เป็นCase เก่า มีอาการประมาณ1ปีเคยรักษาใน กทม.หลายโรงพยาบาล case ที่มีโรคฝ่ายกาย/อาการทางกาย 8 คน รักษาด้วยยา Case เด็ก 1 ขวบ 1 คน ไม่กินข้าวผู้ที่ไม่ต้องพบแพทย์ 34 คนได้รับการ Counselling
   - ที่หมู่5 บ้านทับละมุ ได้ทำการfollow up case ที่ส่งต่อจากทีมเก่า แต่ไม่สามารถ follow up ได้เท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตามหา case ได้แต่ได้ทำ counseling กับ case ใหม่ได้ในจำนวนหนึ่งรวมกับ ให้ยาโดยแพทย์กับผู้มาใช้บริการ 6 รายทีมงานทุกคนมีความ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานแต่วันนี้ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ เพราะการประสานงานไม่สามารถกระทำได้เท่าที่ควร เพราะหน่วยประสานงานไม่มีข้อมูลของ case ที่ทีมต่างๆ เข้ามาก่อนที่จัดแบ่งเป็นระบบ
   - ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่นหางานให้ผู้ที่สูญเสียงาน ชดใช้ค่าเสียหายแม้เราจะไม่ใช่ ผู้ประกอบการใหญ่นอกจากนี้มีบางส่วนที่ยังมีปัญหาทางกาย มารบกวนจิตใจเช่นเจ็บหลังจากการตกหลังคา มือมีเชื้อราและวิตกกังวลว่าร่างกาย จะได้รับพิษจากน้ำทะเล
ทีมพังงา
ผู้รายงาน
1 กุมภาพันธ์ 2548
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9, 11
- ร.พ.สวนสราญรมย์
ม.3 ต.ม่วงกลอง
อ.กะเปอร์
จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   เป็นที่ราบ บ้านเรือนกระจายอยู่เป็นย่อมๆ มีคลองแคบๆ กั้นทำให้ได้รับความ เสียหายบ้างเล็กน้อย
ผู้รับบริการ
จำนวน 23 ราย
เป็นผู้ประสบภัย 17 ราย จำนวน 16 ครัวเรือน
   แต่ไม่สามารถสัมภาษณ์ทุกคน ในครัวเรือนได้ เพราะสมาชิกบางคน ไม่อยู่บ้านขณะนั้นแต่ก็พยายามสอบถาม ถึงซึ่งปรากฎว่ามักไม่ค่อยมีปัญหารุนแรง
   - case ส่งต่อ 4 ราย
   - มีอาการซึมเศร้า 3 ราย
   - ตื่นตระหนกอย่างมาก 1 ราย
ปัญหาที่พบ
   - ผู้ประสบภัยไม่กล้าออกทำประมง และ มีการจ้างงานน้อยลง แต่ทางราชการก็ เพิ่มการจ้างงานทั่วๆ ไป เป็นการช่วยเหลือ ในการครองชีพ
   - ปัญหาการโอนย้ายท้องถิ่น จำนวน หลายราย ซึ่งรอทางการดำเนินการออก หลักฐานรับรอง
น.ส.เรืองรอง ละอองดาว
และทีมงาน
ผู้รายงาน
1 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสอ.
ร.ร.ดาราสมุทร
จ.ภูเก็ต
ผู้รับบริการ ร.ร.ดาราสมุทร
   จำนวน 27 ราย เป็น นักเรียนชั้น ป.1, ป.2, ป.6
การให้ความช่วยเหลือ
   - ยาทางกาย 2 ราย
   - ยาทางจิต 6 ราย
   - ปรึกษารายกลุ่ม 22 ราย
   - ปรึกษารายกลุ่มเชิงลึก 5 ราย
   ทีมงานได้ประสานกับ จนท.สสอ. ลงพื้นที่ ร.ร.ดาราสมุทร ได้จัดสถานที่ ในการออกปฏิบัติงาน ทางคณะครูให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนเด็กที่ต้อง ดูแลต่อเนื่องได้ส่งต่อให้ผู้ประสานงาน ทาง ร.ร.และ สสอ. จำนวน 5 ราย ในการ ติดตามต่อเนื่อง
น.พ.อภิชาติ ดำรงไชย
ร.พ.สวนปรุง
ผู้รายงาน
   1.ควรจัดสถานที่ที่มิดชิด ใน การให้คำปรึกษาเชิงลึก
   2.ยาที่จัดให้ควรมียาฝ่ายกาย สำหรับเด็ก
1 กุมภาพันธ์ 2548
- ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
- ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เขาพนม อ.เขาพนม
- ศูนย์อพยพหนองกก
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เขาพนม
   เป็นโรงเรียนประเภทกินอยู่ประจำ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ร.ร. มีเนื้อที่ 655 ไร่ 36 ตารางวา นักเรียนส่วนใหญ่เป็น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ด้อย โอกาสทางการสังคมอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อาชีพของบิดามารดาส่วนใหญ่เป็น เกษตรกรรับจ้าง และค้าขายเท่าๆ กัน จำนวนครู 75 คน จำนวนนักเรียน 977 คน ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง และ อาคารที่พักนักเรียนมี 4 หลัง ส่วนใหญ่นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 50 กว่าคน
พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์อพยพหนองกก
   เป็นโครงการก่อสร้างบ้านชั่วคราว เพื่อ รองรับผู้ประสบภัยจากหมู่เกาะพีพี ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ สถานที่เป็นของ ส่วนบุคคล ซึ่งให้ทางราชการใช้พื้นที่ จัดตั้งศูนย์ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก สร้างเสร็จแล้ว มีลักษณะเป็นเรือนแถว ชั้นเดียว มีผู้เข้ามาพักอาศัยแล้วจำนวน 25 ครอบครัว เป็นจำนวน 90 คน ส่วน ระยะที่ 2 อยู่ในระยะก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จ จำนวน 35 หลัง โดยมีอาสาสมัคร จากวิทยาลัยการช่างมาช่วยก่อสร้าง และ ตั้งเต็นท์เป็นที่พัก อยู่บริเวณด้านหน้า ของโครงการ ผู้คนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม มีเพียงส่วนน้อยที่นับถือ ศาสนาพุทธ
   ศูนย์อพยพแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ CPU เมือง โรงพยาบาลกระบี่
นพ.ทวี ตั้งเสรี
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นฯ
ผู้รายงาน
1 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
2.ศูนย์อพยพบางม่วง
3.โรงเรียนคุระบุรี
4.ศูนย์พักพิงอบต.คึกคัก
ผู้รับบริการ
1.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
   1.1 นักเรียน 36 คน
   1.2 ครูประจำชั้น 1 คน
2.ศูนย์อพยพบางม่วง หมู่บ้านออมสินผู้เข้ารับบริการ 27 ราย
3.นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 25 คน
4.เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 ราย
5.กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กกำพร้าบิดาและ/หรือมารดา 16ราย (ที่ศูนย์พัก พิงอบต.คึกคัก)
การปฏิบัติงาน
   - นักเรียน 3 คนมีอาการเต้นเป็นร่างทรง ครูคอยดูแลเด็กที่มีอาการ เข้าใจเด็กไม่ตำหนิ คิดว่าเป็นความเชื่อที่สามารถเกิดขึ้นได้
   - กลุ่มเสี่ยงจำนวน16รายพบว่ามี2รายส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิง ติดตามประเมินโดยให้ความรู้เจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 9 คน ในการใช้แบบประเมิน GHQ และแบบสอบถามสุขภาพจิตใจ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอื่นในจำนวน 14 ราย ที่ได้ประเมินพบเด็กที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง จำนวน 2 ราย
   - ติดตามผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากทีมปฏิบัติงาน รุ่นที่แล้วจำนวน 5 รายสามารถปรับตัวสู่สภาพปกติได้ 3 ราย ต้องติดตามต่อเนื่อง 2 ราย
   - พบcase ใหม่ 4 รายมีจำนวน 2 รายสามารถปรับตัวได้อีก 2 ราย ต้องติดตามการรักษาต่อโดยให้การบำบัดรักษาด้วยยาจิตเวชและบำบัด รักษาด้วยยาขิตเวชและบำบัดทางจิตใจ
สิ่งที่ค้นพบ
1. ควรเพิ่มวิธีการที่หลากหลายในการประเมินและฟื้นฟูจิตใจเด็ก เช่นการใช้นิทาน
2. การดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าวควรกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ตั้งแต่การประเมินจนถึงการบำบัดฟื้นฟู
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดให้ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กเช่น ครู พ่อ แม่ มีความรู้ด้านสุขภาพจิต
2.โรงเรียนควรจัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ทีมพังงา
ผู้รายงาน
1 กุมภาพันธ์ 2548
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสจ.ภูเก็ต
หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต ( เกาะรายา)
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 49 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 12 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 14 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกายและทางจิต 7 ราย
   - บำบัดทางจิตใจรายบุคคล 49 ราย
นพ.ภาณุ คูวุฒยากร
ผู้รายงาน
31 มกราคม 2548
-
-
- ออกสำรวจพื้นที่เพื่อส่งต่อข้อมูล และสรุปผลงาน

- ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในทีมต่อไป

-
-
30 มกราคม 2548
- รพ.สวนราญรมย์
- ม.คริสเตียน
- ม.ธรรมศาสตร์
- รพ.พระมงกุฎ
- สถาบันประสาทวิทยา
หมู่ 5 ต.ลำแก่น ช่วงเช้า ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 5 ต.ลำแก่น ลักษณะพื้นที่เป็นชุมชนริมทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีประมง
ช่วงบ่าย ปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ ม.5 เช่นเดียวกับช่วงเช้า โดยติดตามให้บริการถึงบ้านผู้ประสบภัย หลังจากติดตาม Case แล้ว ได้รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย ต.ลำแก่น
ทีมงาน
   ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำพื้นที่ในการนำลงพื้นที่ การปฏิบัติงานเป็นไป ในลักษณะสหวิชาชีพ ให้บริการทั้งทางร่างกาย แต่เน้นด้านจิตใจ เป็นหลัก นอกจากนี้ทีมงานได้มีการปรับปรุงรูปแบบการรวบรวม รายงานให้เป็นระเบียบ เพื่อการส่งต่อให่ทีมต่อไป ซึ่งทีมต่อไปจะ มีความสะดวกในการทำงาน และเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้น
ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการที่พบ สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น ทำงานได้ แต่มีCase บางส่วนที่ไม่พบตัวเนื่องจากไม่อยู่บ้าน จึงต้องมีการติดตามCase อีกจำนวนหนึ่ง ( ที่หมู่ 5 มี Case จำนวนมากกว่าหมู่อื่นๆ เนื่องจาก บ้านเรือนตั้งอยู่ริมทะเล )
สิ่งที่ค้นพบ
   ที่ควรติดตามนอกเหนือจากผู้ประสบภัยคือ
   1.ในพื้นที่หมู่ 5 พบ 2 Case ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการเข้าทรง ได้ให้บริการ Psycho Euducation ต้องติดตามการรักษาต่อ
   2.การจัดการรวบรวมรายงานของทีม ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่ และสดวกต่อทีมงานต่อไป
   3.การทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพจิต ทำให้เข้าถึง Case ในบริบท และวัฒนธรรมของ Case มากขึ้น ควรทำงานเชิงรุกในหมู่อื่นๆด้วย
ทีมพังงา 4
รศ.กิตติยา นรามาศ
รายงาน
30 มกราคม 2548
รพ.จิตเวชนครราชสีมา บ้านบางหลัก
ศูนย์ผู้ประสบภัย
ต.หินลาด

   ปฏิบัติงานที่บ้านบางหลัก ศูนย์ผู้ประสบภัย ต.หินลาด ซึ่งเป็นผู้ ประสบภัยจากทุ่งนางดำ ต.ปากเตรียมและบ้านหัวยทรัพย์ ม.12
   มีผู้รับบริการทั้งหมด 20 ราย
   ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย 2 - 3 ราย ที่เหลือเป็นญาติผู้ประสบภัย ปัญหาที่พบมีทั้งทางกายและทางจิตใจในสัดส่วน 50 : 50 ทางทีมพังงา 3 ได้บำบัดโดยการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำแนะ นำปรึกษา ได้มีการตระเวณเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นรายๆ ตามบ้านพักอาศัย ได้จำนวนผู้ป่วยไม่มากนัก เนื่องจากแต่ละจุดอยู่ห่างกัน พบว่า โดยทั่วไป ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้อง ไม่รุนแรง เนื่องจากในพื้นที่วันนี้ ชาวบ้านเป็นชาวอิสลาม ซึ่งจะมีความเชื่อทางศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่นวทางจิตใจและ ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว จึงมีระบบการช่วยเหลือโดยครอบครัวแล้วส่วนหนึ่ง
   - มีการให้คำปรึกษารายครอบครัว 2ครอบครัว 7 ราย
   - มีผู้ป่วยที่ต้องติดตามต่อเนื่อง 2 ราย
   ทางทีมพังงา 2 ได้นำเสนอข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ปฎิบัติงานใน พื้นที่กับหัวหน้าสถานีอนามัยคุระบุรีเพื่อจะได้ดำเนินการต่อเนื่องต่อไป
ทีมพังงา3
นพ.นรชาติ รัตนชาตะ
รายงาน
30 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ม.ธรรมศาสตร์
- แคมป์คนงานก่อสร้างหลังสถานีตำรวจคึกคัก
- ศูนย์บ้านปากเตรียม อ.คุระบุรี
- หมู่2 บ้านบางขยะ
- ชุมชนบ้านในบ้าน

   ได้ไปเยี่ยมแค้มป์คนงานก่อสร้างหลังสถานีตำรวจภูธรคึกคัก ไม่พบCase เนื่องจากส่วนหนึ่งไปทำงาน และส่วนใหญ่เดินทาง กลับภูมิลำเนาเดิมเพราะความหวาดกลัวว่าจะเกิดคลื่นยักษ์อีก (มีข่าวลือ ว่าจะเกิดในเดือน มีนาคมและสิงหาคม ) จึงได้แจ้งชาวบ้าน ว่าหากมีความเครียดให้ติดต่อสถานีอนามัย เพื่อจะได้ไปติดตามดูแล ต่อไป

   ไปศูนย์บ้านปากเตรียม เพื่อไปติดตามเยี่ยม Case ซึ่งปฏิเสธการพบมาตลอด ครั้งนี้ได้พบและสอบถามอาการอยู่พักหนึ่ง Case ก็ได้มาสมทบ พูดคุยด้วย ดูท่าทางแจ่มใสขึ้น เนื่องจากได้นำสุนัขมาเลี้ยง 2 ตัว จึงได้กำชับให้ Case กินยาสม่ำเสมอ และได้พบ Case ใหม่ 2 ราย เป็นเด็กที่ยังคงมีความหวาดกลัว ฝันร้าย ได้ให้การบำบัดทางจิตใจ และแนะนำผู้ปกครองในการดูแล

   ในช่วงบ่าย ทีมไปสำรวจพื้นที่ในชุมชน หมู่ 2 บ้านบางขยะ พบ Case ที่ศูนย์ทุ่งขมิ้น ซึ่งได้รับรายงานว่า Case ที่ได้ refer ไป รพ.สวนสราญรมย์หนีกลับมาเมื่อวานนี้ (29 มค.48)
   พบ Case ซึ่งความร่วมมือในการซักประวัติดี ไม่พบมีอาการ Psychotic ชัดเจน แต่เนื่องจากมีประวัติพฤติกรรมที่อาจเป็น โรคทางจิตเวช ได้รับยา Antipsytic ขนาดต่ำไว้กับซิสเตอร์ เพื่อจัดยาให้ผู้ป่วยกิน

   ไปสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านในบ้าน ได้ทราบข้อมูลมีบ้านเสียหาย 43 หลัง มีผู้สูญเสียอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการบริการสุขภาพจิต ได้วางแผนให้ทีมครั้งหน้าเข้าดูแล
   ไปเยี่ยม Case ที่ได้รับ refer จาก พยาบาลของรพ.พังงา เป็นเด็ก วัย 14 ปี ที่มีการสูญเสีย พ่อ แม่ และน้องสาว และมีอาการซึ่มเศร้า ได้ประเมินสภาพจิตของ Case และดูแลและให้คำแนะนำกับ ครอบครัวในการดูแล
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
   1.ปัจจุบันเหตุการณ์ผ่านไป 1 เดือน Case ที่จำเป็นต้องติดตามต่อ มีจำนวนลดลง การให้บริการทางสุขภาพจิตควรมีการประสาน งานกับหน่วยงานในพื้นที่ตามลำดับชั้น
   2.ควรมีมาตรการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ประสบภัย ที่จะไม่ ต้องถูกกระตุ้นให้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ไม่ดี โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่น
   3.ควรมีหน่วยบริการทางสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ่นเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีเด็กกำพร้า ทั้งพ่อและแม่มากกว่า 700 ราย
ทีมพังงา 1
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ผู้รายงาน
30 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสจ.ภูเก็ต
หมู่ 4 ต.ราไวย์
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต ( เกาะรายา)
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 49 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 12 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 14 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกายและทางจิต 7 ราย
   - บำบัดทางจิตใจรายบุคคล 49 ราย
นพ.ภาณุ คูวุฒยากร
ผู้รายงาน
29 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 3
- ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา
  1. ศูนย์อพยพ วัดสามัคคีธรรม
  2.บ้านพักชั่วคราว หมู่บ้านแพปลา (ม.3, ม.4)
  3.บ้านเนินลาด
ต.คุระ อ.คุระบุรี
จ.พังงา
สิ่งที่ค้นพบศูนย์อพวัดสามัคคีธรรม
   ศูนย์อพยพของชาวบ้าน หมู่ 3 ที่เป็น ผู้ประสบภัย และ หมู่ 2 ที่ไม่ใช่บ้าน ประสบภัยแต่ได้รับผลกระทบจากข่าว แผ่นดินแยก
การให้ความช่วยเหลือ
   ทีมได้ตรวจพบผู้ป่วยเจ็บป่วยทางกาย และทางจิต แต่ไม่รุนแรง ทางทีมได้ให้การบำบัดโดยการให้ คำปรึกษาและจ่ายยา และยังมีผู้ป่วยต้อง ติดตามต่อเนื่อง 4 ราย
การให้ความช่วยเหลือบ้านพักชั่วคราวหมู่บ้านแพปลา
   ทีมได้ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องซึ่งทีมก่อน ได้ส่งต่อมาจำนวน 4 ราย สามารถติด ตามได้ครบทุกราย ทุกรายอาการทุเลาลง และทีมได้ติดตามผู้ป่วยรายเก่าที่ไม่มี การส่งต่อ แต่เห็นว่าควรติดตามเพิ่มเติม อีกจำนวน 3 ราย พบว่าทุกรายอาการ ทุเลาลง นอกจากนี้ยังได้พบผู้ป่วยราย ใหม่เพิ่มเติม และในจุดนี้มีการส่งต่อ ผู้ป่วยให้ติดตามเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย
การให้ความช่วยเหลือบ้านบ้านเนินลาด
   พบผู้ประสบภัยซึ่งยังไม่ได้รับการช่วย เหลือจากกรมสุขภาพจิตมาก่อน ทีมได้ ให้การบำบัดโดยการทำกลุ่มบำบัด บำบัดรายบุคคล โดยการให้คำปรึกษา และจ่ายยา มีการส่งต่อ case ให้ติดตาม ต่อเนื่องจำนวน 6 ราย
สรุปการให้บริการ
   - ตรวจรักษาผู้ป่วย 38 ราย
   - กลุ่มบำบัด 12 ราย/ 2 กลุ่ม
   - ปรึกษารายครอบครัว 2 ราย/ 1 ครอบครัว
ทีมงาน
ผู้รายงาน
29 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 2
- ร.พ.ศรีธัญญา
- ร.พ.สวนสราญรมย์ฯ
   1. บ้านน้ำเค็ม หน้า สอ.บ้านน้ำเค็ม    2. มูลนิธิศุภนิมิตร    3. ชุมชนศูนย์อพบางม่วง
จ.พังงา
ผู้รับบริการบ้านน้ำเค็มหน้า สอ.บ้านน้ำเค็ม
   เป็นผู้ประสบภัยพิบัติและผู้สูญเสียใน พื้นที่บ้านน้ำเค็ม จำนวน 41 ครัวเรือน (จาก 50 ครัวเรือน) สำรวจสุขภาพจิต โดยใช้แบบประเมิน GHQ ผู้ประสบภัย และผู้สูญเสีย จำนวน 57 ราย พบว่า ผู้ประสบภัยและผู้สูญเสียมีระดับ GHQ-12 จำนวน 11 ราย ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เครียด นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ภาพติดตา และผวากลัว
การวินิจฉัยโรคทางจิต
   - Adjustment disorder C anxious mood 3 ราย
   - Adjustment disorder C depressed mood 1 ราย
   - Adjustment disorder C mixed mood 6 ราย
   - PTSD 7 ราย
   - unresolved grief 1ราย
   - normal grief 14 ราย
การวินิจฉัยโรคทางกาย
จำนวน 8 ราย
   * บำบัดด้วยยาทางจิต 17 ราย
   * บำบัดด้วยยาทางกาย 6 ราย
   * บำบัดด้วยยาทางจิตและทางกาย 16 ราย
   * การให้คำปรึกษา 22 คน และแนะนำ ให้ไปรับการช่วยเหลือจาก สนง.เขต การศึกษาตะกั่วป่า
ผู้รับบริการมูลนิธิศุภนิมิตร
   เป็นผู้ประสบภัยและผู้สูญเสีย 3 ครัวเรือน (จาก 19 ครัวเรือน) สำรวจสุขภาพจิต โดยใช้ GHQ จำนวน 7 ราย อยู่ในระดับ Severe 9-12 มีจำนวน 1 ราย ในจำนวน นี้ได้รับการวินิจฉัย
   - unresolved grief 1ราย
   - tension headache 1 ราย
   - Dyspepsia 1 ราย
   - normal grief 4 ราย
ได้รับการรักษาด้วยยาทางจิต ทางกาย และการให้คำปรึกษา
การให้ความช่วยเหลือชุมชนศูนย์อพบางม่วง
ติดตามผลการส่งเสริมสุขภาพจิตใจใน ชุมชนศูนย์อพบางม่วง
   - ชมรมแอโรบิค ยังคงดำเนินการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-17.30น. โดยมีเด็กมี ชุมชนเป็นผู้นำ มีจำนวนสมาชิก 10-20 คน
   - ชมรมเพื่อใจวัยรุ่น ขณะนี้มีวัยรุ่นรวม กลุ่มทำลูกปัด โดยมีสหทัยมูลนิธิให้การ สนับสนุนอุปกรณ์ และนำผลิตภัณฑ์ ไปจำหน่ายไปขายเพื่อนำรายได้เข้าชมรม
นพ.สันติชัย ฉ่ำจิตรื่น
ผู้รายงาน
29 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ศูนย์อพยพบางเนียง
(ศูนย์เพื่อนพึ่ง(ภา)พา)
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
   ติดตามประเมินและให้การช่วยเหลือ จำนวน 16 ราย พบ 13 ราย
   ส่วนใหญ่จิตใจดีขึ้น ความกลัวลดลง นอนหลับได้ ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยา บางรายสามารถกลับไปทำงานได้ หรือ ย้ายไปอยู่กับญาติที่อื่นแล้ว
   พบ case ใหม่ 2 ราย
   - จำนวน 1 ราย ที่จำเป็นต้องบำบัดด้วยยา
   - case ที่ต้องติดตามต่อ 8 ราย เพราะยังมีอาการเครียด ตกใจง่าย ซึม เศร้า ซึ่งทุกรายได้รับยาทางจิตเวชบำบัด และได้รับการบำบัดทางจิตใจเป็น รายบุคคลจากทีม
   - case 1 ราย ที่ย้ายจากศูนย์ไปอยู่กับญาติในชุมชน ทีมได้ไปติดตามเยี่ยมที่บ้าน พบว่า case เริ่มทำกิจวัตรประจำวันและทำงาน ได้ แต่ยังมีอาการซึมเศร้า ตอนกลางคืน จึงได้ให้การบำบัดทางจิตใจและสั่งยา อาการทางจิตเวชให้ต่อเนื่อง และจะได้ ติดตามอาการในคราวต่อไป
   - ได้รับการประสานงานจากทีม ร.พ.พังงา ซึ่งดูแลพื้นที่นี้ได้ refer case ใหจำนวน 3 ราย ซึ่งทีมจะติดตามในวัน ต่อไป
ปัญหาที่พบ
   ในภาคบ่าย ทีมไม่ได้ไปติดตามเยี่ยม case ตามที่ได้ประสานงานกับ สอ. ไว้ เนื่องจากรถยนต์มีเหตุขัดข้อง จำเป็น ต้องแก้ไข จึงนำรถเข้าศูนย์บริการที่ อำเภอโคกลอย
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
ผู้รายงาน
29 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถานีอนามัยเชิงทะเล
- หมู่ 2
- หมู่ 3
ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
สภาพพื้นที่
   หมู่ 2 เป็นพื้นที่ย่างบางเทา ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจาก สึนามิ ยังมีซากปรักหักพังเป็นบริเวณกว้าง อยู่ระหว่างซ่อมแซม และปรับพื้นที่
   หมู่ 3 เยี่ยม Case บริเวณหาดสุรินทร์ เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับ ผลกระทบ ร้านค้าชายหาดพังเสียพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด หลายคน อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ( 26 ธค.47 )
ผลการปฏิบัติงาน
   - บำบัดด้วยยาฝ่ายกาย 13 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 21 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย-จิตใจ 5 ราย
โรคที่พบ
   - Normal Reaction 29 ราย
   - MDD 1 ราย
   - PTSD 4 ราย
   - Anxicty disorder 19 ราย
นพ.ภาณุ คูวุฒยากร
ผู้รายงาน
29 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- บ้านไม้โป๊ะใต้
ต.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง
- ต.กะบี่น้อย
อ.เมือง
จ.กระบี่

   ** พบผู้รับบริการเป็นครอบครัวที่ลูกสาวคนโต อายุ 25 ปี ทำงาน ที่เกาะพีพี สูญหายยังหาไม่พบ ได้พบ ย่า ,พ่อ ,และน้องสาวของ ผู้ตาย 3 คน พบว่าทุกคนยังมีความเครียด ซึ่มเศร้าค่อนข้างรุนแรง สอบถามถึงคนอื่น ( แม่และน้องคนอื่น ) ที่อยู่บ้านก็ยังมีอาการคล้ายกัน แต่ที่รุนแรงที่สุด คือ พ่อและแม่ของผู้สูญหาย พ่อยังมีความคิด ไม่อยากอยู่ (อยากตายตามลูกไป ) อยู่บ้าง แต่น้อยลงกว่าช่วง สัปดาห์แรก ส่วนแม่ได้ตามไปพบที่ โรงงานยาง เนื่องจากไปทำงาน พบว่ายังมีอารมย์ซึ่มเศร้าอยู่ ส่วนสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ได้ รับความเสียหาย
การช่วยเหลือ
   - ให้การบำบัดด้านจิตใจ
   - ให้การบำบัดด้วยยาทางจิต
   - การส่งต่อเพื่อให้การบำบัดต่อเนื่อง
   ** พบญาติของผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ 25 ปี ทำงานที่เกาะพีพี มีเมียและลูก 2 คน ซึ่งค่อนข้างปรับตัวได้ดี มีอาการนอนไม่หลับ บ้างเล็กน้อย สภาพบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหาย
การช่วยเหลือ
   ให้การบำบัดด้านจิตใจโดยให้ยาทางจิต
ทีมกระบี่
นพ.อภิชัย นาคสมบูรณ์
รายงาน
28 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 3
- ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา
- ต.นาคา
- ต.กำพวน
- กิ่ง อ.สุขสำราญ
- ร.ร.บ้านทะเลนอก
จ.ระนอง
การให้ความช่วยเหลือ ต.นาคา ต.กำพวน กิ่ง อ.สุขสำราญ
   ผู้รับบริการ จำนวน 10 ราย
   ได้ประสางานกับเจ้าหน้าที่ สอ.ดอนไทรน้อย และ สอ.นาคา ซึ่งได้นัดผู้มีปัญหาไว้พบ ทีมสุขภาพจิต
สิ่งที่ค้นพบ
   ** ปัญหาที่พบไม่รุนแรง เริ่มช่วยได้แล้ว เนื่องจากหน่วยงานราชการ มีระบบ การดูแลโดยเครือญาติ และความเชื่อ ทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว ได้ออกเยี่ยมผู้มีปัญหาซึ่ง สอ. คัดกรอง ไว้ให้ตามบ้านพบว่าปัญหาไม่รุนแรง ส่วนมากจะมีภาวะเครียด แต่ก็เริ่มปรับตัวได้ ได้ให้ยาและคำแนะนำ
   ** ได้ออกเยี่ยมครูซึ่งครอบครัวได้รับ ความเสียหายและสูญเสียแม่ ลูก และสามี ได้ให้คำแนะนำ และให้จิตบำบัดแบบ ประคับประคอง ผู้ป่วยไม่มีความคิด ฆ่าตัวตายยังหวังว่าจะได้พบลูกที่สูญหาย และ case นี้ได้ส่งต่อให้ทีมที่จะมาต่อไป มาติดตาม
การให้ความช่วยเหลือ ร.ร.บ้านทะเลนอก
   พบว่ามีครูและนักเรียนเสียชีวิตทางทีม ได้เข้าไปติดตาม พบว่าปัญหาต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะ ทีมก่อนหน้านี้ติดตามและแก้ไขปัญหา ก่อนหน้านี้ไปแล้ว
สิ่งที่ค้นพบ
   เจ้าหน้าที่ สอ. ได้ขอความช่วยเหลือให้ ไปดูแลผู้ป่วย Schizophrenia ซึ่งไม่ได้ ไปรับการรักษา 1 รายที่บ้าน ทีมแพทย์ ได้ดูแลให้การรักษาเบื้องต้นและส่ง case ต่อให้ชุมชนมาติดตาม
ทีมงาน
ผู้รายงาน

   การออกพื้นที่ต้องไปตามที่ เจ้าหน้าที่ สสอ. ได้แนะนำไว้ การออกไปตามคำบอกเล่า อาจทำให้เสียเวลา ไม่พบ case หรือได้พบ case ที่ได้รับ การแก้ไขปัญหาไปแล้ว
28 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 4
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.คริสเตียน
- รพ.พระมงกุฎฯ
- สถาบันประสาทวิทยา
- ร.ร.บ้านทับละมุ
- ร.ร.บ้านลำแก่น
ม.5 ต.ลำแก่น
อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ช่วงเช้า
   ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ให้บริการที่ศาลาเอนกประสงค์ (ตรง ข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รวมถึงการติดตาม case ที่บ้าน
   ช่วงบ่าย
   แบ่งทีมงานออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ลงปฏิบัติงาน screen และจัดกิจกรรม ในโรงเรียนบ้านทับละมุ และโรงเรียน บ้านลำแก่น
   ทีมงาน
   การให้บริการในกลุ่มผู้ประสบภัยทำได้ ชัดเจนมากขึ้น เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก สามารถติดตาม case เดิมได้ (ยกเว้น case ย้ายหรือไม่อยู่ในพื้นที่) นอกจากนี้ สถานีอนามัยได้มีข้อเสนอแนะในการเข้า พื้นที่ ให้ประสานงานล่วงหน้า เพื่อ ความสะดวกและเข้าถึงผู้ประสบภัย และ ส่งข้อมูล case ใหม่ให้สถานีอนามัย เพื่อติดตามผล
ผู้รับบริการ
   ได้มีการติดตามใน case เดิม และ case ใหม่ รวมทั้ง case ที่มีปัญหาทางกาย รวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กนักเรียน ได้มีการ Counseling ร่วมด้วย ผู้รับบริการ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมดี
สิ่งที่ค้นพบและปัญหา
   - การพบ case ใหม่ รวมถึง case เดิม ได้มี การ F/U มอบหมายงานให้ทีมต่อไป
   - การที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้บริการ ทำให้มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรม เช่น ข้อจำกัดด้านเวลา ลักษณะกิจกรรมที่ต่างกัน ให้ความสนใจต่อผู้รับบริการต่างกัน
   - การให้บริการในเด็กนักเรียน มิใช่กระทำ เพียงในกลุ่มที่พ่อแม่เสียชีวิต แต่ต้อง ให้ความสำคัญในกลุ่มที่สูญเสียทรัพย์สิน หรือได้รับผลกระทบโดยอ้อมเพราะ การสูญเสียในทุกสถานะ มีผลกระทบ ต่อความรู้สึก โดยเฉพาะนักเรียน
รศ.กิตติยา นรามาศ
ม.ธรรมศาสตร์
ผู้รายงาน
28 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 4
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.คริสเตียน
- รพ.พระมงกุฎฯ
- สถาบันประสาทวิทยา
ร.ร.บ้านคลองงอม
อ.เกาะยาวใหญ่
จ.พังงา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   พื้นที่ออกหน่วยค่อนข้างสะดวกในการ ทำงาน เช่น ร.ร.บ้านคลองงอม อ.เกาะยาวใหญ่ แต่เสียเวลาในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ห่างไกลกัน (เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่)
   ทีมงาน
   - ผู้ประสานงานมารับช้าในตอนเช้า ทำให้ผู้มารับบริการบางส่วนกลับไปก่อน
ผู้รับบริการ
   - ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ทำให้การสื่อสารไม่ค่อยตรงกัน
   - ผู้รับบริการส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ไม่มี Psychotic มี depress เล็กน้อย เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมาหลายวัน ผู้รับบริการเริ่มปรับตัวได้ ส่วนใหญ่จะ สูญเสียทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ และสูญเสียญาติพี่น้องที่เกาะพีพี
   - ผู้รับบริการเข้าใจผิดในการให้บริการ ไม่ได้เตรียมยาทางกายบางอย่างมาด้วย
   - การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สิ่งที่ค้นพบและปัญหา
   - ไม่ควรจัดออกหน่วยในวันศุกร์ เนื่องจาก คนในพื้นที่เป็นอิสลามต้องทำพิธีระหมาด ทุกวันศุกร์
   - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่แจ้งว่า มีพื้นที่ประสบภัย ต.พรุใน ซึ่งมีผู้ประสบภัยมากกว่า ต. อื่นๆ และยังไม่มีการลงพื้นที่ จึงน่าจะมีการ ออกหน่วยในพื้นที่และควรแจ้งประสานงาน เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
นพ.เจน บุญไพรัตนสกุล
รพ.สวนสราญรมย์
รายงาน

   1.กล่องใส่ยาควรมีความมิดชิด เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นใน การเดินทางทางนี้
   2.ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ แก่ผู้รับบริการทราบเพื่อให้ จัดการบริการที่ครอบคลุม
28 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 2
- ร.พ.ศรีธัญญา
- ร.พ.สวนสราญรมย์ฯ
- เกาะคอเขา
- ร.ร.บางพรวน
- เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ร.ร.บางพรวน
จ.พังงา
ผู้รับบริการเกาะคอเขา
   เป็นผู้ประสบภัยพิบัติและผู้สูญเสียเป็น ผู้อยู่อาศัยในเกาะคอเขาจำนวน 10 ราย F/U 6 ราย caseใหม่ 4 ราย
สิ่งที่ค้นพบ ผู้รับบริการผู้รับบริการส่วนใหญ่เครียด เศร้า กลัวคลื่น และทำใจไม่ได้
   - Anxiety DD PTSD 1 ราย
   - Grief 4 ราย
   - Schizo 1 ราย
   - PTSD 1 ราย
   - ปรับตัวได้แล้ว 3 ราย
ในจำนวนนี้ได้รับยาทางจิต 7 ราย และ มีโรคทางกายร่วมได้รับ 2 ราย นอกจากนี้ ได้ทำ Family therapy, cognitive behavior therapy และประสานกับ unicef ในเรื่อง การช่วยเหลือเด็กและมอบ screening test ของกรมสุขภาพจิตให้ไปด้วย
ผู้รับบริการร.ร.บางพรวน
   เป็นผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติโดยอ้อม จำนวน 51 คน เป็น case ใหม่ 7 คน
สิ่งที่ค้นพบ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ซึมเศร้า เก็บกด ปฏิเสธความจริง
   - Grief 3 ราย
   - PTSD 1 ราย
   - Emotional Problem 1 ราย
   - Adjustment disorder 1 ราย
   - ปรับตัวได้แล้ว 3 ราย
นอกจากนี้ได้ให้การรักษาด้วยยาทางจิต 1 ราย และให้ psycho education, Cognitive behavior และกลุ่มกิจกรรมบำบัด
ผู้รับบริการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนร.ร.บางพรวน
   ครอบครัวของเด็กนักเรียนผู้สูญเสียบิดา ร.ร.บางพรวน จำนวน 1 ครอบครัว พบมารดามีอาการซึมเศร้า ท้อแท้ คิดอยากตาย (MDD) ได้ให้ยาและ Supportive psycho therapy รวมถึง แนะนำ F/U ร.พ.สวนสราญรมย์ต่อ
นพ.สันติชัย ฉ่ำจิตรื่น
ผู้รายงาน
28 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ร.ร.บ้านปากวีป
- ศูนย์อพยพบ้านปากวีป
- ร.ร.คมนียเขต
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือร.ร.บ้านปากวีป
   ติดตามประเมินและให้การช่วยเหลือ
จำนวน 8 ราย
   - การบำบัดทางจิตรายบุคคล 1 ราย
   - รักษาด้วยยาทางกาย 1 ราย
ขณะเดียวกันพบว่าอาจารย์มีอาการปวด กล้ามเนื้อและภูมิแพ้จึงได้จัดยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อและยาแก้แพ้ไว้ให้
   ผลการปฏิบัติงาน
   พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยน แปลงในทางที่ดีขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใส อาการ หวาดกลัวลดน้อยลงมาก และส่วนมาก ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
การให้ความช่วยเหลือศูนย์อพยพบ้านปากวีป
   ติดตาม case ที่ต้องติดตามต่อเนื่อง
15 ราย
   - ไม่พบ 6 ราย
   - case ใหม่ 1 ราย
พบว่าสามารถดูแลตัวเองได้ 2 ราย อีก 14 ราย สมควรได้รับการติดตาม ต่อเนื่อง
การให้ความช่วยเหลือร.ร.คมนียเขต
จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 44 คน
   ได้ให้ความช่วยเหลือบำบัดทางจิตเป็น รายกลุ่มและรายบุคคลตามความเหมาะสมอายุ
   - กลุ่มเด็ก ป.1 จำนวน 6 คน พบว่าไม่ได้สูญเสียพ่อแม่โดยตรงแต่ สูญเสียญาติอื่น ผลกระทบต่อจิตใจมีน้อย ปัจจุบันใช้ชีวิตประจำวันได้เกือบปกติ ไม่มีรายใดที่ต้องติดตามต่อเนื่อง
   - กลุ่มเด็ก ป.3 จำนวน 5 คน สภาพในปัจจุบันใช้ชีวิตประจำวันได้ ตามปกติ มีอยู่ 2 ราย ยังดูซึมไม่ดีขึ้น สมควรได้รับการติดตามต่อเนื่อง
   - กลุ่มเด็ก ป.4 จำนวน 13 ราย มีรายที่สูญเสียญาติสนิทเพื่อนสนิท พบว่ามี 6 ราย ที่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้ตามปกติ อีก 5 ราย ควรได้รับการ ติดตามต่อเนื่อง เพราะยังมีความเศร้า โศกเนื่องจากเหตุการณ์อยู่
   - กลุ่มเด็ก ป.5 จำนวน 13 ราย พบว่ายังมี 4 ราย ที่ยังต้องการติดตาม ต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีความหวาดกลัว นอนดึก ร้องไห้ขณะทำกลุ่ม
   - กลุ่มเด็กมัธยม 2 และ 3 จำนวน 7 ราย พบว่าโดยทั่วไปสามารถจัดการกับ อารมณ์ และความคิดทุกข์โศกได้ แต่มี 2 ราย ที่ยังต้องการการติดตามต่อเนื่อง เพราะมีพฤติกรรมเกเร ส่วนอีกราย คิดว่าจะเก็บความเครียดไว้กับตัวเอง และยังมีอาการเศร้า
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
   1.ได้รับการร้องขอจากเด็กว่าไม่อยากให้ มีใครมารื้อฟื้น traumatic experience ทางกรมฯน่าจะมีคำแนะนำแก่องค์กรอื่นๆ ที่มาร่วมช่วยเหลือให้พึงระวังในประเด็นนี้
   2.ผู้ประสบเหตุบางรายไม่ยอมรับการ ช่วยเหลือ บางรายได้รับยาซ้ำซ้อน จาก องค์กรต่างๆ
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
ผู้รายงาน
28 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4, 5, 9, 11
ม.5 ต.นาคา
กิ่งอ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
การให้ความช่วยเหลือ
   ผู้รับบริการ จำนวน 12 ราย
   เป็นผู้ประสบภัย 6 ราย เป็นญาติผู้ประสบภัย 6 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ม.5 ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ โดยการไปทำไร่ปลูกแตงโม บริเวณใกล้ชายหาด ทำให้ไร่แตงโมเสียหายทั้งหมด รวมทั้ง อุปกรณ์การเกษตร ท่อส่งน้ำ PVC เครื่องสูบน้ำ ขณะนี้ทุกคนวิตก กังวลเรื่องอาชีพ การงานและรายได้ อยากให้ทางราชการเร่งให้ ความช่วยเหลือด้านเงินทุน เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ
นาย บุญลือ เพ็ชรรักษ์
ผู้รายงาน
28 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง ( 7 คน )
- รพ.สวนสราญรมย์ ( 2 )
- สสจ.ภูเก็ต ( 1 )
- รร.ดาราสมุทร
- รร.ภูเก็ตวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เวลา 09.00 - 12.00 น.
   พื้นที่ปฏิบัติงาน
   รร.ดาราสมุทร เป็น รร.ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6 เป็นแบบสหศึกษา สังกัด รร.เอกชน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
   สภาพ รร.ไม่ได้รับความเสียหาย เด็กส่วนใหญ่เป็นลูกของผู้เสียชีวิต และมีผู้ประสบภัย
    ลักษณะปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เป็นปัญหาของความหวาดกลัว และฝันร้าย
   การให้ความช่วยเหลือ
   ลักษณะการให้บริการเป็นการให้คำปรึกษาและทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้รับบริการเป็นนร.ชั้นอนุบาล - ป.5 จำนวน 90 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 9 ราย
   - ให้คำปรึกษา 56 ราย
   - กลุ่มวาดภาพ 77 ราย
   โรคที่พบ
   - Normal reaction 81 ราย
   - Adjustment disorder 3 ราย
   - P T SD 6 ราย
เวลา 13.00 - 16.00 น.
   พื้นที่ปฏิบัติงาน
   รร.ภูเก็ตวิทยาลัย เป็นรร.มัธยมระดับ ม.1 - ม.6 สังกัดกรมสามัญศึกษา รับ นร.แบบ สหศึกษา สภาพรร.ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไม่ได้รับความเสียหาย ทาง รร.ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้ว และคัดกรองเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตจำนวนหนึ่งมาพบทีมสุขภาพจิต
   การให้ความช่วยเหลือ
   ผู้รับบริการ คือนร.ที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 77 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 3 ราย
   - ให้คำปรึกษา (บำบัดทางจิต ) 77 ราย
   โรคที่พบ
   - Normal reaction 68 ราย
   - Adjustment disorder 1 ราย
   - Anxiety disorder 4 ราย
   - Mixed Anxiety depression disorder 1 ราย
   - Dermatitis 1 ราย
   - Contusion ( Head ) 1 ราย
   - URI 1 ราย
นพ.ภาณุ คุวิฒยากร
ผู้รายงาน
28 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- ต.ตลิ่งชัน
- ต.คลอง
- ต.คลองพน
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   **ลงเยี่ยมบ้านที่ ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พบผู้บริการที่มีอาชีพประมง ออกเรือหาปลา เลี้ยงปลา สูญเสียเรือในการทำมาหากิน สูญเสียอาชีพ เนื่องจากกระชังปลา เสียหาย บางรายบุตรเสียชีวิต สภาพบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือ
รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 12 ราย
   **ได้ให้การบำบัดโดย Group counselling ส่วนในรายที่มีอาการ ซึ่มเศร้าก็ได้บำบัดโดย Individual Counselling และการให้ยาทางจิต
   **ลงเยี่ยมบ้านที่ ต.คลองพน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เกาะพีพี ตอนนี้ไม่มี งานทำ บางรายมีคนในครอบครัวเสียชีวิต สภาพบ้านเรือนไม่ได้ รับความเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือ
รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 6 ราย
   **ให้การบำบัดโดย Individual Counselling ร่วมกับการให้ยาทางจิต ใน case ที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย
ทีมกระบี่
นพ.อิทธชัย นาคสมบูรณ์
รายงาน
27 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์อพยพชั่วคราว
ต.กำพวน
และตำบลนาค
กิ่ง.อ.สุขสำราญ
จ.ระนอง
ผู้รับบริการ
   จำนวน 15 ราย
   เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ จนท.สาธารณสุขคัดกรองให้ ส่วนใหญ่เป็น ผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่มีอาการนอนไม่หลับ กังวล หวาดกลัวเรื่อง ข่าวลือ กังวลเรื่องอาชีพและการใช้ชีวิตในอนาคต ยังต้องการประ กอบอาชีพประมงแต่เนื่องจากยังหวาดกลัวแระกอบกับไม่มีเรือจึง ยังไม่สามารถทำได้
   ** ต่อจากนั้นได้ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อพยพ พบว่าส่วนมาก เป็นเด็กก่อนวัยเรียนที่มาเรียนเป็นบางส่วน เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มค.48 มีข่าวเรื่องแผ่นดินยุบ แต่เด็กที่มาไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ยังร่าเริงดี ลงพื้นที่พบลูกผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเด็กอายุ 3 ขวบ เป็น CPเดิม ซึ่งแม่ ( ผู้ประสบภัย )พาไปนัดเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการ แต่ขณะ นี้ไม่ได้ไป นักจิตวิทยาได้สอนย่าให้ช่วยเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการ เด็กที่บ้าน พบผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังขาดยามาจนได้ประสานกับรพ. สราญรมย์ (จิตเวชชุมชน ) เรื่องส่งยามาให้และติดตามผู้ป่วยต่อเนื่อง
นพ.นรชาติ รัตนชาตะ
ผู้รายงาน
27 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.คริสเตียน
- รพ.พระมงกุฎฯ
- สถาบันประสาทวิทยา
- รร.บ้านบางเนียง
จ.พังงา
- ศูนย์เด็กบ้านทุ่งขมิ้น
- รร.บ้านบางเนียงและที่พัก
อาศัยชั่วคราวศูนย์เด็กบ้าน
ทุ่งขมิ้น
-ศูนย์อพยพพรุเตียว
เรือนจำตะกั่วป่า
ต.เกาะยาวน้อย
จ.พังงา
การให้ความช่วยเหลือ
   **ได้ทำการตรวจติดตาม Case ที่ได้รับการส่งต่อจากทีมที่แล้ว ได้ ทำกลุ่มเด็กชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพจิต พบว่าในเด็ก ที่มีการสูญเสียพ่อแม่ มีระดับความเศร้าอยู่ในระดับปกติ ไม่พบ ว่ามีรายใดมีความซึมเศร้าจนเป็นปัญหาทางสุขภาพจิต ต่อมาให้คำ แนะนำครูผู้ดูแลนักเรียน ร่วกับการตรวจติดตาม Case
   **ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของ Case ที่มีการสูญเสียมารดา Case อยู่ กับยาย ( ซึ่งสูญเสียบุตรสาว 2 คน ) ได้ให้คำแนะนำปรึกษากับ ครอบครัว ให้การบำบัดทางจิตใจและบำบัดทางยากับยายร่วมด้วย หลังจากนั้นได้ไปติดตามเยี่ยม Case เด็กหญิง 1 ราย ซึ่งในวันนี้เด็ก ไม่ไป รร.พบว่าเป็นเพราะเด็กมีแผลในปาก ส่วนสภาพจิตใจดีขึ้น
   ** ในตอนเย็น ได้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์เด็กบ้านทุ่งขมิ้น ได้ทำการ ตรวจติดตาม Case ที่ได้รับการส่งต่อไว้ พบว่ามีอาการดีขึ้น สามารถ พึ่งพาตัวเองได้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
   1.เนื่องจากผู้ประสบภัยธรณีพิบัติได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ บางส่วนเริ่มมีการโยกย้ายไปพักในที่พักถาวร ทำให้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนไปจากช่วงต้น ควรมีการปรับรูปแบบให้บริการทางสุขภาพจิต โดยใช้กลไกของ สถานีอนามัยและ อสม.
   2.ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สุขภาพจิตดีขึ้น คือการประกอบอาชีพที่มี รายได้สม่ำเสมอและการมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร กรมสุขภาพจิตจึงน่าที่ จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อบูรณาการงานฟื้นฟูเป็นรูป แบบองค์รวม
   ** เริ่มปฏิบัติงานในช่วงบ่าย รร.บ้านบางเนียงและที่พัก อาศัยชั่วคราวศูนย์เด็กบ้านทุ่งขมิ้น
   ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมสนับสนุนทีมพังงา1 แต่ในทางปฏิบัติ เรื่องใช้เวลาในการ รอ / เตรียมความพร้อม ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ที่ ร.ร.บ้านบางเนียง โดยได้ Screen case ใหม่ ในนร.ป.1-ป.3 ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม แต่ไม่พบปัญหารุนแรง มีเพียง 1 Case ที่ต้องได้รับการส่งต่อและติดตาม
   ต่อจากนั้นปฏิบัติงานในพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวศูนย์เด็กบ้านทุ่งขมิ้น ร่วมกับทีมพังงา เพื่อติดตาม Case เดิมที่มีปัญหา ประมาณ 6 Case ต้องใช้เวลาในการรอผู้ประสบภัย เนื่องจากปางส่วนไม่ได้อยู่ใน พท.
ผู้รับบริการ
   นร.ให้ความร่วมมือดี แต่ผู้รับบริการที่ศูนย์เด็กบ้านทุ่งขมิ้นยังไม่ ให้ความสนใจเท่าที่ควร
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้รับบริการสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น สุขภาพจิตดี บาง Case สามารถ ยุติการให้บริการได้
ปัญหา-อุปสรรค
   1.ทีมงานหน้าที่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากต้องรองานจากทีมหลัก ที่จะมอบหมายงาน ดูเหมือนคนมากกว่างาน เพราะเป็นงานที่ติด ตาม Case
   2.การประสานงานในพื้นที่ ปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน
   3.ขาดความชำนาญในการเข้าถึงพื้นที่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์อพยพพรุเตียว เรือนจำตะกั่วป่า ต.เกาะยาวน้อย จ.พังงา
   ชุมชนได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เรื่องสิ่งของและทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบอาชีพ การเดินทางไม่สะดวก แต่ละจุดค่อนข้างไกล และถนนอยู่ระหว่างการปรับปรุง มีฝุ่นเยอะ ที่พักอยู่ไกลกับสถานที่ ปฏิบัติงาน
ทีมงาน
   มีการเตรียมความพร้อมทั้งทีมงานและพื้นที่ / ชุมชน เป็นอย่างดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ รพ.เกาะยาวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกดี
สิ่งที่ค้นพบ
   ชุมชนได้รับผลกระทบน้อย เสียหายเพียงทรัพย์สิน ไม่เสียชีวิต ส่วนใหญ่เสียหายเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ( เรือประมง , กระชังเลี้ยงปลา )
   ผู้รับบริการ มีการปรับตัวค่อนข้างดี สามารถปรับตัวต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้
   นอกจากปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า ผู้รับบริการประสบปัญหาด้าน การรับของบริจาค จากหน่วยงานราชการไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ สิ่งของที่รับมาใช้ไม่ได้ เช่น เสื้อผ้าเก่า ขาด ข้าวสารได้รับ 5 กก.ต่อเดือน
ปัญหา-อุปสรรค
   1.การเดินทางใช้เวลานาน เนื่องจากต้องรอเวลาเรือออกและแผนที่ ที่ได้รับจากอนามัยไม่ถูกต้อง
   2.วัน เวลา ที่ให้บริการตรงกับวันไปรับเงิน / สิ่งของที่อำเภอ

- นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
รายงาน
- รศ.กิตติยา นรามาศ
ม.ธรรมศาสตร์
ผู้รายงาน
- นพ.เจน บุญไพรัตนสกุล
รพ.สวนสราญรมย์
รายงาน
27 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- สสจ.ภูเก็ต
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สภาพทั่วไป
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้เสียชีวิต บางส่วนเป็น บุตรหลานของผู้ประสบภัย และมี 4 คนเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียญาติและ ทรัพย์สิน วิตกกังวลกลัวคลื่น ไม่กล้าเล่นน้ำทะเลและนอนไม่หลับ ฝันร้าย
การให้ความช่วยเหลือ
    การช่วยเหลือส่วนใหญ่ให้การบำบัดทางจิต คือให้คำปรึกษาและ จิตบำบัดแบบประคับประคองตลอดจนการให้ยา
ผู้รับบริการ
   จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 18 ราย
     - บำบัดทางกาย 1 ราย
     - บำบัดด้วยยาทางจิต 4 ราย
     - บำบัดด้วยยาทางกายและจิต 1 ราย
     - ให้คำปรึกษารายบุคคล 18 ราย
     - ส่งต่อครูและทีมงานจิตเวช 2 ราย
นพ.ภานุ คุวิฒยากร
ผู้รายงาน
27 มกราคม 2548
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ รร.วิทยาการอิสลาม
ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

   *** ตอนเช้าปฏิบัติงานที่ รร.วิทยการอิสลาม ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้รับบริการเป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
การให้ความช่วยเหลือ
   โดยมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อคัดกรองเด็กที่มีปัญหาแยกจากเด็กปกติ พบเด็กกำพร้าบิดา 2 ราย มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยได้ให้การบำบัด โดยการทำจิตบำบัดรายบุคคลและยาทางจิตเวช และแจ้งครูประจำชั้น ให้เฝ้าดูแลใกล้ชิดต่อไป ส่วนเด็กอื่นที่มีปัญหาไม่มาก ให้การบำบัด โดยการทำจิตบำบัดแบบกลุ่ม ในส่วนของครูผู้สอนได้แนะนำให้คำปรึกษาในการ เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือเด็กต่อไปในระยะยาว
   ***ตอนบ่ายแบ่งทีมเป็น 2 ทีม
ทีมที่ 1 ไป รร.บ้านคลองแห้ง ซึ่งมีเด็กใน รร.เสียชีวิต 3 คน
การให้ความช่วยเหลือ
   ได้ให้การบำบัดเฉพาะรายแก่พ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตทั้ง 3 คน และมีพ่อของเด็ก 1 คน มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยได้ให้การบำบัดโดย ให้ยาทางจิตเวชเพิ่ม ในขณะเดียวกันมีผู้มารับบริการเพิ่มเป็นแม่ ของชายอายุ 25 ปี ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ มีบ้านอยู่ใกล้ รร. จึงให้การบำบัดทางจิตเฉพาะรายและให้ยาทางจิตเวช เนื่องจาก มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย
ทีมที่2
การให้ความช่วยเหลือ
   ลงเยี่ยมบ้านที่มีญาติเสียชีวิต บางบ้านสูญเสียเฉพาะงานและ ทรัพย์สิน พบผู้รับบริการ 7 ราย เป็น Case เก่าที่เคยพบเจ้าหน้าที่ คณะช่วยเหลือทางด้านจิตใจมาก่อนแล้ว 5 ราย และCase ใหม่ 2 ราย ให้การบำบัดด้านจิตใจ รายบุคคลและยาทางจิตเวชในราย ที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย
ทีมกระบี่
นพ.อิทธิชัย นาคสมบูรณ์
รายงาน
26 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต เขต 4, 5, 9, 11 ม.1 ต.นาคา
กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
    ม.1 ต.นาคา พื้นที่ที่ได้รับความผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพ ประมงของประชาชน เช่น แพหอย กระชังปลา เป็นต้น
ผู้รับบริการ
   ประชาชนจำนวน 20 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพ ประมงเป็นหลักได้รับความสูญเสียในด้านทรัพย์สิน และอุปกรณ์ เครืองมือในการทำประมงเป็นส่วนใหญ่
สิ่งที่ค้นพบ
   - พบปัญหาของผู้ประสบภัยในด้านความเครียดและความกังวล ในด้านอาชีพ และรายได้ที่จะเลี้ยงตนเอง และครอบครัว เพราะ ขณะนี้ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ไม่มีงานอาชีพที่จะทำอย่างชัดเจน เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เครืองมือ หรือทุนในการทำประมง
   - ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบบางส่วน แม้จะประกอบอาชีพ ประมงได้บ้าง แต่ก็ประสบปัญหา ไม่สามารถขายหรือจำหน่าย ได้ตามปกติ เพราะประชาชนไม่กล้าบริโภค
วีณา มิ่งเมือง
ผู้รายงาน
26 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต เขต 4, 5, 9, 11 ศูนย์อพยพชั่วคราว
ม.2 ต.กำพวน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเสียหายในด้าน ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ประมง เช่น เรือ อวน เป็นต้น
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนที่ประสบเหตุการณ์โดยตรงรอยละ 100 ยังคงมีความ หวาดกลัวติ่คลื่น และกลัวคลื่นจะเกิดซ้ำอีก โดยเฉพาะในวันที่มี ข่าวคลื่นจะเกิดขึ้นอีกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีรอยแยก และยุบของ พื้นดินแถบทะเล จึงทำให้ประชาชนเกิดความตื่นกลัว
   - ประชาชนมีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัยถาวร และอุปกรณ์เครื่องมือประมงเพื่อใช้ทำมาหากิน
   - มีผู้ประสบภัย 1 รายอายุ 63 ปี ขาดผู้ดูแล เนื่องจากสามีเสียชีวิตและ ยังหาศพไม่เจอ ไม่มีลูกหลาน และมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี ยังมีอารมณ์ เศร้า นอนไม่หลับ ตื่นตระหนกกลัว ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นคือ supportive และส่งต่อในพื้นที่ดูแล
วีณา มิ่งเมือง
ผู้รายงาน
25 มกราคม 2548
รพ.สวนสราญรมย์ ( พังงา 3) ศูนย์อพยพตำบลกำพวน
กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์อพยพตำบลกำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง ลักษณะเป็น บ้านพักชั่วคราวสร้างด้วยไม้อัด ชั้นเดียว ฝุ่นเยอะ ผู้ประสบภัยบางส่วน จะอาศัยอยู่กับญาติๆในพื้นที่ใกล้เคียง
การให้ความช่วยเหลือ
   แบ่งทีมงานเป็น 2 ทีม
   ทีมที่ 1 ตั้งอยู่ที่ศูนย์อพยพตำบลกำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง
   ทีมที่2 ติดตามไปดูแลต่อในรายที่ได้รับการส่งต่อจากทีมจิตเวช จากวพ.ราชชนนี จ.สุราษฏร์ธานี
ผู้รับบริการ
   จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย
     - บำบัดด้วยยาทางกาย 14 ราย
     - บำบัดด้วยยาทางจิต 24 ราย
     - ให้คำปรึกษารายบุคคล 10 ราย
     - ส่งต่อหน่วยบริการ 5 ราย
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
   * Case ที่มีการส่งต่อ ไม่พบทุกราย เพราะผู้ประสบภัยไปทำงานและ รอรับบริจาค
   *ใช้เวลาในการตาม Case นาน เนื่องจากผู้ประสบภัยไปอาศัยอยู่ตาม บ้านญาติ กระจัดกระจาย
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
   - ควรมีการประสานงานล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่
   - ควรมีทีมนักจิตวิทยา เพื่อทำกลุ่มบำบัดเชิงลึกให้กลุ่มผู้ประสบภัย
สิ่งที่ค้นพบ
   ปัญหาสุขภาพจิตที่พบ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า คิดถึงบุคคลที่จากไป บางครั้งร้องไห้
นพ.ดนัย
ผู้รายงาน
25 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- รร.บ้านบางสัก
- ศูนย์อพยพน้ำเค็ม
- รร.บางม่วง
- สอ.บางม่วง
ผู้รับบริการ
   จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย
     - บำบัดด้วยยาทางกาย 14 ราย
     - บำบัดด้วยยาทางจิต 24 ราย
     - ให้คำปรึกษารายบุคคล 10 ราย
     - ส่งต่อหน่วยบริการ 5 ราย
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
   1.ปัญหาในการติดตามให้ความช่วยเหลือ Case ( ติดตามไม่พบ ) ผป. ส่ง รพ.ตะกั่วป่าไปก่อน
   2.การถามครูเพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก อาจไม่มีประสิทธิ เพียงพอ ต้องใช้วิธีลงไปคัดกรองเด็กที่สูญเสีย โดยทีมลงไปเอง
   3.การใช้ GHQ 12 ในเด็กอนุบาล ไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
   1.ทีมควรมีวิธีคัดกรองปัญหาสุขภาพเด็กด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน ( การใช้ข้อมูลจากครูอาจไม่เพียงพอ )
   2.นอกจาก GHQ -12 แล้วควรมีเครื่องมือที่ใช้ได้สำหรับเด็กเล็ก หรือให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจิตเด็กเป็นผู้ร่วมลงปฏิบัติพร้อม กับทีม
ทีมพังงา 1และ 2
นายชุมพล ตัณฑโยภาส
ผู้รายงาน
25 มกราคม 2548
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สอ.บ้านกลาง แหลมสัก
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
*** ตอนเช้า ปฏิบัติงานที่ สอ.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก ค่อนข้างสะดวก
   เนื่องจากมีการเตรียม CASE ได้ให้การช่วยเหลือตามจุดประสงค์ ค่อนข้างครอบคลุม มีการอบรม อสม. ,กำนัน ซึ่งเป็นแกนนำ สามารถติดตามต่อเนื่องได้ โดย สสจ.ได้ประสานงานกับ รพ.อ่าวลึก รพ.กระบี่ ทำให้มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.ดังกล่าวมาร่วมออกพื้นที่ด้วย
   ระบบจัดการของ สสอ.กับ รพช. สามารถทำงานร่วมกันได้โดยผ่าน Board และสอ. ทุกพื้นที่ในอำเภออ่าวลึกจะมี พยาบาลวิชาชีพประจำอยู่
***ตอนบ่าย ปฏิบัติงานที่ชุมชน หมู่บ้านแหลมสัก
   มีจำนวน Case ค่อนข้างมาก และไม่ได้เป็นไปตามที่ประชุมร่วมกับ สสจ. และสอ. เนื่องจากยังไม่มี จนท.มาลงพื้นที่และขาดข้อมูลที่เพียงพอ ทำให้ยา ที่เตรียมไว้ไม่พอสำหรับการจ่ายทั้งยาทางกายและยาจิตเวช
*** ทีมงานทั้งหมดให้ความช่วยเหลือ สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันดีมาก
ทีมกระบี่
พญ.รัชนีกร เอี่ยมผ่อง
รายงาน
25 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถาบันราชานุกูล(ทีม 2)
- รร.บ้านเชิงทะเล อ.ถลาง
- และสถานสงเคราะห์คนชรา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- สถานสงเคราะห์คนชรา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- รร.ภูเก็ตเทคโนโลยี
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือ
    เป็น ร.ร.ประถมห่างจากตัว อ.ถลาง ประมาณ 20 กม. ตัว รร. ไม่ได้รับความเสียหาย เด็กส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้ประสบภัย รู้สึกกังวลเรื่องพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่มีอาชีพและกลัวคลื่นซ้ำอีก กลัวพ่อ แม่ และตนเองจะตาย นอกจากนี้มี นร.บางส่วนอยู่ในเหตุ การณ์และประสบภัย บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย รู้สึกกลัว น้ำทะเล ไม่กล้าลงน้ำ และมีผู้ประสบภัยซึ่งเป็นครู 1 คน รู้สึกหงุดหงิด เกี่ยวกับการช่วยเหลือล่าช้าของรัฐบาล
สถานสงเคราะห์คนชรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
    เป็นบ้านพักพิงของคนชรา ห่างจากอำเภอถลาง ประมาณ 10 กม. ขณะเกิดคลื่นยักษ์ คนชราส่วนใหญ่อยู่ในเหตุการณ์ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต รั้วของสถานคนชราพังเสียหายประมาณ 200 เมตร
การให้ความช่วยเหลือ
    การให้บริการ INDIVIDUAL PSYCHOSUPPORT ในนักเรียน และให้การบำบัดทางการทางจิตแคนชรา และINDIVIDUAL PSYCHOSUPPORT ตลอดจนส่งต่อ รพ.วชิระภูเก็ต 1 ราย เนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนทางกาย
ปัญหาและอุปสรรค์
    1.นักเรียนบางส่วนไม่ได้รับการประเมิน เนื่องจากหยุดพักการเรียน และกำลังสอบ
    2.พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้อยถูกละเลยและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทันท่วงที
ข้อเสนอแนะ
   1.ควรมีการดูแลสุขภาพจิตทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบในทุกๆพื้นที่
   2.ควรติดตามCASEในรร.ช่วงเช้า เนื่องจากรร.เลิกประมาณ 3 โมงเย็น จะมีกิจกรรมน้อย
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ รร.ภูเก็ตเทคโนโลยี
   รร.อยู่ติดเชิงเขา สถานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมี นศ. ประมาณ 2000 คน จำนวนอาจารย์ประมาณ 100 คน
การให้ความช่วยเหลือ
   ทีมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และยาพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและ กิจกรรมกับเด็ก
   มีการจัดแบ่งทีมสำรวจ ประสานกับรร. คัดกรองนักเรียนที่พ่อ แม่ เสียชีวิจ และทีมให้บริการสุขภาพจิต
ผู้รับบริการ
   - การบำบัดทางกาย 22 ราย
   - การบำบัดทางจิต 22 ราย
   - การให้บริการปรึกษา 22 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - การคัดกรองภาวะซึมเศร้า CES - D พบว่าร้อยละ 38.10 ยังมีภาวะซึมเศร้า
   - รร.มีการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
- นางละออง วัฒนศิลป์
ผู้รายงาน
- นางสาวสุพรรณี แสงชูโต
ผู้สรุปรายงาน
24 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถาบันราชานุกูล(ทีม 2)
ร.ร.บ้านกมลา
ชุมชนบริเวณหาดกมลา
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ร.ร.บ้านกมลา ซึ่งอาคารเรียน 2 หลัง ถูกคลื่นยักษ์ถล่มจนพังราบ เหลือเพียง อาคารหลังเดียวชั้นล่างพังหมดเหลือแต่ ชั้นบน ต้องใช้เป็นสถานที่เรียน ได้รับ การซ่อมแซมให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
ผู้รับบริการ
   - เด็กนักเรียนที่พ่อแม่เสียชีวิต
   - ผู้รอดชีวิตและผู้ป่วยในชุมชน
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตยังกลัว ส่วนใหญ่ยังเครียด วิตกกังวลเรื่องที่อยู่ การประกอบอาชีพและรู้สึกว่าได้รับการ ช่วยเหลือช้า พบว่าเด็กกลัวไม่กล้าว่ายน้ำ แต่อยากมาร.ร. สามารถปฏิบัติกิจกรรม ประจำวันได้
   การช่วยเหลือซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน ควรมีการวางแผนการช่วยเหลืออย่าง เป็นระบบมีความต้องการที่อยู่อาศัย มากที่สุด
นางสาวสุพรรณี แสงชูโต
ผู้สรุปรายงาน
24 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถาบันราชานุกูล(ทีม 2)
- รร.สาคู
- รร.วัดมงคลวราราม
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
การให้ความช่วยเหลือ
   ได้ให้บริการช่วยเหลือสุขภาพจิตใน ร.ร.ระดับประถม ผู้รับบริการบางส่วนที่เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ และยังรู้สึกกลัวไม่กล้า เล่นน้ำทะเล
ปัญหาและอุปสรรค์
   1.นักเรียนบางส่วนไม่ได้รับการประเมิน เนื่องจากหยุดพักการเรียน และกำลังสอบ
   2.พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้อยถูกละเลยและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทันท่วงที
ข้อเสนอแนะ
   1.ควรมีการดูแลสุขภาพจิตทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบในทุกๆพื้นที่
   2.ควรติดตามCASEในรร.ช่วงเช้า เนื่องจากรร.เลิกประมาณ 3 โมงเย็น จะมีกิจกรรมน้อย
นางละออง วัฒนศิลป์
ผู้รายงาน
24 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต เขต 5, 9, 10, 11 หมู่ที่ 1 และหมู่ 8 ต.กะเปอร์
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ประชาชนมีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง แพปลา และเรือประมง (เสียหาย) แต่บ้านเรือนอยู่ขึ้นไปบนดอนจึงไม่ได้รับผลกระทบจาก คลื่นยักษ์ครั้งนี้
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้รับบริการจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 1 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 1 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 57 ราย
   - ส่งต่อหน่วยบริการ 1 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   ผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ทำให้กระชังเลี้ยง แพเลี้ยงปลาถูกทำรายสูญหาย ในสัปดาห์แรกที่เกิดเหตุผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่จะมีความคิดฟุ้งซ่าน มีความยากลำบากในการปรับจิตใจ ให้ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ต่อมาจึงเริ่มทำใจได้
   ข้อสังเกตุ ขณะนี้สิ่งที่ทุกคนวิตกกังวล คือเรื่องอาชีพ การงาน และรายได้ อยากให้ส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน เพื่อเป็นทุน ประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งถ้าปัญหานี้ได้รับการแก้ไข จะทำให้ความ กังวลลดลง สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยจะดีขึ้นกว่านี้
ชฏาพร ชูรุจิพร
ผู้รายงาน
24 มกราคม 2548
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สอ.ทุ่งล้อ
บ้านทรายขาว
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   1.การปฏิบัติงานของ พท.มีการเตรียมข้อมูลได้ค่อนข้างดี โดยมีการ เตรียม อสม.เข้าร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลการช่วยเหลือเบื้องต้น
   2.พื้นที่มีความพร้อมในการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการนัดประชุม อสม.เพื่อวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทุก 1 เดือน
   3.ทีมงานค่อนข้างมีความพร้อม กระตือรือร้นในการทำงานและ ร่วมมือในการดูแลค่อนข้างดีมาก
   4.ทีมงานที่ให้บริการมีความมั่นใจมากขึ้น และสามารถให้บริการได้ อย่างเฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพ ( เชิงลึกมากขึ้น )
   5.ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูญเสียและยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
   6.พื้นที่สอ.แต่ละแห่งมีความพร้อมแตกต่าง ,สถานที่ ,อุปกรณ์ ต่างปรับตัวให้เข้ากับแต่ละแห่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การให้ความช่วยเหลือ ผู้รับบริการจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 10 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 5 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 7 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 10 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 2 / 18 กลุ่ม/ ราย
ทีมกระบี่
พญ.รัชนีกร เอี่ยมผ่อง
รายงาน
24 มกราคม 2548
รพ.สราญรมย์ - ศูนย์อพยพชุมชน
- รร.ชุมชนคุระบุรี
- ศูนย์อพยพบ้านทุ่งละออง
- สอ.ปากเบา
- อ.คุระบุรี จ.พังงา
- ศูนย์อพยพชุมชนวัดสามัคคีธรรม
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ลักษณะเป็นเต้นท์ที่พัก มีฝุ่นมาก อากาศร้อนในตอนกลางวัน
ผู้รับบริการ
   จำนวน 15 ราย
   - (ทำกิจกรรมกลุ่มวาดภาพ )
   - บำบัดรายบุคคล 1 ราย
   ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับ Anxicty , depresion ,adjustment disorder เป็นเด็กที่พ่อ แม่ อยู่ที่ศูนย์ อพยพนี้ฝากให้เรียนที่ ร.ร ชุมชนคุระ บุรี จากกิจกรรมกลุ่มพบว่ามีเพียง 1 ราย ที่ยังมีอารมณ์ซึมเศร้า ร้องไห้เมื่อเล่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (สูญเสียพี่สาว ) ซึ่งได้ ให้การบำบัดรายบุคคลและเสนอให้รพ. สวนสราญรมย์ดูแลต่ออย่างต่อเนื่อง เมื่อกลับไปอยู่ที่ รร.เดิม
ผู้รับบริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพกาย เช่น ไอ ปวดเข่า เป็นหวัด ท้องเสีย
24 มกราคม 2548
รพ.ศรีธัญญา - ศูนย์อพยพปากวีป
- รร.บ้านนานอก
- ศูนย์อพยพบางม่วง
- รร.บ้านน้ำเค็ม
การให้ความช่วยเหลือ
   ได้พบ Case ใหม่ๆเป็นเด็กที่อยู่ใน เหตุการณ์หรือสูญเสียบุคคลในครอบครัว ทางทีมได้ทำกลุ่มบำบัดทางจิต
ปัญหาที่พบ
   1.ผู้รับบริการออกไปติดต่อราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์อื่นๆจึงติดตามบาง Case
   2.บุคลากรครูมีความเครียด เนื่องจาก ถูกผู้ปกครองกดดันในเรื่องผลประโยชน์ เกี่ยวกับการบริจาค
   3.ยังคงมีปัญหาในการประสานงานกับ สอ.บางม่วง ทำให้ขาดข้อมูลบางอย่าง ที่จำเป็นไม่สามารถส่งมอบข้อมูลให้กับ สอ.พื้นที่ ทีมยังไม่เข้าใจความต้องการ ที่แท้จริงของทีม สอ.บางม่วง ทีมสสจ. ได้เสนอให้ทีมสุขภาพจิตอบรมวิธี คัดกรองให้ในโอกาสต่อไป ซึ่งจากที่ได้ ประสานกับหัวหน้าทีม MCC ส่วนหนึ่ง มีนโยบายอบรมในช่วง กพ.48
ข้อเสนอแนะ
   1.ประสานทีมจากสถาบันราชานุกูล เพื่อติดตามดูแลเด็กต่อ (รร.บ้านนอกนา) และรายชื่อเด็กที่สูญเสียบิดา-มารดา จาก สอ.บางม่วง
   2.เสนอให้สอ.บางม่วง มีผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตอย่างชัดเจน เพื่อให้ประสาน งานได้สะดวกขึ้น
พังงา 2
นพ.จุมพล
ผู้รายงาน
24 มกราคม 2548
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หมู่1 ต.ลำแก่น
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เดินทางไป หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งสถานที่เป็น ศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งสภาพพื้นที่ บริเวณนี้ได้รับความเสียหายค่อนข้างน้อย สภาพบ้านโดยทั่วไปยังคงอาศัยได้ ประชาชนที่สูญเสียญาติพี่น้องในเขต พื้นที่ละแวกใกล้เคียงโดยรวมแล้วมีความ สูญเสียไม่มากนัก สภาพจิตใจอยู่ในเกณฑ์ ดี มีการจ้างงานประชาชนจากรัฐบาล 170 บาท/ วัน
การให้ความช่วยเหลือ
   เวลา 08.30 น. เดินทางไปสถานีอนามัย ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สอ.ในการ ติดตามผู้ป่วยเก่าและค้นหาผู้ป่วยใหม่ รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยที่ควรติดตามต่อ ให้สถานีอนามัย และพยาบาลจิตเวช รพ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   เวลา 10.30 น. เดินทางไป หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ผู้รับบริการ
   จำนวน 38 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 12 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 26 ราย
   - บำบัดทางจิตใจ 38 ราย
   เวลา 15.30 น. เดินทางไปอนามัยต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อรับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
พังงา1
พญ.จอมสุรางค์
ผู้รายงาน
23 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
หมู่1,4,8
ต.เทพกษัตรีย์
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นบ้านพักอาศัยที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ระยะไม่ห่างกันมาก บางส่วนอาศัย อยู่ในบ้านเช่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น ญาติผู้ประสบภัย/ผู้เสียชีวิต
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 23 ราย
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 3 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 5 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 8 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 18 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 2/8 กลุ่ม/ ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 2/8 กลุ่ม/ราย
   - การส่งต่อหน่วยบริการสาธาณสุข 6 ราย
   - การส่งต่อทีมสุขภาพจิต 3 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   1.ผู้ที่พบส่วนใหญ่เป็นญาติ ซึ่งสูญเสีย บุตร พี่ น้องและญาติ ไม่มีการสูญเสีย ทรัพย์สิน หรือเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่มาก เช่น ยานพาหนะ ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ใดๆเลย เนื่องจากผู้ประสพภัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แต่กลับมาอยู่บ้านเดิมหลังจากประสพภัย ตลอดจนบางรายมีความเครียดจากการ สูญเสียญาติ แต่ยังไม่ได้รับการติดตาม เยี่ยมและการดูแลเนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีผู้ลง สำรวจพื้นที่
   2.กรณีกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบภัย อาจมีภาวะเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพขาดรายได้ และมีหนี้สินจากการลงทุนกิจการ
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   ควรมีการลงพื้นที่ติดตามผู้ประสบภัย โดยอาจมีการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มีปัญหา สุขภาพจิต โดย อสม.และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในชุมชนตลอดจนให้การ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ต่อไป
ทีมภูเก็ต
พญ.นันทิยา ทุมมาภรณ์
ผู้สรุปรายงาน
23 มกราคม 2548
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - บ้านพักชั่วคราว
- บ้านน้ำเค็ม
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นศูนย์พักชั่วคราวที่ทหารสร้าง ไว้เป็นแถว8แถว8unit มีฝุ่นละออง มากพื้นที่ภายในห้องมี 1 ห้องใหญ่ 1ห้องน้ำ
ผู้มารับบริการ
   มีผู้รับบริการ 49 ราย
ปัญหา/อุปสรรค
   ผู้ประสบภัยพึ่งย้ายมาจากศูนย์บางม่วง ดังนั้นอาจมีมาง case ที่ซักประวัติซ้ำ
ทีมสถาบันกัลยาณ์ราชานครินทร์ ควรทำฐานข้อมูลเดียวกัน แล้วจัดระบบไว้ให้ชัดเจน
23 มกราคม 2548
ทีมสถาบันราชานุกูล ศูนย์บางม่วง
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ศูนย์บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อยู่ในพื้นที่ของอบต.บางม่วง ใกล้โรงพยาบาลอำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ ประชากร 3000 คนเด็กประมาณ 300 คน
ผู้มารับบริการ
   เด็ก 3 ราย ผู้ใหญ่ 6 ราย
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 40 ราย
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 3 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 2 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 1 ราย
   - บำบัดทางจิต 17 ราย
     - Cognitive Behavioral Psychotherapy 4 ราย
     - Supportive Psychotherapy 4 ราย
     - Play Therapy 7 ราย
     - Hug Therapy 2 ราย
   ให้คำปรึกษารายบุคคล 4 ราย
   ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 4 ราย
   คัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก 5 ราย
   คัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชากรไทย 1 ราย
   กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 19 ราย
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
   1. ช่วงเช้าปฏิบัติงานที่หน่วยและลงปฏิบัติงานในชุมชน
   2. ช่วงบ่ายออกสำรวจข้อมูลตั้งแต่พังงาถึงภูเก็ตเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนจัดการบริการสุขภาพจิตเด็ก
(นส.พรรณี แสงชูโต)
ทีมสถาบันราชานุกูล
23 มกราคม 2548
- ทีมพังงา1
- จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์อบต.ทุ่งขมิ้น
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   บ้านพักชั่วคราวก่อสร้างด้วยกระเบื้อง แผ่นเรียบมุงหลังคาสังกะสี ปูพื้นด้วย อิฐบล้อกเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนยังเป็น เต้นท์ที่พักชั่วคราว มีเต้นท์ของหน่วยงาน ต่างๆโดยรอบ
ผู้รับบริการ
   มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 8 ราย
แบ่งเป็นผู้ป่วยเก่า 6 ราย
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
   ผู้ป่วยทุกคนได้รับการให้คำแนะนำปรึกษา รายบุคคล รวมทั้งได้รับยาในกรณีที่จำเป็น แต่การดำเนินงานในพื้นที่พบว่า มีผู้มาออกหน่วยแจกข้าวของจำนวน หลายหมู่คณะจึงทำให้ไม่ค่อยได้รับ ความร่วมมือในการเข้ารับบริการทั้ง ผู้ป่วยใหม่และเก่า ถึงอย่างไรก็ตาม สภาพโดยทั่วไปแล้วมีบ้านพักชั่วคราว มีเครื่องสาธารณูปโภค เด็กๆ ดูโทรทัศน์ อย่างสนุกสนาน ผู้อพยพก็ทำกิจวัตร ของตนได้ดี
23 มกราคม 2548
- ทีมพังงา1
- จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์ประสบภัยบ้านปากวีป
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   บ้านพักชั่วคราวบนที่ราบสูงข้างส่วนยาง ก่อสร้างด้วยไม้อัดเป็นห้องแถว 1 ชั้น มีห้องพักรวมในบริเวณใกล้เคียง
ผู้รับบริการ
   มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 16 ราย
กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปรสานงานร่วมกับองค์กรอื่นดังนี้
   1.คณะพระภิกษุมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยภาควิชาพุทธจิตเพื่อ ประสานงานเรื่องกิจกรรมชุมชน ศาสนาและการฟื้นฟูสุขภาพจิตใจ ของผู้ประสบภัย การสื่อสารโดยวิทยุ ชุมชน ได้มอบส่งผู้ป่วยและบอก แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทางจิต เพื่อทำการรักษาต่อไป รวมถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในโอกาสต่อไป
   2.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้นำคณะนักศึกษา ปริญญาโท สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชนจำนวน5คนเพื่อร่วม อภิปรายเรื่องสุขภาพจิตในหมู่ครู-นักเรียน และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจในชุมชน
ทีมพังงา1
(นพ.วสุ)
ผู้สรุปรายงาน
23 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ศรีธัญญา
- สถาบันราชานุกูล
ม.5 อ่าวบอน หมู่เกาะสุรินทร์ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ม.5 อ่าวบอนหมู่เกาะสุรินทร์ มีประชากร 176 คนจำนวน 47 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด ชุมชนชาว มอร์แกนไม่มีศาสนาไม่มีบัตรประจำตัว ไม่มีทะเบียนบ้านผู้ใหญ่ไม่ได้เรียน หนังสือพูดภาษาไทยได้น้อย บางคนพูดไทยไม่ได้ เด็กเริ่มเรียนหนังสือที่รร.สุรัสวดี ป.1-ป.4 อาชีพผู้ชายทำประมง ผู้หญิง อาชีพประมงและรับจ้าง
ผู้รับบริการ
   มีผู้รับบริการ 50 ราย
ปัญหาสุขภาพ
   - สุขอนามัยเด็กมีปัญหาระบบทางเดิน หายใจ ทางเดินอาหารและผิวหนัง ผู้ใหญ่ขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวเช่น ขับถ่าย ลงในน้ำไม่ยอมใช้ห้องน้ำ
   - ขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวเรื่องการคุม กำเนิดจะมีความเชื่อเรื่องการสืบต่อ เผ่าพันธ์เดิม
   - ช่วงฤดูฝน(ประมาณ6เดือน)จะไม่ออก ไปไหนเพราะคลื่นลมแรงถ้าเจ็บป่วย จะลำบากในการเดินทาง
การช่วยเหลือที่ได้รับ
   - หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนได้สร้าง ที่อยู่อาศัยให้และจัดระบบใหม่ มีประปา ห้องน้ำ
   - สสอ.คุระบุรีไปจัดตั้งหน่วยที่วนอุทยาน เพื่อดูแลสุขภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
   - การสื่อสารพูดภาษาไทยได้น้อย บางคนพูดไม่ได้ใช้ภาษามอร์แกน
   - ระยะเวลาเดินทางนานและค่าใช้จ่ายสูง
ทีมพังงา3
(นพ.ดนัย)
ผู้สรุปรายงาน
- ประสานงานกับสอ.เรื่อง การดูแลต่อเนื่อง
22 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 3
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์อพยพ รร.ชุมชนคุระบุรี
อ.คุระบุรี จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ศูนย์อพยพ 97 ครัวเรือน พักอยู่ในเต็นท์ ชั่วคราว
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 15 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   1. การบำบัดด้วยยา
     - ยาทางกาย จำนวน 2 ราย
     - ยาทางจิตจำนวน 13 ราย
     นอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล
   2. การให้คำปรึกษาแนะนำ
     - รายบุคคล 15 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   1.ระหว่างการเดินทาง มีการประท้วง ปิดถนนหน้าวัดย่านยาว ทำให้การ เดินทางล่าช้า
   2.ศูนย์อพยพสามัคคีธรรม ไม่มีผู้รับบริการ เพราะไปรับของบริจาค
   3.ข้อคำถามที่ใช้สอบถามสภาพจิตใจ ที่เกิดขึ้นตามอายุของผู้รับบริการซึ่ง เชื่อมกับแบบ GHQ-12 ควรจะใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
   4.ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ไม่ต้องการ ตอบแบบสอบถามซึ่งเคยถูกถามจากหลาย หน่วยงานแล้ว แต่ต้องการในเรื่องที่อยู่ และการประกอบอาชีพมากกว่า
   5.ผู้มารับบริการไม่ต้องการมารอรับของ บริจาคทุกวัน แต่ต้องการประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงด้วยตนเอง
ทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
แบบสอบถามไม่เหมาะสม ในการคัดกรองผู้ป่วยกับ สถานการณ์ในขณะนี้
22 มกราคม 2548
ทีมพังงา 2
รพ.ศรีธัญญา
1.วัดย่านยาว
2.ศูนย์ อบต.บางม่วง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 14 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   1. ตรวจรักษาสุขภาพ
   จำนวน 12 ราย
   2. การบำบัดด้วยยา
     - ยาทางกาย จำนวน 6 ราย
     - ยาทางจิตจำนวน 6 ราย
   3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
     - รายบุคคล 30 ราย
     - รายกลุ่ม 2 กลุ่ม/ 4 ราย
     - รายครอบครัว 4 ครอบครัว/ 20 ราย
   4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
     - ส่งต่อ จำนวน 1 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   อบต.บางม่วง
   1.ปัญหาการประสานงานกับผู้รับผิดชอบ เจ้าของพื้นที่ ทำให้การติดตาม case ที่ ต้องดูแลต่อเนื่องทำไม่ได้ ทีมพยายาม แก้ไขโดยพึ่งสื่อ เช่น เสียงตามสาย หรือ ใช้วิธีเข้าสู่ชุมชนเพื่อตาม case เอง ซึ่ง ทำไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร
   2.ช่วงเวลาปฏิบัติงาน เป็นวันหยุดและ เกิดการณ์พิเศษ(มีการรวมชุมนุมประท้วง เรื่องการย้ายศพ) มีประชากรเข้าร่วม จำนวนมาก แทบจะเหลือแต่เด็กอยู่ใน ศูนย์จึงไม่มีผู้มารับบริการเท่าที่ควร
   3.มีหน่วยงาน หลายองค์กร เข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่พร้อมกัน จำนวนมาก ประชาชนสนใจหน่วยงานที่มาบริจาค ปัจจัยสี่มากกว่าหน่วยบริการสุขภาพ วัดย่านยาว
   ญาติมีความมีความต้องการเรื่องการรับศพ มากกว่าที่จะมารับบริการสุขภาพจิต ซึ่ง ต้องเน้นไปช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนการ ติดต่อรับศพมากกว่า
ทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
  1. กลุ่มเพื่อนใจวัยรุ่น มีแรง ผลักดันจากสมาชิกกลุ่มใน ระดับหนึ่งและควรสนับสนุน เพิ่มเติมในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ เนื้อหากิจกรรมกลุ่ม วิธีในการรักษาความต่อเนื่อง ของกิจกรรมกลุ่ม
  2. ทีมอาจต้องปรับเวลาใน การลงปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับลักษณะการใช้ชีวิตของ ประชากร
22 มกราคม 2548
ทีมพังงา 1
รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์พึ่ง(ภา)พา
บ้านบางเนียง
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นบ้านพักชั่วคราวแบบเต็นท์และ ตู้คอนเทนเนอร์ยกสูง
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 17 ราย
     - ติดตามผู้ป่วยเก่า 7 ราย
     - ป่วยใหม่ 10 ราย
   ระดับความรุนแรงของผู้มารับบริการ
     - ปกติ 3 ราย
     - เล็กน้อย 2 ราย
     - ปานกลาง 2 ราย
     - รุนแรง 2 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   1. ตรวจรักษาสุขภาพ
     จำนวน 6 ราย
   2. การบำบัดด้วยยา
     - ยาทางกาย จำนวน 6 ราย
     - ยาทางจิตจำนวน 8 ราย
   3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
     - รายบุคคล 17 ราย
     - รายกลุ่ม 3 กลุ่ม/ 15 ราย
     - รายครอบครัว 5 ครอบครัว/ 10 ราย
   4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
      - ส่งต่อ ARC International จำนวน 1 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   1. ผู้ประสบภัยบางรายไม่ได้รับที่อยู่อาศัย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
   2. ผู้ประสบภัยบางรายมีปัญหาด้านจิตใจ แต่ไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากอยู่นอกศูนย์อพยพฯ
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนมีสภาพจิตใจโดยรวมอยู่ใน เกณฑ์ดีพอสมควร
ทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
  1.ให้ผู้นำหมู่บ้านมีการสำรวจ จำนวนสมาชิกในชุมชน
  2.ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน มีศักยภาพเบื้องต้นในการ คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง สุขภาพจิต
22 มกราคม 2548
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ หาดในยาง ต.สาคู
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นหาดทรายขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เดิม มีผู้ประกอบการรายย่อยติดริมหาด มีโรงแรมขนาดกลาง 2 แห่งถูกน้ำซัด เสียหาย เฉพาะร้านค้าและบ้านพักที่ ปลูกสร้างริมหาดในรัศมี 2 กม.และเรือ ประมงขนาดเล็กเสียหายทั้งหมด ส่วนใหญ่บ้านไม่ได้รับความเสียหาย
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 31 ราย
   ตรวจรักษาสุขภาพ 4 ราย
   บำบัดด้วยยาทางกาย 5 ราย
   บำบัดด้วยยาทางจิต 5 ราย
   ให้คำปรึกษารายบุคคล 21 ราย
   ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 2/9 กลุ่ม/ ราย
   ให้คำปรึกษารายครอบครัว 1/1 กลุ่ม/ราย
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น Normal Stress Reaction บางส่วนมีปัญหาเรื่อง การปรับตัวและปัญหาครอบครัว ซึ่ง เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเครียด ให้บริการคำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม
สิ่งที่ค้นพบ
   จากการให้คำปรึกษา มักพบว่าผู้รับ บริการจะรู้สึกสียใจ คับข้องใจที่ไม่ได้รับ การช่วยเหลือที่เป็นธรรมจากองค์กร ส่วนท้องถิ่น รู้สึกกังวลในความไม่ชัดเจน ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดระเบียบ อาชีพและประเด็นปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับผู้ประกอบการ เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน รวมทั้งการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคซึ่งไม่ได้ รับการแก้ไข เช่นน้ำปะปา ไฟฟ้า น้ำดื่มน้ำใช้
   ส่วนการฟื้นฟูสภาพที่พักอาศัยของชุมชน และการประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการ ช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรู้สึกและสนิทสนมกับผู้ประกอบการ บางราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ ประสานงานกับ สสจ.ภูเก็ตเพื่อส่งต่อ ข้อมูลความเดือดร้อน และความต้องการ ของชุมชนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบปัญหา และดำเนินการแก้ไข โดยเร่งด่วน
ทีมภูเก็ต
พญ.นันทิยา ทุมมาภรณ์
ผู้สรุปรายงาน
22 มกราคม 2548
- ทีมพังงา4
- สถาบันราชานุกูล
ศูนย์บางม่วง
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   อยู่ในพื้นที่ของ อบต.บางม่วง ใกล้ รพ.อำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ ประมาณ 3,000 คน เด็กประมาณ 300 คน
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 40 ราย
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 3 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 2 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 1 ราย
   - บำบัดทางจิต 17 ราย
     - Cognitive Behavioral Psychotherapy 4 ราย
     - Supportive Psychotherapy 4 ราย
     - Play Therapy 7 ราย
     - Hug Therapy 2 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 4 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 4 ราย
   - คัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก 5 ราย
   - คัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชากรไทย 1 ราย
   - กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 19 ราย
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
   ส่วนใหญ่เด็กมาโดยไม่มีบิดาพามา เนื่องจากมีการประท้วงที่วัดย่านยาว
ทีมพังงา4
นางสาวสุพรรณี แสงชูโต
ผู้สรุปรายงาน
21 มกราคม 2548
- พังงา 4
- สถาบันจิตเวชศาสตร์
- สมเด็จเจ้าพระยา
ร.พ.ตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ร.พ.ประจำอำเภอ
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 3 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   การให้คำปรึกษาแนะนำ - รายครอบครัว 2 ครอบครัว/ 4 ราย
   อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
   แบ่งทีมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งสรุป รายงานและเตรียมเสนอข้อมูลในที่ประชุม บ่ายนี้ และอีกกลุ่มหนึ่งดูผู้ป่วยใน โรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่หอขอ Consult เสร็จเวลา 11.00 น เพื่อจะได้เดินทางไป ถึงสวนสราญรมย์เพื่อสรุปคนไข้บางราย ที่ต้องส่งต่อให้กลุ่มถัดไปมาดูด้วย
ทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
21 มกราคม 2548
- ศูนย์สุขภาพจิตตรัง
- รพ.จิตเวชสงขลาฯ
- สอ.บ้านเกาะมุกด์
- บ้านเกาะมุกด์
- ม.2 ต.เกาะสิบ
- อ.กันตัง จ.ตรัง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นเกาะมีหมู่บ้านรอบเชิงเขา ต้องนั่ง เรือไปจากท่าเรือประมาณ 30 นาที ต้องไป-กลับ ตามเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง บนเกาะมี 460 ครัวเรือน ประชากร 1,700 คน มีสถานีอนามัย 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง
จำนวนผู้มารับบริการ จำนวน 54 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
การบำบัดด้วยยาทางกาย
   ให้ยาสามัญประจำบ้าน แก่ชาวบ้าน ไว้ใช้ 28 ชุด
การให้คำปรึกษาแนะนำ
   - รายบุคคล 54 ราย
อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
   ประสานงานส่งต่อ case ให้สถานีอนามัย เกาะมุกด์ดูแลต่อ 3 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   - ขาดการประสานกับผู้นำชุมชนทำให้ ต้องเสียเวลาเดินลงบ้านเอง ทำให้การ บริการไม่เต็มที่
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนมีภาวะของความเครียด, วิตกกังวล, กลัว, ขาดรายได้, ว่างงาน เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้ประกอบ อาชีพ และมีปัญหาสุขภาพ
(นายติณพัฒน์ แก้วยอด)
และทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
- ควรมีการประสานงานกับ ผู้นำชุมชนที่ดีเพื่อประชาชน ผู้เข้ามารับบริการสามารถรับ บริการทั่วถึงและจะได้บริการ ได้อย่างรวดเร็ว
ความต้องการความช่วยเหลือ
- ชลอการส่งเงินกู้ทั้งต้นและ ดอกเบี้ย
- สำหรับผู้ประกอบการ (รีสอร์ท) กรณีกู้จากธนาคาร พาณิชย์และให้มีการฟื้นฟู สภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการความช่วยเหลือ ด้านอาชีพให้สามารถ ประกอบอาชีพตามปกติ ให้เร็วที่สุด
21 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่1
- ทีมกระบี่2
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สสจ.กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ผู้รับบริการ
มีผู้รับบริการ 7 ราย
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 7 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 7 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 1/7 กลุ่ม/ราย
กิจกรรม
   ให้คำปรึกษารายบุคคลและให้ความรู้ ในการปฏิบัติตัวหลังเกิดภัยคลื่นยักษ์ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ติดราชการ และย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น จำนวน7คนมารับคำแนะนำจำนวน 7 คน ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเครียด เล็กน้อยเริ่มปรับตัวกับเหตุการณ์ที่ประสบภัยได้
ปัญหาและอุปสรรค
   1.เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ได้มาพบ เนื่องจากติดราชการและย้ายไปปฏิบัติ งานที่อื่น
ทีมโรงพยาบาล สวนสราญรมย์
20 มกราคม 2548
- ศูนย์สุขภาพจิตตรัง
- รพ.จิตเวชสงขลาฯ
- สอ.บ้านเกาะมุกด์
บ้านเกาะมุกด์
ม.2 ต.เกาะสิบ
อ.กันตัง จ.ตรัง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นเกาะมีหมู่บ้านรอบเชิงเขา ต้องนั่ง เรือไปจากท่าเรือประมาณ 30 นาที ต้องไป-กลับ ตามเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง บนเกาะมี 460 ครัวเรือน ประชากร 1,700 คน มีสถานีอนามัย 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 54 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   การบำบัดด้วยยาทางกาย
   ให้ยาสามัญประจำบ้าน แก่ชาวบ้าน ไว้ใช้ 28 ชุด
   การให้คำปรึกษาแนะนำ
   - รายบุคคล 54 ราย
   อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
   ประสานงานส่งต่อ case ให้สถานีอนามัย เกาะมุกด์ดูแลต่อ 3 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   - ขาดการประสานกับผู้นำชุมชนทำให้ ต้องเสียเวลาเดินลงบ้านเอง ทำให้การ บริการไม่เต็มที่
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนมีภาวะของความเครียด, วิตกกังวล, กลัว, ขาดรายได้, ว่างงาน เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้ประกอบ อาชีพ และมีปัญหาสุขภาพ
(นายติณพัฒน์ แก้วยอด)
และทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
- ควรมีการประสานงานกับ ผู้นำชุมชนที่ดีเพื่อประชาชน ผู้เข้ามารับบริการสามารถรับ บริการทั่วถึงและจะได้บริการ ได้อย่างรวดเร็ว
ความต้องการความช่วยเหลือ
   - ชลอการส่งเงินกู้ทั้งต้นและ ดอกเบี้ย
   - สำหรับผู้ประกอบการ (รีสอร์ท) กรณีกู้จากธนาคาร พาณิชย์และให้มีการฟื้นฟู สภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
   - ต้องการความช่วยเหลือ ด้านอาชีพให้สามารถ ประกอบอาชีพตามปกติ ให้เร็วที่สุด
20 มกราคม 2548
ทีมภูเก็ต ชุมชนท่าฉัตรไชย
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 36 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 3 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 8 ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 1/26 กลุ่ม/ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   กลุ่มที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นเด็ก นร. ร.ร.บ้านท่าฉัตรไชย เป็นเด็กนร. อายุระหว่าง 4 -8 ขวบ เป็นเด็กกลุ่ม ใหญ่ แบบประเมิน ( GHQ -12 ) ไม่สามารถใช้ประเมินได้ในเวลาจำ กัด เนื่องจากเด็กไม่ให้ความร่วมมือ หรือตอบคำถามเชิง Abatract ได้ จึงแก้ไขโดยการทำกลุ่มดูพฤติกรรม ของเด็กโดยรวม
   การเข้าสังคม การเล่นของเด็กไป ทางเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บ ป่วยทางจิตที่ชัดเจน และถามประวัติ จากครูที่ดูแลได้ให้คำแนะนำครูที่ดูแลเกี่ยวกับ การสังเกตุเด็กอย่างใกล้ชิดและแนว ทางการส่งต่อหากพบปัญหา
ทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
20 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 5, 11 - หมู่ 1 (บ้านบางมัน)
ต.นาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง
- หมู่4 (บ้านอ่าวเคย)
ต.ม่วงกลอง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   หมู่4 (บ้านอ่าวเคย)ต.ม่วงกลอง อ.กระเปอร์ จ.ระนอง เป็นชุมชนขนาดเล็กอาศัยอยู่ใกล้ทะเล มีความเสียหายค่อนข้างหนัก บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย เกือบทั้งหมด ขณะนี้พักอาศัยใน บริเวณโกดัง/บ้าน ที่ยังพอมีหลังคา เป็นที่พักชั่วคราว
ผู้รับบริการ
   ผู้รับบริการในวันที่ 20 มกราคม 2548 รวมทั้งหมด 46 รายเป็นหญิง 25 ราย ชาย 21 ราย ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุรับการรักษาด้วยยา ในเบื้องต้น 1 รายให้คำปรึกษาแนะนำ 44 ราย ส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุข 6 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนหมู่1(บ้านบางมัน)ต.นาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ ได้รับความเสียหาย ด้านการประกอบอาชีพและต้องการ ช่วยเหลือด้านการอาชีพเป็นการเร่งด่วน
   - ประชาชนหมู่4(บ้านอ่าวเคย)ต.ม่วงกลอง อ.กระเปอร์ ได้รับความเสียหายทั้ง บ้านเรือนและทรัพย์สินไม่มีบ้าน พักอาศัยและยังวิตกกังวลภัยคลื่นยักษ์ ที่ได้ข่าวบ่อยๆว่าจะเกิดขึ้นอีกจึงไม่ กล้าทิ้งครอบครัวไปไหนเนื่องจาก เป็นห่วงไม่สามารถไปรับประกอบ อาชีพภายนอกได้
(นางปรีด์หทัย)
ทีมระนอง
ผู้รายงาน
20 มกราคม 2548
- ทีมพังงา4
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- บ้านปากเตรียม
- บ้านพักชั่วคราวทุ่งละออ
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ภาคเช้า ปฏิบัติงานที่บ้านปากเตรียม ผู้นำชุมชนมีการพยายามให้ชาวบ้าน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ชาวบ้าน รู้สึกว่ามีการช่วยเหลือมาก มีการแบ่งงาน กันอย่างเป็นระบบ
   ภาคบ่าย ปฏิบัติงานที่บ้านพักชั่วคราว ทุ่งละออ พบว่ายังไม่มีผู้นำชุมชน ที่เข้มแข็งและไม่มีการจัดระเบียบทำให้ มีการน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องของบริจาค ได้ไม่ทั่วถึง
(พญ.เสาวรัตน์)
ทีมพังงา4
20 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 3
- รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
หมู่1และหมู่6
ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
สิ่งที่ค้นพบ
   - มีการเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยเพื่อติดตาม และประเมินผลแต่บางรายไปเยี่ยม บ้านแล้วไม่พบผู้รับบริการอยู่ที่บ้าน เนื่องจากไปทำงานสวน
   - มีการเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัย ได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือ อย่างดี อาคารเสียหายมีที่ใช้งานได้ 2 หลังให้เด็กรวมกันเรียนในอาคาร แบ่งเป็นส่วนๆ
(ศิริชัย)
ผู้รายงาน
20 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- ศูนย์ผู้อพยพบางม่วง
- รร.บ้านน้ำเค็ม
- วัดย่านยาว
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1.ศูนย์ผู้อพยพบางม่วง
   1.1 ให้บริการผู้ประสบภัยที่เข้ามารับ บริการที่ศูนย์ฯ รายบุคคลและ รายกลุ่ม
   1.2 ให้บริการสุขภาพจิตศึกษาผ่าน วิทยุท้องถิ่น 101.25 (FM) เวลา 11.00-12.00น. (รายการลูกบ้านน้ำเค็ม)
   1.3 จัดประชุมแกนนำเยาวชนบ้าน น้ำเค็ม ชมรมแอโรบิค ชมรมวิทยุ ลูกบ้านน้ำเค็ม "จัดตั้งกลุ่มเพื่อน-ใจวัยรุ่น"
   1.4 จัดกลุ่มนันทนาการเด็ก ร่วมกับ กลุ่มคริสเตียนสัมพันธ์
2.โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
   2.1 จัดทำกลุ่มเพื่อสำรวจภาวะสุขภาพ จิตเด็กในโรงเรียน
   2.2 ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. วัดย่านยาว
   3.1 ให้บริการปรึกษาแบบประคับ ประคองแก่กลุ่มญาติผู้สูญเสีย
   3.2 ประสานงานเพื่อให้บริการระยะ ยาว
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
20 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 1
- รพ.สวนสราญรมย์
- ศูนย์บ้านบางเนียง
- ศูนย์บ้านบ่อหิน
- โรงเรียนบ้านบางเนียง
ผู้รับบริการ
   1.ศูนย์บ้านบางเนียงส่วนใหญ่ case ที่ต้องติดตาม(Followup)ไม่อยู่ เวลากลางวันจะกลับมาตอนเย็น และพบว่าส่วนหนึ่งจะเครียดจากการ ว่างงาน ไม่มีหน่วยงานมาสอนฝึกอาชีพ ให้และเครียดจากการจัดการเรื่อง เงินทอง
   2.ศูนย์บ้านบ่อหินการดูแลติดตาม case ทั้งรายเก่าและรายใหม่เป็นไป ค่อนข้างเรียบร้อย
   3.โรงเรียนบ้านบางเนียงมีนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมมีรถบรรทุกวิ่ง เข้าออกตลอดเวลา จากการพูดคุย กับนักเรียนนักเรียนบอกว่ารบกวน สมาธิมาก
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
20 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่2
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- ร.พ.จิตเวชขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมู่3 บ้านโคกยูง ต.คลองยาว อ.เกาะลันตา การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
   กลุ่ม1 เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย 2 ครอบครัว 4ราย
   กลุ่ม 2 ปฏิบัติงานพื้นที่ร.ร.บ้านชาหมาด
   ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีกิจกรรม ร่วมกับชุมชนผู้ปกครองเด็กโดยต่อเนื่อง ดำเนินกิจกรรมให้การปรึกษา เด็กนักเรียน และผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน มีนักเรียน 3 ราย ผู้ปกครอง 5ราย ซึ่งมีผ้ปกครอง 1 รายที่ยังมีภาวะซึมเศร้า
(พญ.ดวงตา)
ผู้รายงาน
20 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่1
- รพ.สวนสราญรมย์
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 ต.อ่าวลึกน้อย พื้นที่ปฏิบัติงาน
   อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ซึ่งหมู่บ้านที่เป็น พื้นที่ประสบภัยประกอบด้วย 333 ครัวเรือนมีประชากร2,400 คน ซึ่งประชากร ส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิมมีอาชีพประมง และค้าขายมีผู้ประสบภัย 80 ครัวเรือน ซึ่งส่วนที่เสียหายได้แก่เครื่องมือ ประกอบอาชีพประมง เช่น เรือจำนวน 4 ลำ กระชังปลา กระชังหอย โป๊ะน้ำตื้น ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ เบื้องต้นจากทางราชการครอบครัวละ 2,000บาทแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ประมง ผลการปฏิบัติงานได้ตรวจและบำบัดรักษา จำนวน 79 รายและได้ให้ความรู้และ คำแนะนำในการดูแลคนเองเบื้องต้น แต่เจ้าหน้าที่อนามัยและผู้ประสบภัย
ปัญหาและอุปสรรค
   1.การเตรียมชุมชนไม่พร้อมทำให้ผู้ รับบริการคาดหวังความช่วยเหลือได้ ไม่ครงกับหน้าที่หรือภารกิจของทีม สุขภาพจิต
   2.ผู้ป่วยโรคทางกายที่มารับบริการ มากในขณะที่ทีมสุขภาพจิตมีความ จำกัดของยาทางกายเช่นยาที่ให้กับเด็ก
ทีมโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ ควรเตรียมชุมชนให้มีความพร้อม มากกว่านี้
20 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่1
- รพ.สวนสราญรมย์
สถานีอนามัยหนองหลุมพอ ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
   สอ.หนองหลุมพอ ดูแลรับผิดชอบ ประชาชน 5 หมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ ผู้ที่ประสบภัยเป็นญาติพี่น้องที่ไปทำงาน อยู่บนเกาะพีพีจำนวน 24 คน เสียชีวิต ที่กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง 1 คน สูญหาย 2 คนมีผู้รับบริการจำนวน 6 รายที่มีญาติ พี่น้องเสียชีวิตผลการปฏิบัติงาน ได้ ตรวจและบำบัดรักษาจำนวน 9 ราย ได้ให้ความรู้และคำแนะนำให้แก่เจ้า หน้าที่สถานีอนามัยพร้อมเอกสาร เกี่ยวกับการดูแลดผู้ประสบภัย
ทีมโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ ควรเตรียมชุมชนให้มีความพร้อม มากกว่านี้
20 มกราคม 2548
- ศูนย์สุขภาพจิตตรัง
- รพ.จิตเวชสงขลาฯ
ชายหาดปากเม็ง อ.สิเกา จ.ตรัง จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 4 7 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 4 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 32 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 8/28 กลุ่ม/ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   - ทัศนคติของประชาชนผู้ประสบภัย เรื่องสุขภาพจิตยังมองเชิงลบ
   - ขาดจิตแพทย์
   - การประชาสัมพันธ์ของฝ่ายปกครอง ไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนบางคนเข้า ใจว่ามาเพื่อลงทะเบียนรับเงินชดเชย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชาชนยังหวาดกลัวต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น
   - ประชาชน ขาดรายได้ การประกอบอาชีพ ยังไม่เข้าสู่สภาพเดิม ไม่พร้อมประกอบ อาชีพ
คุณศุภวรรณ ศรีช่วย
และทีมงาน
ผู้สรุปรายงาน
- ควรมีจิตแพทย์
- ฝ่ายปกครองมาร่วมอยู่ใน ทีมผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตด้วย
19 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 วิทยาลัยพยาบาล สุราษฏรฺธานี - ทีม 2
- ม.1 ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ออกหน่วยที่ ม.1 ต.นาคา กิ่งอ.สุข สุขสำราญ จ.ระนอง
   พื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ที่ทำมาหากินของผู้ประสบภัย ความเสียหายที่ได้รับจึงเป็นในด้าน ทรัพย์สินในการทำประมง เช่น แพปลา อวน กระชัง เป็นต้น
ผู้มารับบริการ
   มีผู้รับบริการ 25 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
   - ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน พบว่า มักมีความเครียด วิตกกังวล ในด้านงานอาชีพของตน และรายได้ ที่จะเลี้ยงครอบครัว
   - การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ขั้นสำรวจความเสียหาย ผู้ประสบภัย รอการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม
การช่วยเหลือ
   - Supprotive และ ให้ข้อมูล
- ทีม2
ประกอบด้วย
- ศูนย์สุขภาพจิตที่11 จำนวน 1 ท่าน
- อาจารย์วพ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาวพ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 17 ท่าน
19 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5, 11 ม.4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ม.4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกอง อ.ขะเบอร์ จ.ระนอง พื้นที่ได้รับผลกระทบ เป็นส่วนใหญ่ติดชายทะเล ที่อยู่ อาศัยได้รับความเสียหาย 30 % ประชาชนมีอาชีพประมงและรับจ้าง พานักท่องเที่ยวเที่ยวตามเกาะต่างๆ ประชากร 90 %นับถือศาสนาอิสลาม
การให้ความช่วยเหลือ
- แบ่งการทำงานเป็น 2 ทีม
ผู้มารับบริการ
- มีผู้รับบริการ 44 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
- ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ มีความวิตกใน อาชีพการงาน เนื่องจากเสียอุปกรณ์ การประมง จึงทำให้ขาดงานทำ
- ผู้ประสบภัย ยังคงมีความวิตก ระแวง และเครียด เรื่องคลื่นจะเกิดอีกครั้ง จึงหวาดระแวงอยู่ตลอด ผวากลัว ในเวลาที่มีลมแรง น้ำขึ้นสูงผิดปกติ
- การให้ความช่วยเหลือเป็นของมูลนิธิ เอกชนมากกว่าฝ่ายรัฐฯ และการ สำรวจความเสียหายที่ทางหน่วย งานรัฐบาลจัดทำเพื่อให้ความช่วย เหลือยังถึงช้า
- ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
- คุณลัชชาดา เจริญวงค์
- ผู้รายงาน
- ทีมงานประกอบด้วย
- นักจิตวิทยา 1 ท่าน
- นวก.สธ. 2 ท่าน
19 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
โรงเรียนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การให้ความช่วยเหลือ
   พบผู้ตกสำรวจ เนื่องจากภูมิลำเนา อยู่นอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีอาชีพ รับจ้างก่อสร้าง มีภรรยาป่วยเป็น โรคจิต ขาดยา อาการกำเริบ ยังไม่ได้ถุงยังชีพ หรือการช่วยเหลือ ทางทีมจึงจัดปรับยาให้ และเขียนใบ Refer ไป รพ.สวนสราญรมย์เพื่อ การรักษาต่อเนื่อง และทางสสจ. ภูเก็ต แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ครอบ ครัวนี้
- ทีมภูเก็ต
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
19 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 4
- รพ.สวนสราญรมย์2
- รพ.สวนสราญรมย์
โรงเรียน จ.พังงา สิ่งที่ค้นพบ
   การทำงานราบรื่นดีเพราะเมื่อวาน แวะซื้ออุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม กับเด็กๆ รร. ให้ความร่วมมือดีมาก และครูที่มีปัญหาก็มารับบริการ การประสานงานวันนี้ดี แวะวัด ใกล้ รร. ดูเจ้าอาวาสและทำบุญ ชาวบ้านเกณฑ์มาจุดเดียว ทำให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพดี ตรงนี้น่าจะ ใช้เป็นวิธีทำงานสำหรับชุมชนเล็กๆ ที่ชาวบ้านเดินมากันได้เอง
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
19 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 3
- รพ.จิตเวชนครสวรรค์
- รพ.สวนสราญรมย์
ม.1-2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พื้นที่ปฏิบัติการ
   มีความสะดวก และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยดี ทีมงาน
   ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมงาน ทุกๆ คน รวมทั้งคนในพื้นที่ และ ผู้นำชุมชน ผู้รับบริการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ปัญหาทางสุขภาพจิตดีขึ้น แต่ยังมีบางรายควรได้รับการดูแล ต่อเนื่อง
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
19 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.สมเด็จเจ้าพระยาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
รร.บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา สิ่งที่ค้นพบ
1.ประเมินสภาวะของจิตใจของ นักเรียน รร.บ้านน้ำเค็มและให้การ ปรึกษาแก่ครู ทำกิจกรรมกลุ่มใน นักเรียน
   - รร.บ้านน้ำเค็มเป็น รร. ระดับ อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้อมูล นักเรียนเสียชีวิต13 ราย สูญหาย 11 ราย รวม 24 ราย
   - สภาพ รร. ถูกผลกระทบจาก คลื่นพัดจนอาคารพึ่งเหลือเพียง 1 อาคารเรียนและโรงอาหาร
2.ให้บริการผู้ประสบภัยที่ศูนย์อบยพ บ้านบางม่วง ทั้งรายบุคคล และราย กลุ่ม
3.สำรวจสภาวะสุขภาพจิตของผู้ ประสบภัยโดยใช้แบบสอบถาม GHQ
4.ประสานงานเพื่อเข้าร่วมให้บริการ สุขภาพจิตแก่ญาติผู้สูญเสียที่ วัดย่านยาว โดยมีแผนจะแบ่งทีม สุขภาพจิตมาให้บริการปรึกษา และ เจรจาไกล่เกลี่ยต่อเนื่อง
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
19 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 1
- ส.สมเด็จเจ้าพระยาฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
รร.ลมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   รร.ลมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่3 ซึ่งได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติโดยตรง มีเด็กเสียชีวิต 32 รายสูยหาย 9 ราย กำพร้า 54 รายและมีครู-อาจารย์ที่รับ ผลกระทบ 1 ราย
ผู้รับบริการ
   ทีมงานได้ทำการประเมินภาวะสุขภาพ จิต ด้วยแบบทดสอบ GHQ-12 ,แบบ ประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตาย และแบบ ประเมินโรคซึมเศร้า ในนักเรียนชั้น ประถมปีที่4 ถึงมัธยมปีที่3 ส่วนเด็ก อนุบาล1-3 และประถม1-3ได้รับการ คัดกรองจากคุณครูประจำชั้นถ้าเห็น ลักษณะพฤติกรรมหรืออาการที่ผิดปกติ และเมื่อได้ประเมินพบ case ที่มีปัญหา ได้ทำการดูแลรักษาเบื้องต้นด้วยการ ทำจิตบำบัดบางกลุ่มบำบัดและมีการ ส่งต่อข้อมูลสำหรับการดูแลต่อเนื่อง กับครูอาจารย์และทีมแพทย์ต่อไป
สิ่งที่ค้นพบ
   - เด็กนักเรียนในรร.ได้รับผลกระทบ ค่อนข้างมากแต่ได้รับผลกระทบไม่ตรง กับความต้องการโดยเฉพาะปัญหาทาง ด้านสภาพจิตใจ
   - ครู-อาจารย์ขาดความรู้และความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะข้อมูลทั่วไป,สื่อต่างๆ ว่า ไม่ควรจะมีการนำภาพเหตุการณ์หรือ ข้อมูลมาถ่ายทอดซ้ำๆ เพราะมีผลต่อ สุขภาพจิตของเด็กนักเรียนอย่างมาก
   - ได้เสนอแนะถึงบุคคล ครู-อาจารย์ ที่สามารถรับผิดชอบปัญหาทางสุขภาพจิต
   - ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มต่อไป ควรมีการกำหนดแผนในการลง ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างชัดเจนโดย ประสานงานผ่าน สอ. หรือ ผู้รับ ผิดชอบ เช่น หัวหน้าศูนย์ ให้ชัดเจน เนื่องจากอาจมีการตกหล่นของ case ที่ไม่ทราบว่า จะมีทีมเข้าไปปฏิบัติงาน ในแต่ละวันและไม่ได้รับการดูแล รักษาอย่างทันท่วงที
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
19 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่2
- สถาบันกัลยาราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเกาะปู ต.เกาะสีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สิ่งที่ค้นพบ
   - การบริการที่ร.ร.บ้านเกาะปู สภาพคณาจารย์โดยเฉพาะครูใหญ่ กำลังยุ่งกับการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ผู้ประสบภัยที่มาจากหน่วยงานต่างๆ พบเด็กกำพร้าบิดา 1 รายปรับตัวได้ เนื่องจากไม่เดือดร้อนด้านการเงิน ทุกคนในครอบครัวมีงานทำ มารดายัง มีอาชีพ พบครอบครัวหญิงหม้าย สามีเสียชีวิตต้องเลี้ยงลูกกำพร้า 8 คน หญิงหม้ายพอปรับตัวได้ ลูกชายและ ลูกสาวคนที่2/3 มีปัญหาสุขภาพจิต เด็กนักเรียนที่เหลือสุขภาพจิตดี
- ทีมกระบี่2
- สถาบันกัลยาราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่2
- สถาบันกัลยาราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเกาะจำ ต.เกาะสีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
   - (ภาคเช้า)โรงเรียนบ้านเกาะจำ ต.เกาะสีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สภาพทั่วไปเป็นเกาะที่ห่างจากท่าเรือ แหลมกรวดใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาทีสภาพเกาะได้รับความเสียหาย น้อยประมาณ 5 หลังคาเรือน(บ้านเกาะจำ) บ้านเกาะปู สภาพความเสียหาย 2 หลังคาเรือนประชาชนในเกาะนับถือ ศาสนาพุทธและอิสลามส่วนประชาชน ในเกาะปูนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วน ใหญ่
    การบริการ ที่ร.ร.บ้านเกาะจำแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือกลุ่มเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย 5 ราย กลุ่มประชาชนที่มารับบริการ ปรึกษาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 37คน กลุ่มคณะครู 9 คนโดยทำกลุ่มบำบัด ให้กับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยตรง6คนและกลุ่มนักเรียนทั่วไป 29 คน
   แม้ว่าสภาพบ้านเรือนที่เกาะจำจะ เสียหายไม่มากแต่มีผู้เสียชีวิตจาก คนเกาะจำแต่ไปประกอบอาชีพที่เกาะ พีพี 12 คน เรือประมงและเรือโดยสาร เสียหายไม่มีเครื่องมือทำกินผู้คนมี สภาพตื่นตกใจในช่วงแรกต้องอาศัย อยู่บนควน 3 คืนปัจจุบันยังตื่นกลัว เนื่องจากข่าวลือว่าจะมีคลื่นยักษ์โดย ได้ยินจากคนที่โทรศัพท์มาจากภูเก็ตบ้างจาก ญาติอื่นๆบ้างจากปากต่อปาก สภาพความสัมพันธ์ในชุมชนช่วยเหลือ กันดีแต่ไม่พอใจผู้ใหญ่บ้าน ส่วนครู ให้กำลังใจช่วยเหลือเด็กนักเรียนและ ชุมชนดี นักเรียนผู้ประสบภัยดูแลซึ่ง กันและกันได้ดีเด้กรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ ที่โรงเรียนนักเรียนทั่วไปก้ช่วยเหลือ ใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนไม่มีการล้อเพื่อน เด็กทั่วไปไม่ค่อยมั่นใจในการแสดง ออกในช่วงแรกเมื่อคุ้นเคยจึงกล้าแสดง ออก กล้าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ช่วงแรกฝันร้าย ปัจจุบันเริ่มปรับตัวช่วย พ่อแม่ทำงาน
- ทีมกระบี่2
- สถาบันกัลยาราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มต่อ ไปควรมีการกำหนดแผนในการ ลงปฏิบัติงานในพื้นที่อย่าง ชัดเจนโดยประสานงานผ่าน สอ.หรือผู้รับผิดชอบเช่น หัวหน้าศูนย์ ให้ชัดเจนเนื่อง จากอาจมีการตกหล่นของ case ที่ไม่ทราบว่าจะมีที่พา เข้าไปปฏิบัติงานในแต่ละวัน และไม่ได้รับการดูแลรักษา อย่างทันท่วงที
19 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่1
- รพ.สวนสราญรมย์
- มัสยิดทุ่งมะพร้าว ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่
- สถานีอนามัยบ้านนา
สิ่งที่ค้นพบ
   - ประชากรที่ได้รับผลกระทบมีทั้งสิ้น 46 รายเสียชีวิต 3 รายคือนางพาณี วรรณแพทย์,นายวิโรจน์ หนูโสย, นายสรชัย เชียวยาง ผู้สูญหาย 1 ราย คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วคือ นายเด็น หลานเด็น ส่วนที่เหลือปลอดภัย แต่ยังคงได้รับผลกระทบทั้งทางด้าน ร่างกายและจิตใจทั้งนี้ไม่รวมถึงญาติ ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สึนามิซึ่งได้มีการเข้ารับการบำบัดทาง ด้านจิตใจและมีการจ่ายยาให้ตาม สภาวะท้งกายและจิตใจโดยกลุ่มเป้าหมาย บางกลุ่มไม่ได้รับการบริการเนื่องจาก ผู้ประสบภัยรวมทั้งญาติได้เข้าไปรับ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ข้างนอก พื้นที่(ทั้งนี้ทางกลุ่มแก้ไขโดยส่งข้อมูล สอ.ในการติดตามผู้ประสบภัย
   - ประชากรที่ได้รับความเสียหายมีทั้งสิ้น 39 ราย จากการสำรวจพบว่ามี 2 ราย ที่เสียชีวิตคือ นางอมรรัตน์ ลูกหยี และนายสุพิณโย คานใต้ มีผู้สูญหาย 3 รายและที่เหลือปลอดภัยแต่ยังคงได้ รับผลกระทบทางด้านจิตใจและร่างกาย แต่ส่วนหนึ่งปัญหาที่กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้รับการบริการเนื่องจาก ไม่สามารถ มาบริเวณสถานที่ที่ให้บริการได้ ประกอบกับตัวผู้ประสบปัญหาเอง และญาติผู้ป่วยบางครั้งต้องรอให้ หน่วยงานของรัฐบาลเร่งเข้ามาช่วย (ทั้งนี้ทางกลุ่มแก้ไขโดยส่งข้อมูลให้ สอ.ในการติดตามผู้ประสบภัย
ทีมโรงพยาบาล สวนสราญรมย์
18 มกราคม 2548
ทีมภูเก็ต ชุมชนท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ยังคงไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพความ เสียหาย มีกลิ่นเหม็น แหล่งน้ำขัง ทำให้มียุงจำนวนมาก มีผลต่อสุขภาพ ได้ประสาน สสจ. ให้ติดต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 12 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   ได้มีการติดต่อพื้นที่นัดหมายล่วงหน้า เพื่อออกหน่วย แต่พบว่าประชาชน ในพื้นที่ได้เดินทางไป อบต.เพื่อรับ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงไม่ค่อย มีคนอยู่และมีปัญหาด้านจิตใจเพียง 6 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   ปัญหาด้านการสื่อสารเมื่อติดตาม อบต.ไม่ได้รับความสะดวกในการ บริการ จึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือ ด้านจิตใจได้ครอบคลุม
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
18 มกราคม 2548
ทีมพังงา 4 - รพ.ตะกั่วป่า
- วัดย่านยาว
- ศูนย์ผู้อบยพพรุเตียว
สิ่งที่ค้นพบ
   เช้าเริ่มงานที่ รพ.ตะกั่วป่า เพราะมี คนไข้ต้องปรึกษา มีปัญหาคนไข้หาย 1รายหายตัวออกจาก รพ.อาจต้องไป ตามที่ศูนย์ช่วยเหลือ แต่การปฏิบัติ งานอื่นๆ ราบรื่นยังมีคนไข้เหลือ ต้องกลับไปอีก ตอนเที่ยงแวะไปที่ วัดย่านยาวดูการทำงานคุณหมอ พรทิทย์ ช่วงบ่ายไปศูนย์ช่วยเหลือ ผู้อบยพพรุเตียว ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าว และมีฝุ่นมาก ชาวบ้านไอกันมาก เพราะฝุ่นเยอะ งานค่อนข้างฉุกละหุก ไม่ค่อยเป็นระเบียบ มีคนไข้ต้องการ ความช่วยเหลือมาก แต่ช่วยกันจน งานเรียบร้อยทันเวลามีคนไข้บางราย ที่บ้านเดิมไม่มีโฉนดที่ดิน จึงไม่มี หลักฐานไปรับค่าเสียหาย บางราย มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ก่อน พอมาเกิด เรื่องเลยเป็นมากขึ้น บางรายศพญาติ ยังหาไม่พบทำให้ยังทำใจไม่ได้ ไม่มี สมาธิจะไปทำอย่างอื่นบางรายต้อง ไปเฝ้าญาติที่ รพ. เลยไม่มีเวลาไปรอ รับบริจาค หรือไม่มีคนช่วยตามเรื่อง ให้ และไม่มีหนทางไปรับบริจาค เช่นไม่มียานพาหนะ บางรายออกมา ศูนย์อบยพนอกพื้นที่คนเดียว แล้ว ไม่สามารถรับของบริจาคหรือเงิน ช่วยเหลือ เพราะต้องกลับไปอำเภอ ของตัวเองแต่ไปไม่ได้เพราะไม่มี ยานพาหนะ สุดท้ายทีมงานขาด อุปกรณ์ทำกิจกรรมกับเด็กต้องไป ซื้อสำหรับพรุ่งนี้
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน ควรมี Locked PsychiatricUnit จะป้องกันปัญหาคนไข้หายได้
18 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 3
- รพ.จิตเวชนครสวรรค์
ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   - สภาพบ้านเรือนและที่พักอาศัยของ ผู้ประสบภัยบางรายเสียหายหนัก มาก (เท่าที่ตรวจเยี่ยมสำรวจ)
   - สภาพที่ปฏิบัติการพื้นที่ให้บริการ มีความสะดวกและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมงาน ทุกๆ คน รวมทั้งคนในพื้นที่และ ผู้นำชุมชน โดยส่วนใหญ่ ปัญหาทาง สุขภาพจิตดีขึ้น แต่ยังมีบางรายที่ควร จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง บางรายมีภาวะซึมเศร้ามาก, รู้สึก โกรธ, สิ้นหวัง ไม่เห็นหนทางที่ดี ในอนาคต, มองโลกในแง่ร้าย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   ในพื้นที่มีข่าวลือหลายอย่าง เช่น จะเกิดคลื่นยักษ์ซ้ำอีกหน ทำให้ ประชาชนบางส่วนมีความหวาดกลัว
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
18 มกราคม 2548
ทีมพังงา 2 บ้านท่าฉัตรไชย จังหวัดพังงา ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   1.ประเมินสภาวะสุขภาพจิตโดยใช้ แบบประเมิน GHO12
   2.ทำกลุ่ม "เพื่อนช่วยเพื่อน" 1 กลุ่ม เป็นการให้ความช่วยเหลือทาง ด้านจิตใจ ให้กำลังใจกันและกัน ของผู้ประสบภัย
   3.ให้ความรู้ แม่ที่มารับบริการที่ศูนย์ แม่และเด็ก กรมอนามัย
   4.ทำกลุ่มเด็ก 2 กลุ่ม (วาดรูป, เต้นแอโรบิค
   5.ติดตามผู้ประสบภัยที่มีปัญหา สุขภาพจิตจาก GHO
   6.ติดตามผู้ประสบภัยที่เคยมารับบริการ สุขภาพจิต
   7.ประสานข้อมูลผู้ประสบภัย และ รับส่งต่อ case จากทีมต่างๆ
   8.ให้ข้อมูลสุขภาพจิตแต่ผู้แทนองค์กร unicef, สถาบันครอบครัวแห่งชาติ
   9.ประสาน สอ.น้ำเค็ม เพื่อรับทราบ ข้อมูลพื้นที่ ณ น้ำเค็ม, ประเมิน สภาวะด้านจิตใจของ อสม.ในพื้นที่
   10.ประสานการทำงานกับ สสจ.
   11.ให้ความรู้สุขภาพจิตทางวิทยุ ชุมชน 11.00-12.00น.
   12.ให้ความประคับประคองจิตใจ ผู้ช่วยเหลือ
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
18 มกราคม 2548
ทีมพังงา 1 ศูนย์พักพิงคึกคัก (ศูนย์เด็กเล็ก บ้านทุ่งขมิ้น) จังหวัดพังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ได้รับการปรับปรังที่พักให้เป็นสัดส่วน มากขึ้น มีบริเวณให้การช่วยเหลือ ดูและผู้ประสบภัย จากทีมงานแพทย์ เคลื่อนที่ และได้มีการวางแผนเรื่อง พื้นที่สำหรับสร้างบ้านถาวรไว้แล้ว (สุราษฎร์ 50 หลังคาเรือน)
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   หัวหน้าทีประชุมร่วมกับผู้แทนจาก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สสจ. สสอ. รพ.พังงา เพื่อประสานการ ทำงานภายในของกระทรวง สาธารณสุข ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานของตำบล คึกคัก ที่ศูนย์พักพิงคึกคัก (ศูนย์ เด็กเล็กบ้านทุ่งขมิ้น) โดยจะมีผู้แทน ของหน่วยงานสาธารณสุขประจำ ยกเว้น บุคลากรจากกรมสุขภาพจิต เนื่องจากงานสุขภาพจิตต้องเคลื่อนที่ ไปตามศูนย์และโรงเรียน และเนื่อง จากเน้นนโยบายของกรมฯ ให้ลด ขนาดทีมเหลือไม่เกิน 8 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   - มีหน่วยแพทย์ทหารประจำเพื่อ ดูแลสุขภาพและปัญหาทางกาย
   - มีศูนย์อำนวยการ (ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยล่วงหน้า จากกระทรวง การพัฒนาสังคมและมนุษย์และ ความมั่นคงของมนุษย์) มีการ ประสานข้อมูลได้ดี
   - มีผู้แทนจาก WHO มาร่วมเก็บข้อมูล
   - มีผู้แทนจากเวชศาสตร์เขตร้อน เข้ามาทำงานในศูนย์ผู้ประสบภัย
   - มีผู้แทนจากองค์กร unicef เข้ามาทำ ประวัติเด็ก, สำรวจดูแนวทางการ ช่วยเหลือและให้ทุน
   - มีผู้แทนกรมอนามัย, กรมควบคุมโรค
ทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
18 มกราคม 2548
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร ม.14 บ้านล้อมปืน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   อยู่ห่างจากโรงพยาบาล ประมาณ 12 กิโลเมตรมีประชาชนอยู่ประมาณ 140 ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพประมง,การเกษตร,รับจ้างทั่วไป, ค้าขาย ได้รับความเสียหายจากคลื่น ยักษ์เพียงเล็กน้อย เช่นเรือประมง, ไซดักปลา,กระชัง
ผู้มารับบริการ
   จำนวน 44 ราย
(ตรวจสุขภาพทุกคน ให้การปรึกษา31คน)
ข้อมูลโดยสรุปการให้หารช่วยเหลือ
   1.ตรวจรักษาสุขภาพ
ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป วัดความดันโลหิต พบประชาชนไม่สบายดังนี้
   - กลุ่มไข้หวัด
   - ปวดเมื่อยตามตัว
   - โรคกระเพาะอาหาร
   - ความดันโลหิตสูง
   - น้ำกัดเท้า
   - ระบบผิวหนัง(ผื่นคัน,เป็นแผล)
   - เวียนศีรษะ,ปวดศีรษะ
   - วิตกกังวล
   - ขอยาแก้ปวด แก้ไข้ และอื่นๆ
   2.การบำบัดด้วยยา
   2.1บำบัดด้วยยาทางกาย 44 คน
   2.2บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 5 คน
   3.การให้คำปรึกษาแนะนำ
รวม 31 คน
   3.1 รายบุคคล 21 คน
   3.2 รายกลุ่ม 2/10 คน
สิ่งที่ค้นพบ
   ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความ เสียหายเพียงเล็กน้อย เช่นเรือประมง กะชังเลี้ยงปลา,ไซ ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยกล้ารับประทานอาหารทะเล เพราะกังวลว่าสัตว์ทะเลจะไม่ปลอดภัย มีเชื้อโรค ทำให้ขายยาก ขาดรายได้ ต้องการให้ ทางราชการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เรื่องความ ปลอดภัยของอาหารทะเล เพื่อทำให้ เกิดความมั่นใจ
การช่วยเหลือ
   - ประชาชนที่มีภาวะเครียดได้ให้การ ดูแลสภาพจิตใจ Psycho Support
   - ประสานงานกับสถานีอนามัยละงู โรงพยาบาลละงูในการให้ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้า ใจกับประชาชนและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะ เสี่ยง
   - แนะนำสถานบริการใกล้บ้าน เช่นสถานี อนามัยละงู, ร.พ.ละงู
   - อธิบายให้ประชาชนเข้าใจและแนะนำ การับประทานอาหารทะเลให้ปลอดภัย พร้อมทั้งได้ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน อบต.หมู่บ้าน ในการขอความร่วมมือ ในการช่วยกันประชาสัมพันธ์
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
   - ด้านร่างกาย ประชาชนบางส่วนมี ปัญหาเรื่องสุขภาพทางกาย
   - ด้านจิตใจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ปรับตัวได้มีเพียงบางคนที่ยังมีความ หวาดกลัวว่าจะมีคลื่นยักษ์ซ้ำ ยังไม่ค่อย กล้าออกไปไหนเครียด วิตกกังวล นอน ไม่ค่อยหลับ คิดมากต้องให้ยานอนหลับ
   - ด้านอาชีพ/เศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำประมง,ค้าขาย ประชาชน ไม่ค่อยกล้ารับประทานอาหารทะเล กลัวว่าปลา,ปู,กุ้ง หอย พวกนี้ไปกินศพ กลัวเชื้อโรคขายของไม่ดี ทำให้ขาดรายได้ อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า อาหารทะเลปลอดภัยรับประทานได้
   - ด้านทรัพย์สินพบว่าประชาชนส่วน น้อยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ครั้งนี้ในเรื่องของทรัพย์สินเช่น เรือประมง,กระชังเลี้ยงปลา,ไซ
- จนท.รพ.จิตเวชสงขลา จำนวน 6 ท่าน
- จนท.รพ.ละงู จ.สตูล จำนวน 4 ท่าน
- จนท.สถานีอนามัย ละงู 1 ท่าน
- (นางสยาภรณ์ เดชดี) ผู้รายงาน
- ด้านร่างกาย ตรวจสุขภาพ ให้ยา แนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ
- ด้านจิตใจ ให้ยา พูดคุยให้ กำลังใจ Psycho Support แนะนำแหล่งบริการช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหา
- ประสานงานกับสถานีอนามัย ละงูและโรงพยาบาลละงู ให้เฝ้าระวังในรายที่มีภาวะเสี่ยง
- ด้านอาชีพ/ทรัพย์สิน ให้สำรวจ ปัญหาและความต้องการรวบรวม และนำเสนอผ่านผู้นำชุมชน ,อบต.หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความช่วยเหลือโดย เฉพาะการประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเล
18 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 3, 5, 11 ม.4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกรอง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ม.4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกรอง อ.กะเบอร์ จ.ระนอง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแหลมสน รอบอุทยานเป็นชาวบ้านจึงประกอบ อาชีพประมงและรับจ้างด้านการท่องเที่ยว และในพื้นที่หมู่4มีสถานีอนามัยบ้าน บางเบนตั้งอยู่
ผู้มารับบริการ
เป็นช่าวบ้านทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม บางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเขตอุทยานแหลมสน และลูกจ้างในหน่วยมีทั้ง เด็ก วัยทำงาน และคนชรา
สิ่งที่ค้นพบ
   - ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ยังมีภาวะตื่นตะนกกลัวว่าจะเกิดภาวะ คลื่นยักษ์เนื่องจากมี
   - ในพื้นที่พบว่าบ้านเรือนที่เสียหาย ทั้งหลังได้มีการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ทัพอากาศโดยสร้างบ้านถาวรให้ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
17 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- ม.เชียงใหม่
- สอ.บ้านในไร่
- สอ.บ้านช่องพลี
- อ.อ่าวนาง
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
แบ่งทีมเป็น 3 ทีม
ทีมที่ 1 เยี่ยมครอบครัวของผู้ประสบภัย สูญเสียสามี
   บรรยากาศของการให้การบริการพบว่า ผู้รับบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีปัญหาที่ทีมยังไม่สามารถให้การ ช่วยเหลือได้ คือ เรื่องการประสานงาน เกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้านเงินช่วยเหลือ
ทีมที่2 เยี่ยมครอบครัวสูญเสียลูกสาวที่ เกาะพีพี
   บรรยากาศโดยทั่วไป ผู้รับบริการให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยอมรับกับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยมองจาก คนรอบข้างว่า ยังมีคนอีกมากที่มี ปัญหามากกว่าครอบครัวของตน
ทีมที่3 เยี่ยมครอบครัวที่ลูกสาวเป็นผู้ สูญหายจากเกาะพีพี
   บรรยากาศโดยทั่วไป ผู้รับบริการให้ ความร่วมมือดี ยังมี Nomal reaction แต่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ ยังหาศพลูกสาวไม่เจอ ซึ่งตอนนี้พอ จะทำใจได้บ้างแล้วว่าลูกสาวคงเสีย ชีวิตแล้ว
ข้อมูลโดยสรุปการช่วยเหลือ
   ทีมที่ 1 ลงพื้นที่ รพ.กระบี่ 7 คน
สภาพทั่วไปของพื้นที่
   เป็นรพ.ทั่วไป มีผป.ในที่ประสบอุบัติ ภัยจากสึนามิ รวม 19 คน และมีผป.นอก 2 คน
ผู้มารับบริการ
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 8 ราย
   - ทำแบบประเมิน GHQ 7 ราย
   * สำหรับCase ที่ให้ทีมติดตามต่อคือ Case ที่ได้จำหน่ายจาก รพ.ไปแล้ว ทีมได้ ดำเนินการติดตามทางโทรศัพท์ ทราบว่า ผป.ไม่ต้องการให้จนท.ถามซ้ำเรื่องที่เกิด ขึ้น และไม่มีความคิดทำร้ายตนเอง และกำลังวางแผนร่วมกันกับสามีที่จะ ดำเนินกิจการต่อไป
ทีมกระบี่ 2
-
17 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
- ม.เชียงใหม่
ต.อ่าวลึก อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้มารับบริการ
   - ปฏิบัติงานเยี่ยม Case ผู้ประสบภัย (จำนวน 2 Case )ซึ่งเป็น Caseที่ต้อง F/O ต่อจาก Case ครั้งที่แล้วคือ
   - Caseที่ 1 เป็นเพศหญิง ได้รับการ วินิจฉัยว่าเป็น Acute Stress reaction อาการโดยรวมดีขึ้น หลับได้ ได้รับยา
   - Caseที่ 2 เป็นเพศหญิง ได้รับการ วินิจฉัยว่าเป็น Acute Stress reaction อาการซึมเศร้าลดลง แต่ยังนอนไม่ ค่อยหลับ ได้รับยา
   - มีการติดตาม Case ใหม่ 1 Case เป็นเพศหญิง มีอาการท้อแท้ เศร้าโศรก นอนไม่หลับ ได้รับยา
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   มีการให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ สสอ.และ อสม. โดยทีมแพทย์และพยาบาล จำนวน 10 คน พบว่าส่วนใหญ่จะมี ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต ค่อนข้างมากจากซึนามิ จึงได้ทำ GHQ , psychotherapy (จิตบำบัด ) รายบุคคล
ทีมที่1
-
17 มกราคม 2548
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ม.18 บ้านโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   เป็นพื้นที่ราบชายฝั่ง มีคลองขนาดใหญ่ ออกสู่ทะเลอันดามัน ห่างจากชาย ทะเลประมาณ 800 เมตร มี 128 ครัวเรือน ประกอบอาชีพการประมง เกษตร,รับจ้าง มีผลกระทบจากคลื่น ไม่มากนัก เช่นกระชังปลา ,อุปกรณ์ การประมงฯลฯ
ผู้รับบริการ
มีจำนวนทั้งหมด 32 ราย
แยกเป็น :-
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 32 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 2 ราย
     (มีภาวะ Anxicty 1 ราย,Senile 1 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 6 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
   ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก อุบัติภัยธรณีพิบัติได้รับความช่วยเหลือ จากทางราชการ บางราย มีภาวะ Axiety และโรคSenile 1 รายซึ่งเป็นโรคเรื้อ รังอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการดูแล รักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยทาง กายได้รับการตรวจร่างกายทั่วไป ภาพรวม สุขภาพกายและใจของ ประชาชนในหมู่บ้านดีมาก Psycho Support เล็กน้อย
- จนท.รพ.จิตเวชสงขลา จำนวน 6 ท่าน
- จนท.รพ.ละงู จ.สตูล จำนวน 5 ท่าน
- นายวานิช จีนฉาย ผู้รายงาน
-
17 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
- โรงเรียนถลางวิทยา
- โรงเรียนหงษ์หยกอุปถัมภ์
ผู้รับบริการ
มีจำนวนทั้งหมด 20 ราย
แยกเป็น :-
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 1 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 19 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 9 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 1/11 ราย
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
   - ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วย
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
-
17 มกราคม 2548
สรุปรวมพังงา
ทีมพังงา1
ทีมพังงา2
ทีมพังงา3
ทีมพังงา4
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งขมิ้น
- ศูนย์อพยพบ้านบางม่วง
- หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น
- บ้านในไร่
- ชุมชนบ้านนาเมือง
- โรงเรียนบ้านนาเตย
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการทั้งหมด 87 ราย
แยกเป็น :-
   - ตรวจรักษาสุขภาพ 65 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางกาย 5 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิต 47 ราย
   - ให้คำปรึกษารายบุคคล 85 ราย
   - ให้คำปรึกษารายกลุ่ม 1/9 กลุ่ม/ราย
   - ให้คำปรึกษารายครอบครัว 1/4 ครอบครัว/ราย
   - ส่งต่อ 1 ราย (โรคทางกาย)
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
   - ผู้ประสบภัยย้ายที่อยู่บ่อยติดตามดูแล ค่อนข้างยาก
   - รายชื่อของผู้ป่วยในทะเบียนศูนย์ อพยพยังไม่เป็นระบบทำให้หายาก
   - สภาพบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงจากเต็นท์ ไปเป็นบ้านพักชั่วคราวทำให้ติดตาม ยากต้องหาข้อมูลใหม่
   - ปัญหาด้านการสื่อสาร(ภาษาท้องถิ่น)
   - ควรมียาเพิ่มเติม เช่น ยาความดันโลหิตสูง ยาแก้เวียนศีรษะ(ได้ประสานงานกับหน่วย งานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ให้แล้ว)
-
- ควรมีชื่อเล่นของผู้ป่วย เพื่อติดตามได้ง่ายขึ้น
- ควรมีหน่วยประสานกลาง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
17 มกราคม 2548
- ทีมพังงา4
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
บ้านในไร่ ชุมชนบ้านนาเมือง โรงเรียนบ้านนาเตย พื้นที่ปฏิบัติงาน
   บ้านในไร่,ชุมชนและโรงเรียนบ้านนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
สิ่งที่ค้นพบ
   - เด็กที่โรงเรียนบ้านาเตยปรับตัวได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรหนักใจ
   - ชาวบ้านในชุมชนที่เป็นมุสลิม 100%มีหัวหน้าชุมชนและนักสอนศาสนา เข้ามาตั้งแต่แรกและให้ความช่วยเหลือ
   - ชาวบ้านส่วนมากยังอยากอยู่ที่เดิม ไม่อยากย้ายไปไหน
   - สิ่งที่ชาวบ้านอยากได้คืออยากมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้เร็วที่สุด
(พญ.เสาวรัตน์) และทีมงาน
-
17 มกราคม 2548
- ทีมพังงา3
- รพ.ศรีธัญญา
หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น พื้นที่ปฏิบัติงาน
   หมู่ที่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
สิ่งที่ค้นพบ
   - มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร(ด้านภาษา) บ้างเล็กน้อย ยังปฏิเสธการช่วยเหลือบางราย พบว่าผู้รับบริการมีภาวะเครียด และต้องการได้รับการ่ช่วยเหลือ
   - ยาบางตัวยังขาดอยู่ไม่มีให้ผู้รับบริการ
ทีมพังงา3
-
17 มกราคม 2548
- ทีมพังงา2
- รพ.จิตเวชนครสวรรค์
ศูนย์อพยพบ้านบางม่วง พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์ผู้อพยพบ้านบางม่วง เป็นประชากร ที่อพยพมาจากบ้านน้ำเค็มเป็นส่วนใหญ่ และที่อื่นปะปนกัน มีผู้ประสบภัย 3,000 คน เป็นเด็ก-วัยรุ่น 300-400 คน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีมีประมาณ 400-500 คน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
   วันแรกของการปฏิบัติงานเป็นการดำเนิน งานต่อเนื่องจากทีมเดิมคือกิจกรรม วิทยุรายการลูกบ้านน้ำเค็ม,ชมรมแอโรบิค
   - ให้บริการผู้ประสบภัยที่เข้ามารอรับ บริกการเอง,รับปรึกษาจากหน่วยพยาบาล
   - ให้ความรู้สุขภาพจิตทางวิทยุชุมชน ช่วง13-14 น.
   - ประสานการทำงานกับศูนย์เยาวชน ,ศูนย์ผู้สูงอายุ,สอ.บางม่วง,รร.บ้านน้ำเค็ม เพื่อทราบความต้องการและปัญหา
   - สำรวจสภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย โดยใช้แบบสอบถาม GHQ
ทีมพังงา2
-
17 มกราคม 2548
- ทีมพังงา1
- รพ.สวนสราญรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งขมิ้น พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งขมิ้น
อำเภอตะกั่วป่า
สิ่งที่ค้นพบ
   1. ผู้ประสบภัยในศูนย์ทะยอยย้าย จากเต๊นท์เข้าพักในบ้านพักซึ่งคราวที่ กำลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นสภาพความเป็น อยู่เป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวน้อยกว่าเดิม ผู้ประสบภัยมีความพอใจและรอคอย เวลาจะได้ที่อยู่ถาวรซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา นานกว่า 2 เดือน
   2. มีผู้ประสบภัยบางส่วนย้ายไปอยู่ กับญาติบางส่วนเริ่มหางานทำ ที่เป็นของเอกชนดูแลอยู่ ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นและสูงอายุ มีปัญหาด้าน สุขภาพจิตหลายราย ซึ่งได้วางแผนจะ ติดตามต่อไปแล้ว
ทีมพังงา1
-
16 มกราคม 2548
-
-
ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในทีมต่อไป
-
-
15 มกราคม 2548
- ทีมพังงา1และ
- ทีมพังงา4
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บ้านนอกนา
- บ้านบนไร่
- น้ำตกบ่อหิน
กิจกรรมในภาคเช้า
   - FU case ที่ต้องติดตาม 4 รายอาการดีขึ้น
   - พบต้องให้ความช่วยเหลือ 4 ราย
   - พบ case ผู้นำชุมชนกำนันสุดจิต ลิ่มพานิช
   เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน พบว่าชาวบ้าน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับกำนันดี ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดสรรพื้นที่ ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ชุมชน
กิจกรรมในภาคบ่าย
   ทีมพังงา 1 และทีมพังงา 4 เดินทางไปศูนย์อพยพ 2 แห่ง
1.ศูนย์อพยพบ้านไร่
   - FU Case ที่ต้องติดตาม 7 ราย อาการ ดีขึ้น
   - พบ Case ใหม่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ 3 ราย
   - พบและประสานงานกับคณะแพทย์ จากรพ.คาร์มิลเลียนซึ่งมีแนวคิดที่ จะประสานงานกับคณะแพทย์ต่างๆ
2.ศูนย์อพยพน้ำตกบ่อหิน
   - FU Case ที่ต้องติดตาม1รายอาการดีขึ้น
   - พบ Case ใหม่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ 4 ราย
- ทีมพังงา1และ
- ทีมพังงา4
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ไม่มี
15 มกราคม 2548
- ทีมพังงา4
- สถาบันจิตเวชศาสตร์
- สมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เกาะคอเขา
- บ้านบ่อไร่
- ศูนย์บ้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)
สิ่งที่ค้นพบ : เกาะคอเขา
   ประชาชนได้ไปประชุมกันที่บ้านกำนัน เพื่อรายงานการเสียหายจึงติดตามดูแล ประชาชนที่บ้านกำนัน ซึ่งมีทั้งรายเก่าและ รายใหม่เข้ามารับบริการพบว่าประชาชน ยังคงอยู่ในภาวะสับสนต้องการความ ช่วยเหลือในด้านทรัพย์สินมากกว่า จิตใจและมีความขัดแย้งกันในเรื่อง เกี่ยวกับของบริจาค พบว่ามีการโจรกรรม ทรัพย์สินของประชาชนด้วย
สิ่งที่ค้นพบ : บ้านบ่อไร่
   มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแออัด และ ลำบากกว่าศูนย์อพยพอื่นๆมีเพียงหน่วยงาน ที่เป็นของเอกชนดูแลอยู่ ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นและสูงอายุ มีปัญหาด้าน สุขภาพจิตหลายราย ซึ่งได้วางแผนจะ ติดตามต่อไปแล้ว
พื้นที่ปฏิบัติงาน
   ศูนย์บ้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)อาศัยบ้านบนหิน อยู่บนเขา ติดน้ำตก
สิ่งที่ค้นพบ
   ประชาชนมีขวัญและกำลังใจดีมาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเจ็บป่วยทางกาย พบว่ามีเด็กอายุ 3 ขวบที่มีปัญหาโรค อ้วนและพฤติกรรมไม่สมวัย น่าจะมี หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆให้คำแนะนำ ในการดูแลรวมถึงลักษณะ สิ่งแวดล้อม ที่ไม่สะอาด เสี่ยงต่อภาวะโรคระบาดอีกด้วย เนื่องจากระยะห่างเขตแต่ละพื้นที่ ไกลมากและประชาชนมีการประชุม ไม่พร้อมรับบริการ การปฏิบัติงานในวันนี้ จึงเป็นไปแบบรีบเร่ง และเป็นบางราย ก็ไม่สามารถให้เวลาได้เพียงพอ
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ไม่มี
15 มกราคม 2548
- ทีมที่ 2
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
ชุมชนบ้านบางเทา พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ชุมชนบ้านบางเทา หมู่3 และหมู่5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ผู้มารับบริการ
- จำนวน 15 ราย รายเก่า 2 ราย รายใหม่ 13 ราย
กิจกรรม
- ให้การบำบัดรายบุคคล 10 ราย บำบัดรายกลุ่ม 2 กลุ่ม/5ราย
สิ่งที่ค้นพบ
1. ผู้ประสบภัยที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องติดตามบำบัดต่อเนื่อง และเร่งด่วน จำนวน 5ราย คือ นายโท สุรินทร์,นายมงคล สุรินทร์ และ นางจุไรรัตน์ กันภัย
2. ประชาชนในชุมชนให้ข้อมูลว่า ยังมีผู้ประสบภัยที่มีอาการรุนแรงจำเป็น ต้องติดตามในครั้งต่อไป เนื่องจากผ็ป่วยไม่อยู่ใน พื้นที่ในวันนี้ 2 รายคือ
   1. นางสมจิตร กันภัย มีอาการพูดคน เดียว นอนไม่หลับ มีความรู้สึกผิด
   2.นางอรอนงค์ ชัยปิติตานนท์(รายเก่า) ยังมีอาการเครียดซึมเศร้า ควรรับการ บำบัดรายกลุ่ม 2 กลุ่ม/5ราย
3. รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และให้การบำบัตเป็นการปฏิบัติ การเพื่อฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัย ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
(น.ส.วิมาล) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
-
15 มกราคม 2548
- ทีมที่ 1
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
สถานีอนามัยสาคู ผู้มารับบริการ
- ครอบครัวผู้ประสบภัย 2 ครอบครัว
- ผู้ป่วยรายเดิม 1 ราย
กิจกรรม
- ให้คำแนะนำกับครอบครัว
สิ่งที่ค้นพบ
1. ผู้ประสบภัยมีปัญหาทางสุขภาพจิต 1 ราย และได้รับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและได้พบ จิตแพทย์ของทีมเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 48 แต่ผู้ป่วยไม่ยอมรับประทานยา มีอาการพูดเรื่อยเปื่อย กลางคืนนอนไม่หลับ แนะนำให้ไปรับการตรวจตามที่แพทย์ พักที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2. ครอบครัวผู้ประสบภัย ไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้ไม่มีอุปกรณ์ ต้องการได้ทุนทรัพย์มาซ่อมแซมเรือในการ ประกอบอาชีพ
3. ครอบครัวผู้ประสบภัย สูญเสีย ลูกสาว 1 คนซึ่งมีลูกสาวที่เสียชีวิต มีลูกสาว 1 คนจากการพูดคุยกับตา และยาย พบว่าสามารถปรับตัวได้ เด็กไม่มีพฤติกรรมผิดปกติ
(น.ส.วิมาล) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
-
14 มกราคม 2548
รพ.จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ - ม.1 บ้านท่าชะมวง
- ม.2 บ้านปากละงู
- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
มีการนัดหมายประชาชนมาที่ ร.ร. ชะมวง ต.ละงู ซึ่งอยู่ห่างจาก รพ.ละงู ประมาณ 25 ก.ม. มีประชากรประมาณ 336 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพประมง 60 % การเกษตร 20 % รับจ้างทั่วไป 20 % ได้รับความเสียหาย จากคลื่นยักษ์ส่วนน้อย เป็นทรัพย์สิน เช่น เรือประมง ,กะชังเลี้ยงปลา ,ไซ เป็นต้น ซึ่งได้รับการช่วยเหลือใน เบื้องต้นไปบ้างแล้ว
ผู้มารับบริการ
- จำนวน 45 คน
- ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทาง กาย มีบางรายมีปัญหาทางด้านจิตใจ เช่นวิตกกังวล นอนไม่หลับ แต่ยังปรับ ตัวได้เพียงส่วนน้อยที่ต้องใช้ยา
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- ประชาชนที่มีภาวะเครียด ได้ให้การ ดูแลสภาพจิตใจ Psycho Support ประสานงานกับรพ.ละงู เฝ้าระวังผู้ ที่มีภาวะเสี่ยง
- แนะนำสถานบริการใกล้บ้าน เช่น สถานีอนามัย ,รพ.ละงู หรือให้ส่งต่อ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์เมื่อมี ปัญหาสุขภาพจิต
- แนะนำให้ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.หมู่บ้าน ในการขอความช่วย เหลือจากภาครัฐ
สิ่งที่ค้นพบ
ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความ เสียหาย เช่น เรือประมง กะชังเลี้ยงปลา ไซ , ประชาชนขาดรายได้ ต้องการ ให้ทางราชการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะทางด้าน การเงินเพราะขาด อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ขาด รายได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทาง ด้านจิตใจในระยะต่อไปได้
- จนท.รพ.จิตเวชสงขลา จำนวน 5 ท่าน
- จนท.รพ.ละงู จ.สตูล จำนวน 5 ท่าน
- จนท.สถานีอนามัยละงู จำนวน 1 ท่าน
-
14 มกราคม 2548
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ - โรงพยาบาลป่าตอง
- สถานีอสมท.
- โรงเรียนกมลา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
1.โรงพยาบาลป่าตอง
โดยสสจ.ภูเก็ตแจ้งว่ารพ.ร้องขอความ ช่วยเหลือจากทีมสุขภาพจิต ได้ลงปฏิบัติการโดยการประชุมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในประเด็นการดูแลปัญหาสุขภาพจิต ของผู้ประสบภัยในโรงพยาบาล และในชุมชน
2.สถานีอสมท.
พ.ญ.สิริวรรณ รุ่งโรจน์ได้ไปให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุสถานี อสมท. ในเรื่องการ ช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัย การดูแลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นและการดำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จ.ภูเก็ต ของทีมจิตเวชในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนในการดูแลตนเองและ ช่วยเหลือผู้อื่น
3.โรงเรียนกมลา
ซึ่งเด็กนักเรียนได้ ย้ายไปเรียนที่โรงแรมกมลาเมย์ทีมงาน ได้ไปจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิต ของเด็กนักเรียนที่ประสบภัย โดยมีกิจกรรมคือ
     3.1 กลุ่มสันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสังเกต พฤติกรรมของเด็ก เพื่อdetect อาการของเด็ก
     3.2 กลุ่มศิลปบำบัด วัตถุประสงค์ ให้เด็กวาดภาพคลายเครียดตามความชอบ และให้เด็กแสดงความคิด ความรู้ส่งผ่าน ภาพที่ตนเองวาด เป็นการระบายความ รู้สึกและค้นหาปัญหาสุขภาพจิต ของเด็กที่มีอาการรุนแรง และส่งต่อ รับการบำบัดโดยจิตแพทย์ให้เด็กได้ช่วย เหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม
ผู้มารับบริการ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการ ในการทำการช่วยเหลือผู้ป่วย
- ประชาชนทั่วไป
- นักเรียนโรงเรียนกมลาจำนวน30คน
- ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหารและลูกจ้างจำนวน 8 คน
สิ่งที่ค้นพบ
- หน่วยงานบริการในพื้นที่มีการวางแผน งานในการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในระยะยาว
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
-
14 มกราคม 2548
- ทีมที่ 1
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รร.เมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- รร.เทพกษัตรีย์
จำนวนผู้มารับบริการ
เด็กนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 38 คน แยกเป็น
   - เด็กที่ประสบภัยจำนวน 16 คน
   - เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 1 คน
   - เด็กแกนนำชมรม To be No.1 21 คน
   - คณะครู จำนวน 68 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- Group Counseling 3 กลุ่ม
- เตรียมความพร้อมเด็กแกนนำ To be No.1 แบ่งให้การช่วยเหลือ ดูแลเพื่อนนักเรียน 1 กลุ่ม/ 21 คน
- ให้ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือ เด็กผู้ประสบภัยแก่คณะครูโรงเรียน เมืองถลาง 1 ครั้ง/ 68 คน
สิ่งที่ค้นพบ
- เด็กที่ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 5 ราย แบ่งเป็น
   1.Acute Stress Reaction 2 ราย
   2.Depression 2 ราย
   3.Parent-Child problem 1 ราย
จำนวนผู้มารับบริการ
เด็กอนุบาล-ชั้นประถมปลาย
   - ผู้รับบริการเป็นเด็กที่ประสบภัย จำนวน 6 ราย
   - ครูที่ดูแลเด็ก 1 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- Individual Couseling Group 6 ราย ไม่พบตามปัญหาทางสุขภาพจิต แต่ฝากให้ครูและเจ้าหน้าที่ รพ. ถลางติดตามต่อเนื่องเป็นระยะๆ
(น.ส.สุดารัตน์) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
-
14 มกราคม 2548
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.ศรีนครินทร์
- รพ.สวนสราญย์ฯ
- ม.เชียงใหม่
ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง จังหวัดพังงา จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 171 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 26 ราย
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 11 ราย
ทำแผล 17 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 40 ราย
- รายกลุ่ม 12 กลุ่ม/ 73 ราย
- รายครอบครัว 8 ราย / 2 ครอบครัว
กิจกรรมเพื่อเด็กและวัยรุ่น
- กลุ่มบำบัดวัยรุ่น 3 กลุ่ม รวม 22 คน และหลังจากกลุ่มบำบัดแล้วพบวัยรุ่น ที่มีปัญหา จะให้คำปรึกษารายบุคคล เพิ่มเติม 13 ราย
- ทำกิจกรรมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้าง แกนนำในการดำเนินกิจกรรมแบ่ง เป็น
    1)กลุ่มดนตรีเพื่อแสดงความรู้สึก ผ่านทางดนตรี โดยจัดตั้งวงดนตรี รวม 3 วง จำนวนทั้งสิ้น 22 คน
    2)กลุ่มศิลปะ โดยทำศิลปะบำบัด และการจัดทำบอร์ดนิทรรศการแสดง ข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ข่าวการส่งเสริม สุขภาพจิต จำนวนสมาชิก 7 คน
    3)กลุ่มกีฬา กิจกรรมแอโรบิค จำนวนสมาชิก 17 คน
4.อื่นๆ
- ประสานงานกลุ่มสถานคุ้มครองและ พัฒนาอาชีพ สังกัดกระทรวงพัฒนา สังคม ซึ่งได้รับเรื่องการฝึกอาชีพ และการวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประสบภัยต่อไป
- ประสานงานอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อช่วยงานประชาสัมพันธ์และ นันทนาการระยะยาว
- มีผู้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ หน่วยงานจากกรมสุขภาพจิต คือ ฯพณฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมต. กระทรวงการคลังฯ, ทูต unicef, คุณ Richard anartin, อ.ผาณิต กันตามาระ
- ประชาสัมพันธ์ โดยให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ NHK จากญี่ปุ่น โทรทัศน์เยอรมัน ฯลฯ เกี่ยวกับ สภาพทั่วไปและแผนงานของกรม สุขภาพจิตในหมู่บ้านน้ำเค็ม
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.ศรีนครินทร์
- รพ.สวนสราญย์ฯ
- ม.เชียงใหม่
- และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
-
14 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 7, 11 ม.2, 3, 8 ต.นาคา และ ม. 3, 4 ต.คำนวณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ประกอบอาชีพทำนาและประมงเล็ก ตามลำคลองและชายฝั่งทะเล ออก จับปลาและทำกระชังปลา, หอย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือญาติ อยู่รวมๆ กัน หลายบ้าน หลายครอบครัว
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 61 ราย
- หญิง 30 ราย
- ชาย 31 ราย
ส่วนมากเป็นกลุ่มวัยทำงาน แม่บ้าน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาจำนวน 5 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 32 ราย
- รายกลุ่ม 14 ราย/ 5 ครอบครัว
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- สถานีอนามัยดูแล 3 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
- ประชาชนผู้ประสบภัย เริ่มปรับ สภาพจิตใจให้ดีขึ้น หลังจากเหตุการณ์ ผ่านไปประมาณ 3 สัปดาห์ แต่ยังมี ประชาชนบางคนที่มีการปรับสภาพ จิตใจได้ยากลำบาก ซึ่งได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือในเบื้องต้นและติดตาม เฝ้าระวัง
- ประชาชนเริ่มวิตกกังวลกับการ ประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัว
เนื่องจากยังรอการช่วยเหลือจาก ทางราชการ เพราะอุปกรณ์ประกอบ อาชีพ (พวกอุปกรณ์ประมง) เสียหาย บางรายต้องออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว การ จัดหาอาชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัยทำ จะสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียด และความวิตกกังวลได้
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 7, 11
ผู้รายงาน
-
14 มกราคม 2548
- ม.ขอนแก่น
- ม.เชียงใหม่
-
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
กิจกรรมในช่วงเช้า
ทำกลุ่มกิจกรรมกับนักรียนและทหาร ที่ร.ร.บ้านปากวีป โดยจัดกลุ่มกิจกรรม ในกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล ป.4 ป.5 และป.6 ซึ่งมีนร.ที่สูญเสียบิดา มารดา หรือญาติสนิทรวมอยู่ด้วย เพื่อสังเกต พฤติกรรมเด็กและฝึกพฤติกรรมเด็ก ให้เด็กๆได้อยู่ร่วมกัน พบว่าเด็กในกลุ่ม โตเริ่มปรับตัวได้พอสมควร ความกลัว ลดลง และให้ความสนใจในการดูแล เพื่อนๆที่สูญเสียดี ส่วนเด็กที่สูญเสียมีบาง รายที่มัอาการซึมและหวาดกลัว ซึ่งได้ ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
กลุ่มทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พบว่า ขวัญและกำลังใจเริ่มดีขึ้น ต้องการผู้รับฟัง และเข้าให้กำลังใจจากผู้เยือนบ้าง
กิจกรรมในช่วงบ่าย
ติดตามผป.เดิมที่ทีมของ พญ.ปัทมา ได้ส่งต่อมาว่าควรติดตามอาการเนื่อง จากมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพจิต ที่บ้านพึง ที่เขตบาง้เนียง สภาพจิตใจ บางส่วนดีขึ้น เพราะได้รับความช่วย เหลือดี แต่มีบางรายที่สูญเสียญาติยัง คงทำใจไม่ได้เช่นเดียวกับที่กลุ่มที่ อาศัยอยู่บริเวณ อบต.คึกคัก พบว่าผป.1 ราย ที่มีอาการรุนแรง ( Paranoid Schizophrenia ) ที่หนีไปไม่สามารถจับตัวนำส่ง รพ.ได้
สิ่งที่พบ
- ขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เริ่มลดลง เพราะความเหน็ดเหนื่อย และขาดกำลังทรัพย์ในการดำรงชีพ
- การประสานงานภายในทีมงานเริ่มคล่องตัว และจนท.ในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก
- มารับบริการส่วนใหญ่อาการดีขึ้น แต่ก็ยังพบผู้ป่วยใหม๋เพิ่มขึ้น และบางราย ก็ไปรับยาจากหลายแห่งมียาที่ซ้ำซ้อน กันอยู่หลายตัว
- มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริการ เช่น จนท.ตำรวจ ไม่พอจะควบคุมผู้ป่วยส่ง รพ.
- การมีหลายฝ่ายลงพื้นที่พร้อมกันทำให้ ประชาชนไม่ได้พักผ่อนต้องคอยตอบ คำถาม จึงเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากตอบ
ทีมพังงา4 ม.ขอนแก่น - ม.เชียงใหม่
- พญ.หทัยวัน/
- นพ.ธวัชชัย
รายงาน
-
14 มกราคม 2548
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- ม.ขอนแก่น
- ม.เชียงใหม่
ศูนย์ประสบภัย รร.ปากวีป ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
รร.ปากวีป
ผู้มารับบริการ
- กลุ่มเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา
- กลุ่มบิดา มารดาที่สูญเสียลูก
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
กิจกรรมในช่วงเช้า
ทีมพังงา1 ทำกิจกรรมร่วมกับนร.ที่ พ่อและ/หรือแแม่เสียชีวิตจำนวน 7 คน รายเดิม 5 คน รายใหม่ 2 คน พบว่าทุกคนร่าเริงขึ้น เด็กเตรียมรู้ สึกได้เองว่าเมื่อผู้เยี่ยมจากไป ยังคงมี เพื่อน ครู และครอบครัวเป็นที่พึ่งได้อีก กลุ่มทหาร ที่มาช่วยสร้างที่อยู่และ ขนของ พบว่าบางคนมีความเครียดบ้าง เนื่องจากต้องมาปฏิบัติงานที่นี่นานเกินไป
กิจกรรมช่วงบ่าย
- ได้บรรยายสรุปงานที่ทีมพังงา1และ ทีมพังงา4 ได้ทำให้สาธารณสุข อำเภอเมือง จ.พังงารับทราบ
- ได้รับข้อเสนอแนะจากสาธารณสุข อำเภอเมือง จ.พังงา ว่ามีความต้องการ ให้ปัญหาด้านสุขภาพจิต ได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ส่วนปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมมั่นใจว่าคนในพื้นที่ สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือตนเองได้
- ได้ไปดูแลที่ศูนย์อพยพช่องฟ้า บ้าน บางเนียง พบผู้ประสบภัยที่ต้องติดตาม ด้านสุขภาพจิต 8 ราย พบผู้ประสบภัย ที่มีปัญหารายใหม่ จำนวน 5 ราย
- พบผู้ประสบภัยที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 1 ราย ซึ่งเคยตรวจรักษาแล้ว แต่ปฏิเสธ การรักษาครั้งนี้ยังคงปฏิเสธการรักษา ทางจิตใจ แต่มาขอยารักษาอาการปวดเข่า
- พบผู้ประสบภัยพูดถึงปัญหาห้องส้วม มีกลิ่น ได้แจ้งสาธารณสุขอำเภอให้ ทราบแล้ว
กิจกรรมช่วงเย็น
ไปศูนย์อพยพ อบต.คึกคัก
- ติดตามผู้ประสบภัยที่มีอยู่จำนวน 15 ราย
- พบ Case ใหม่ 6 ราย
- พบบุคคลากรของศูนย์คริสเตียนสัมพันธ์ เพื่อสรุปงานและขอบคุณในความร่วมมือ ได้ข้อมูลว่าศูนย์คริสเตียนสัมพันธ์จะ อยู่กับผู้ประสบภัยต่ออีกประมาณ 2-3 เดือน โดยจะดูแลในด้านการเงิน สิ่งของที่ จำเป็นและประสานงานต่างๆ
- ได้ประสานงานกับจทน.ตำรวจ ทีมสันติอโศก และศูนย์คริสเตียนสัมพันธ์ เพื่อส่งต่อผป.จิตเวชที่มีอาการหวาดระแวง พกอาวุธ ไปรับการรักษาที่รพ.สวนสราญรมย์
ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่สามารถติดตาม Case ของศูนย์อพยพ ช่อฟ้า บ้านบางเนียงที่ส่งให้ดูแลต่อได้หมด เนื่องจากผู้ประสบภัยหลายตนเข้าไป ติดต่อธุระเรื่องสิทธิต่างๆ
- ผู้ประสบภัยอยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่
- ทีมพังงา 1
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ
- นพ.พิพัฒน์
ผู้สรุปรายงาน
- ไม่มี
14 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรัง - หมู่ที่1,หมู่ที่2
- หมู่ที่10 ตำบลกะเสะ
- หมู่ที่3 ตำบลป้าหวี
กลุ่มเป้าหมาย
เยี่ยมดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยร่วม กับสาธารณสุขกิ่งอำเภอหาดสำราญ ณ กิ่งอำเภอหาดสำราญ (หมู่ที่ 1,2, 10 ตำบลกะเสะจำนวน 8 รายและ หมู่ที่ 3 ตำบลป้าหวีจำนวน 1ราย)
ปัญหาและผลกระทบพบว่า
1.นอนไม่หลับยังสะดุ้งตื่นบ้างเล็กน้อย ยังรู้สึกเศร้ากับการสูญเสียทรัพย์สิน
2.มีปัญหาเรื่องการให้ความช่วยเหลือ จากหน่วยงานราชการเพียง462บาท
(จากการสำรวจจะต้องให้ความช่วย เหลือเป็นเงิน3,000บาท)ซึ่งผู้ประสบภัย รายนี้ร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจาก ผู้ประสบภัยรายอื่นๆได้รับความเสียหาย น้อยกว่าแต่ได้รับความช่วยเหลือมากกว่า
การช่วยเหลือเบื้องต้น
1. แสดงความช่วยเหลือให้กำลังใจ ปลอบใจแนะนำการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของตนเองสอนวิธีคลายเครียด
2.ประสานกับสาธารณสุขกิ่งอำเภอ หาดสำราญเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คนและ
- พนักงานขับ รถ ประจำศูนย์ สุขภาพจิตจังหวัด ตรัง สังกัดโรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
ความต้องการการช่วยเหลือ
1. ต้องการความช่วยเหลือ เรื่องเงินและต้องการความ เป็นธรรม
14 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่2
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โรงเรียนบ้านพระแอะ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
โรงเรียนบ้านพระแอะ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ผู้มารับบริการ
- อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระแอะ
- เจ้าหน้าที่ สสจ.กระบี่ที่นำทางมายังพื้นที่ปฏิบัติงาน
สิ่งที่ค้นพบ
1.ผู้รับบริการยังคงมีปฏิกิริยาด้านจิตใจ เช่นใจสั่น,ตกใจง่าย,หวาดกลัวจาก เหตุการณ์ที่เคยประสบอยู่
บริการที่ให้
- ให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม
- จิตบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่ม
- กิจกรรมกลุ่มนันทนาการสำหรับเด็ก
- จ่ายยาให้ผู้รับบริการในรายที่ปฏิกิริยา ด้านจิตใจมากจนรบกวนชีวิตประจำวัน
- ประเมินและคัดกรองปัญหา
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่บางส่วน เริ่มประสบปัญหาทางสุขภาพจิต
2.การประสานงานในพื้นที่
3.ประชาชนในพื้นที่มีความวิตกกังวล กับข่าวลือข่าวการสื่อสารและให้ข้อมูล ที่ถูกต้องจากทางราชการ
- เจ้าหน้าที่รพ.สวนสราญรมย์
- เจ้าหน้าที่รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

- ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานราชการมี การสื่อสารอย่งต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากการกระจายข่าว ในหมู่บ้านแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือบทความที่เป็นประโยชน์
- ควรมีการสำรวจภาวะ สุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและครูในพื้นที่ ประสบภัย
- ควรมีกิจกรรมนันทนาการ สำหรับนักเรียนเพื่อผ่อนคลาย และคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา ด้านจิตใจรวมถึงให้ความรู้ แก่ครูเพื่อดำเนินกิจกรรมนี้ด้วย
- ควรมีการติดตามเยี่ยมบ้าน เด็กที่คัดกรองพบว่าได้รับ ผลกระทบด้านจิตใจโดย ครูหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ด้วย
14 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่ 1
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สถานีอนามัยคลองม่วง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
สถานีอนามัยคลองม่วง
ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้มารับบริการ
ผู้ประสบภัยที่สูญเสียทรัพย์สินจำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่สอ. 1 คน
สิ่งที่ค้นพบ
1.ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่สูญเสีย เครื่องมือทำมาหากินโดยเฉพาะ เรือประมง,สูญเสียที่อยู่อาศัย ขณะนี้ยังมีอาการหวาดผวาและ รับความช่วยเหลือด้านเครื่อมือ ทำมาหากิน
2.เจ้าหน้าที่สอ.มีภาวะเครียดจาก การทำงานและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ ยาที่ผู้ป่วยได้รับอยู่ในขณะนี้จึงได้ให้ คำแนะนำการปฏิบัติใรการดูแลตนเอง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ - ไม่มี
14 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่ 1
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลเกาะลันตา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
โรงพยาบาลเกาะลันตา
ผู้มารับบริการ
- อสม. ต.เกาะลันตาใหญ่
- อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
สิ่งที่ค้นพบ
1.อสม.ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัย ซึ่งสูญเสียทรัพย์สิน เรือประมง ที่อยู่อาศัย ขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือ ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค แต่ยังไม่ได้ รับความช่วยเหลือด้านเครื่อมือ หาเลี้ยงชีพ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ - ไม่มี
14 มกราคม 2548
- ทีมกระบี่ 1
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
บ้านสังกาลี ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
บ้านสังกาลี อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ผู้มารับบริการ
- ชาวบ้านผู้ประสบภัย 50 คน
สิ่งที่ค้นพบ
1.ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีภาวะวิตก กังวลและหวาดผวากลัวภัยพิบัติ เกิดซ้ำไม่กล้าอยู่ที่บ้านเดิมต้องไป พักอาศัยอยู่ในที่สูง บางรายมีภาวะ ซึมเศร้า ส่วนใหญ่ของผู้มีปัญหา สุขภาพจิตต้องได้รับการบำบัดด้วยยา และการให้คำปรึกษารายบุคคล
2.ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีการสูญเสีย ทรัพย์สินและอุปกรณ์การประกอบ อาชีพ โดยเฉพาะเรือประมงไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้และไม่มีรายได้ ต้องการความช่วยเหลือด้านเครื่อง อุปโภคบริโภคและเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ - ไม่มี
13 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 2
- รพ.ศรีธัญญา
- ทีมพังงา 5
- รพ.ศรีนครินทร์
- รพ.สวนสราญฯ
- คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น
ศูนย์ฯ อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวนผู้มารับบริการ
- จำนวน 129 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจรักษาสุขภาพโดยให้การบำบัด
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดทางกายจำนวน 6 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 12 ราย
- ทำแผล 1 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 54 ราย
- รายกลุ่ม 11 กลุ่ม / 68 ราย
- รายครอบครัว 4 ราย / 12 ครอบครัว
4. อื่น ๆ
- ประสานงานกลุ่มอาสาสมัครจาก คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจิต
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจแก่ กลุ่มอาสาสมัคร และทหารฝ่าย ยุทธการ กองพันทหารช่าง เฉพาะ กิจที่ 1 จำนวน 100 ราย เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน
- จัดตั้งแกนนำ เพื่อดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องต่อ
    1. ชมรมดนตรีในกลุ่มวัยรุ่น
    2. กิจกรรมส่งเสริมร่างกาย เต้น แอโรบิค
(นพ.สมชาย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - ไม่มี
13 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 1
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- ทีมพังงา 4
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์อบยพ บ้านปากวีป ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
- ศูนย์อบยพบ้านปากวีป
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
เดินทางไปศูนย์อบยพ เวลา 9.00 น. ดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.เด็กชั้นประถมซึ่งสูญเสียผู้ปกครอง/ พ่อ และหรือแม่
    1.1ทีมพังงา 1 ได้เล่นเกมส์กับเด็ก 5 คน อายุ 6-12 ขวบ พบว่ามี 1 ราย ค่อนข้างซึม นั่งหลบมุม ควรมีการเฝ้า ระวังเรื่องซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง ส่วน เด็กคนอื่นๆ โดยทั่วไปยังมีเครือญาติ ดูแลได้
    1.2ทีมพังงา 4 ได้ให้เด็ก 3 คน ทำกลุ่มวาดภาพ พบว่ามี 1 ราย ใช้ หมึกสีดำตลอดควรเฝ้าระวังเรื่อง ซึมเศร้า
2.ติดตามข้อมูลจาก case ที่ส่งต่อ จำนวน 22 ราย พบว่า
    - อาการดีขึ้น 20 ราย
    - อาการเดิม 1 ราย (เพิ่มยาให้มากขึ้น)
    - อาการแย่ลง 1 ราย (การเยี่ยมครั้งที่แล้วยังไม่ได้ให้ยา)
3.ค้นหา New Case และคัดกรองโดย ใช้แบบ GHQ12
เวลา 16.30 สรุปรายงานและรับทราบ นโยบายและแผนงานจากกรมสุขภาพจิต จากการตรวจเยี่ยมของ น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ สอ.ลำแค่น
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
ระหว่างทีมงานพบผู้ประสบภัย มีการแจกของบริจาค รับประทาน อาหาร ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือ ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มได้ปรับโดยการ ยุติกิจกรรมและให้ไปรับบริการ ด้านอื่นแทน
(นพ.พิพัฒน์) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
1.ข้อมูลที่ได้รับเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ปลัดอำเภอ ให้ความเห็นของความต่อเนื่อง อยู่ปักหลักในศูนย์มากกว่า การมาพบและไปที่อื่น
2.ข้อมูลจากอาจารย์ใหญ่ มีผู้ประสบภัยที่เป็นเด็กนักเรียน ชัดเจน
3.มีสถานที่ที่มั่นคงในการ ทำงานที่ต่อเนื่อง ไม่มีการ เคลื่อนย้ายของกลุ่มเป้าหมาย
13 มกราคม 2548
- ทีมพังงา 4
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รร.ปากวีป ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
- รร.ปากวีป
ผู้มารับบริการ
- กลุ่มเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา
- กลุ่มบิดา มารดาที่สูญเสียลูก
- กลุ่มชาวบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใน ที่พักชั่วคราว
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- ปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กที่สูญเสีย เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยละมุน ละม่อมในการ approach ได้นำ play therapy มาใช้ในกระบวนการ
- ทำกลุ่มเด็กโดยมีกิจกรรม drama therapy, นันทนาการ, ฝึกสมาธิ ลมหายใจให้กับกลุ่มเด็กทั่วไปด้วย
- ทำกลุ่มบำบัดในพ่อแม่ที่สูญเสียลูก เพื่อช่วยให้ grief therpy
(รศ.นพ.ธวัชชัย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
ทีมงานมีความเห็นสอดคล้อง และปฏิบัติงานร่วมกันได้ เป็นอย่างดี ทำให้ผลงานเป็น ที่น่าพอใจ และควรมี การ ติดตามบำบัดในเชิงลึกต่อไป เนื่องจากกรมสุขภาพจิตมี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทางจิตมากที่สุด
13 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
เขาหลัก ทับละมุ อ.ท้ายเหมือง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ชายทะเลเขาหลัก และทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง ทางพื้นที่ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนดี และเหมาะสมดี ช่วย ให้การให้บริการครอบคลุม และไม่ ซับซ้อน
สิ่งที่ค้นพบ
ชาวบ้านมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ และความคิดได้ดี และอยู่รวมกันเป็น กลุ่มจะมีสภาวะทางอารมณ์จิตใจที่ดี แต่ถ้าอยู่คนเดียวจะประสบปัญหา ทางจิตใจ
จำนวนผู้มารับบริการ จำนวน 37 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
- จำนวน 8 ราย
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- จำนวน 16 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 17 ราย
4. อื่น ๆ
- ชาวบ้านชาวทะเลเขาหลักต้อง ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ประสบกับความสูญเสียทั้งครอบครัว และที่อยู่อาศัย
- ชาวบ้านทับละมุจำนวน 3 รายมี ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศ้รา
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. ทีมงานมีความสับสนในเอกสาร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้ รับการส่งต่อและเอกสารไม่ Up Date
2. ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ เป็นบริการ ที่ไม่เพียงพอ และยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้รับ บริการต้องการ เขาต้องการ อาชีพ ที่อยู่อาศัย เงิน
- ทีมพังงา 1
- รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
- ไม่มี
13 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 บ้านกำพวน ม.3 ต.กำพวน กิ่งอำเภอสุขรำราญ จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
บ้านเรือนของประชาชนทั้งเสียหาย สูญเสียชีวิต 30หลังคาเรือน ประชาชน ผู้ประสบภัยได้เคลื่อนย้ายจากศูนย์ อพยพไปพักอยู่ตามบ้านญาติพี่น้อง ได้มีองค์กร / มูลนิธิ หน่วยราชการ ต่าง ๆ กลุ่มประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ได้มาเยี่ยมเยือนให้การช่วยเหลือ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน มาก ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบภัย นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพ ประมง เรือประมง อุปกรณ์เครื่องมือ ทำการประมง แห , อวน , สูญหาย และฟังเสียหาย จำนวนมาก
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
ได้ออกเยี่ยมสถานที่ประสบภัยให้ความ ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจ โดยการ ประเมินและวิเคราะห์ความเครียด ประเมินเพื่อตรวจรักษาโรคซึมเศร้า ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยฯ ตามบ้าน ที่เขาไปพักอาศัยอยู่ ตามบ้านญาติ จำนวน 15 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
รวม 11 คน
- ไม่มี
13 มกราคม 2548
รพ.ศรีธัญญา ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จำนวนผู้มารับบริการ
- เป็นผู้ประสบภัยจากบ้านน้ำเค็ม
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
งานสำรวจครอบครัว โดยเก็บแบบ สอบถามข้อมูลพื้นฐาน แบบคัดกรอง
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 1 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- จ่ายยาจิตเวชจำนวน 9 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 25 ราย
- รายกลุ่ม 6 ราย / 1 กลุ่ม
- รายครอบครัว 26 ราย / 8 ครอบครัว
4. อื่น ๆ
1. งานสุขภาพจิต ศึกษา กระจายเสียง ให้ข้อมูลด้านการเก็บข้อมูลพื้นฐาน และแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต (ขอความร่วมมือ ชี้แจง ความสำคัญ) ให้ข้อมูลการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดย เน้นให้ผู้ประสบภัยช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกันหากพบผู้มีปัญหา สามารถส่งต่อทีมสุขภาพจิต
2. ให้ข้อมูลสาธารณผ่านสื่อมวลชน TV ช่อง 7 ,นสพ.ไทยรัฐ , วิทยุ แห่งประเทศไทย
3. งานรับนโยบายเพื่อปรับวิธีการ ทำงานจากกรมสุขภาพจิต (ท่านอธิบดี) โดยให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้าน สุขภาพจิตเด็ก และประสานทีม จิตโคราชเพื่อขอกำลังสนับสนุน ปฏิบัติงานศูนย์บ้านน้ำเค็ม
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
รพ.ศรีธัญญาทีม 2 (พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์) ผู้รายงาน - ประสานงานกับหน่วย ราชการในพื้นที่ ได้แก่ สอ.บางม่วง สอ.น้ำเค็ม สสจ.พังงา (นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด และ รพ.ตะกั่วป่า เพื่อขอสนับสนุน เจ้าหน้าที่ สอ. อสม. เข้าอบรม ในต่อไปขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วม เก็บข้อมูลพื้นฐาน/ คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิต
- ประสานร่วมระหว่างทีม พังงา 4 ทีม (รพ.จิตเวช) เพื่อความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อผู้ประสบภัยได้รับ ประโยชน์สูงสุด
13 มกราคม 2548
ทีมภูเก็ต - ชุมชนโคกโตนด
- สอ.กะรน
- ชุมชนต.วิชิต
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
- ชุมชนหมู่บ้านโคกโตนด เป็นหมู่บ้าน ประสบภัยมีทีมคาราวานแก้จน ของอ.เมืองให้บริการรวมกับหน่วย งานอื่นๆเช่น รพ.นครธน เสริมสวย นิรันดร์รัตน์ สำนักงานจัดหางาน กรมแรงงาน และรพ.พระศรีมหาโพธิ์
- สอ.กะรน เป็นสถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่สอ.เตรียมผู้รับบริการไว้ 2 ราย
- ชุมชนต.วิชิต เป็นหมู่บ้านชาวประมง มุสลิมเป็นส่วนใหญ่ มีกระชังปลา ได้รับความเสียหายมาก เรือประมง เสียหายและมีผู้เสียชีวิต
ผู้มารับบริการ
- ผู้รับบริการทางจิตใจ 19 ราย
- บริการปรึกษาครอบครัว 2 ครอบครัว/ราย
     1.ชุมชนโคกโตนด 15คน
     2.สอ.กะรน2 คน
     3. ชุมชนต.วิชิต 2 คน ครอบครัว
สิ่งที่ค้นพบ
1.มีผู้ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจ ยังขาดการช่วยเหลือด้านวิทยากร อีกเป็นจำนวนมาก
2.มีผู้มีปัญหาทางจิตใจขั้นรุนแรง หลายราย มีผู้อยากฆ่าตัวตาย
3.จำเป้นต้องให้การบำบัดทางจิตใจ อย่างต่อเนื่องแก่ case ที่ severeอย่าง จริงจัง
ทีมงานโรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์ - ไม่มี
13 มกราคม 2548
ทีมภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ รร.เมืองถลาง
ผู้มารับบริการ
- นักเรียน 54 คน
- ประชาชน 3 คน
สิ่งที่ค้นพบ
1.ปัญหาพ่อแม่ไม่ได้งานทำ เรือประมงเสียหาย รถจักรยานยนต์ ให้เช่าเสียหาย ร้านขายของเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่มีทึ่พักอาศัย
2.ปัญหาทางด้านจิตใจ 31 ราย มีภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล พยายามฆ่าตัวตาย 1 ราย ได้ส่งพบจิตแพทย์และให้การรักษาแล้ว
ทีมงานโรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์ - ไม่มี
13 มกราคม 2548
- โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
- รพ.ละงู
ม.7 บ้านบากัน โต๊ะทิด ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
คำว่า " บากัน " หมายถึง แหลม,พื้นดิน ที่ยื่นไปในทะเล หมู่บ้านถูกขนาบ ด้วยลำคลองซึ่งออกสู่ทะเลได้ อีกฝั่ง ประมาณ 300 เมตร ติดทะเล ไม่มีบ้าน อาศัย ประชากรประมาณ 160 ครัวเรือน ประกอบอาชีพการประมงเป็นหลัก การเกษตร ,แหล่งน้ำดื่มอาศัยน้ำฝน มีร.ร.ระดับอนุบาล 1 - ป.6 ,ครู 4 ท่าน นักเรียน 87 คน ไม่มีสถานีอนามัย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วยต้องเดินทาง ไปรักษาที่หมู่ที่1 ห่างกันประมาณ 5-6 กม. การคมนาคม เดินทางด้วยรถ ยนต์ และจักรยานยนต์
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- สามารถปรับตัวได้ดี ไม่มีภาวะวิกฤต ของจิตใจ ได้รับการให้การปรึกษา แก่ผู้ที่มีอาการเครียด จนถึงการปฏิบัติ ตนเอง
ความต้องการ
ต้องการเงิน เพื่อนำมาซื้อและซ่อม แซมอุปกรณ์ประมง
- จนท.โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราช นครินทร์ 5 ท่าน
- จนท.รพ.ละงู จ.สตูล 6 ท่าน
- ไม่มี
13 มกราคม 2548
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
- กองสุขภาพจิตสังคม
บ้านบางกล้วยนอก ม.3 ต.นาคา กิ่งอำเภอสุขรำราญ จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นหมู่บ้านชาวไทยอิสลามเป็นส่วน มาก ที่ตั้งของบ้านเรือนอยู่ตามแนว ถนนเรื่อยไปจนถึงชายน้ำ มีอาชีพ ส่วนมากทำการประมง ส่วนที่เสียหาย มักเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่ริมน้ำ และเครื่อง มือประกอบการทำมาหากินได้แก่ เรือสำหรับทำการประมง มีผลทางด้าน สุขภาพจิต ชาวบ้านมีความวิตกกังวล เรื่องคลื่นยักษ์ ทำให้กลัวการออกทะเล ประกอบในชุมชนมีข่าวลือเรื่อง จะเกิดคลื่นยักษ์ อีก ยิ่งทำให้ชาว บ้านเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้น
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
พบผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก ผู้ใหญ่ วัยแรงงานและสูงอายุ ซึ่ง บางคนประสบภัยโดยตรง บางคนพบ เห็นเหตุการณ์ ส่วนมากยังมีความวิตก กังวลเกี่ยวกับเรื่องคลื่นยักษ์ จะเกิด ขึ้นอีกยังไม่กล้าออกทะเล และพบ ผู้ป่วยจิตเวชที่เคยรักษาจากโรงพยา บาลสวนสราญรมย์ 2 ราย ซึ่งได้ติด ตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสุขภาพจิตและ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่
สิ่งที่ค้นพบ
ลักษณะของชุมชนทอดยาวไปตาม ถนนจนถึงชายน้ำ บริเวณชายน้ำประ กอบอาชีพประมล ไม่มีไฟฟ้าใช้ ขาดข้อมูลข่าวสาร และมักได้รับข่าว ลือเกี่ยวกับการเกิดคลื่นยักษ์บ่อยๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวล หวาดระแวง
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
- กองสุขภาพจิตสังคม
- ไม่มี
13 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- สสจ.กระบี่
สถานีอนามัยบ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- ให้คำปรึกษา
- จ่ายยาในรายที่มีปัญหาความเจ็บ ป่วยที่รบกวนชีวิตประจำวันและ รายที่ประสบปัญหาจากปฏิกิริยา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- แจกเอกสารแผ่นพับ แนะนำวิธีดู แลสภาพจิตใจผู้ประสบภัย
- แนะนำแหล่งช่วยเหลืออื่นๆ ในกรณีที่ผู้รับบริการมีอาการแย่ลง
- แนะนำการดูแลตนเองและบุคคลใน ครอบครัวโดยอาศัยเครือข่ายความ สัมพันธ์ในการดูแลกันและกัน
สิ่งที่ค้นพบ
ผู้รับบริการทั้ง 2 กลุ่มยังมีปฏิกิริยา ด้านร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ลง ,ปวดศรีษะ ปวดแขน ,ขา ต้นคอ ชาตามปลายมือ-เท้า อ่อนเพลีย ,และด้านจิตใจ เช่น ใจสั่น , ฝันร้าย ,หงุดหงิด
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
- ยาที่ส่วนกลางสนับสนุนหมดเป็น บางชนิด
- มีผู้ประสบภัยบางส่วนไม่ได้รับการ ดูแลเนื่องจากทีมงานเข้าไม่ถึงพื้นที่ ที่ผู้ประสบภัยอยู่
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงใน หมู่บ้านมากกว่าตั้งอยู่ในสถานที่
- ในระยะภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ขาดแนว ทางในการส่งต่อผู้ป่วยหรือในการช่วย เหลือ จึงควรวางระบบรองรับการขอ คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้าน สุขภาพจิตจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
- ทีมกระบี่ 2
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- สสจ.กระบี่
- ควรมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงใน หมู่บ้านมากกว่าตั้งอยู่ในสถานที่
- ในระยะภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ขาดแนว ทางในการส่งต่อผู้ป่วยหรือในการช่วย เหลือ จึงควรวางระบบรองรับการขอ คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้าน สุขภาพจิตจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
13 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม. เชียงใหม่
ชุมชนอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ทีมจิตเวช พบผู้ประสบภัย และครอบครัว 2 ครอบครัว ซึ่งเป็นญาติผู้เสียชีวิต ผู้สูญเสียทรัพย์สินและผู้อยู่ในเหตุ การณ์
จำนวนผู้มารับบริการ
- จำนวน 6 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- การบำบัดด้วยยาทางจิตใจ
ผป. 2 ราย มีอาการซึมเศร้าให้การ
- รักษาด้วยยา และทำ Individual counselling
- ทีมกระบี่ 1
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.เชียงใหม่
- ไม่มี
13 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม. เชียงใหม่
สถานีอนามัย บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ทีมจิตเวช พบผู้ประสบภัย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสมาชิกในชุมชนที่ร่วมรับรู้เหตุ การณ์ภัยพิบัติ 4 ราย พบว่าผู้นำชุม ชนมีความเครียดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างชุมชนและหน่วยงานราช การอีก 1 ราย เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
จำนวนผู้มารับบริการ
- จำนวน 5 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- การบำบัดด้วยยาทางจิตใจ
พบผป. มีอาการซึมเศร้า ( มีปัญหาขายปลาไม่ได้เนื่องจากไม่มี คนซื้อ)
- ให้การรักษาด้วยยา และทำ Individual counselling
- ทีมกระบี่ 1
- รพ.สวนสราญรมย์
- ม.เชียงใหม่
- ไม่มี
12 มกราคม 2548
ทีมพังงา 4 - โรงเรียนปากวีป
- ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่ 1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- ผู้รับบริการ คือ ผู้ประสบภัย ในพื้นที่เขาหลัก ชาวมอแกน ชาวบ้านทั่วไปที่ทำงานใน โรงแรม รีสอร์ท บริเวณใกล้เคียง
- พบว่า มีปัญหาอุปสรรคบ้างกับ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องที่ เนื่องจากเป็นประสบการณ์ รุนแรงครั้งใหญ่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแนวทาง ที่เหมาะสมในการประสาน และมีหน่วยราชการจำนวนมาก หลายส่วนลงหาข้อมูลในพื้นที่ แต่ทางทีมงานก็สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- พบปัญหาทางจิตที่อาจเกิดกับเด็ก
- ทีมงานได้รับความประทัลใจ และประสบการณ์ที่มีค่าในการ ช่วยเหลือครั้งนี้
- จิตแพทย์
- แพทย์ประจำบ้านจิตเวช
- อาจารย์วิทยา
- นักศึกษาปริญญาโทจิตวิทยา
- พยาบาลจิตเวช
- พยาบาลผู้ประสานงาน
- เจ้าพนักงานเภสัช
- คนขับรถ
ควรมีการติดตามต่อใน ระยะยาว
12 มกราคม 2548
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
- นักศึกษา ปริญญาโท จิตวิทยา ม.เชียงใหม่
- ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
- อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ประสานงานกับกลุ่ม อสม. มูลนิธิดวงประทีป เพื่อวางแผน งานร่วมกันในระยะยาว กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน กรมแรงงาน เพื่อวางแผนศูนย์ ฝึกอาชีพ และประสานงาน ทีมวิทยุ เพื่อการสื่อสารในชุมชน ให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ทั่วถึง
จำนวนผู้มารับบริการ
- จำนวน 53 ราย
- เป็นผู้ประสบภัย 52 ราย
- ญาติผู้ประสบภัย 1 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. การบำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- จำนวน 14 ราย
2. การบำบัดด้วยยาทางกาย
- จำนวน 5 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 53 ราย
- รายกลุ่ม 1/10 กลุ่ม / คน
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
- นักศึกษา ปริญญาโท จิตวิทยา ม.เชียงใหม่
- ไม่มี
12 มกราคม 2548
- สถาบันสมเด็จฯ
- ม.ขอนแก่น
- ม.เชียงใหม่
ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
- สอ.คึกคัก
- สอ.บางม่วง
- อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ที่ศูนย์อบต.คึกคัก
- ประชาชนเป็นชาวไทยใหม่ (Morkan ) 70 ครัวเรือน มีประธานชุมชนและ ทีมคริสเตียนสัมพันธ์เป็นผู้ประสาน กับชุมชน
ปัญหาและอุปสรรค์
1.ผู้ประสบภัยเบื่อกับการเก็บข้อมูล ซ้ำๆกัน 4 - 5 ครั้งแล้ว
2.ผู้ประสบภัยบางราย ยังปฏิเสธการ รักษาทางจิตเวช (แก้ไขด้วยการ Raise อาการทางกาย เช่น ใจสั่น มึนงง หลงๆลืมๆ ว่าให้การรักษาได้และ ชักชวนกันมา
3.คุณ Bryan จากทีมคริสเตียนสัมพันธ์ พูดถึงชาวต่างประเทศที่แอบปลอม ปนมาถ่ายรูปกลับประเทศ เพื่อเอาไป เรื่อไรขอความช่วยเหลือ การขโมย เด็กกำพร้า
ที่ศูนย์อบต.บ้านปากวีป (ตั้งใน ร.ร. บ้านปากวีป )
- มีชาวไทยใหม่ 57 ครัวเรือน และมีนักเรียนใน ร.ร.เป็นผู้ประสบภัย
- อสม.หมู่1 และปลัดอำเภอ ได้พูด ถึงความเครียดที่เกิดจากการติดต่อ ราชการ ขาดการช่วยเหลืออย่างต่อ เนื่อง ชาวบ้านเริ่มกังวลเมื่อผู้ช่วย เหลือกลับไปแล้ว
- เกิดการตื่นข่าวว่าคลื่ยักษ์จะมา ชาวไทยใหม 57 ครอบครัว่และเด็ก นักเรียนร่วม 20 คน วิ่งหนีขึ้นเขา แม้จะมีการยืนยันว่าไม่มีอะไรจาก อสม.หมู่ 1 และอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ให้ข้อมูลว่า มีเด็กอนุบาล และมีนักเรียนและเด็กประถม ประมาณ 30 รายที่สูญเสียพ่อหรือแม่ แต่มีญาติดูแลอยู่ และมีเด็กเสียชีวิต 8 ราย เดิมทีเพื่อนในห้องเรียนจะซึม ลง ต่อมาทาง ร.ร.จัดงานวันเด็ก เด็กๆก็สดชื่นขึ้น
รพ.ศรีธัญญาทีม 2 (พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์) ผู้รายงาน * ประสานการทำงานกับศูนย์ อบต.คึกคัก (ศูนย์เด็กเล็กบ้านขมิ้น) และศูนย์อพยพบ้านปากวีป
12 มกราคม 2548
- โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
- รพ.ละงู
- สสอ.ปากน้ำ จ.สตูล
ม.4 บ้านะโล๊ะใส ม.6บ้านท่ามาลัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความ เสียหายโดยเฉพาะแห ,อวน กะชัง เลี้ยงปลา ต้องการให้ทางราชการ ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะ ทางด้านการเงิน เพราะขาดอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ ขาดรายได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ในระยะต่อไปได้
จำนวนผู้มารับบริการ
- จำนวน 58 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- ประชาชนที่มีภาวะเครียด นอนไม่หลับ ใจสั่นได้ให้การดูแลสภาพทางจิตใจ Psycho Support , วิธีคลายเครียด ,ให้ยา
- ประสานกับโรงพยาบาลละงู เฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- แนะนำสถานบริการใกล้บ้าน ร.พ.ละงู หรือให้ส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์ เมื่อมีปัญหาสุข ภาพจิต
- แนะนำให้ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.หมู่บ้านในการขอความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ
- จนท.โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราช นครินทร์ 6 ท่าน
- จนท.รพ.ละงู จ.สตูล 6 ท่าน
- จนท.จากสอ.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 1 ท่าน รวม 13 ท่าน
- ไม่มี
12 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง รพ.ตรัง จังหวัดตรัง
กลุ่มเป้าหมาย เยี่ยมดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาลตรัง จำนวน 2 ราย รักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมหญิง 1 ราย และตึกศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ราย
ปัญหาและผลกระทบ พบว่า
1.นอนไม่หลับ ยังสะดุ้งตื่นบ้าง เล็กน้อย ต้องใช้ยานอนหลับช่วย ( ผู้ป่วยตึกอายุรกรรมหญิง )
2.กังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยทางกาย เล็กน้อย (ยังคงมีอาการของปอด อักเสบและบาดแผลอักเสบบริเวณ ขา แพทย์รักษาตามอาการ )
3.กังวลเรื่องประกันสังคม เนื่องจาก ทำงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ (ผป.ตึก ศัลยกรรมกระดูก) อุปโภค บริโภค
การช่วยเหลือเบื้องต้น
1.แสดงความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ปลอบใจ แนะนำการดูแลสุขภาพ กายและสุขภาพจิตของตนเองและ ให้มองโลกในแง่บวก
2.แนะนำให้เข้าถึงวิธีการรักษาอาการ ทางกาย
3.แนะนำให้ญาติติดต่อกับสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดตรัง พร้อมนำ ใบรับรองแพทย์ไปด้วย
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง (นางวชิราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
ความต้องการการช่วยเหลือ
- 1. ต้องการกำลังใจ
- 2.ต้องการความชัดเจนเรื่อง การติดต่อกับประกันสังค
12 มกราคม 2548
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
หาดกมลา โรงแรมกมลา จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ทางโรงแรมกมลาได้ให้ทางโรงเรียน ใช้สถานที่ของโรงแรมเป็นสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้นัก เรียน ซึ่งได้พบครูและนักเรียน
จำนวนผู้มารับบริการ
- จำนวน 26 ราย ประกอบด้วย
- เป็นผู้ประสบภัย 18 คน
- ญาติผู้ประสบภัย 8 คน
สิ่งที่ค้นพบ
1.ปัญหาทางจิตใจ มีภาวะเครียด จากการสูญเสียบุคคลที่รักและ ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย หวาดกลัวจะ เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก มีอาการนอน ไม่หลับ
2.ปัญหาการดำเนินชีวิต ไม่มีอาชีพ ไม่มีความมั่นคง กลัวถูกไล่ออกจาก งาน
3.ขาดข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ เช่นมีผู้ให้ข้อมูลข่าวสารว่าจะมีเหตุ การณ์เกิดขึ้นอีกในวันที่ 11,12 มค.48 เลยรู้สึกกลัว
4.การได้รับความช่วยเหลือได้รับล่า ช้า
- ทีมภูเก็ต
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์
- รพ.สวนสราญรมย์
ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่ได้แก่ สสจ.ภูเก็ต
12 มกราคม 2548
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- สสจ.กระบี่
- รพ.กระบี่
รร.อิศรานุสรณ์ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ทางโรงแรมกมลาได้ให้ทางโรงเรียน ใช้สถานที่ของโรงแรมเป็นสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้นัก เรียน ซึ่งได้พบครูและนักเรียน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
9.00-10.00 ทีมพบเจ้าหน้าที่ สสจ.
เพื่อให้ความรู้และให้กำลังใจโดยมี กิจกรรมการผ่อนคลาย
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 40 ราย
พบว่ายังเจ้าหน้าที่ยังมีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน
10.00-12.00 รร.อิศรานุสรณ์
ได้พบนักเรียนที่สูญเสียบิดา มารดา
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 4 ราย
ได้ทำ individual counseling อีกทั้ง ได้ให้ความรู้คุณครูประชาชนของ นักเรียนที่สูญเสียบิดามารดา พร้อมทั้งแจกเอกสารให้คุณครู มีเด็ก 1 ราย ที่ส่งต่อให้ สสจ. Follow up ต่อ
13.00-17.00 รพ.กระบี่
ได้ Follow up case ที่ รพ.กระบี่
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 18 ราย และ case ใหม่ 4 ราย
เป็น case OPD ที่ไม่เกี่ยวกับ Tsunami 2 ราย พบว่ามี caseที่ต้องติดตามต่อ 3 ราย ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ รพ.กระบี่
- รพจ.ขอนแก่นฯ
- สสจ.กระบี่
- รพ.กระบี่
- และทีมงานผู้สรุปรายงาน
17.00-19.00 Group Discussion
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.กระบี่ นอกจากในการsupportแล้ว ควรมีการสร้าง motivation ให้รายที่มีกำลังใจในการ ดำเนินชีวิตต่อไป และควรมี การ screening คนที่พร้อมจะ เริ่มต้นใหม่ และให้ข้อมูล สนับสนุนตามที่คนไข้ต้องการ
12 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4,5,9,10,11 - ม.7 บ้านหาดทรายขาว ต.กำพวน
- ม.3 บ้านบางกล้วย ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นหมู่บ้านชาวประมง ประชาชน ตั้งบ้านเรือนอยู่ดิดปากคลองซึ่งใกล้ ทะเล ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนา จาก จ.ประจวบฯ จ.เพชรบุรี กลุ่มนี้ จะนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในหมู่บ้าน มีคนในพื้นที่ประมาณ 30% ที่เป็นชาวมุสลิมและเป็นคน ในพื้นที่
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 151 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. การบำบัดด้วยยา
- รับยา 24 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
พบว่าผู้ประสบภัยและญาติผู้ประสบภัย ร้อยละ 50 ของจำนวนที่มารับบริการ ยังมีอาการนอนไม่หลับ หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ เพราะวิตกกังวลกลัวว่า คลื่นยักษ์จะมาอีก ประกอบกับยังมี ข่าวลือเป็นระยะๆ ว่าคลื่นยักษ์จะมี อีกในเดือนมีนาคม 2548 ปัจจุบัน ชาวบ้านจะจัดเวรยามโดยให้คนหนุ่ม ผลัดกันเป็นเวรยามตอนกลางคืน เพื่อ เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นและ เสียงคลื่นในทะเล
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4,5,9,10,11 ผู้ประสบภัยอยากให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเรื่องทำมาหากิน อยากมี รายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว
10 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง รพ. ตรัง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ให้การส่งเสริมสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลตรัง
จำนวนผู้มารับบริการ
1.จำนวนผู้ป่วยเก่า รวม 4 ราย
2.รอจำหน่าย 2 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป อาการดีขึ้นตามลำดับ
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- ยังหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องใช้ยานอนหลับช่วย
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง (นางศุภวรรณ ศรีช่วย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - ไม่มี
10 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญฯ
- รพ.สวนปรุง
- รร.บ้านกะหลิม อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
- อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
1.รร.บ้านกะหลิม เป็น รร.ที่มีบริเวณ อยู่ริมชายหาด ได้รับความเสียหาย ระดับปานกลาง
2.อ.ถลาง เป็นครอบครัวของผู้ที่ เสียชีวิต ซึ่งไปทำงานอยู่ที่เขาหลัก จ.พังงา
จำนวนผู้มารับบริการ
- เด็กนักเรียน 44 คน
- ครอบครัวของผู้เสียชีวีต สูญหาย 4 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
ช่วงเช้า ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการ กับเด็กนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
ช่วงบ่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
  - กลุ่มแรก ติดตาม case เด็กนักเรียน ที่มีอาการผิดปกติ
  - กลุ่มสอง ออกติดตาม case ครอบครัว ผู้ที่เสียชีวิต
(นพ.ภูมินทร์) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - ไม่มี
10 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญฯ
- รพจ.นครราชสีมาฯ
- รพ.ศรีธัญญา
- ส.สมเด็จ
- กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
- ศูนย์พึ่ง (ภา) บางเนียน
- ทุ่งขมิ้น บางม่วง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 155 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย แยกตามบ้าน ส่วนใหญ่ อาการดีขึ้น ได้เข้าถึงชุมชน ผู้ประสบภัยที่ไม่ได้พักอยู่ในศูนย์ฯ และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งทาง ด้านจิตใจและทรัพย์สินเครื่องใช้
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ชาวบ้านกลัวจะถูกทอดทิ้ง หาก การช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆลดลง
-
- พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้สบภัยที่ปฏิบัติงานมานานๆ จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องให้การ Support ทางจิตใจเช่นกัน
- ควรมีการปรับเปลี่ยนการ ทำงานตามสภาพอากาศ ลักษณะงานผู้ประสบภัย ที่สูญหาย
10 มกราคม 2548
- รพจ.สงขลาฯ
- รพ.ละงู
- สสอ.ปากน้ำ จ.สตูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปากบารา จังหวัดสตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ม.2 บ้านปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล อยู่ห่างจาก รพ.ละงู ประมาณ 15 กม. มีประชากรประมาณ 1059 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ประมง, เลี้ยงปลา บริเวณที่ได้รับ ความเสียหายจากคลื่นยักษ์ ส่วนใหญ่ เป็นบริเวณชายฝั่ง ส่งผลให้เรือประมง และกะชังเลี้ยงปลาเสียหายเป็น จำนวนมาก
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 80 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
ประชาชนบางส่วนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทางกายและส่วนใหญ่มีปัญหาทาง ด้านจิตใจ แต่ยังปรับตัวได้ มีเพียง ส่วนน้อยที่ต้องใช้ยา โดยเฉพาะ ความรู้สึกหวาดกลัว นอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล
1.ประชาชนที่มีภาวะเครียด ได้ให้ การดูแลสภาพจิตใจ Psycho Support ประสานกับ รพ.ละงู เฝ้าระวังผู้ที่มี ภาวะเสี่ยง
2.แนะนำสถานบริการใกล้บ้าน รพ.ละงู หรือ ให้ส่งต่อ รพจ.สงขลาฯ เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิต
3.แนะนำให้ประสานงาน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.หมู่บ้าน ในการขอความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ
สิ่งที่ค้นพบ
ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความ เสียหายโดยเฉพาะเรือ กะชังเลี้ยงปลา ประชาชนขาดรายได้
(นางสยาภรณ์ เดชดี) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน ต้องการให้ทางราชการยื่นมือ เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะ ด้านการเงิน เพราะขาด อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ขาดรายได้
10 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เยี่ยมดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาลตรัง จำนวน 4 ราย รักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมหญิง 2 ราย และกระดูกชาย จำนวน 2 ราย (กำลังรอจำหน่าย 2 ราย)
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 4 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. การบำบัดด้วยยาทางจิตใจ
ได้ให้กำลังใจ ปลอบใจ สอนวิธี ผ่อนคลายความเครียดและแจกคู่มือ คลายเครียด ในรายที่ยังคงรักษาตัว ในโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่กำลังรอ จำหน่ายแนะนำให้รักษาตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน จนกว่าจะหายและแจกคู่มือคลาย เครียด
2. การให้คำปรึกษาแนะนำ
      - รายบุคคล 4 ราย
      - รายกลุ่ม 2/5 กลุ่ม / คน
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
กังวลใจเรื่องอาการเจ็บป่วยทางกาย และการไปรับการรักษาต่อที่จังหวัด กระบี่ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิม
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง (นางศุภวรรณ ศรีช่วย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน ได้ประสานกับหัวหน้าหอ ผู้ป่วย เรื่องการไปรับการ รักษาต่อและอธิบายให้ ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการดูแล สุขภาพกายและสุขภาพจิต ของตนเอง
9 มกราคม 2548
- สถาบันสมเด็จฯ
- รพจ.นครราชสีมา
ศูนย์อพยพ อบต. บางม่วง และสอ.บ้าน นอกนา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ที่ศูนย์อพยพอบต.บางม่วงผู้ประสบ ภัยไม่อยู่ในเต้นท์เนื่องจากคับแคบ ส่วนที่สอ.บ้านนอกนา พบหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ของรพ.ราชวิถีและ ได้มีการส่งต่อcase ให้ทีมงานของ กรมสุขภาพจิตดูแลต่อ พบว่าครอบ ครัวที่บ้านนอกนา มีสมาชิกในครอบ ครัวเสียชีวิตและต้องติดตามดูแลต่อ เนื่องระยะยาวทางจิตใจ
* ปฏิบัติงานที่ศูนย์อพยพตำบลนาเตย ผู้ประสพภัยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เป็นการติดตามผล case เดิม
* มีการประชุมร่วมกับทีม รพจ.ขอน แก่นฯ ,รพ.ศรีธัญญา,รพจ.นครราช สีมาฯ
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 15 ราย
- ผู้รับบริการที่ยังจำเป็นต้องติดตาม การรักษา 4 ราย เนื่องจาก 3 รายยัง มีอาการซึมเศร้าอยู่ อีก 1 รายเป็นผู้ ป่วยจิตเวชเดิมของ รพ.สวนสราญรมย์ ที่ขาดยาเนื่องจากประสบภัยคลื่นยักษ์
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. มียุงชุมมาก เพราะมีแสงสว่าง ไม่เพียงพอ
ทีมพังงา 1 สถาบันสมเด็จฯ - ไม่มี
9 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
บ้านกำพวน ม.2 ต.กำพวน กิ่งอำเภอสุขรำราญ จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ที่ทำการอุทยานป่าไม้ได้รับความ เสียหายรุนแรง บ้านเรือนของประ ชาชนเสียหายทั้งหลัง ประชาชนผู้ ประสบภัยได้เคื่อนย้ายจากศูนย์ อพยพไปพักอยู่ตามบ้านญาติพี่น้อง ได้มีองค์กร/มูลนิธิ ,หน่วยงานราช การต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน มาก ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบภัย นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพ ประมง เรือประมง อุปกรณ์เครื่องมือ ทำการประมง แห , อวน , สูญหาย และพังเสียหาย จำนวนมาก
จำนวนผู้มารับบริการ
1.จำนวนผู้ป่วยเก่า รวม 4 ราย
2.รอจำหน่าย 2 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
- ได้ออกเยี่ยมสถานที่ประสบภัยให้ความ ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจ โดยการ ประเมินและวิเคราะห์ความเครียด ประเมินเพื่อตรวจรักษาโรคซึมเศร้า ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยฯ ตามบ้าน ที่เขาไปพักอาศัยอยู่ ตามบ้านญาติ จำนวน 18 ราย
- ให้การปรึกษาแนะนำและให้การ รักษาสำหรับผู้มีภาวะเครียดและ ซึมเศร้าต้องบำบัดทางยา 3 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
จำนวน 7คน
- ไม่มี
9 มกราคม 2548
- รพ.ศรีธัญญา
- รพ.สวนสราญรมย์
-รพจ.นครราชสีมาฯ
-สถาบันสมเด็จฯ
ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จำนวนผู้มารับบริการ
- เป็นผู้ประสบภัยจากบ้านน้ำเค็ม
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1.งานสำรวจครอบครัว โดยเก็บแบบ สอบถามข้อมูลพื้นฐาน แบบคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิต รายบุคคล 57 ราย
รายครอบครัว 15 ราย 7 ครอบครัว
ให้คำปรึกษา 72 ราย
2.การให้การรักษา
* การบำบัดด้วยย
      - ตรวจรักษาสุขภาพ 68 ราย
      - บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 2 ราย
      - บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 40 ราย
* การให้คำปรึกษาแนะนำ
      - รายบุคคล 128 ราย
      - รายกลุ่ม 1 กลุ่ม / 2 ราย
      - รายครอบครัว 7 ครอบครัว / 15 ราย
.ประสานการทำงานร่วมกับทีมแพทย์
- รพ.นพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
4.กระจายเสียงรับสมัครอาสาสมัครเก็บข้อมูล
- โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจาก ม.หัวเฉียว 10 คน
- โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจากจุฬาฯ 2 คน
-จนท.อบต.คลองชะอุ่น 2 คน
- โดยมีนักสังคมฯ(ราชทัณฑ์) 2 คน
5.ประสานการทำงานร่วมกับคณะ
- กุมารแพทย์,จิตแพทย์เด็กออกหน่วยให้บริการ
ปัญหา/อุปสรรค
- caseที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวมี ระดับความรุนแรงของปัญหาค่อน ข้างสูง จึงมีแผนทำกลุ่มบำบัดราย กลุ่มและรายครอบครัว
รพ.ศรีธัญญาทีม 2 (พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์) ผู้รายงาน * ประสานการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
*.กระจายเสียงรับสมัครอาสาสมัครเก็บข้อมูล โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจาก ม.หัวเฉียว 10 คน โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจากจุฬาฯ 2 คน จนท.อบต.คลองชะอุ่น 2 คน โดยมีนักสังคมฯ(ราชทัณฑ์) 2 คน
*.ประสานการทำงานร่วมกับคณะ กุมารแพทย์,จิตแพทย์เด็กออกหน่วย ให้บริการ
9 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
- หาดราไว ตำบลราไว
- ตำบลฉลอง อำเภอเมือง
- จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นบ้านติดชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่ เป็นบ้านเล็กๆชั้นเดียว พื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่กระจัด กระจาย ไม่ติดกัน การค้นหา case เป็นไปด้วยความยาก ลำบาก บางครั้งไม่พบผู้เสียหาย ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ต้องการความช่วยเหลือทั้งทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังหวาดกลัว และหวาดผวากลัวการเกิดภัยพิบัติซ้ำ
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน31 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
จำนวน5 ราย
การบำบัดด้วยยาทางจิตใจ
จำนวน 5 ราย
นอนไม่หลับ หวาดผวา หวาดกลัว วิตกกังวล ซึมเศร้า ท้อแท้ เบื่อหน่าย และมี suicide idea
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 31 ราย
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- มีกิจกรรมวาดภาพเด็กที่ได้รับผลกระทบ 10 ราย
- ทีมภูเก็ต
- รพ.สวนปรุง
- รพ.สวนสราญรมย์
ไม่มีการประสานงาน กันล่วงหน้า
8 มกราคม 2548
- ทีม 3
- สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา
อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 177 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
   - - ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป จำนวน 8 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
   - บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 4 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตจำนวน 14 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
   - รายบุคคล 146 ราย
   - รายกลุ่ม 7 ราย/ 14 ราย
   - รายครอบครัว 16 ราย/ 6 ครอบครัว
รพ.สมเด็จฯ และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - ไม่มี
8 มกราคม 2548
- ทีม 2
- สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา
- ศูนย์อพยพฯ บ้านปากวีป
- ศูนย์เด็กเล็ก อพยพทุ่งขมิ้น ต.คึกคัก
- ศูนย์อพยพฯ น้ำตกเทช่องฟ้า
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 181 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
   - ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
   - บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 27 ราย
   - บำบัดด้วยยาทางจิตจำนวน 67 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
   - รายบุคคล 175 ราย
   - รายครอบครัว 6 ราย/ 3 ครอบครัว
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อ ฯลฯ)
   - มี case bereavement จำนวน 14 case
   - มี case High risk suicide จำนวน 2 case
   - มี case Panic Attack จำนวน 1 case
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   - ผู้ประสบภัยออกไปนอกบ้านช่วง กลางวัน
   - ใส่ชื่อผู้ประสบภัยที่ศูนย์ แต่ ผู้ประสบภัยไปอาศัยอยู่กับญาติ หายาก
   - ชาวไทยใหม่ขัดแย้งในสิ่งที่ได้รับ สูงมาก
   - หน่วยงานต่างๆ ลงเยอะ วุ่นวาย
รพ.สมเด็จฯ และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - มี case depression มาก ซึ่งเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง
- case bereavement 5 ราย (ซึมเศร้าจากการสูญเสีย)
8 มกราคม 2548
- ทีม 1
- สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ตึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ผู้ประสบภัยอพยพย้ายเข้า ม.3, ม.5 บ้านปะการัง เป็นชาวไทยใหม่ และ มี ม. 2 บ้านปะการัง เป็นชาวบ้านใน ท้องถิ่น โดยชาวไทยในใหม่อยู่ใน เต็นท์ขนาดใหญ่ ชาวบ้านในท้องถิ่น อาศัยอยู่ในเต็นท์สนามซึ่งมีขนาด เล็กและคับแคบ
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 44 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
   - ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางจิต จำนวน 4 ราย
   นอนไม่หลับ หวาดผวา หวาดกลัว เครียดและซึมเศร้า
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
   - รายบุคคล 42 ราย
   - รายครอบครัว 1 ครอบครัว
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อ ฯลฯ)
   - มี case bereavement จำนวน 3 case
   - มี case High risk suicide จำนวน 1 case
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   ชาวไทยใหม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ที่ได้รับค่อนข้างสูง ในช่วงกลางวัน มีหน่วยงานมาลงพื้นที่มากจนต้องมา สำรวจในตอนค่ำจนถึง 3 ทุ่ม คนพลุกพล่านมากในศูนย์อพยพ
รพ.สมเด็จฯ และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - ไม่มี
8 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
เขาหลัก ทับละมุ อ.ท้ายเหมือง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
   ชายทะเลเขาหลัก และทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง ทางพื้นที่ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนดี และเหมาะสมดี ช่วย ให้การให้บริการครอบคลุม และไม่ ซับซ้อน
สิ่งที่ค้นพบ
   ชาวบ้านมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ และความคิดได้ดี และอยู่รวมกันเป็น กลุ่มจะมีสภาวะทางอารมณ์จิตใจที่ดี แต่ถ้าอยู่คนเดียวจะประสบปัญหา ทางจิตใจ
จำนวนผู้มารับบริการ
   จำนวน 37 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
   - ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
   - จำนวน 8 ราย
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
   - จำนวน 16 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
   - รายบุคคล 17 ราย
4. อื่น ๆ
   - ชาวบ้านชาวทะเลเขาหลักต้อง ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ประสบกับความสูญเสียทั้งครอบครัว และที่อยู่อาศัย
   - ชาวบ้านทับละมุจำนวน 3 รายมี ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศ้รา
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
   1. ทีมงานมีความสับสนในเอกสาร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้ รับการส่งต่อและเอกสารไม่ Up Date
   2. ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ เป็นบริการ ที่ไม่เพียงพอ และยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้รับ บริการต้องการ เขาต้องการ อาชีพ ที่อยู่อาศัย เงิน
- ทีมพังงา 1
- รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
- ไม่มี
8 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 บ้านกำพวน ม.3 ต.กำพวน กิ่งอำเภอสุขรำราญ จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
บ้านเรือนของประชาชนทั้งเสียหาย สูญเสียชีวิต 30หลังคาเรือน ประชาชน ผู้ประสบภัยได้เคลื่อนย้ายจากศูนย์ อพยพไปพักอยู่ตามบ้านญาติพี่น้อง ได้มีองค์กร / มูลนิธิ หน่วยราชการ ต่าง ๆ กลุ่มประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ได้มาเยี่ยมเยือนให้การช่วยเหลือ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน มาก ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบภัย นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพ ประมง เรือประมง อุปกรณ์เครื่องมือ ทำการประมง แห , อวน , สูญหาย และฟังเสียหาย จำนวนมาก
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
ได้ออกเยี่ยมสถานที่ประสบภัยให้ความ ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจ โดยการ ประเมินและวิเคราะห์ความเครียด ประเมินเพื่อตรวจรักษาโรคซึมเศร้า ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยฯ ตามบ้าน ที่เขาไปพักอาศัยอยู่ ตามบ้านญาติ จำนวน 15 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
จำนวน 15 คน
- ไม่มี
8 มกราคม 2548
รพ.ศรีธัญญา ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จำนวนผู้มารับบริการ
เป็นผู้ประสบภัยจากบ้านน้ำเค็ม
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
งานสำรวจครอบครัว โดยเก็บแบบ สอบถามข้อมูลพื้นฐาน แบบคัดกรอง
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 1 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- จ่ายยาจิตเวชจำนวน 9 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 25 ราย
- รายกลุ่ม 6 ราย / 1 กลุ่ม
- รายครอบครัว 26 ราย / 8 ครอบครัว
4. อื่น ๆ
   1. งานสุขภาพจิต ศึกษา กระจายเสียง ให้ข้อมูลด้านการเก็บข้อมูลพื้นฐาน และแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต (ขอความร่วมมือ ชี้แจง ความสำคัญ) ให้ข้อมูลการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดย เน้นให้ผู้ประสบภัยช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกันหากพบผู้มีปัญหา สามารถส่งต่อทีมสุขภาพจิต
   2. ให้ข้อมูลสาธารณผ่านสื่อมวลชน TV ช่อง 7 ,นสพ.ไทยรัฐ , วิทยุ แห่งประเทศไทย
   3. งานรับนโยบายเพื่อปรับวิธีการ ทำงานจากกรมสุขภาพจิต (ท่านอธิบดี) โดยให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้าน สุขภาพจิตเด็ก และประสานทีม จิตโคราชเพื่อขอกำลังสนับสนุน ปฏิบัติงานศูนย์บ้านน้ำเค็ม
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
รพ.ศรีธัญญาทีม 2 (พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์) ผู้รายงาน - ประสานงานกับหน่วย ราชการในพื้นที่ ได้แก่ สอ.บางม่วง สอ.น้ำเค็ม สสจ.พังงา (นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด และ รพ.ตะกั่วป่า เพื่อขอสนับสนุน เจ้าหน้าที่ สอ. อสม. เข้าอบรม ในต่อไปขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วม เก็บข้อมูลพื้นฐาน/ คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิต
- ประสานร่วมระหว่างทีม พังงา 4 ทีม (รพ.จิตเวช) เพื่อความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อผู้ประสบภัยได้รับ ประโยชน์สูงสุด
8 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรัง ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิเกา จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง และโรงพยาบาล วัฒนแพทย์ จังหวัดตรังโดยอำเภอสิเกา ได้นักผู้ประสบภัยจำนวน 28 คน มารับเงินช่วยเหลือและสิ่งของจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น ของมนุษย์จังหวัดตรัง ซึ่งมอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ก่อนพิธีมอบ ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรังได้พบกับบุคคลผู้ประสบภัย และสำรวจแลบบสัมภาษณ์ และได้ให้ คำแนะนำช่วยเหลือ สำหรับ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค
สิ่งที่ค้นพบ
1. ด้านร่างกาย ได้รับบาดเจ็บตามตัว 2. ด้านจิตใจ ยังหวาดผวากับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น มีอาการทางสุขภาพจิต มากบ้าง น้อยบ้าง และส่วนใหญ่วิตก กังวลเรื่องไม่มีเครื่องมือประกอบ อาชีพ (กระชัง) สำหรับเพาะพันธ์ ปลา 3. การประกอบอาชีพ ไม่มีอาชีพ เนื่องจากเตรื่องมือประกอบอาชีพ สูญเสียหมด เช่น เรือ อวน และ กระชัง
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง (นางศุภวรรณ ศรีช่วย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
-
8 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.จิตเวชขอนแก่น
รพ.กระบี่ อ.เกาะยาว จ.กระบี่ ผู้มารับบริการ
- จำนวน 70 คน
- บำบัดด้วยยาทางกาย 5 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิต 22 ราย
- ให้คำปรึกษารายบุคคล 70 ราย
   (โรคจิตเวชที่พบ ได้แก่ Adjustment disorder 2 ราย , Acute Stress reaction 4 ราย , MMD. 1ราย , Depress reaction 5 ราย , Depress 3 ราย ,Anxiety 1 ราย Grief Reaction 6 ราย ,Tension 2 ราย Dementia 1 ราย
ปัญหา-อุปสรรค
- เดินทางไกลใช้เวลา 2 ชั่วโมง เครื่องยนต์เสีย น้ำมันหมดกลางทะเล คนนำทางไม่รู้เส้นทาง
ทีมกระบี่
-
8 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11, 4, 5, 9, 10 - หาดแหลมสน
- บ้านอ่าวเตย
- บ้านบางเบน
- ต.ม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
อุทยานฯบริเวณหาดแหลมสนได้รับ ความเสียหาย บ้านเรือนของประชาชน พังเสียหายประมาณ 40 หลังคาเรือน เรือประมง อุปกรณ์เครือมือทำการ ประมงเสียหาย ซึ่งมีหน่วยงานของ ทหารได้มาตั้งศูนย์ฯก่อสร้างบ้านใหม่ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหาย ประชาชนที่ประสบภัยรู้สึกดีขึ้น มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น มีความมั่นใจที่ หน่วยงานราชการได้ออกมาช่วยเหลือ ก่อสร้างบ้านใหม่/ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้มารับบริการ
- จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิต 3 ราย (มีสภาวะซึมเศร้า )
- ให้คำปรึกษารายบุคคล 17 ราย
สิ่งที่ค้นพบ
เนื่องจากประชาชนส่วนมากนับถือ ศาสนาอิสลาม จึงยึดถือคำสอนทาง ศาสนามาประคับประคองจิตใจตนเอง ประชาชนที่ได้รับการสูญเสียญาติ มิตรจากชุมชนอื่นๆ ( มีญาติอยู่ชุมชน อื่นๆเช่นทะเลนอก เสียชีวิต เป็น จำนวนมาก สูญเสียทรัพย์สินและอาชีพ (อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ) ทำให้ประชาชน ที่เริ่มทำใจได้เกิดความวิตกกังวล เนื่องจาก ไม่สามารถประกอบอาชีพ และหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ สมควร เร่งรัดในการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ ให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน
ผู้ปฏิบัติงาน 7 คน นายบุญลือ เพ็ชรรักษ์ ผู้รายงาน
-
8 มกราคม 2548
- สถาบันกัลยาณ์ฯ
- รพ.สวนสราญรมย์
หาดกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นพื้นที่เลียบชายหาด บ้านเรือน เสียหายส่วนใหญ่ตั้งแต่ละดับปานกลาง ถึงระดับมาก (บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง) ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังซ่อมแซม บ้านเรือน
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 12 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 4 ราย
    - มีอาการปวดตัว กล้ามเนื้อไหล และมีอาการท้องเสีย ปวดศรีษะและมีปวดแผลจากภัยพิบัติ
บำบัดด้วยยาทางจิตจำนวน 5 ราย
    - นอนไม่หลับ หวาดผวา หวาดกลัว เครียดและซึมเศร้า
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 12 ราย
- รายกลุ่ม - กลุ่ม / คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- หน่วยบริการสาธารณสุขจำนวน 1 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- เรียกร้องให้ทางราชการเข้าไปช่วย เหลืออย่างเร่งด่วน เช่น ทรัพย์สิน ที่ถูกทำลายไป อาทิเช่น กระชังปลา, เรือประมง ,ไร่นา , ไร่แตงโม เป็นต้น
ทีมภูเก็ต สถาบันกัลยาณ์ฯ รพ.สวนสราญรมย์
-
7 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
เขาหลัก ทับละมุ อ.ท้ายเหมือง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ชายทะเลเขาหลัก และทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง ทางพื้นที่ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนดี และเหมาะสมดี ช่วย ให้การให้บริการครอบคลุม และไม่ ซับซ้อน
สิ่งที่ค้นพบ
ชาวบ้านมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ และความคิดได้ดี และอยู่รวมกันเป็น กลุ่มจะมีสภาวะทางอารมณ์จิตใจที่ดี แต่ถ้าอยู่คนเดียวจะประสบปัญหา ทางจิตใจ
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 37 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
    - จำนวน 8 ราย
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
    - จำนวน 16 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 17 ราย
4. อื่น ๆ
- ชาวบ้านชาวทะเลเขาหลักต้อง ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ประสบกับความสูญเสียทั้งครอบครัว และที่อยู่อาศัย
- ชาวบ้านทับละมุจำนวน 3 รายมี ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศ้รา
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. ทีมงานมีความสับสนในเอกสาร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้ รับการส่งต่อและเอกสารไม่ Up Date
2. ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ เป็นบริการ ที่ไม่เพียงพอ และยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้รับ บริการต้องการ เขาต้องการ อาชีพ ที่อยู่อาศัย เงิน
- ทีมพังงา 1
- รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.ตะกั่วป่า
-
7 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 บ้านกำพวน ม.3 ต.กำพวน กิ่งอำเภอสุขรำราญ จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
บ้านเรือนของประชาชนทั้งเสียหาย สูญเสียชีวิต 30หลังคาเรือน ประชาชน ผู้ประสบภัยได้เคลื่อนย้ายจากศูนย์ อพยพไปพักอยู่ตามบ้านญาติพี่น้อง ได้มีองค์กร / มูลนิธิ หน่วยราชการ ต่าง ๆ กลุ่มประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ได้มาเยี่ยมเยือนให้การช่วยเหลือ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน มาก ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบภัย นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพ ประมง เรือประมง อุปกรณ์เครื่องมือ ทำการประมง แห , อวน , สูญหาย และฟังเสียหาย จำนวนมาก
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
ได้ออกเยี่ยมสถานที่ประสบภัยให้ความ ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจ โดยการ ประเมินและวิเคราะห์ความเครียด ประเมินเพื่อตรวจรักษาโรคซึมเศร้า ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยฯ ตามบ้าน ที่เขาไปพักอาศัยอยู่ ตามบ้านญาติ จำนวน 15 ราย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
- จำนวน 15 คน
-
7 มกราคม 2548
รพ.ศรีธัญญา ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จำนวนผู้มารับบริการ
เป็นผู้ประสบภัยจากบ้านน้ำเค็ม
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
งานสำรวจครอบครัว โดยเก็บแบบ สอบถามข้อมูลพื้นฐาน แบบคัดกรอง
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 1 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- จ่ายยาจิตเวชจำนวน 9 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 25 ราย
- รายกลุ่ม 6 ราย / 1 กลุ่ม
- รายครอบครัว 26 ราย / 8 ครอบครัว
4. อื่น ๆ
1. งานสุขภาพจิต ศึกษา กระจายเสียง ให้ข้อมูลด้านการเก็บข้อมูลพื้นฐาน และแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต (ขอความร่วมมือ ชี้แจง ความสำคัญ) ให้ข้อมูลการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดย เน้นให้ผู้ประสบภัยช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกันหากพบผู้มีปัญหา สามารถส่งต่อทีมสุขภาพจิต
2. ให้ข้อมูลสาธารณผ่านสื่อมวลชน TV ช่อง 7 ,นสพ.ไทยรัฐ , วิทยุ แห่งประเทศไทย
3. งานรับนโยบายเพื่อปรับวิธีการ ทำงานจากกรมสุขภาพจิต (ท่านอธิบดี) โดยให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้าน สุขภาพจิตเด็ก และประสานทีม จิตโคราชเพื่อขอกำลังสนับสนุน ปฏิบัติงานศูนย์บ้านน้ำเค็ม
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
รพ.ศรีธัญญาทีม 2 (พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์) ผู้รายงาน - ประสานงานกับหน่วย ราชการในพื้นที่ ได้แก่ สอ.บางม่วง สอ.น้ำเค็ม สสจ.พังงา (นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด และ รพ.ตะกั่วป่า เพื่อขอสนับสนุน เจ้าหน้าที่ สอ. อสม. เข้าอบรม ในต่อไปขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วม เก็บข้อมูลพื้นฐาน/ คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิต
- ประสานร่วมระหว่างทีม พังงา 4 ทีม (รพ.จิตเวช) เพื่อความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อผู้ประสบภัยได้รับ ประโยชน์สูงสุด
7 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิเกา จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง และโรงพยาบาล วัฒนแพทย์ จังหวัดตรังโดยอำเภอสิเกา ได้นักผู้ประสบภัยจำนวน 28 คน มารับเงินช่วยเหลือและสิ่งของจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น ของมนุษย์จังหวัดตรัง ซึ่งมอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ก่อนพิธีมอบ ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรังได้พบกับบุคคลผู้ประสบภัย และสำรวจแลบบสัมภาษณ์ และได้ให้ คำแนะนำช่วยเหลือ สำหรับ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค
สิ่งที่ค้นพบ
1. ด้านร่างกาย ได้รับบาดเจ็บตามตัว
2. ด้านจิตใจ ยังหวาดผวากับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น มีอาการทางสุขภาพจิต มากบ้าง น้อยบ้าง และส่วนใหญ่วิตก กังวลเรื่องไม่มีเครื่องมือประกอบ อาชีพ (กระชัง) สำหรับเพาะพันธ์ ปลา
3. การประกอบอาชีพ ไม่มีอาชีพ เนื่องจากเตรื่องมือประกอบอาชีพ สูญเสียหมด เช่น เรือ อวน และ กระชัง
ศูนย์สุขภาพจิต จังหวัดตรัง (นางศุภวรรณ ศรีช่วย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
-
7 มกราคม 2548
- รพ.จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ ม.2 บ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นที่ราบสูงห่างจากชายฝั่งทะเล 8 กม. มีประชากรประมาณ 130 ครัวเรือน มีอาชีพทำการประมง, เกษตรปลูก แตงโม มีผลกระทบด้านทรัพย์สิน เช่น กระชังเลี้ยงปลา, เรือชำรุด , ไร่แตงโมเสียหาย,บ้านเรือน และ ประชากรได้รับความปลอดภัย
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 93 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป จำนวน 93 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกายจำนวน 78 ราย
    - ปวดศรีษะจำนวน 7 ราย PU 1 ราย
    - ทอนซิลอักเสบจำนวน 1 ราย
    - ถ่ายแหลวจำนวน 5 ราย
    - มีไข้ ไอจำนวน 33 ราย URI 2 ราย
    - ผื่นจำนวน 5 ราย
    - ปวดตามร่างกายจำนวน 23 ราย
    - หลังมือเป็นแผลจำนวน 1 ราย
บำบัดด้วยยาทางจิตจำนวน 1 ราย
    - นอนไม่หลับ,วิตกกังวล,ตกใจง่าย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
    - รายบุคคล 1 คน
    - รายกลุ่ม - กลุ่ม / คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- โรคหอบจำนวน 2 ราย
- อัมพาตจำนวน 1 ราย HT 1 ราย
- DM 1 ราย ซึ่งได้รับการดูแล
- รักษาจากสถานีอนามัยแล้ว
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- เรียกร้องให้ทางราชการเข้าไปช่วย เหลืออย่างเร่งด่วน เช่น ทรัพย์สิน ที่ถูกทำลายไป อาทิเช่น กระชังปลา, เรือประมง ,ไร่นา , ไร่แตงโม เป็นต้น
- รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (นายวานิช จีนฉาย) และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน - เสนอให้ติดต่อผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน , อ.บ.ต. ในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา - อธิบายให้ทราบว่าข้อมูล ต่าง ๆ ต้องผ่านการพิจารณา จากรัฐบาลก่อน - Psycho Support ฯลฯ
6 มกราคม 2548
- รพ.ศูนย์จิตเวช สงขลาราชนครินทร์ ม.3 บ้านเกาะบู โหลนดอน และ บ้านเกาะปูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
สภาพเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ห่างจาก ฝั่งประมาณ 17 กิโลเมตร และ 23 กิโลเมตร เดินทางด้วยเรือ Speed Boat มีประชาชนอยู่ประมาณ 55 ครัวเรือน และ 20 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมง,เลี้ยงปลา, การเกษตร บริเวณชายฝั่งได้รับความ เสียหายจากคลื่นยักษ์ มีผลกระทบต่อ ทรัพย์สิน เช่น เรือประมง ,ไซดักปลา กระชังปลาเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขาด เครื่องมือในการทำมาหากิน ขาด รายได้
ซึ่งขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือ จากทางราชการเป็นบางส่วนในเรื่อง ของเครื่องอุปโภค , บริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ เสื้อผ้า แล้ว
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 78 คน และ 51 คน
รวม 129 คน (ตรวจสุขภาพทุกคน ให้คำปรึกษา 39 คน)
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต พบประชาชนไม่สบาย ดังนี้
- กลุ่มไข้หวัดจำนวน 49 ราย
- ระบบผิวหนัง (ผืนคัน,หิต, เป็นแผล)จำนวน 20 ราย
- ความดันโลหิตสูง 6 ราย (แนะ นำ F/U ต่อ รพ.ละงู)
-โรคหืด หอน (โรคเดิมที่เป็น อยู่แล้วจำนวน 9 ราย
- โรคหัวใจ (โรคเดิม)จำนวน 1 ราย (แนะนำนำ F/U ต่อ รพ.ละงู)
- ขอยาแก้ปวด แก้ไข้ และอื่น ๆ จำนวน 20 ราย
- ท้องเสียจำนวน 6 ราย
- ปวดเมื่อยตามตัวจำนวน 13 ราย
- เวียนศรีษะจำนวน 10 ราย
- โรคกระเพาะอาหารจำนวน 7 ราย
- วิตกกังวลจำนวน 8 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
- CPM, Paracet ,Dextro, Antacid ฯลฯ
- แก้ปวดเมื่อย เช่น Biocram, ยาหม่อง
- ยาทาแก้ผดผื่นคัน
- ยาทาแผล
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- Diazepam 2 mg และ 5 mg 1 tab ก่อนนอน
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
จำนวน 39 ราย :-
- รายบุคคล 29 คน
- รายกลุ่ม 2/10 กลุ่ม/คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- ไม่มี
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. สภาพทั่วไปพื้นที่อยู่ห่างไกลจากฝั่ง มีปัญหาในการเดินทาง (ต้องเช่าเรือออกไป) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มารับบริการอย่างเร่งรีบ ได้รับยา แล้วจะรีบกลับบ้าน บางครั้งต้องใช้ เวลานานในการพูดคุยทำความเข้าใจ ไม่มีสถานบริการสาธารณสุข ต้อง มาใช้บริการบนฝั่ง (รพ.ละงู)
2. ด้านร่างกายประชาชนบางส่วนมี ปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าไม่รุนแรงก็จะ รอให้มีหน่วยเลื่อนที่เข้าไปก่อนขอยา
3. ด้านจิตใจ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความหวาดกลัวว่าจะมีคลื่นยัก์ซ้ำ ยัง ไม่ค่อยกล้าออกไปไหน เครียด วิตกกังวล นอนไม่ค่อยหลับ คิดมาก
4. ด้านอาชีพ / เศรษฐกิจ ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมง ดักปลา ขาดเครื่องมือในการทำมาหากิน ทำให้ขาดรายได้ ไม่มีเงินใช้จ่าย
5. ด้านทรัพย์สิน พบว่าประชาชน ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ครั้งนี้ในเรื่องของทรัพย์สิน เช่น เรือประมง ไซดักปลาเป็นจำนวนมาก
6. การเก็บข้อมูล DMH 2 (แบบสอบถาม) ต้องใช้เวลานาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด้านร่างกาย ตรวจสุขภาพ ให้ยา แนะนำ เรื่องการดูแลสุขภาพ
2. ด้านจิตใจ ให้ยา พูดคุยให้กำลังใจ Psycho Support, แนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อเกิดภาวะวิกฤติสุขภาพจิต ให้การ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตรายบุคคล และรายกลุ่ม แนะนำแห่ลงบริการ ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา
3. ด้านอาชีพ / ทรัพย์สิน ให้สำรวจ ความเสียหาย ปัญหาและความต้องการ รวบรวมและนำเสนอผ่านผู้นำชุมชน อบต. หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ ความช่วยเหลือในระยะยาว (ซึ่งใน ขณานี้ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น ไปบ้างแล้ว)
- รพ.ศูนย์จิตเวช สงขลาฯ
นางสยาภรณ์ เดชดี และทีมงาน ผู้สรุปรายงาน
1. ควรมีการประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือ จากกระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าไปให้การช่วยเหลือ เพื่อจะได้ครอบคลุมในทุกด้าน
2. ควรมีการติดตามเยี่ยมและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง
6 มกราคม 2548
- ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 5
- ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 10
- ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 11
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน กิ่ง อ.สุขรำราญ จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินมากที่สุดของจังหวัด ระนองเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ อื่นๆ ในจังหวัดระนอง พื้นที่ดังกล่าว ติดชายทะเลได้รับผลกระทบในรัศมี ประมาณ 1 กิโลเมตรจากชายทะเล บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 27 ครัวเรือน สถานีอนามัย 1 แห่งได้ รับความเสียหายประมาณ 60 % - 70 % โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรง เสียหาย 100 % ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม 95.00 %
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 39 ราย :-
- ผู้ประสบภัย 37 ราย
- ญาติผู้ประสบภัย 2 ราย
ผลการประเมิน
พบว่าประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ได้ เห็นคลื่นยักษ์ด้วยตาตนเอง ร้อยละ 16.1 โดนคลื่นยักษ์ซัด ร้อยละ 9.7 ได้รับบาดเจ็บจากคลื่นยักษ์มากกว่า ร้อยละ 50 มีการสูญสียบุคคลใกล้ชิด ในครอบครัวได้แก่ สามีและหรือภรรยา บิดาและมารดา รวมถึงบุตร / หลาน
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึก หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ มีความวิตกกังวล กลัวคลื่นจะกลับมา อีก มีอาการตื่นตกใจผวาง่ายเวลาได้ยิน เสียงดัง เช่น เวลาได้ยินเสียงดัง หรือ เสียงเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น
มีอาการเบื่ออาหาร มีปัญหาการนอนหลับยาก หลับไม่สนิท หลับ ๆ ตื่นๆ ปวดขมับ ปวดศรีษะ ทุกคน (100%) รู้สึกเศร้า เสียใจกับหารสูญเสียครั้งนี้ ประชาชน กลุ่มนี้ยังมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับ การงาน อาชีพ และอนาคต เนื่องจาก เกิดความรู้สึกไม่สามารถทำหน้าที่ การงานได้ตามปกติไม่กล้าออกทะเล หรือออกไปบริเวณชายหาด แม้การ สูญเสียบุคคลในครอบครัว และการ สูญเสียทรัพย์สินครั้งนี้จะมีผลกระทบ ทางด้านจิตใจ
แต่พบว่า ประชากร ส่วนใหญ่เริ่มสามารถทำใจยอมรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้สืบเนื่อง มาจากความเชื่อทางหลักศาสนาของ ชาวมุสลิมที่เชื่อว่า ทุกชีวิตพระเจ้า เป็นผู้กำหนดไม่สมารถที่จะฝ่าฝืนข้อ กำหนดของพระเจ้าได้ ประกอบกับ ในพื้นที่ดังกล่าวมีทุนทางสังคมที่ดี และเข้มแข็ง โดยมีความเอื้ออาทรและ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน (ประเมิน จากการสังเกตุครอบครัวที่เสียหายมาก หรือไม่มีที่อยู่อาศัยก้จะได้รับความ ช่วยเหลือ ไปพักอยู่กับญาติหรือผู้ที่ ใม่ได้รับผลกระทบในละแวกนั้น)
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
การปฏิบัติงานในทีมของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11 ยังขาดบุคลากรที่เป็นทีมสหวิชาชีพ เต็มทีม เช่น แพทย์ พยาบาล ส่งผล ให้การบริการประชาชนทำได้ไม่ ครบถ้วนเท่าที่ควร
- ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 5
- ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 10
- ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 11
1. ควรมีโครงการประเมิน ติดตามภาวะสุขภาพจิตเป็น ระยะในประชากรที่เป็น กลุ่มเสี่ยง เช่นคนที่สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก คนที่ ญาติสูญหาย เป็นต้น
2. ควรมีหน่วยงานเข้าไป ช่วยเหลือในด้านการสร้าง งานอาชีพ
3. ควรมีการให้ความรู้ที่ถูก ต้องเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดิน ไหว และคลื่นยักษ์ ตลอดจน ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง เมื่อประสบภัย เช่นแผ่นพับ ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อลดความหวาดกลัว
4. ควรมีทีมงานที่ครบทีมจิตเวช เพื่อสามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์
6 มกราคม 2548
-รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.พระมงกุฎฯ
โรงพยาบาล กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
โรงพยาบาลกระบี่ดูแลผู้ป่วยเก่า และใหม่ในหอผู้ป่วย และออก เยี่ยมบ้าน
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 23 คน และออกเยี่ยมบ้าน จำนวน 4 ครอบครัว
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ติดตามผู้ป่วยในโรงพยาบาลกระบี่ 19 ราย และผู้ป่วยที่ Admit ใน โรงพยาบาลกระบี่ที่จิตแพทย์ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 4 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
- ตรวจสภาพร่างกาย เยี่ยมบ้าน จำนวน 4 ครอบครัว
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกระบี่ อย่างใกล้ชิดจำนวน 4 ราย เป็น เด็ก จำนวน 1 ราย ผู้ใหญ่จำนวน 3 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล - คน
- รายกลุ่ม - กลุ่ม / คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- ไม่มี
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
แพทย์จำนวน 3 คน พยาบาลจำนวน 1 คน นักจิตวิทยาจำนวน 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน เภสัชกรจำนวน 1 คน -ไม่มี
6 มกราคม 2548
ศูนย์ทีมศรีธัญญา รุ่น 2 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ฝั่งเหนือ) ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานอย่างมี ประสิทธิภาพ มีทีมแพทย์ พยาบาล ที่สามารถดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย ทางจิต ในระดับเบื้องต้นได้ ระบบ ความรุนแรงของปัญหา กำหนด มาตรฐานการช่วยเหลือทางจิตเวช ที่เหมาะสม
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 83 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป 83 คน
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
- ตรวจสภาพร่างกายผู้มารับบริการ จำนวน 83 คน
บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- ให้คำปรึกษาและกำหนดมาตรการ การช่วยเหลือทางจิตเวชที่เหมาะสม ต่อไป
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล - คน
- รายกลุ่ม - กลุ่ม / คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
มีทีมสนับสนุนศัลยแพทย์ และพยาบาล จากประเทศญี่ปุ่น และทีมแพทย์ ทีม หน่วยกู้ภัยจากประเทศสวีเดน หน่วย แพทย์คลื่นที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด หน่วยทหารพัฒนาจากทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- ไม่มี
ศูนย์ทีมศรีธัญญา รุ่น 2 (นพ.วิเชียร และคณะ) ผู้สรุปรายงาน ให้ประสานงานเครือข่าย และการให้ความรู้พื้นฐาน ของจิตเวชภัยพิบัติระบบ ตรวจสอบ ระบบแห่งความ รุนแรงของปัญหา เพื่อ กำหนดมารตการช่วยเหลือ ทางจิตเวชที่เหมาะสมใน แต่ละราย แต่ละระดับ
6 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตจ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง คือ.
- โรงพยาบาลตรัง
- โรงพยาบาล วัฒนแพทย์
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นเขตพื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัด ตรัง คือโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาล วัฒนแพทย์
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 10 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
- เป็นผู้ป่วยใน 3 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
บำบัดด้วยยาทางกาย
- ปอดอักเสบ มีไข้ 1 ราย บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- ให้กำลังใจ ให้ยานอนหลับเนื่อง จากนอนไม่หลับ จำนวน 6 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 10 คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- ไม่มี
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. นอนไม่หลับ
2. กังวลอาการบาดเจ็บของตนเอง
3. กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
4. กังวลเรื่องการไม่มีงานทำ
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน ประจำศูนย์สุขภาพ จิตจังหวัดตรัง สังกัดโรงพยาบาล จิตเวชสงขลาฯ ศูนย์สุขภาพจิต จ.ตรัง (นางศุภวรรณ ศรีช่วย) ผู้สรุปรายงาน ประสานงานกับหัวหน้า หอและพยาบาลประจำตึก ผู้บริหารของโรงพยาบาล เรื่องค่ารักษาพยาบาล ให้ข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล การหางานทำ แนะนำวิธีผ่อนคลายเครียด
5 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตจ.ตรัง อ.หาดสำราญ จ.ตรั ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ในเขตพื้นที่อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยพบผู้ประสบภัยฯ ที่มาตามนัดหมายของอำเภอหาดรำราญ เพื่อมารับเงินค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็น เจ้าภาพ
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 18 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- ไม่มี
2. การบำบัดด้วยยา
- ไม่มี บำบัดด้วยยาทางจิตใจ
- สัมภาษณ์แบบการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาทางจิตใจกรณีคลื่น ยักษ์ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ พบว่า มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างมาก ให้กำลังใจ ปลอบใจ สอนวิธี คลายเครียด แนะนำรักษาตัว ณ สถานบริการสารณสุขใกล้บ้าน
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 18 คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- ไม่มี
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
- สูญเสียเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เช่น เรือหางยาวพัง และสูญหาย อวนพัง , บ้านเรือนพัง , ของใช้ใน บ้านสูญหายถูกน้ำพัดพา
ศูนย์สุขภาพจิตจ.ตรัง (นางศุภวรรณ ศรีช่วย) ผู้สรุปรายงาน ประสานงานกับอำเภอ หาดสำราญ สำนักพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง
5 มกราคม 2548
- รพ.ศูนย์จิตเวช สงขลาราชนครินทร์ ม.5 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ อ.ละงู จ. สตูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
สภาพเป็นเกาะกลางน้ำเดินทางด้วย เรือหางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จากฝั่ง ประกอบอาชีพประมง, เลี้ยงปลา, การเกษตร ความเสียหายจากคลื่อนยักษ์ มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน กระชังปลา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือ สำรวจจากทางราชการแล้ว
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 46 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ - ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกาย
- แก้ปวดเมื่อย ,ยาโรคกระเพราะ เช่น Biocram , Diclofenac , Antacid
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 22 ราย ยาคลายเครียด D5 ก่อนนอน
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 14 คน
- รายกลุ่ม 46 กลุ่ม / คน (ได้รับการ ตรวจร่างกายทุกราย และให้คำ ปรึกษา)
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- ไม่มี
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. การเก็บข้อมูล DMH 2 (แบบสอบถาม) จำนวนบุคลากรมีน้อยและต้อง ใช้เวลาในการเดินทาง
- รพ.ศูนย์จิตเวช สงขลาฯ (นายวานิช จีนฉาย) ผู้สรุปรายงาน ร่วมประชุมปรึกษาทีมงาน ของ รพ.จิตเวชสงขลาฯ เพื่อปรับแผนการทำงาน ต่อไป
4 มกราคม 2548
ศูนย์สุขภาพจิตจ.ตรัง - โรงพยาบาลใน เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรัง คือ
- โรงพยาบาลตรัง
- โรงพยาบาลตรัง
- รวมแพทย์ (โรงพยาบาล เอกชน)
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีแผลติดเชื้อ ปอด อักเสบ กระดูกแขนขาหัก มีบาดแผล และรอยฟกช้ำตามลำตัว มีอาการ หวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตื่น ตระหนกและรู้สึกเศร้า สูญเสีย กังวล
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 12 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
- แขน ขาหัก มีบาดแผลและรอย ฟกช้ำทั่วร่างกาย
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 12 ราย
- Psycho - Support เน้นให้เห็นคุณค่าในตนเอง ชีวิตต้องสู้
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- เป็นรายบุคคลจำนวน 12 ราย
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
- ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1. ต้องการการช่วยเหลือด้านการพยาบาล
2. ต้องการที่อยู่อาศัย อาชีพ
3. ค้นหาบุคคลที่สูญหาย เช่น บุตร สามี
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน และ
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 คน ประจำ ศูนย์สุขภาพจิต จ.ตรัง สังกัด รพ. จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
ประสานงานกับส่วน ราชการ
4 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง
- ม.ช.
- รพ.สวนสราญรมย์
- ต.บ้านไม้ขาว (บ้านท่าฉัตรไชย, บ้านไม้ขาว)
- ต.วิชิต (บ้านเขาขาด) อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
เป็นชุมชนอยุ่ติดชายหาด ได้รับความ เสียหายค่อนข้างมากโดยเฉพาะร้านค้า และบ้านเรือนที่อยู่ติดชายหาด ซึ่งยัง ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 81 คน
เป็นชาย 18 คน หญิง 63 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
จำนวน 81 คน โดยแยกเป็น
   อาการทางจิตระดับ moderate 8 ราย
   อาการทางจิตระดับ mild 37 ราย
   อาการทางจิตระดับ Severe 1 ราย
   อาการทางจิตระดับ mild 22 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกาย 32 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 22 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 81 คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ)
ส่งต่อ 1 ราย ไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ต้องติดตามต่อเนื่อง 10 ราย
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1. ไม่มีแพทย์ฝ่ายกาย ซึ่งหน่วยงานอื่น ต้องการการรับรองอาการบาดเจ็บ เพื่อจ่ายค่าทดแทน จิตแพทย์ต้องให้ การตรวจรักษาอาการทางกายเพิ่มขึ้น และมีแพทย์ที่ตรวจเพียงคนเดียว จึงไม่เพียงพอแก่การให้บริการ
2. เมื่อมีประชาชนมาสอบถามจึงไม่ สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำได้
3. มีปัญหาในการสื่อสาร เนื่องจาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่น ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าใจคำพูด และความต้องการอย่างชัดเจน รวมทั้ง ผู้ใช้บริการไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ให้ บริการ พูด
4. มีจิตแพทย์และบุคลากรที่ให้บริการ ไม่เพียงพอกับการให้บริการ เนื่อง จากมีจำนวนผู้ต้องการใช้บริการมาก แต่มีจิตแพทย์เพียง 1 คน จึงให้บริการ ได้ไม่ทั่วถึง
(พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ) ผู้สรุปรายงาน 1. ควรจัดให้มีแพทย์ฝ่ายกาย ให้บริการโดยประสาน กับหน่วยงานที่เกียวข้อง
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบเกี่ยว กับการให้บริการของ หน่วยงานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น การช่วยเหลือของ กรมประชาสงเคราะห์
3. จัดให้มีบุคลากรที่ให้ บริการเพิ่มมากขึ้น
3 มกราคม 2548
- ศูนย์สุขภาพจิต 11 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ประชาชนที่บ้านอยู่ริมทะเล ถูกคลื่น ซัดเสียหายและเสียชีวิต
ข้อมูลโดยสรุปการปฏิบัติงาน
1. ตรวจรักษา
- สัมภาษณ์ พูดคุย 5 ราย
- รับฟังเรื่องราว และความรู้สึกของผู้ประสบภัย
ปัญหา/อุปสรรค
มีเวลาน้อย บุคลากรมีจำกัด
- ศูนย์สุขภาพจิต 11
-
3 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์ มัสยิดคลองหิน ต.ไสยไทร อ.เมือง จ.กระบี่
สภาพทั่วไปของพื้นที่
เป็นชุมชนเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำประมง รับจ้างพานักท่องเที่ยว เที่ยวตามเกาะ, ทะเลทางเรือ และมี กิจการเล็ก ๆ ด้านบริการนักท่องเที่ยว เช่น นวด ซักผ้า ขายของ ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประสบภัยจากเกาะพีพีที่มา อาศัยอยู่กับญาติ และบางส่วนเป็น ญาติผู้เสียชีวิต
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 41 คน
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
จำนวน 37 คน
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกาย 19 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 27 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 41 คน
4. อื่น ๆ (เช่นการส่งต่อ ฯลฯ)
- ทำแผล 7 คน
ปัญหา/อุปสรรค
อุปกรณ์ในการทำแผลยังไม่พร้อม เช่น Nss ล้างแผล
- รพ.สวนสราญรมย์ ได้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน อำเภอช่วยเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยามาให้
3 มกราคม 2548
- รพ.สวนปรุง
- รพ.รามาธิบดี
- ม.ช.
- รพ.สวนสราญรมย์
เกาะสิหร่, บางเทา, กมลา, ศาลากลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สภาพทั่วไปของพื้นที่
เป็นชุมชนอยู่ติดชายหาด ได้รับ ความเสียหายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ ร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่ติดชายหาด
จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 57 คน ชาย 17 คน หญิง 39 คน
- สิเหร่ 18 คน (ชาย 5 หญิง 13) อาการทางจิตระดับ moderate 1 ราย, mild 17 ราย
- กมลา 13 คน (ชาย 4 หญิง 9) อาการทางจิตระดับ moderate 4 ราย, mild 9 ราย
- ศาลากลาง 26 คน (ชาย 8 หญิง 18) อาการทางจิตระดับ moderate 5 ราย, mild 21 ราย
ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ
1. ตรวจรักษาสุขภาพ
จำนวน 19 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกาย 20 ราย
- บำบัดด้วยยาทางจิต 41 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ
- รายบุคคล 37 คน
- รายกลุ่ม 19 คน กลุ่มละ 2-4 คน
4. อื่น ๆ (เช่นการส่งต่อ ฯลฯ)
- ส่งต่อ 1 รายไปโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ต้องติดตามต่อเนื่อง 14 ราย
- มีผู้ประสบภัยบางส่วนที่ไม่ใช่คน ในพื้นที่ ต้องการกลับบ้านแต่ไม่ มีเงิน
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1. มีสถานที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน ให้บริการ ทำให้ case ไม่กล้าพูด แสดงความรู้สึก
2. Case อยู่กระจัดกระจายทำให้มี ปัญหาในการเข้าเยี่ยม และไม่พบ ตัวผู้ประสบภัยเมื่อเข้าเยี่ยมในพื้นที่
3. ผู้ประสบภัยบางสวนยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือตามที่ต้องการ
- รพ.สวนปรุง
- รพ.รามาธิบดี
- ม.ช.
- รพ.สวนสราญรมย์
1. ควรจัดให้มีสถานที่ที่ เป็นสัดส่วนมากขึ้น
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์กลางที่ให้ บริการเพื่อให้ผู้ประสบ ภัยสามารถมาใช้บริการได้
3 มกราคม 2548
- สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา บ้านในไร่ ต.นำเตย อ.ท้ายเหมือง
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเป็นศูนย์กลางที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เป็นที่พักชั่วคราวประกอบด้วย 107 หลังคาเรือน มีเพียง 4 ครอบครัวที่เป็น ไทย-พุทธ ที่เหลือเป็นไทย-มุสลิม มีผู้เสียชีวิต 1 คน ที่ป่วยเป็นโรคเท้าช้าง ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ ในเรื่อง อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า ที่พัก ชั่วคราว และดูแลทางการ

จำนวนผู้มารับบริการ
จำนวน 37 คน

ข้อมูลโดยสรุปการให้การช่วยเหลือ

1. ตรวจรักษาสุขภาพ
จำนวน 37 คน โดยแยกเป็นการ รักษาทางกาย 16 ราย การรักษาทางจิต 12 ราย และการรักษาทั้งกายและจิต 8 ราย
2. การบำบัดด้วยยา
- บำบัดด้วยยาทางกาย 6 คน ส่วนใหญ่ ที่พบอาการท้องเสีย, ระบบทางเดิน หายใจ, กระเพราะอาหาร, แผล อักเสบ
- บำบัดด้วยยาทางจิตใจ 13 คน และการรักษาทั้งกายและจิต 8 ราย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ - รายบุคคล 31 คน - รายกลุ่ม 3/9 กลุ่ม/คน
4. อื่น ๆ (เช่น การส่งต่อฯลฯ) - refer ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 2-5 ปี มีอาการ ไข้ ท้องเสีย และซึมเศร้า ไปรับ การรักษาต่อที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง เนื่องจากไม่มียารักษา และเด็กมี อาการหนัก - refer ผู้ป่วยชายไทย เป็นหืด เนื่อง จากไม่มียารักษา และอาจมีการแพร่ เชื้อ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1. ขาดผู้ประสานงานที่เป็นแกนหลัก ยังไม่เป็นระบบชัดเจน
2. อุปกรณ์การดำเนินงาน เช่น เอกสารให้ความรู้ - แผ่นพับ
3. ขาดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - โทรศัพท์ มือถือ
4. ยานพาหนะไม่เพียงพอสำหรับ บุคลากร และวัสดุภัณฑ์
5. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบงานไม่ ชัดเจน
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
1. ปรับปรุงและพัฒนาการ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานและพื้นที่
2. การจัดทำตารางรายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงานของและ หน่วยงาน
3. การจัดทำแผนผังพื้นที่ การดำเนินงาน เพื่อให้ เห็นภาพ
4. ควรมีหน่วยกลางสนับ สนุนยาและเวชภัณฑ์ ในกรณีที่ขาดแคลน
5. ควรมีการสนับสนุน อุปกรณ์การปฏิบัติงาน แก่ทีม เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ
6. ควรสรุปผลการปฏิบัติ แต่ละครั้งให้ทีมจิตเวช ในพื้นที่และทีมของ กรมสุขภาพจิตทีมต่อไป ทุกครั้ง
2 มกราคม 2548
- สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์อพยพชั่วคราว บ้านบนไร่ ต.บางคลี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (ผู้ประสบภัย มาจากบ้านบ่อด่าน หมู่ 7 ต.บาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา)
ข้อมูลทั่วไป บ้านบ่อด่าน ต.นาเตย เป็นหมู่บ้าน ชายทะเลห่างจากถนนเพชรเกษม เข้าไปประมาณ 2-4 กม. ตั้งหมู่บ้าน เป็นแนวยามตามชายหาด เป็นลักษณะ บ้านชั้นเดียวเรือนไม้ผสมด้วยไม้ เป็นส่วนใหญ่ เป็นชุมชนชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม อยู่รวมกันประมาณ 130 ครัวเรือน ประชาชนพักอาศัย ประมาณ 700-1,000 คน มีอาชีพรับจ้าง แรงงานและประมง ร้านค้าปานกลาง วันเกิดเหตุอุบัติภัยบ้านพักที่อยู่อาศัย พังพินาศยับเยิน ประชาชนผู้ประสบภัย เล่าว่าหมดตัวจริง ต้องย้ายขึ้นที่สูง ณ จุดอพยพบ้านบนไร่ ต.บางคลี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งห่างจากถนนประมาณ 3 กม. ที่พักเป็นป่ายางพาราใกล้น้ำพุร้อน บ่อด่าน เข้าทางโรงเรียนบนไร่ไปทาง บ่อน้ำพุร้อนประมาณ 2 กม.
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา 1. เป็นกลุ่มผู้ประสบภัย ที่สมควรวางแผนการดูแล ช่วยเหลือด้านจิตใจใน ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตในพื้นที่
2. ผู้ประสบภัยมีปัญหา เจ็บป่วยทางกาย หลาย กลุ่มอายุ ควรให้ทีมแพทย์ ฝ่ายกายเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลด้วย
2 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์ รพ.กระบี่
ข้อมูลทั่วไป เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่ม ในผู้ป่วยใน รพ.กระบี่ จำนวน 43 คน
รพ.สวนสราญรมย์ - ติดตามปัญหาทางจิตเวช ของผู้ป่วยใน รพ.กระบี่ ซึ่งได้รับ Sympatetic Rx ไปแล้ว โดยประสานกับ งานจิตเวช รพ.กระบี่
- ค้นหา pt ในชุมชนทั่วไป
- วางแผน Shortterm & longterm manager
- ยังมี 4 ชุมชนต้องการ Assesment
1 มกราคม 2548
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา - ศูนย์อพยพผู้ ประสบภัยบ้าน บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
- ฐานทัพเรือ จังหวัดพังงา (ท่าเรือทับละมุ) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
1. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย บ้านบางเนียง ใกล้น้ำตกโตนช่องฟ้า เดินทางเข้า ไปจากถนนเพชรเกษมด้านซ้าย มาจากตะกั่วป่า เลี้ยวเข้าทางวัดบาง เนียง เข้าไปลึกประมาณ 3 กม. ลักษณะชุมชนอพยพจากชุมชน หน้าวัดบางเนียง เดิมอาศัยบริเวณ ชายหาดและข้ามฝั่งถนนเป็นเรือน พาณิชย์หน้าวัด เป็นคนพื้นที่เดิม ประมาณ 300-400 คน มีอาชีพค้าขาย และรับจ้างนวดแผนไทยบริเวณ ชายหาดอีกส่วนใหญ่ เป็นคนนอก พื้นที่ มาเป็นพนักงานโรงแรม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 20 แห่ง รวมทั้ง บังกาโลและรีสอร์ท มาจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนที่ เหลือเป็นแรงงานจากอีสาน และ แรงงานรับจ้างจากพม่า ซึ่งมารับจ้าง งานก่อสร้างโรงแรมชื่อดังที่สร้าง ขึ้นใหม่อีกหลายแห่ง ผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่ 70% เป็นนักท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติ อีก 30% เป็นคนไทย ในพื้นที่ ผู้รอดชีวิตอพยพตั้งกลุ่มพัก อาศัยในป่าสวนยาง กระจายกลุ่มละ 10-20 ครอบครัว ข่าวจากศูนย์ช่วย เหลือเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ประมาณ 1 กม. สร้างเต้นท์โดยใช้ผ้าพลาสติก อาศัยร่วมกัน บางครอบครัวอาศัย ญาติที่มาทำสวนยางขึ้นไปถึงบริเวณ น้ำตกโตนช่องฟ้า ซึ่งเป็นลานน้ำตก พื้นหินเรียบกว้าง
2. ฐานทัพเรือจังหวัดพังงา (ท่าเรือทับ ละมุ) ลักษณะที่ตั้งเป็นบริเวณพื้นที่ เขตทหาร บริเวณกว้างขวาง ลึกจาก ถนนเพชรเกษม แยกทับละมุเข้าไป ประมาณ 5 กม. ฐานทัพดังกล่าว เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล จุฬาลงกรณ์ ในบริเวณมีโรงพยาบาล ฐานทัพเรือ มีที่พักของทหารและ ครอบครัวลึกเข้ามาจากท่าเรือประมาณ 3 กม. บริเวณดังกล่าวถูกคลื่นยักษ์ ซัดถล่มดูว่าเสียหายจากการสังเกต เห็น มีรถยนต์นั่งบุคคลหลายคันพลิก ตามแรงคลื่นเข้าไปจากถนน รวมทั้ง รถสายตรวจกองทัพ รถพยาบาล เข้า ไปอยู่ในป่าโกงกาง ประมาณ 10-15 คัน เมื่อลึกเข้าไปที่ท่าเรือเพื่อข้าม ไปเกาะสิมิลัน เป็นชุมชนอาศัยของ ชาวประมง และคนพื้นที่ฝั่งตรงข้าม ฐานทัพ พบลักษณะบ้านเรือนพัง ยับเยินด้านใกล้ฝั่ง บางส่วนยังคง โครงสร้างของบ้านเรือนตัดชายถนน เข้าไปประมาณ 15-20 เมตร ถูกแรง คลื่นพัดพังหลายหลังมีเจ้าของบ้าน กำลังเก็บกวาดรื้อบ้านของตนเอง และบางคนขนย้ายข้าวของ ได้พบผู้บัญชาการฐานทัพเรือจังหวัด พังงา ได้รับแจ้งว่าทหารเรือประสบ ภัยจริง แต่ไม่มีผู้เสียหายมากเพียงแต่ ข้าวของเสียหาย อนุญาตให้กลับถิ่น ฐานของตน จะเรียกกลับประมาณวัน อังคารที่ 4 มกราคม 2548 ซึ่งจะเปิด โอกาสให้ทีมกรมสุขภาพจิตเข้าไปดู แลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ ที่ถือว่าโชคดีเนื่องจากฐานทัพเรือ อยู่หลังภูเขา ซึ่งช่วยกันคลื่นยักษ์ ได้พอสมควร
ข้อมูลโดยสรุปการปฏิบัติงาน
1. การตรวจรักษา ให้บริการด้านจิตใจ โดยได้รับแจ้งว่า ก่อนที่ทีมกรม สุขภาพจิตเข้าไปนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าเยี่ยม แล้ว จึงให้การดูแลช่วยเหลือด้าน จิตใจ ได้แก่ การให้การปรึกษาราย บุคคล
    - การให้การปรึกษารายบุคคล ในรายตื่นตระหนก กลัว นอนหลับ ยาก รู้สึกสูญเสียญาติและคนใน ครอบครัว สูญเสียทรัพย์สินและ ความรู้สึกไม่มั่นคงในการทำอาชีพ สับสนที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่ เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย หมดตัวและ ขาดกำลังทรัพย์ (เดิมพื้นที่ก่อน ประสบภัยมีความเจริญทางธุรกิจ ท่องเที่ยวมาก) ทีมกรมสุขภาพจิต แยกย้ายกระจายดูแลตามจุดพัก อาศัย รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ครอบครัว ให้การปรึกษาและสัมภาษณ์ 30 คน Brief advice ประมาณ 150 คน
2. การตรวจรักษา และให้ยา (ทาง จิตเวชและทางกาย)
    - ยาทางจิตเวช เพื่อลดความวิตกกังวล, นอนหลับยาก, รู้สึกผิด, สับสน, โกรธ, เบื่ออาหาร, ตกใจกลับเป็น ครั้งคราว รวม 30 ราย
    - ยาทางกาย : เป็นหวัด ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ เคล็ดขาดยอกกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ความดันสุง และทำแผล รวม 20 ราย
3. การรักษาอื่น ๆ
    - group Counseling จำนวน 10 คน
    - group Therapy จำนวน 8 คน
    - แนะนำส่งต่อ : ความดันสูง 3 ราย, โรคปอดในผู้สูงอายุ 1 ราย
ปัญหา / อุปสรรค
1. ผู้ประสบภัยต้องหาที่พักอาศัยที่ มั่นคงปลอดภัย ในสถานที่เป็นศูนย์ อพยพชั่วคราวบนเขา เพื่อคลายความ หวาดกลัว มีการพักกระจายขึ้นไป ตามความสูงของเนินเขาไม่รวมเป็น กลุ่มใหญ่ ทำให้ทีมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ต้องใช้เวลาในการ เข้าพบดูแลช่วยเหลือแต่ละจุดจาก การเดินทางปีนป่ายขึ้นลงเนินสูง
2. บุคลากรเจ้าของพื้นที่มีน้อย แต่ผู้เข้า ไปติดต่อดูแลช่วยเหลือมีมากกลุ่ม ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก ไม่ได้เต็มที่ จำเป็นต้องวางแผนการ ปฏิบัติงานในทางที่เหมาะสมกับ สถานการณ์และเวลาที่มีจำกัด
3. จากการบอกเล่าของผู้ประสบภัย ได้รับการติดต่อช่วยเหลือในระบบ ราชการน้อยมาก ทำให้ผู้ประสบภัย ขาดความมั่นใจในการรับความช่วย เหลือจากการสูญเสีย ที่อยู่อาศัยและ ทรัพย์สินที่ราชการมีแผนช่วยเหลือ หากย้ายถิ่นอาศัยไปที่อื่น ผู้ประสบ ภัยจะไม่ได้รับการติดตาม ในระบบ ราชการต่าง ๆ ในท้องถิ่น
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
-
1 มกราคม 2548
รพ.ศรีธัญญา วัดป่าส้าน อ.คุระบุรี
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ที่วัดป่าส้าน มีผู้ประสบภัยมาอาศัย อยู่ประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่มาจาก ต.เขาพระทอง ประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านทุ่งดาบ ซึ่งเป็นมอร์แกน (ไทยใหม่) มีบัตรประชาชนนามสกุลเหมือนกันหมด) มีคนตายมากกว่า 10 คน จากมากกว่า 100 ครอบครัว หมู่ 2 บ้านท่าแป๊ะย้อย ซึ่งอยู่หลังหาด มีมากกว่า 100 ครอบครัว มีคนตาย 1 คน บ้านเรือนเสียหายไม่ มากนัก หมู่ 3 บ้านเกาะระ มีประมาณ 6 ครอบครัว มากกว่า 60 คน ตาย 2 คน (สูญหาย 1 คน) กลุ่มนี้อยู่ไกลไม่ค่อย ได้รับการดูแล หมู่ 4 บ้านปากจร เป็น คนไทยเสียหายมาก (100%) จากบ้าน มอร์แกน เกาะสุรินทร์ ซึ่งพูดไทยไม่ ค่อยได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก มาพักที่วัดประมาณ 200 คน
ตรวจรักษา
จำนวน 22 คน
การให้ยา (ทางจิตเวช, ทางกาย)
- ทางจิตเวช 17 ราย
- ทางกาย 5 ราย
- ทำแผล 5 ราย
การรักษาอื่น ๆ
- ให้การปรึกษารายบุคคล 26 คน
- ให้ group Counseling รวม 25 คน
ปัญหา / อุปสรรค
- ต้องหาข้อมูลทุกวัน เพราะข้อมูล ที่ได้ไม่ตรงกันและไม่แน่นอน
- เสียเวลาในการเดินทางมาก เพราะ ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่ชำนาญ เส้นทาง
- มีผู้มาแจกเงิน แจกของ ทำให้ผู้มารับ บริการพะวักพะวันในการรับของแจก ทำให้การตรวจรักษาไม่ต่อเนื่องและ เสียเวลา
- มีปัญหาในการสื่อสารกับชาวเล และคนพม่าที่พูดไทยไม่ได้
ปัญหาและความต้องการของผู้ประสบภัย
1. ยังผวากับเหตุการณ์อยู่ ยังไม่กล้า กลับไปอยู่ที่เดิม
2. มีเด็กเล็ก ๆ ประมาณ 100 คน มีเด็ก เล็ก ๆ 2 คนที่กลัว ร้องไห้เมื่อเห็น ภาพทะเลที่มีคลื่น
3. ผู้ประสบภัยต้องการให้ช่วยเหลือ เรื่องที่อยู่อาศัยและการประกอบ อาชีพ
รพ.ศรีธัญญา - ควรให้การช่วยเหลือผู้ ประสบภัยโดยเร็ว โดย เฉพาะสิ่งที่ทุกกลุ่มต้อง การ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาชีพ เงินทุนในการ ประกอบอาชีพ เพื่อลดความ เสี่ยงด้านการป่วยทาง จิตเวช และฆ่าตัวตาย
- ควรมี Center ในการให้ ข้อมูล ที่ถูกต้องแก่ผู้ ปฏิบัติงาน จะได้ไม่เสีย เวลาในการทำงาน
1 มกราคม 2548
- รพ.สวนสราญรมย์    จังหวัดสุราษฎร์ธานี อบต.อ่าวนาง และโรงแรม กระบี่เมอร์รีไทส์ จ.กระบี่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง (ศูนย์แจ้งผู้ประสบภัยพิบัติ) ต.อ่าวนาง จ. กระบี่
มีผู้รับการช่วยเหลือจำนวน 17 ราย (รับของ 11 ราย)
การตรวจรักษา
- มีปัญหาเครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล
- มีบาดแผล แผลอักเสบ ปวดข้อ ปวดกระดูก
- ประเมินสภาพจิตใจ ให้คำปรึษา รายบุคคล
การให้ยา (ทางจิตเวช , ทางกาย)
- Amitirp 10 mg , D5 , D2 ,T5
- Analgesic Balm , Hista-oph , Povidine+ สำลี , MTV , Brufen 100 mg
การรักษาอื่น ๆ (เช่น การส่งต่อ)
- การให้คำปรึกษารายบุคคล รายครอบครัว
ปัญหาและอุปสรรค
- การประสานงานในพื้นที่ เพื่อระบุ ตำแหน่งของกลุ่มเป้าหมายที่มี ปัญหายังไม่ชัดเจน
ทีมสวนสราญรมย์ ควรมีการวางแผนล่วงหน้า ว่าจะลงพื้นที่ไหน เพื่อ เตรียมกลุ่มเป้าหมาย ล่วงหน้า
1 มกราคม 2548
- สถาบันกัลยาณ์ฯ
-รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.จุฬาฯ
ชุมชนหาด ปางเทา (ภูเก็ต) - เป็นผู้จับจองที่ดิน ไม่มีสาธารณูปโภค ข้าวของทำมาหากินถูกทำลาย เสียหาย และกังวลว่าจะไม่ได้กลับมาที่เดิม ชาวบ้านอยู่กันเองยังไม่ได้รับความ ช่วยเหลือใด ๆ แม้กระทั่งการเก็บศพ มีทัศนคติไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ว่าช่วยเหลือ แต่คนรวย
การตรวจรักษา
- ชาวบ้านบางส่วนยังมี Anger กับเหตุการที่เกิดขึ้น + กับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น
- มีบาดแผลถูกของมีคมที่ไม่เคยได้ รับการรักษา
- บางส่วนเป็นพนักงานเสริ์ฟ ไม่ยอมกลับสู่หาด
การให้ยา (ทางจิตเวช , ทางกาย)
- Antidepressant, Anxiolytic
- Dressing
- Antibiotic
การรักษาอื่น ๆ (เช่น การส่งต่อ)
- Supportive
- ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อช่วยเหลือ
ปัญหาและอุปสรรค
- ชุมชนไม่ค่อยมีคนรู้จัก ขาดความ ช่วยเหลือจากหน่วยอื่น
ทีมภูเก็ต 3 - ประสานงานเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือ
1 มกราคม 2548
- สถาบันกัลยาณ์ฯ
-รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.จุฬาฯ
อบต.เชิงทะเล (ภูเก็ต) ที่ ศาลา เอนกประสงค์ เป็นศูนย์อพยบส่วนใหญ่เป็นผู้ ประสบภัยจาก ปางเทา มีจากเขาหลัก บางส่วน ของค่อนข้างครบ แต่ไม่มี ของสำหรับเด็ก เช่น รองเท้า เสื้อผ้า มุ้ง
การตรวจรักษา
1. Depression , เครียด หวาดผวา บางคนไม่กล้าเดินใกล้ทะเล นอนไม่หลับ หันกลับมาใช้ Alcohol
2. มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก มีแผล หลายคน
การให้ยา (ทางจิตเวช , ทางกาย)
- Antidepressant , Anxiolytic hypnotic
- balm , Antibiotic , Antipas
- Dressing จำนวนมาก
การรักษาอื่น ๆ (เช่น การส่งต่อ) ส่งต่อ สถานีอนามัย เพื่อให้ Tetanous Toeoid
ปัญหาและอุปสรรค
-
ทีมภูเก็ต 2 - ประสานงานมากขึ้น - ชาวบ้านไม่ได้รับความ เสมอภาคในการดูแล
- ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น คนงานก่อสร้างต่างจังหวัด สิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ ค่ารถกลับบ้าน
1 มกราคม 2548
- สถาบันกัลยาณ์ฯ
-รพ.สวนสราญรมย์
- รพ.จุฬาฯ
หาดกมลา (มัสยิดผดุงศาสน์ ม.3 ต. นอกเล) - เป็นบ้านญาติข้องผู้ประสบภัย อาศัยอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ สูญเสียทรัพย์สิน เสียชีวิตมีจำนวน น้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ บ้านเช่าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักท่องเที่ยว
การตรวจรักษา
1. ทั้งญาติและคนรู้จักของผู้เสียหาย มี Depression และ Anxiety ค่อนข้างมาก ในเด็กมี Acute Stress Disorder ในบางราย
2. มีอาการทางกาย,มีบางส่วนที่มีโรค ประจำตัวรุนแรงที่ไม่ได้รับการรักษา เนื่องจาก สถานที่อยู่อาศัยถูกทำลาย โดยคลื่นสึนามิ
การให้ยา
1. Anxiety , Antidepressant
2. ยาทางกายทั่วไป Antibiotic ,balm
การรักษาอื่น ๆ (เช่น การส่งต่อ)
    - Supportive
ปัญหาและอุปสรรค
ชาวบ้านมารับการดูแลรักษาช้า ค่อย ๆ มาทำให้การทำงานล่าช้า
ทีมภูเก็ต 1 - ต้องการทุนประกอบอาชีพ และทุนประกอบการศึกษา ของเด็ก
- เสนอให้มีการประสานงาน กับทีมงานอื่น เช่น กาชาด ประชาสงเคราะห์ เป็นต้น
31 ธันวาคม 2547
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
-
อยู่ระหว่างการประสานงาน
-
-
31 ธันวาคม 2547
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
-
คุณน้องส่งเอกสารให้เวลา 14.30 น. จำนวน 10 แบบสอบถาม
-
-
31 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ จ.พังงา ชุด 2 คุณชาญวิทย์ ยังติดต่อไม่ได้ ทีมสารสนเทศ งานเวชระเบียนและสถิติ (คุณวันดี : ผู้รายงาน) จะรายงานเมื่อได้รับข้อมูล
31 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ จ.พังงา ชุด 1 คุณสัมพันธ์ แจ้งว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ทีมสารสนเทศ งานเวชระเบียนและสถิติ (คุณวันดี : ผู้รายงาน) จะรายงานเมื่อได้รับข้อมูล
31 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ จ.กระบี่ คุณศิริพร/ คุณเพียงเพ็ญ ยังไม่มีข้อมูลรายงาน ทีมสารสนเทศ งานเวชระเบียนและสถิติ (คุณวันดี : ผู้รายงาน) จะรายงานเมื่อได้รับข้อมูล
31 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ จ.ภูเก็ต คุณอภิชาติ ได้โทรแจ้งจะส่งเอกสารมากับรถตู้ภูเก็ตเที่ยวแรกของวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ให้ไปรับในเวลา 11.30 น. ที่คิวรถ จ.สุราษฎร์ธานี (จำนวน 14 แบบสอบถาม) ทีมสารสนเทศ งานเวชระเบียนและสถิติ (คุณวันดี : ผู้รายงาน) จะรายงานเมื่อได้รับข้อมูล
31 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ศรีธัญญา บ้านน้ำเค็ม บ้านบนไร่ ออกหน่วยแพทย์บ้านน้ำเค็ม บ้านบนไร่ ทีม รพ.สวนสราญรมย์
-
30 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ศรีธัญญา จ.พังงา ออกหน่วยแพทย์ที่ทำการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา พบผู้อพยพมาตั้งเต้นท์ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ และจิตสังคมประมาณ 50 ราย ทีม รพ.สวนสราญยมย์
-
30 ธันวาคม 2547
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รพ.สวนสราญรมย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ หาดป่าตอง/ กาหลิม/ ปากนาง จ.ภูเก็ต ข้อมูลทั่วไป
1.ปากบางเป็นหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนและข้าวของเสียหายทั้งหมด ชาวบ้านปลูกเพิงอยู่ ยังไม่มีผู้เข้าไปช่วยเหลือ
2.หาดป่าตองส่วนใหญ่เป็นโรมแรมและร้านอาหาร ผู้ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ
3.กาหลิม เป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง โรงเรียนเสียหายทั้งหมด
- การตรวจรักษา ชาวบ้านส่วนใหญ่มี Anxiety Reaction เช่น ใจสั่นหวาดผวา มีลักษณะของ Acute stress disorder หมู่บ้านที่พบมากที่สุด คือ กาหลิม
- โรคทางกายส่วนใหญ่เป็น blunt trauma และมีบาดแผล infection บางส่วน
- การให้ยาทางจิตเวช ได้แก่ กลุ่ม Anxiolytic และ Antidepressant ทางกาย ได้แก่ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาคลายกล้ามเนื้อ การรักษาอื่นๆ Supportive
ทีมภูเก็ต - ผู้ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่ไปอยู่บ้านญาติ ทำให้ไม่พบผู้ได้รับความเสียหาย
- จากการมีข่าวลือเกี่ยวกับคลื่นยักษ์ทำให้เจ้าหน้าที่หวาดผวา ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่
- ควรจะมีระบบเตือนภัยที่ชัดเจน และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเมื่อเกิดเหตุทางการจะมีการเตือนภัยอย่างไร
30 ธันวาคม 2547
รพ.สวนสราญรมย์ เกาะพีพี จ.กระบี่ - ประสานงานกับหน่วยงานทีม รพ.กระบี่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมด้วย รพ.กระบี่
- ข้อมูลที่ได้รับจากการประสานงานก่อนลงพื้นที่ไม่ชัดเจน สับสนในเรื่องจำนวนสถานที่ของผู้ประสบภัย
- เวชภัณฑ์ยา จาก รพ.สวนสราญรมย์
- นพ.เธียรชัย รามทิพย์วัฒน์ (รพ.ศิริราช)
- นางศิริพร ชวลิต
- นางสุดจิต สังข์แก้ว
- น.ส.เพียงเพ็ญ พรหมแม่กลอง
- แพทย์จาก รพ.รามา 5 คน
- นพ.นันทวัฒน์ สิทธิรักษ์ (ศิริราช)
- ทีมสุขภาพจิต รพ.กระบี่
-
30 ธันวาคม 2547
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี บ้านทะเลนอก ต.กำพวน กิ่ง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านอยู่ริมทะเลฝั่งอันดามัน มีสถานีอนามัย 1 แห่ง (เสียหายบางส่วน หัวหน้าสถานีอนามัยเสียชีวิต มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่งพังทั้งหลัง เหลือแต่เสาธงชาติ จำนวนหลังคาเรือน 64 หลัง พังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 27 หลัง สวนมะม่วงหิมพานต์ และสัตว์เลี้ยงเสียหาย ผู้เสียชีวิต 160 ราย แยกเป็น ชาย 74 ราย เป็นหญิง 86 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ 127 คน จำนวนผู้เสียหายยังไม่ทราบแน่ชัด
การตรวจรักษา ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่ เยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษาคลายทุกข์ใจ ช่วยให้ปรับตัวดีขึ้น
ชฎาพร ชูรุจิพร ควรติดตามเฝ้าระวังรายที่มีความสูญเสียสูงมาก (เสียทั้งบุคคลในครอบครัวและพบประชาชนที่ประสบภัยในหมู่บ้านมีความเครียดสูงกว่าปกติในระดับที่ไม่มากนัก คะแนน Stress test โดยรวมไม่สูงมาก มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยประมาณ 3%
29 ธันวาคม 2547
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ในเขตพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย
1. เยี่ยมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ละงูเพื่อรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการซึ่งมี ทั้งผู้ป่วยนอก จำนวน 17 ราย ผู้ป่วยนอก 13 ราย ออกหน่วยใน พื้นที่และมี การวางแผนเยี่ยมบ้าน ซึ่งทางโรงพยาบาลละงูต้องการ ทีมสนับสนุนด้านจิตเวชจาก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
2. เยี่ยมดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยที่ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ละงู จำนวน 3 ราย
3. ลงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย และประชาชนที่ประสบภัย พิบัติที่ หมู่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก, หมู่ 6 บ้านปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัด สตูล รวมทั้งหมด 6 ครัวเรือน จำนวน 34 ราย
สำรวจปัญหาและผลกระทบ พบว่า
1. ปัญหาที่เกิดไม่คาดฝัน สูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีความกลัว หวาดผวาตกใจ เครียด ซึมเศร้า เสียใจ
3. กลัว AFTER SHOCK ยังไม่กล้า นอนที่บ้านตนเอง ภาพยังติดตา
4. เหนื่อย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ นอนซม รับประทานอาหารไม่ได้
5. ขาดผู้นำครอบครัวในการทำ มาหากิน
การช่วยเหลือเบื้องต้น
1. ให้การปรึกษารับฟังปัญหา แสดงความเห็นใจ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
2. มอบยาและเวชภัณฑ์
3. มอบถุงยังชีพ
4. มอบเอกสารแผ่นพับและเบอร์ โทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯ
5. แนะสถานที่บริการใกล้บ้าน
6. วางแผนร่วมกับสถานบริการ ในพื้นที่ (โรงพยาบาลละงู)
โดยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ภายใต้การนำของ ผู้อำนวยการ ตาม นโยบายกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมและดูแลช่วยเหลือ ด้านจิตใจอันเป็นการ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ที่อาจจะเกิดตามมา ความต้องการการช่วยเหลือ
1. ด้านจิตใจ - ต้องการ กำลังใจ
2. ด้านร่างกาย - ต้องการ เครื่องอุปโภคบริโภค (สิ่งของ, เงินทอง, เสื้อผ้า, ส่งเสริมการเล่าเรียนของ บุตร, เครื่องมือทำมาหากิน เช่น เรือประมง)
28 ธันวาคม 2547
กรมสุขภาพจิต
ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจกรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์ภาคใต้ (คชส.) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ (รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต) ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจกรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์ภาคใต้ ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ชั่วคราว เพื่อสร้างเอกภาพในการสร้างความเข้าใจในการทำงาน และสร้างการเยียวยาคนในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ อันมีองค์การประกอบดังนี้
1) โครงสร้างการทำงาน / บทบาทหน้าที่ (ศชส.)
- ฝ่ายแผนงานข้อมูล / วิชาการ หน่วยงานรับผิดชอบ กองแผนงาน สำนักพัฒนาสุขภาพจิต สำนักวิชาการ และ ศตส.สจ. ทำหน้าที่ด้านข้อมูล วิจัย / ออกแบบเครื่องมือ / รายงานข้อมูล
- ฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สวนสราญรมย์ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ศรีธัญญา ทุกหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต รพ./สถาบัน/ศูนย์ ศูนย์สุขภาพจิตทุกเขต ทำหน้าที่ สำรวจ / ประเมิน / ค้นหา / ลงทะเบียน / ช่วยเหลือ / เยียวยา / ติดตาม
- ฝ่ายอำนวยการ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต / กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทางจิตใจฯ เงิน / สิ่งของ / เวชภัณฑ์
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสุขภาพจิตสังคม ทีมโฆษกกรมสุขภาพจิต รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับสาธารณชนทั่วไป
2) สั่งการให้มีการรายงานข้อมูลตั้งแต่เวลา 12.00 น. และวันรุ่งขึ้นมีการ up date ข้อมูลทุกวัน ทันเหตุการณ์ การรายงานข้อมูลเน้นด้านปริมาณ มอบหมาย (กองแผนงาน) ด้านคุณภาพ (มอบหมายสำนักพัฒนาสุขภาพจิต)
การรายงานข้อมูลหากผู้ปฏิบัติไม่มีความมั่นใจ ให้โทรศัพท์แจ้งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการตัดสินใจต่อไป
นอกจากนี้ ได้มอบให้กองคลังอนุมัติเรื่องงบประมาณเพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานโดยสามารถยืมเงินทดรองราชการได้ที่ต้นสังกัด และผู้ที่บริจาคเงินสามารถนำ ใบเสร็จใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ และมอบกองแผนงานดำเนินการเขียนโครงการ / แผน โดย ของบประมาณส่วนกลาง
3) แจ้งหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ รับผิดชอบในการจัดทีมออกปฏิบัติการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยจัดทีม 6 ทีม
สัปดาห์ที่ 1 (29 ธันวาคม 2547 – 3 มกราคม 2548)
    ทีม 1 ทีม รพ.สวนสราญรมย์ 1 รับผิดชอบพื้นที่ จ.กระบี่
    ทีม 2 ทีม รพ.สวนสราญรมย์ 2 รับผิดชอบพื้นที่ จ.ภูเก็ต
    ทีม 3 ทีม รพ.จิตเวชสงขลาฯ รับผิดชอบพื้นที่ จ.ตรังและ จ.สตูล
    ทีม 4 ทีม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับผิดชอบพื้นที่ จ.ภูเก็ต
    ทีม 5 ทีม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบพื้นที่ จ.พังงา
    ทีม 6 ทีม รพ.ศรีธัญญา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ระนอง
สัปดาห์ที่ 2 (2 – 6 มกราคม 2548)
    ทีม 1 ทีม รพ.สวนสราญรมย์ 1 รับผิดชอบพื้นที่ จ.กระบี่
    ทีม 2 ทีม รพ.จิตเวชสงขลาฯ รับผิดชอบพื้นที่ จ.ตรังและ จ.สตูล
    ทีม 3 ทีม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับผิดชอบพื้นที่ จ.ภูเก็ต
    ทีม 4 ทีม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบพื้นที่ จ.พังงา
    ทีม 5 ทีม รพ.ศรีธัญญา รับผิดชอบพื้นที่ จ.ระนอง
หมายเหตุ การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 2 อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 1ในแต่ละทีม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
    - ให้บริการประเมินสุขภาพจิต
    - ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางกายและจิต
    - ให้บริการปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
    - ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปยังโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
    - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และจัดส่งให้กองแผนงานรวบรวม
4) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ช่วยเหลือฯ (ส่วนกลาง) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 8047, 0 29511346
    ศูนย์ช่วยเหลือฯ ส่วนภูมิภาค (รพ.สวนสราญรมย์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 1396 0775 โทรสาร 0 7731 1844

27 ธันวาคม 2547
กรมสุขภาพจิต
1. กรมสุขภาพจิตจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางจิตใจกรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์ภาคใต้ กรมสุขภาพจิต (ศชส.) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2547 – มกราคม 2548 ดำเนินการใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล งบประมาณใช้งบกลางกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางจิตใจกรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์ภาคใต้ กรมสุขภาพจิต (ศชส.) โดย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเป็นหัวหน้าฝ่ายออกติดตาม / ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ มี น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางจิตใจกรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์ภาคใต้ กรมสุขภาพจิต (ศชส.) เพื่ออำนวยการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้
2.1 จัดทีมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้ประสานภัยพิบัติ 6 ทีม ๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย
   - รพ.สวนสราญรมย์
   - รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
   - รพ.ศรีธัญญา
   - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
   - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
   - รพ.สวนปรุง
   - รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
   - รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2.2 โดยแต่ละทีมประกอบด้วย จิตแพทย์ / นักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์ / พยาบาล / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ / พนักงานขับรถยนต์ มีรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ประกอบด้วยอุปกรณ์ เช่น ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ / โต๊ะ – เก้าอี้ / เครื่องมือแพทย์ / แบบประเมิน (Stress test / Depression / Suicide / HOS / GHQ / PTSD) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งกายและจิต / คู่มือต่าง ๆ
2.3 การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ยาสำหรับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติใน 6 จังหวัด จำนวน 20,000 ชุด
2.4 การออกหน่วยเคลื่อนที่โดยทีมจิตเวชเพื่อช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
2.5 การติดตามตรวจเยี่ยมโดยทีมผู้บริหาร นำโดย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตBottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp