ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังและสถานการณ์ของชุมชน

ผู้วิจัย/Authors:

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title:

ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังและสถานการณ์ของชุมชน

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 209. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การนำเสนอผลการวิจัย เรื่องประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังที่บ้าน และสถานการณ์ของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานการณ์ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง และการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังในชุมชน สถานการณ์ของชุมชนที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเรื้อรังในชุมชน สถานที่ศึกษาคือ ชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเป็นผู้ป่วยทางจิตที่ใช้สารเสพติดหรือดื่มสุรา จำนวน 9 ครอบครัว ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวที่ศึกษา สนทนากลุ่มกับเพื่อนบ้าน สนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และการสังกต บันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาเบื้องต้นเพบว่า ญาติเชื่อว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังเกิดจาก การใช้สารเสพติด/เหล้า มีปัญหาส่วนตัว ญาติต้องคอยดูแลผู้ป่วยเรื่องกิจวัตรประจำวัน การกินยา ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติบางคนเชื่อว่า ถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจะทำให้ผู้ป่วยหายได้ ขณะที่บางครอบครัวไม่คิดว่าผู้ป่วยต้องรักษาเพราะกินแต่เหล้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคือ เป็นภาระ เบื่อหน่าย และกลัวผู้ป่วยจะทำร้าย รายได้ของครอบครัวลดน้อยลง อย่างไรก็ตามบางครอบครัวบอกว่า อาการของผู้ป่วยไม่แน่นอน หากผู้ป่วยทำงานได้ก็รู้สึกไม่เป็นภาระ ญาติกังวลว่า ผู้ป่วยอาจถูกคนในชุมชนทำร้าย เนื่องจากผู้ป่วยมักทำความรำคาญให้กับชุมชน ชุมชนมองว่าผู้ป่วยบางคนทำให้เพื่อนบ้านกลัว รำคาญ รู้สึกไม่ปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขณะอยู่เวร บางชุมชนไม่รู้สึกว่าผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนเพราะพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นธรรมดา ขณะที่บางชุมชนมองว่า ชุมชน ครอบครัว และโรงพยาบาลของรัฐต้องร่วมมือกัน และเห็นว่าผู้ป่วยบางคนไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้าง ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยบางคนก็ทำงานไม่คุ้มต่อการลงทุนของนายจ้าง ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นสนับสนุนว่าทัศนคติการรับรู้ของชุมชนต่อผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้อยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

ครอบครัว, ผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง, จิตเวช, ผลกระทบ, ชุมชน, ประสบการณ์ชีวิต ครอบครัว ผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สุขภาพจิต  

Address:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

Code:

00000075

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp