ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคจิตจากยาบ้าระหว่างการรักษาแบบจิตสังคมและการรักษาแบบเดิมของโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้วิจัย/Authors:

ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์

ชื่อเรื่อง/Title:

การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคจิตจากยาบ้าระหว่างการรักษาแบบจิตสังคมและการรักษาแบบเดิมของโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2546, หน้า154.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยโรคจิตจากยาบ้าแบบจิตสังคมกับแบบเดิม โดยเปรียบเทียบขนาดยาต้านโรคจิตที่ใช้วันนอนโรงพยาบาล และติดตามผลการรักษา 6 เดือนหลังการจำหน่ายเกี่ยวกับการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ การกลับมารับการรักษาแบบผู้ป่วยในซ้ำ การดำเนินชีวิตและความพึงพอใจของญาติในผู้ป่วยชายที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตจากยาบ้า (F15.5) ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลศรีธัญญาและได้จำหน่ายออกระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2546 กลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบจิตสังคม 30 คน และ การรักษาแบบเดิม 17 คน 2) ญาติที่ดูแลผู้ป่วยภายหลังการจำหน่าย 47 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบสำรวจข้อมูลการรักษาพยาบาล 2) แบบสอบถามผลการรักษาในช่วง 6 เดือนหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test X2 OR และ NNT ผลการวิจัยพบว่า ขนาดยาต้านโรคจิตต่อวันที่ใช้รักษาเมื่อเริ่มต้น และจำนวนวันนอน โรงพยาบาลของผู้ป่วยทั้งที่รับการรักษาแบบจิตสังคมและการรักษาแบบเดิมไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดยาต้านโรคจิตที่ใช้รักษาต่อวันเมื่อจำหน่ายในกลุ่มการรักษาแบบเดิมจะได้รับยาต้านโรคจิตในขนาดที่สูงกว่า เมื่อติดตามผลหลังการจำหน่าย 6 เดือน พบว่า ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบเดิมมีโอกาสที่จะกลับใช้สารเสพติดซ้ำและกลับมารักษาแบบผู้ป่วยในซ้ำสูงกว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบจิตสังคมถึง 4.4 เท่า และ 5.8 เท่า ตามลำดับ นั่นคือ การรักษาแบบจิตสังคม 3 ราย และ 4 ราย ก็จะเห็นผลในการป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ และการกลับมารับการรักษาซ้ำเหนือกว่าการรักษาแบบเดิม 1 ราย ในส่วนของการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบจิตสังคมมีการดำเนินชีวิตภายหลังการรักษาในระดับช่วยเหลืองานบ้านไปจนถึงการเรียนและการทำงานได้สูงกว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบเดิมถึง 7.3 เท่า และพบว่าญาติผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อผู้ป่วยภายหลังการรักษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

ผลการรักษา, โรคจิตจากยาบ้า, การรักษาแบบจิตสังคม, การรักษาแบบเดิม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, ยาต้านโรคจิต, ยาบ้า, แอมเฟตามีน, จิตสังคมบำบัด, โรงพยาบาลศรีธัญญา, สารเสพติด, ยาเสพติด, ยารักษาโรคจิต  

Address:

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต  

Code:

20040000294

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download:

Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp