ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างหลักสูตรอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์

ผู้วิจัย/Authors:

ดรุณี รุจกรกานต์, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, เพชรไสว ลิ้มตระกูล, มณฑิรา เขียวยิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title:

การสร้างหลักสูตรอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตร การอบรมที่เหมาะสมกับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี แก่เยาวชนอื่น ๆ ได้ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายของโรงเรียน ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 29 คน นักเรียน โรงเรียนผดุงนารี 24 คน นักเรียนโรงเรียนมหาวิชานุกูล 26 คน นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 20 คน รวมทั้งหมด 99 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเยาวชน
การดำเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือวิทยากร เตรียมสื่อประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุมวิทยากรเพื่อให้วิทยากรเข้าใจวิธีดำเนินการ และสามารถใช้คู่มือที่พัฒนาขึ้นมา ต่อจากนั้นได้อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 2 วัน และให้นักเรียนสร้างสื่อเพื่อเพื่อนเยาวชน ใช้เวลา 2 เดือน และดำเนินการจัดนิทรรศการ 1 วัน หลังจากนั้นได้ประเมินผลจากการจัดนิทรรศการ โดยผู้ที่ชมนิทรรศการ และประกวดสื่อที่จัดนิทรรศการ
ผลจากการศึกษาพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของนักเรียนได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 11.50 เป็น 12.01 (จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติเพิ่มขึ้นจาก 5.20 เป็น 5.46 (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.37 เป็น 8.79 (จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ พบว่า คะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์สูงกว่าคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด อันดับแรกคือ การสนทนากับผู้ติดเชื้อเนื่องจากเป็นประสบการณ์ใหม่ สำหรับเยาวชนและมีการสอดแทรกเนื้อหา การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ และเพศศึกษาเข้าไปด้วย กิจกรรมที่ได้รับความพึงพอใจรองลงมาคือ การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย จากการสังเกตพบว่า เยาวชนมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้นและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมที่พึงพอใจเป็นอันดับสามคือ การแสดงบทบาทสมมุติเยาวชนได้แสดงออก ได้รับความเพลิดเพลิน และได้ข้อคิดจากกิจกรรมนี้ สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรยังพบว่า กระตุ้นความสนใจ และให้ความรู้ควบคู่กันไปทุกกิจกรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ควรจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบบางกิจกรรมเพื่อให้สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
การจัดนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่เยาวชนได้สร้างสื่อสำหรับเพื่อนเยาวชน เพื่อนำมารณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year:

2537  

Keywords:

ทัศนคติ, ผู้ติดเชื้อเอดส์, เอดส์, เยาวชน, จิตวิทยา, นักเรียน, พฤติกรรม, attitude, behavior, aids, student, psychology  

Address:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

Code:

375370000010

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp