ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมรุนแรง (Mental disorder and violence)

ผู้วิจัย/Authors:

มิ่งขวัญ สกุลศรีผ่อง, พจนา กนิษฐสุต, ดวงตา กลุรัตนญาณ

ชื่อเรื่อง/Title:

ผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมรุนแรง (Mental disorder and violence)

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

จากยุคประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และเชื่อว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรมรุนแรง ความเชื่อที่ฝังแน่นนี้จะส่งผลสำคัญตามมา 2 ประการ คือเป็นเหตุเร่งผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติร่างกฎหมายเฉพาะขึ้นมา และฝ่ายสาธารณสุขกำหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือ ควบคุมดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ให้สงบ สามารถกลับสู่สังคมได้โดยประชาชนในสังคมจะรู้สึกปลอดภัย เหตุการณ์รุนแรงที่ผู้ป่วยจิตเวชก่อขึ้น โดยเฉพาะการทำร้ายผู้อื่นตลอดจนฆ่าผู้อื่นตายเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง เช่น ในบ้านผู้ป่วย ในที่สาธารณะและในหน่วยงานจิตเวชที่ให้การรักษาผู้ป่วยอยู่ ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่พบได้ง่ายและเกิดผลกระทบตามมาหลายประการ ดังนี้ เกิดการบาดเจ็บทั้ง 2 ฝ่าย มีการทำลายข้าวของเสียหาย ทำลายขวัญกำลังใจ ครอบครัวและชุมชน หรือของผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก กรณีที่ผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านั้น ดังนั้น ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา มีรายงานการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากผลการศึกษาวิจัยหลายงานวิจัยยืนยันได้ว่า ผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมรุนแรงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับปานกลางร้อยละ 10 ของผู้ป่วยจิตเวช ก่อความรุนแรง ในขณะจะเข้ารับการรักษา หรือระหว่างรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวช ลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ง่าย คือ เป็นเพศชาย อายุน้อย มีประวัติเสพสุรา ได้รับการวินัจฉัยโรค Schizophrenia , Mania , Antisocial personality disorder , โรคทางสมองบางโรค เช่น โรคลมชัก โรคของ Frontal lobe ผู้เสนอรายงานจะได้เสนอรายละเอียดตอนที่ 1 และ 2 ตามลำดับในที่ประชุม

ปีที่เผยแพร่/Year:

2542  

Keywords:

ผู้ป่วยจิตเวช โรคจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พฤติกรรม, พฤติกรรมรุนแรง, ฆ่าผู้อื่น, ้homecide, psychiatry, violence behavior, psychology, psychosis  

Address:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

201420005182

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp