ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

ผลการค้นหาคำว่า ซึมเศร้า
Displaying Page / แสดงหน้า 13 of 19
Total Records Found / จำนวนงานวิจัยที่พบ: 187 เรื่อง

121) การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
Author: ทิพากร ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่    Year: 2539   Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

122) การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท
Author: ศิริชัย ดาริกานนท์, สมจิตร พิมพ์พนิตย์, ปัทมา ยิ่งยมสาร, ประทวน เข้มเงิน    Year: 2539   Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

123) ความชุกของโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด.
Author: อิงใจ จันทมูล    Year: 2539   Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความชุกของโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด,พ.ศ. 2539

124) Sleep deprivation ในทางคลินิก.
Author: มาโนช หล่อตระกูล    Year: 2539   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2539,124-134

125) พฤติกรรมฆ่าตัวตายในเด็ก : การศึกษาในผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชศาสตร์.
Author: อุมาพร ตรังคสมบัติ, ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล    Year: 2539   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2539,174-182

126) ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อการลดความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง ตา หู คอ จมูก และปาก
Author: ปทุมภรณ์ แซ่จึง และคณะ    Year: 2539   Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 14, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2539 หน้า 39-47

127) ภาวะซึมเศร้าในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นในเขตกรุงเทพมหานคร.
Author: อุมาพร ตรังคสมบัติ, ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล    Year: 2539   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2539,162-172

128) อาการซึมเศร้าในเด็ก : การศึกษาโดยใช้ Children’s Depression Inventory
Author: อุมาพร ตรังคสมบัติ, ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล    Year: 2539   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2539, 222-234

129) การพัฒนาแบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression ฉบับภาษาไทย
Author: มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง    Year: 2539   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2539, 235-246

130) ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.
Author: จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย, ดุษฎี มุขสมบัติ    Year: 2539   Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว , พ.ศ. 2539

Back          Next

สืบค้นในรายละเอียด/Go to Advanced Search.

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp