ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพร้อมของผู้ปกครองในดูแลเด็กออทิสติก

ผู้วิจัย/Authors:

สมจิตร พี่พิมาย ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์

ชื่อเรื่อง/Title:

ความพร้อมของผู้ปกครองในดูแลเด็กออทิสติก

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 111.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล การดูแลเด็กออทิสติก ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกในด้านต่างๆ ซึ่งหากผู้ปกครองมีความพร้อมในการดูแล ย่อมส่งผลต่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองเด็กออทิสติกรายใหม่ที่มารับบริการที่สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และโรงพยาบาลพยาบาลยุวประสาทไวทโยถัมถ์ จำนวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่) ข้อมูลส่วนตัว 2) แบบประเมินความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติกที่พัฒนาโดยสมจิตร พี่พิมายและภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (2546) ตามกรองแนวความคิดความพร้อมในการดูแลของ สจ๊วดและอาร์ชโบล์ด และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงและความเชื่อมั่นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติโดยรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x =3.43,SD = .48) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการดูแลระดับมาก คือ ด้านร่างกาย (x = 3.56,SD =.74) ด้านดูแลผู้ป่วยและตนเองให้เกิดความพึงพอใจ( x = 3.78, SD = .88) ด้านการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน( =3.55,SD.86)
ด้านการขอความช่วยเหลือและข้อมูลที่จำเป็นจากโรงพยาบาล (x = 3.41,SD =.78) และด้านการดูแลผู้ป่วยโดยร่วม (x = 3.79, SD =.91) ส่วนด้านที่มีความพร้อมในการดูแลระดับปานกลาง คือ ด้านอารมณ์ (x=3.33,SD =.76) ด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจัดหาแหล่งในการดูแล (x=3.29,SD=.91) ด้านการจัดกับความเครียดในระหว่างให้การดูแล (x=3.13,SD=.73) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองดูแลเด็กออทิสติกโดยเฉพาะในด้านการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดูแล การจัดการอารมณ์ และด้านการให้บริการสุขภาพและจัดหาแหล่งในการดูแล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเหล่านี้มีความพร้อมในการดูแล ส่งผลให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year:

2548  

Keywords:

ความเครียด, ออทิสติก, การดูแล, ผู้ปกครอง, อารมณ์, ความพร้อม, สุขภาพ  

Address:

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Code:

2005000084

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2548

Download:BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp