ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภทต่อความวิตกกังวล.

ผู้วิจัย/Authors:

อร่ามศรี เกสจินดา

ชื่อเรื่อง/Title:

ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภทต่อความวิตกกังวล.

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภทต่อความวิตกกังวล ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับความวิตกกังวลก่อนและหลังการให้สุขภาพจิตแบบกลุ่ม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจิตเภทที่เคยรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2534 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2534 จำนวน 50 ราย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มจากผู้วิจัย และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบวัดความวิตกกังวลโดยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลของสไปล์เบอร์เจอร์ (Spielberger) มีชื่อว่า The State Trait Anxiety Inventory (STAI) แบบสเตทและแบบ เทรท ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ paired t-test และ unpaired t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ญาติผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับสุขภาพจิตศึกษามีความวิตกกังวลแบบสเตทลดลง โดยที่กลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ญาติผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับสุขภาพจิตศึกษามีความวิตกกังวลแบบเทรทลดลง แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ปีที่เผยแพร่/Year:

2536  

Keywords:

ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, สุขภาพจิตศึกษา, โรคจิตเภท, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, ความเครียด, จิตเภท, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, anxiety, group, psychiatry, schizophrenia, stress  

Address:

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย  

Code:

374360000138

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp