ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร

ผู้วิจัย/Authors:

สุวดี ศรีวิเศษ

ชื่อเรื่อง/Title:

การขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 66-67

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร ในปี 2543 ใน 1 อำเภอนำร่อง และปี พ.ศ. 2544 จึงได้ดำเนินการขยายผลในอำเภออื่นๆที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจรว่าเป็นประการใด ในด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ อสม. และญาติผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ในด้านการปฏิบัติซึ่งส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยซ้ำ และล่ามขังในชุมชน 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ -วิธีการ คัดเลือกอำเภอที่มีความพร้อมในการดำเนินงานจากอำเภอที่สมัครใจ 5 อำเภอ เหลือ 2 อำเภอ คืออำเภออากาศอำนวยและอำเภอกุสุมาลย์จัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมกันทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 1 รุ่นมีผู้เข้าอบรม 45 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน จัดอบรมญาติผู้ป่วยและอสม. อำเภอละ 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน จำนวน 286 คน หลังจากนั้นให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ เช่นดูแลผู้ป่วยโรคจิตรายเก่า ค้นหาผู้ป่วยโรคจิตรายใหม่รวบรวมปัญหาอุปสรรคไว้เพื่อประเมินผลภายหลังอบรม 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ จากการประเมินผลด้านความรู้ และทัศนคติมีแบบประเมินโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบก่อนและหลังรับการอบรม มีการประเมินผลการอบรมในภาพรวม นำข้อมูลทั้งหมดมาแจกแจงความถี่ ร้อยละ และใช้สถิติ T-test เพื่อทดสอบความรู้ทัศนคติเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม - ผลที่ได้ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติผู้ป่วยและอสม. มีความรู้ก่อนและหลังการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.001) ในด้านทัศนคติ ญาติผู้ป่วยและอสม. ก่อนการอบรมมีทัศนคติด้านบวกเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.6) หลังอบรมมีทัศนคติด้านบวกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 87.1) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคะแนนทัศนคติก่อนและหลังการอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (P=0.216) การประเมินผลในภาพรวมทั้งของญาติผู้ป่วยอสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก - สำหรับผลการปฏิบัติงานหลังการอบรมไปแล้ว 3 เดือน พบว่า ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติจริงเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคจิตจำนวน 168 คน อสม. ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 392 ราย จำนวน 392 ครั้ง ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ติดตามเยี่ยม 148 ราย จำนวน 233 ครั้ง สามารถค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ตามแบบคัดกรองโรคจิตได้ 16 ราย และผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และมีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนเป็นรูปธรรมชัดเจน สำหรับผู้ป่วยล่ามขังก่อนดำเนินงานมีผู้ป่วยล่ามขัง 15 คน ได้ปลดปล่อยการล่ามขังจำนวน 11 คน ส่วนผู้ป่วยที่ยังล่ามขังจำนวน 4 คน ได้รับการรักษาโรคจิตที่บ้าน - โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลเรื่องยา โดยประสานกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน และกำลังเตรียมความพร้อมของญาติในการปลดปล่อยผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยอาการทางจิตดีขึ้น หรือถ้ารักษาแล้วอาการทางจิตยังคงอยู่ อาจจะนำผู้ป่วยมารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไป สำหรับผู้ป่วยโรคจิต จำนวน 168 คน ขณะดำเนินโครงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 3 คน

ปีที่เผยแพร่/Year:

2544  

Keywords:

ดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร, จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช  

Address:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

000327

ISSN/ISBN:

974-296-076-3

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp