ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาวะสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

ผู้วิจัย/Authors:

อุทยา นาคเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title:

สภาวะสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 154. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัญหาอาชญากรรมนับว่าเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักโทษในเรือนจำเพิ่มขึ้นดัวย เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อนักโทษทั้งด้านร่ากาย จิตใจและสังคม การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิต และความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกายในทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำกลางคลองเปรม โดยทำการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเป็น นักโทษสำหรับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหาในการได้ยินให้ความร่วมมือในการวิจัย จำนวน 58 ราย เป็นนักโทษชาย 28 ราย นักโทษหญิง 30 ราย ทำการรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2546 โดยวิธีการสนทนากลุ่มจำนวน 6 กลุ่มร่วมกับการสังเกตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีแจกจงความถี่ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้สภาวะสุขภาพจิตของตนเองว่าเครียด อึดอัดท้อแท้ เบื่อ กลุ้มใจ ห่อเหี่ยว อยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ยังรู้สึกหงุดหงิด กดดัน และเก็บกด การรับรู้สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตสามารถสรุปได้ 8 ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของเรือนจำ กฏระเบียบของเรือนจำ การฝึกอาชีพของเรือนจำ การรักร่วมเพศ การติดต่อกับครอบครัวญาติพี่น้อง การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ เพื่อนผู้ต้องขังและการถูกทำโทษ ส่วนวิธีการจัดการรับสภาวะสุขภาพจิตที่เป็นปัญหามี 2 วิธี คือ จัดการอารมณ์ของตนเองและขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาแหล่งให้ความช่วยเหลือและผลลัพธ์ของวิธีการจัดการกับปัญหาที่เคยผฏิบัติ สำหรับความต้องการการช่วยเหลือ ได้แก่ ความต้องการด้านการดูแลจิตใจ ด้านการให้อภัยโทษ ด้านการยอมรับของครอบครัวและสังคม ด้านเงินทุน ด้านอาชีพ และด้านที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นถึงการรับรู้สภาวะสุขภาพจิต รวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต และความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของนักโทษในระหว่างอยู่ในเรือนจำ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นปัญหา และตรงตามความต้องการของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

ทัณฑสถานหญิง, นักโทษ, สุขภาพจิต, เรือนจำ, ปัญหาสุขภาพจิต, นักโทษคดีความผิดต่อชีวิต  

Address:

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  

Code:

00000056

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp