ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทบาทพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน

ผู้วิจัย/Authors:

ราตรี กีรติหัตถยากร

ชื่อเรื่อง/Title:

บทบาทพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน

แหล่งที่มา/Source:

วารสารกระทรวงสาธารณสุข. ปีที่ 3, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2527, หน้า 729-732.

รายละเอียด / Details:

ขณะนี้ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนของการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน โดยทั่วไปการกระจายงานสุขภาพจิตไปสู่ชุมชนนั้น ดำเนินการโดยกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ โรงพยาบาลพนัสนิคม ได้เริ่มดำเนินงานสุขภาพจิต โดยพยาบาลจิตเวชที่ผ่านการอบรมแล้ว และได้ให้บริการสุขภาพจิตที่ผสมผสานกับระบบงานสาธารณสุข โดยจัดให้มีบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน ผสมผสานกับงานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยโรงเรียน งานสุขศึกษา และงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นจึงเห็นว่าบทบาทพยาบาลจิตเวช ในโรงพยาบาลชุมชนนั้นมีหน้าที่แตกต่างจากพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เป็นอันมาก เพื่อให้รูปแบบของการกระจายงานสุขภาพจิต ไปสู่ชุมชนได้ผลดีมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะได้เผยแพร่การฝึกอบรมให้พยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานสุขภาพจิต เพื่อจะได้กระจายงานสุขภาพจิตไปสู่ชุมชนได้ยิ่งขึ้น

ปีที่เผยแพร่/Year:

2527  

Keywords:

พยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลชุมชน, สุขภาพจิต, บริการสุขภาพจิต, การพยาบาลจิตเวช, บทบาทพยาบาลจิตเวช  

Address:

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

Code:

00839

ISSN/ISBN:

0125-7161

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทความฟื้นวิชา: วารสารวิชาการ

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp