ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : วิธีป้องกันโรคเอดส์ กลุ่มปัญหา : ปัญหาโรคเอดส์ 

รหัส 3512 วิธีป้องกันโรคเอดส์


โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ การใช้เข็ม หรือ อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน การติดต่อทางกระแสเลือด เช่น ได้รับเลือดจากบุคคลอื่น หรือจากมารดาที่ติดเชื้อ ไปสู่ทารกในครรภ์


ดังนั้นโรคเอดส์จึงสามารถป้องกันได้ ดังนี้

1. การมีเพศสัมพันธ์ต้องแน่ใจว่าคู่ครองไม่มีเชื้อเอดส์หากไม่แน่ใจควรสวมถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

2. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขายบริการทางเพศ หรือชาย-หญิงที่มีคู่นอนหลายคน หรือมี เพศสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มิใช่คู่ครองของตน ควรตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ ถ้าพบจะได้ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ ไปถึงผู้อื่นอีก

3. ก่อนแต่งงานควรตรวจเอดส์ทั้งชายและหญิง และเมื่อแต่งงานแล้วควรมีความรับผิด ชอบต่อครอบครัวโดยไม่นำตัวเองไปรับเชื้อหรือไม่นำเชื้อมาแพร่ให้คู่ครอง หากเผลอนอกใจคู่ครองต้องกล้า บอกความจริง และควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองจนกว่าจะตรวจให้แน่ใจว่า ไม่ติดเชื้อเอดส์

4. สตรีที่ติดเชื้อเอดส์ควรขอรับคำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์ เพราะเชื้อเอดส์สามารถผ่าน ไปยังทารกในครรภ์ได้

5. ถ้าจำเป็นต้องใช้เข็มฉีดยา ต้องใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดและไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น


โรคเอดส์ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย: คุณอารียา ทรงสิทธิโชค - นักจิตวิทยา 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp