ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและทัศนคติของกำลังพลกองทัพบกไทยที่ปฏิบัติภารกิจในประเทศติมอร์ตะวันออก

ผู้วิจัย/Authors:

อำนาจ รัตนวิลัยและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title:

ความเครียดและทัศนคติของกำลังพลกองทัพบกไทยที่ปฏิบัติภารกิจในประเทศติมอร์ตะวันออก

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2546, หน้า 77-91.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเครียดและทัศนคติของกำลังพลกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศติมอร์ตะวันออก วิธีการ โดยสุ่มตัวอย่างจากกำลังพลกองทัพที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 300 ราย โดยให้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเครียดและทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในเดือนแรกและเดือนสุดท้ายที่ปฏิบัติภารกิจ ผลการศึกษา ในเดือนแรกที่ปฏิบัติภารกิจจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับมา 287 ราย พบว่ากลุ่ม อารมณ์ปกติจำนวน 188 ราย กลุ่มอารมณ์เครียดกว่าปกติเล็กน้อยมีจำนวน 40 ราย และกลุ่มอารมณ์เครียดปานกลางถึงมากมีจำนวน 14 ราย ในเดือนสุดท้ายที่ปฏิบัติภารกิจจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับมา 245 ราย พบว่าผลที่ได้คล้ายคลึงกับในเดือนแรก สรุป ในช่วงเวลาเดือนแรกและเดือนสุดท้ายที่กำลังพลปฏิบัติงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอารมณ์เครียดปานกลางและมากมีเป็นจำนวนน้อย ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติภารกิจพบว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัว สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปัญหาส่วนตัว

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

ความเครียด, ทัศนคติ, กำลังพลกองทัพบก, ติมอร์ตะวันออก, สุขภาพจิต, จิตวิทยา  

Address:

กองจิตเวชและประสาทวิทยา  

Code:

20040000148

ISSN/ISBN:

0125-6985

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download:

Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.04MB


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp