ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด

ผู้วิจัย/Authors:

อุบลรัตน์ ดีพร้อม

ชื่อเรื่อง/Title:

ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 193.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด โดยใช้กรอบแนวคิดความวิตกกังวลของ Spielberger ร่วมกับทฤษฎีการสร้างจินตภาพของ Horowiz
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และ ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 24 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการสร้างจินตภาพ กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการสร้างจินตภาพ เครื่องมือการสร้างจินตภาพ คือ เทปการสร้างจินตภาพมีความยาว 16 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ส่วน 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามภาวะสุขภาพทั่วไป 3) แบบวัดความวิตกกังวลของ Spielberger ทั้งแบบวัดความวิตกกังวลแฝงและความวิตกกังวลขณะเผชิญ (The state trait anxiety inventory form: X-1, X-II)
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนความวิตกกังวลแฝงและเผชิญระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ independent t-test วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังของแต่ละบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ paired t-test
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลแฝงทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผู้ป่วยที่สร้างจินตภาพก่อนผ่าตัดมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดต่ำกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการสร้างจินตภาพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ข้อมูลเชิงบรรยายหลังฟังเทปการสร้างจินตภาพพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีและสบายใจ
วิจารณ์และสรุป การศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัดที่ได้รับการสร้างจินตภาพสามารถลดความวิตกกังวลได้มากกว่าผู้ป่วย ที่ไม่ได้รับการสร้างจินตภาพ เนื่องจากเป็นการเบี่ยงเบนจากความคิดวิตกกังวล ไปยังสถานที่ที่พึงพอใจตามเทปแนะนำการสร้างจินตภาพ อีกทั้งเมื่อสร้างภาพได้ชัดเจน จิตใจจดจ่ออยู่กับภาพนั้น ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย จึงควรมีการนำเทคนิคการสร้างจินตภาพไปใช้เพื่อลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดมะเร็งเต้านม

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

การสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด, วิตกกังวล, ความวิตกกังวล, การพยาบาลผู้ป่วยวิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช  

Address:

โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์  

Code:

000000064

ISSN/ISBN:

974-9627-39-3

Country of publication:

Thailand.

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp