ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
Spacer Background

สายด่วนสุขภาพจิต

  DMH's Home

  MainPage

  เกี่ยวกับระบบ 1667

  แนะนำการใช้งาน

  โครงการประกันสุขภาพ

  หน่วยงานที่ให้บริการ

  TOP TEN

  Download
ติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Textเกี่ยวกับ 1667 สายด่วนสุขภาพจิต

โครงการระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 โดยผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้จัดนำระบบเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานำเสนอข้อมูล เปิดให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ได้เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
(1) จำนวนคู่สายโทรศัพท์ที่เปิดให้บริการ
ระยะที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 จำนวน 32 คู่สาย ติดตั้ง ณ สำนักงานกรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ระยะที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2541 จำนวน 60 คู่สาย
ระยะที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2545 ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 สู่ภูมิภาค โดยมีปัจจัยมาจากระบบเดิมที่ติดตั้ง ณ ที่ทำการกรมสุขภาพจิต เปิดให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ 76 จังหวัด จึงได้ดำเนินการขยายการติดตั้งระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 เพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาคทั้ง 4 ภาค รวมให้บริการทั้งสิ้น 140 คู่สาย ได้แก่
ภาคเหนือ ติดตั้งที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คู่สาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตั้งที่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 คู่สาย
ภาคกลาง ติดตั้งที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 คู่สาย
ภาคใต้ ติดตั้งที่ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานีจำนวน 20 คู่สาย
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ติดตั้งที่ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คู่สาย

2) กรอบเนื้อหาการให้บริการ มีทั้งหมด 19 กรอบเนื้อหา รวม 197 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ / เรื่อง จำนวน (เรื่อง)
 2.1 โรคจิตและโรคประสาท 9
 2.2 ปัญหาบุคลิกภาพ 12
 2.3 ปัญหาความผิดปกติทางเพศ 9
 2.4 ความรู้เรื่องเพศ 8
 2.5 คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ 7
 2.6 ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ 11
 2.7 ปัญหายาเสพติดทั่วไป 7
 2.8 ปัญหายาบ้า 6
 2.9 ความรู้เรื่องวิธีการรักษาแบบ Matrix 11
 2.10 ปัญหาโรคเอดส์ 12
 2.11 ปัญหาการฆ่าตัวตาย 7
 2.12 ปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก 18
 2.13 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น 11
 2.14 ปัญหาสุขภาพจิตวัยผู้ใหญ่ 8
 2.15 ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด 10
 2.16 ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 12
 2.17 ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 6
 2.18 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานบริการของกรมสุขภาพจิต 16
 2.19 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 17


(3) ระบบ FAX ON DEMAND ระบบการให้บริการสามารถให้บริการจัดส่งรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้แก่ประชาชนผ่านระบบโทรสาร
(4) ระบบฝากข้อความ (VOICE MAIL) สามารถให้บริการรับฝากข้อความหรือปัญหาสุขภาพจิตที่ประชาชนต้องการสอบถามหรือต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
(5) ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการระบบสายด่วน สุขภาพจิต 1667 เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงระบบการให้บริการต่อไป และที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการให้บริการเป็นครั้งที่ 3  
 

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp