ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวัยรุ่น

ผู้วิจัย/Authors:

รุจา ภู่ไพบูลย์

ชื่อเรื่อง/Title:

ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source:

รามาธิบดีพยาบาลสาร,ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2547,หน้า 24-36

รายละเอียด / Details:

ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม (The Theory of planned behavior) ของ เอจเชน เป็นทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ได้รับการพัฒนาจากทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action) ของฟิชบายและเอจเชน ที่ได้รับการทดสอบและมีข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมากทั้งในการศึกษาเชิงพรรณนาและเชิงทดลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการและไม่ต้องการหลายด้าน สำหรับการนำไปศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น พบว่ามีงานวิจัยที่ระบุอิทธิพลของทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะกระทำและพฤติกรรมของวัยรุ่นด้านการออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการรับประทาน พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและพฤติกรรมทางเพศ การนำทฤษฎีนี้ไปใช้สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นได้

ปีที่เผยแพร่/Year:

2547  

Keywords:

วัยรุ่น, พฤติกรรม, ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม, ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์, จิตวิทยา, พฤติกรรมทางเพศ  

Address:

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

Code:

100069

ISSN/ISBN:

0857-8052

Country of publication:

Thailand.

Language:

ภาษาไทย

Category:

Abstract Journal.

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp