ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
  :: กลับไปค้นใหม่/Back to Search Again

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กรอบแนวคิดในการศึกษาครอบครัวไทยที่ดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยทางจิต

ผู้วิจัย/Authors:

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title:

กรอบแนวคิดในการศึกษาครอบครัวไทยที่ดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยทางจิต

แหล่งที่มา/Source:

วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 86-93

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีครอบครัวมีค่อนข้างน้อย งานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวไทยในการตอบสนองต่อความเครียดในการดูแลผู้ป่วยทางจิตมักจะใช้กรอบแนวคิด ความเครียด และการเผชิญความเครียดในระดับบุคคล บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างของการใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี Resiliency Model of Family Stress, Adjustment, and Adaptation มาอธิบายการทำหน้าที่ของครอบครัวไทย ทั้งในด้านการวิจัยและการปฏิบัติในคลินิก ตลอดจนนำเสนอข้อจำกัดของการนำทฤษฎีนี้มาใช้ในการศึกษาวิจัย

ปีที่เผยแพร่/Year:

2545  

Keywords:

การปรับตัว, การเจ็บป่วยทางจิต, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, โรคจิต, ครอบครัว, ผู้ป่วยจิตเวช, ความเครียด, เครียด,  

Address:

สภาการพยาบาล  

Code:

000128

ISSN/ISBN:

0859-7685

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

-


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp